Winkelweek 1960 Zr. L Kuiper van Kraamcentrum Deventer naar Zierikzee een lintwedstrijd de lijntrekker! Keep! 'm eigen plaats en doet liet thans, Geeft uw eigen winkeliers een kans! INGEZONDEN AOENDA Idwertenfe Sint ileslaasnymmtr Terreinrijden ©p landgsed „De Eese" van vrijdag 25 november tol en met maandag 5 december Benoemd als Adjunct-Directrice van het Zweedse Rode Kruisziekenhuis Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen Benoeming Kraamcentrum Opbrengst KiaprooscolSecte KERKDIENSTEN Twee Bergruiters onder de eerste zes No. 46. Jaargang 12. ZATERDAG 19 NOVEMBER 1960 HOLTEWS NIEUWSBLAD itsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 ver kwartaal Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad Adv.-prijs 115 mm. fa contant) f 2.Iedere mm. meer f OM te Holten. Telefoon 05483 - 234 Indachtig aan de oude zegswijze „Aanzien doet ge denken", organiseren de winkeliers, verenigd in de Holtense Handelsvereniging, van vrijdag 25 novem ber tot en met maandag 5 december weer een Sint Nicolaas-actie met gevulde en uitstekend verzorgde etalages en flinke winkelvoorraden om het de goede Sint en de overige kopers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Evenals voorgaande jaren wordt voor elke gulden, welke men bij de deelnemende winkeliers besteedt, een zegeltje uitgereikt en bij 20 zegeltjes een kaart, waarmede men kan deelnemen aan of aan welke gedurende deze periode enkele malen gehouden wordt in Amicitia en een avond in 't Bonte Paard te Dijkerhoek, zoals hieronder nader is aangegeven. Wie niet wenst deel te nemen aan deze attracties, kan de zegeltjes ook omwisselen tegen waardebonnen of contanten. In de etalages van de winkeliers liggen stukken van een lint, waarvan men de totale lengte, die nota rieel is vastgesteld, op deelnemerskaarten kan in vullen en welke voor een nader te noemen datum moeten worden ingeleverd. De eerste prijs van de lintwedstrijd is een TELEVISIE-TOESTEL en verder zijn er tal van mooie prijzen en waarde bonnen met deze wedstrijd te verdienen. Ook met de lijntrekkerij kan men waardevolle prijzen winnen. Hier geldt het parool „Altijd prijs". 'Deze lijntrekkerij wordt gehouden in Amicitia op donderdag 1 dec. vanaf 's avonds 7 uur en op dinsdag 6 dec. vanaf 's avonds 7 uur; en in café 't Bonte Paard te Dijkerhoek op woensdag 7 dec. vanaf 's avonds 7 uur. Op deze avonden kunnen ook de deelnemerskaar ten voor de lintwedstrijd worden ingeleverd en verder bij de deelnemende winkeliers tot en met 6 december. De uitslag van de lint wedstrijd wordt be kend gemaakt op donderdag 8 december, des avonds 8 uur in café Maats. Gedurende de Winkelweek worden geen sterbonnen uitgegeven. De deelnemende winkeliers zijn herken baar aan een deelnemerskaart in hun etalage. Gedurende de Winkelweek zal Sint Nicolaas een officieel bezoek brengen aan onze plaats en wel op Maandag 28 november met de trein van 7.03 uur uit de richting Rijssen. H.M.V. is verzocht de Sint op waardige wijze te ontvangen en hem bij zijn rondgang door het dorp te begeleiden. Nadere bijzonderheden zullen in het volgend num mer worden bekend gemaakt. De winkels zullen van maandag 28 november tol en met zaterdag 3 december tot des avonds 9 uur geopend zijn en op maandag 5 december tot des avonds 6 uur. U vindt in de Holtense zaken: EEN RUIME KEUZE UITSTEKENDE KWALITEITEN VOORDELIGE AANBIEDINGEN De Holtense Middenstand voert daarom haar actie onder het motto: Zuster A. Kuiper, leidster van het Kraamcentrum voor Z.W.