„De jeugd vliegt uit" Een Hogere Landbouwschool in Deventer? De heer A. Jansen - 25 jaar raadslid door zijn partijgenoten gehuldigd Sinterklaasactie van de winkeliers I Huidgenezing I Oude ingezetene aangereden Bazar van „Tesselschade" en „Arbeid Adelt" Gevonden en verloren voorwerpen Naar Holten Spit, Spierpijn DAMPO AGENDA KERKDIENSTEN Bezwaren tegen onteigening van gronden ten behoeve van de verbetering van de verkeerssituatie op de Bekkenkamp No. 45. Jaargang 12. ZATERDAG 12 NOVEMBER 19G0 5 NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting ,Jloltens Nieuwsblad" A r /- - x 0 (e ffote. Telefoon 051,83 - 234 4d«,pn,S 1-15 mm. fa «mtart; 2.-. Iedere mm. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Wie heeft destijds niet genoten van dit kostelijke N.C.R.V.- familie-hoorspel De schrijver, Jan de Vries, is er in geslaagd het gegeven en de karakters dusdanig te gieten in de eigen vorm van het toneelspel, dat levenswijsheid, humor en christelijke levensbeschouwing nog directer tot de toeschouwers zullen spreken dan destijd tot de luiteraars van het hoorspel. In dit spel over de „nationale" familie De Wit komt een warmte, een lach en een ontroering voor het voetlicht op een wijze als zelden werd 'bereikt. De familie De Wit, blijkens de reacties van het publiek tijdens en na de hoorspelserie, representatief voor een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking, komt op zaterdag 19 nov. a.s. naar Holten. Het zijn de Ned. Hervormde Jeugdraad en de Geref. Jeugd- centrale, die het initiatief daartoe hebben genomen en die de beroeps toneelgroep „Podium" te Hilversum hebben uitgenodigd op genoemde datum in het gebouw „Rehoboth" met het toneelstuk in vier bedrijven „De jeugd vliegt uit" op te treden. Al is de doelstelling van de organiserende instellingen niet vreemd aan de titel van het spel, naast de jongeren worden toch ook gaarne de ouderen in „Rehoboth" verwacht, opdat het „Holtense gezin" zijn problemen kan toetsen aan die van de familie De Wit. Het stemt ons tot vreugde, dat, blijkens de voorverkoop van kaarten, reeds velen voornemens zijn nader met de familie De Wit kennis te maken. Deze voorverkoop wordt verzorgd door de Holtense Boekhandel, G. W. Knapen, Gebr. Schuppert, Kapper W. Drente en A. M. Nijkamp (Dijkerhoek) Zie voor nadere mededelingen de advertentie elders in dit blad. Ds. J. ISRAëL E. DE JONG K. A. KOEKKOEK G. W. KNAPEN A. WEgTERIK In de dinsdagavond in café „De Waag" onder voorzitterschap van de heer H. Soer gehouden ledenvergadering van de afdeling Holten van de Partij van de Arbeid is de heer A. Jansen op eenvou dige wijze gehuldigd in verband met zijn 25-jarig raadslidmaatschap. De heer Soer wees er in een korte toespraak op, dat de jubilaris reeds op vrij jeugdige leeftijd tot lid van de raad werd gekozen in een tijd de z.g. der tiger jaren dat het er wat de econo mische toestand betreft, in ons land niet zo rooskleurig uitzag. De heer Jansen heeft altijd op een buitengewoon op rechte wijze de belangen van de ge meenschap en van de kiezers, die hem hebben afgevaardigd, gediend. Als hij wat zei of handelde was het steeds ern stig en goed doordacht. Zijn mede-leden partijgenoten, de heer Brands en spre ker, maar ook hun voorgangers, hebben altijd buitengewoon plezierig met hem samengewerkt en dikwijls een wijze raad van hem mogen ontvangen. De voorzitter bood de heer Jansen de ge denkschriften van de grote socialist Troelstra aan. Nadat een kort overzicht gegeven was van de politieke toestand van dit ogen blik, werden enkele voorstellen gefor muleerd voor de op 17 december a.s. te Deventer te houden gewestelijke jaar vergadering. In verband met de plannen van de provinciale overheid voor de bevorde ring van de ontsluiting en industrieves tiging van enkele met name genoemde grote gemeenten verzoekt de afdeling de aandacht van de Statenfractie voor de belangen van de kleinere industrie kernen, omdat zij van oordeel is, dat alle bevolkingsagglomeraties in ons gewest gelijke kansen dienen te hebben wat hun economische en sociale ontwikke ling betreft. Voorts verzoekt de afdeling de ka merfractie met kracht te ijveren voor de verhoging van het in 1961 te bouwen contingent woningwetwoningen, omdat De leden van de Holtense Handelsver eniging hebben in de dinsdagavond in ho tel Vosman onder voorzitterschap van de heer G. Wissink gehouden vergadering langdurig gesproken over een eventueel te houden Sint-Nicolaas-actie. Het bleek nog eens weer