-Overijssel van het Groene Kruis, is benoemd tot ad junct-directrice van het (door Zweden na de watersnood geschonken) Roode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. Zij zal deze belangrijke functie per 1 maart a.s. aanvaarden. Zuster Kuiper is afkomstig uit Geer- truidenberg, zij ontving haar opleiding tot verpleegster in Den Haag, waar zij o.a. werkte in het Zuidwal Ziekenhuis en het Julliana Kinderziekenhuis. Na enige jaren als particulier verpleegster werkzaam te zijn geweest, heeft zuster Kuiper na de oorlog drie jaar in In donesië gewerkt, waarheen zij door het Rode Kruis was uitgezonden. Zij heeft tevens gewerkt in een psychiatrische in richting en vervolgens aan de Sociale Academie in Amsterdam, de aantekening voor de wijkverpleging gehaald, waarin zij tevens praktische ervaring opdeed. Tevens volgde zr. Kuiper de opleiding voor verpleegsters in leidende functies, destijds nog verbonden aan de Amster damse Sociale Academie en thans in Utrecht. In 1951 werd zij benoemd als leidster van het Kraamcentrum van het Groe ne Kruis in Deventer voor Z.W.-Over ijssel, dat toen ongeveer vijf jaar be stond en dat in die aanvangsjaren een uitnemende basis had gekregen. 'Het centrum is onder de bekwame leiding van zuster Kuiper in deze jaren zeer sterk gegroeid. Het aantal kraamver zorgsters in dienst van het centrum steeg van 11 tot ongeveer 30 nu, het aantal „hulpverleningen" gevallen dus, waarin een verzorgster van het cen trum aanwezig was bij een blijde ge beurtenis steeg van ruim 200 tot dit jaar voor het eerst meer dan 600, waar door het mogelijk wordt om aan het centrum naast de leidster twee assisten tes te verbinden. Het werkgebied van het centrum omvat naast Deventer de gemeenten Bathmen, Colmschate, Die penveen, Holten, Markelo, Olst en Raal- te. ■Na een aantal jaren van zeer be krompen en hoe langer hoe meer vol maakt onvoldoende huisvesting in de Gibsonstraat kon het zo snel groeiende centrum enige jaren geleden verhuizen naar een zeer behoorlijk pand in de Geert Grotestraat, terwijl het tevens voor enkele der kraamverzorgsters over een flatje in de Ossenweerdstraat be schikt. Het centrum Deventer heeft een zeer uitnemende naam ook in den lande en telkens wanneer bezoekers uit het bui tenland naar Nederland komen om het hier in de wereld vrijwel unieke werk van kraamcentra en kraamverzorging te bestuderen, staat ook Deventer op de lijst. Zuster Kuiper, die tevens be langrijk werk heeft verricht en nog doet voor de opleiding, heeft zich tevens en kele malen in Engeland georiënteerd op het gebied van de zuigelingenzorg. Sedert de toevoeging van de gemeen ten Holten en Markelo aan het kraam centrum. heeft zr. Kuiper hier heel wat zittingen gehouden ten huize van de fa milie Soer en heeft zij talloze bezoeken afgelegd bij onze kraamvrouwen. In haar nieuwe functie aan het Zweedse Roode Kruis Ziekenhuis in Zie rikzee op het ogenblik met 80 bed den nog vrij klein, maar berekend op de ontwikkeling van het Deltagebied zal zuster Kuiper het niet helemaal zon der zuigelingen hoeven te stellen, want aan het ziekenhuis is ook een kleine kraamkliniek verbonden. Trouwens ook herinneringen uit Deventer zullen haar omringen: Geneesheer-directeur van het ziekenhuis is Dr. H. Ezendam, die als internist verbonden is geweest aan „Brinkgreven", aldus meldt het Deventer Dagblad. Öp het prachtige landgoed „De Eese" bij Steenwijk hebben zaterdag 12 novem ber 20 van de beste paarden en ruiters een sportieve strijd geleverd om de wissel- prijs voor het Nederlandse kampioenschap terreinrijd'en. De Nederlandse Hippische Sportbond (NHS) had in de afgelopen zomer overal in het land selectiewedstrij den gehouden, zodat in de finale om het kampioenschap het puikje van de lande lijke ruiters en een tiental z.g.n. burger- ruiters (niet-landbouwpaarden) aan de start kwamen. T. Beldman Jr. met „Amigo" en H. Schoneveld met „Ivasie" voelden zich in dit elite gezelschap volkomen thuis en wisten met resp. 425% en 398 punten be slag te leggen op de 3e en 6e plaats. Beldman was heel dicht bij de titel en hij had zich kampioen mogen noemen als z'n edele viervoeter in het laatste onder deel van de zware wedstrijd het spring concours T14 hindernissen) niet dat ene foutje had gemaakt. Slechts 4 deelnemers w.o. Schoneveld kwamen bij het springen foutloos rond. De plaatsen 1 tot en met 6 wei-den be zet door de volgende combinaties: 1 G. J. Wagelaar, Lonneker met „Eddy" Geboren: Zwaantje Marie, dv H. Schut te en D. H. Rensink, Beuseberg 72. Janneke Gerritdina, dv H. W. C. van Leeuwen en J. Beldman, Stationsstraat 2. Paulina Johanna, dv H. Wansink en P. Timmer, Look 41. Ondertrouwd: A. J. Altena, 24 jaar, Wierden en F. H. Rietberg, 22 jr., Hol ten. J. Doornink, 28 jr., Laren (Gld.) en G. Broekmaat, 26 jr., Holten. BEVOLKING: Ingekomen: T. Hendriks en gezin van Vriezenveen naar Markepad 3. Vertrokken: G. J. C. Brands v. Bosch- kampsstraat 16 naar Weerselo. Gevonden: 2 kinderhandschoenen (ver schillend); wieldop; rijwielpompje; gla cé-handschoen; portemonnaie zonder in houd; dameshandschoen; broche met Zeeuwse knopen; 2 sleuteltjes aan een touwtje. Verloren: portefeuille m. inhoud; por temonnaie met inhoud; dekkleed. Weggelopen: 2 jachthonden. Inlichtingen: dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten van 8 tot 13 en van 14 tot 22 uur. Aan het Kraamcentrum voor Z.W. Overijssel van het Groene Kruis in de G. Grotestraat is als assistente benoemd zr. A. M. Schut, verbonden aan het Acade misch Ziekenhuis in Leiden. Zuster Schut is de opvolgster van zus ter M. Schraven. die per 1 januari a.s. haar functie aanvaardt als leidster van het kraamcentrum van het Oranje- Groene Kruis te Haarlem. In verband met de belangrijke per- soneelsverandering door het vertrek van Zr. Kuiper en Zr. Schraven is Zr. Schut inmiddels reeds in dienst getreden. De collecte voor het Ned. Oorlogsgra- vencomité, de z.g. klaprooscollecte, welke dit jaar door leerlingen der lagere scho len verzorgd werd, heeft het mooie bedrag van f609.23 opgebracht. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie) Geachte redactie, Met verwondering nam ik er kennis van, dat de bewoners van de Bekkenkamp een onderhoud hebben gehad met een commis sie uit Gedeputeerde Staten over afstand van stroken grond teneinde de verkeers situatie aldaar te vei-beteren. Mijn inziens is deze verbetering te ver krijgen door de Oude Deventerweg te ver harden en te gebruiken voor het langza me verkeer. De voordelen zijn: le fietsen en brommers hebben een rechte weg, zodat ongevallen door het om de woningen kronkelende pad, minder zullen plaats vinden. 2e wagens kunnen ook van deze weg gebruikmaken, zodat de aanrijdin gen, die op de weg Holten-Dijker- hoek zoveel voorkomen niet meer zullen gebeuren; en 3e dit plan zal ongetwijfeld veel kos ten maar er behoeven geen wonin gen te worden afgebroken, hetgeen ook met grote kosten gepaard zal gaan. Met dank voor de plaatsing, Holten. H. SOER. 429 punten; 2 J. van Zomeren, Amers foort met „Goudster" 426 punten; 3 T. Beldman Jr., Holten met „Amigo" 425% punten; 4 L. B. H. v. d. Slikke, St. Joost- land met „Etcetera" 422 punten; 5 H. J. v. d. Wal, Groningen met „Radja" 411 punten; 6 H. Schoneveld, Holten met „Ivasie" 398 punten. De zware wedstrijd bestond uit 4 on derdelen, t.w.: a wegparcours van 4 kilo meter; b cross country (2 kilometer)c wegparcours van 8 kilometer; d spring concours. Zaterdag 19 november om 8 uur: Uitvoe ring van de toneelgroep „Podium" met „De jeugd vliegt uit" in 4 bedrijven, uitgaande van de Herv. Jeugdraad en Geref. Jeugdcentrale. Maandag 21 november om 8 uur: Jaar vergadering ijsclub „De Noordpool" in café Jansen (zie adv.). Maandag 21 november, 8 uur: Ledenver gadering van de afdeling Holten van „Volksonderwijs" in hotel Holterman. Maandagavond 21 november, 8 uur: To neeluitvoering in het Parkgebouw te Rijssen (zie adv.). Dinsdag 22 november, 8 uur: Bijeenkomst van de Holtense Kunstclub HKC in „Amicitia". Woensdag 23 november, 11 u. v.m.: Aan besteding boerenleenbank door archi tect L. C. v. d- Bovenkamp in hotel Holterman. Woensdag 23 november, 7.30 uur: Feest avond van de afdeling Dijkerhoek van de Plattelandsvrouwen in ,,'t Bonte Paard". „Volksonderwijs" Deventer speelt: „Het is nooit te laat". Woensdag 23 november, 8 uur: Oprich tingsvergadering schaakclub in de kleine zaal van hotel Holterman. Donderdag 24 november, 7.30 uur: Ge meente-voorlichtingsavond over Inter nationale Hulpverlening in „Irene". Film: „Een paradijs op aarde". Dia's: Over hulpverleningswerk in Grieken land. Spreekster: mej. Kohlbrugge, se cretaresse van de Sectie Nationale Hulpverlening van de Alg. Diaconale Raad. Donderdag 24 november, 7.30 uur: Uit voering gymnastiekvereniging BATO in zaal „Amicitia". Vrijdag 25 november: Ouderavond in OLS te Espelo. Aanvang 7 uur. Vrijdag 25 november, 8 uur: Forumavond Contactcommissie OLM, Plattelands vrouwen en PJGO in „Amicitia". Zaterdag 26 november, 7.30 uur: Uit voering gymnastiekvereniging BATO in zaal „Amicitia". Zaterdag 26 november: Verwerping bij W. Beldman, Markeloseweg. Zaterdag 26 november: Dansen in hotel G. Müller. Maandag 28 november, 7.30 uur: Ring- vergadering te Colmschate van de Her vormde Vrouwenverenigingen te Hol ten en Dijkerhoek. Spreker; de heer J. A. Maarleveld, arts te Nijveraai. Vrijdag 2 december, 7.30 uur: Openbare vergadering CH Kiesvereniging in ge bouw „Irene". Spreker: de heer T. J. Mellema, lid der Tweede Kamer, agra risch specialist, over: „Politieke aktu- aliteiten" Vrijdag 2 en zaterdag 3 december: Jaar feest CJV „De Bouwers" Espelo in de school te Espelo. Zaterdag 3 december: Verwerping bij W. Beldman, Markeloseweg. Dinsdag 6 december, 7.30 uur: Gezellige Sinterklaasavond van de Plattelands- meisjes in hotel Holterman. Zaterdag 10 december: Jaarlijkse uitvoe ring Holtense Muziekvereniging. Zaterdag 10 december: Verwerping bij W. Beldman, Markeloseweg. Zaterdag 10 december: L,R. „Bergrui- ters" neemt deel aan cross-country, georganiseerd door de L.R. „De Zeven Buurtschappen" te Delden. Dinsdag 13 december, 8 uur: Voorlich tingsavond in „Amicitia" over het ge bruik van aardgas. Zaterdag 17 december: Kerstoratorium uitvoering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. Kerk met medewerking van het mu ziekkorps van het Leger des Heils te Almelo. Donderdag 24 december, 4.30 u.: Raads vergadering (zie agenda). Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 en 10.30 uur Ds. Addink; 7.30 uur Ds. v. d. Molen. Jeugddienst. Titel: „Uw deel". In alle diensten extra collecte voor het kerk koor. Om 10 uur jongerendienst in „Irene". Dijkerhoek. 10 uur Ds. Broeyer. Extra collecte voor het kerkkoor. Geref. Kerk. 10 uur Ds. Hoogkamp en 3 uur Ds. Schenk van Enter. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor Kas Art. 13 (emeritus-predikan ten, predikantsweduwen en -wezen). Teneinde aan hun opdrachten de grootst mogelijke zorg te kunnen besteden, verzoeken wij onze adverteerders hun annonces zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk woensdag avond aan de bekende adressen in te willen zenden. Administratie Holtens Nieuwsblad.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1