duidelijk, dat het buitengewoon moeilijk is voor een winkelweek iets attractiefs te bedenken, waarmede men niet in conflict komt met de Loterijwet. Het bestuur meende echter iets gevon den te hebben, dat zonder bezwaar kan worden georganiseerd, n.l. een lijntrek- kerij met tal van mooie prijzen. Besloten werd de winkelweek te houden van vrij dag 25 november tot en met 5 december. Gedurende deze periode zullen de winkels 's avonds geopend zijn tot 9 uur, behalve op 5 december, op welke dag de winkels om 6 uur zullen sluiten. Gedurende deze periode zullen geen ster- of andere bonnen worden uitgege ven, zo werd afgesproken, terwijl aan het bestuur werd opgedragen de plannen ver- der uit te werken. I Huidzuiverheid-Huidgezondheid Puistjes verdrogen door Purol poeder Zondagmiddag omstreeks kwart over vijf is de 74-jarige rustend landbouwer, de heer J. Meesterberends, bij zijn woning aan de Rijksstraatweg HoltenDijker- hoek, op het rijwielpad, aangereden door een bromfietser met duo-passagier. De aanrijding ontstond doordat M., die eerst rechts op het rijwielpad liep, plot seling naar de linkerkant overstak. Hij kreeg een flinke wonde in het gelaat bij een der ogen, zodat dokter Nagelhout, die de eerste hulp verleende, het noodzake lijk vond hem per auto naar een zieken huis in Deventer te doen vervoeren, ten einde daar behandeld te worden. Hij kon dezelfde avond al naar zijn woning terug keren. De beide bromfietsrijders, de heren W. V. en L. G. uit Almelo, die naar de voet balwedstrijd Go Ahead—Heracles waren geweest, kwamen door de aanrijding, waaraan zij geen schuld hadden, in de diepe bermsloot terecht en werden drijf nat. Zij hebben bij de buren van de heer M. droge kleren geleend, voordat zij huix weg konden vervolgen. de woningnood nog lang niet is opge lost en een ernstige discrepantie dreigt te ontstaan tussen de hoeveelheid te bouwen duurdere premiewoningen en de voor de minst draagkrachtigen nodige woningwetwoningen. Als voorzitter van het gewestelijk be stuur van de partij werd candidaat ge steld de heer H. Bakker, gemeente-se cretaris van Zwolle en fractieleider in de Staten. Voor het bezoek van de gewestelijke vergadering gaven zich een zestal leden op. Bij de bespreking van het beleid van de raadsfractie kwam o.m. de slechte verlichting van het oostelijke: einde van de Oranjestraat aan de orde. De voor zitter antwoordde, dat reeds herhaalde lijk op verbetering is aangedrongen, maar dat dit wacht op een beslissing van het Rijk. Zo om een aantal jaren houden de ver enigingen „TesSelschade" en „Arbeid Adelt" tegen Sint Nicolaas hier een bazar om hun financiën te versterken, teneinde daarmede hun belangrijke arbeid te kun nen voortzetten. De laatste keer, dat zij gehouden werd, was in 1954. Nu zal zij plaats vinden op woensdag, 16 november a.s., van 25 uur in de kleine zaal van hotel Holterman. Deze bazar omvat voornamelijk hand werken en cartonnages, vervaardigd door dames op leeftijd, wier financiële positie zodanig is, dat zij niet voor sociale voor zieningen in aanmerking komen, maar die toch ook weer niet zo kapitaalkrach tig zijn, dat zij zelf geheel en al in hun onderhoud kunnen voorzien. Men zou hen kunnen rangschikken on der de z.g. vergeten groepen, die bij onze gestegen welvaart erg achteraan komen. De zeer aardige en gedifferentiëerde werkstukjes zijn o.m. vervaardigd door liggende patiënten', oud-verpleegsters en andere dames. De bazar wordt ook nu weer geënta meerd door mevr. Van der Borch van Verwolde-Boellaard, de echtgenote van onze vorige burgemeester, die in een aan kondiging in ons blad allen hartelijk uit nodigt haar te komen bezoeken en nu ook hoopt, dat zij evenals in 1954 weer veel belangstellenden en koopsters zal trekken, omdat de mensen, waarvoor de bazar wordt georganiseerd, het beslist zeer nodig hebben. Wanneer de dames in Holten deze mid dag een ogenblikje van hun tijd voor een bezoekje aan deze bazar willen reserve ren, dan kan aan veler verwachting wor den voldaan. Gevonden: muntbiljet van f 2,50; kin- derportemonnaie met zakdoekje; snel binder; armbandje met steentjes; suède dameshandschoen (gevoerd). Verloren: sjaal; bruine lederen porte- monnaie met knoopsluiting, inhoud pl.m. f 12,50; donkerbruine portemonnaie met inhoud pl.m. f 12,-; groene kinderporte- monnaie. Komen aanlopen: bruin-witte jacht hond. Inlichtingen dagelijks op het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Dorps straat 22, uitsluitend van 9 tot 12 uur en van 14 tot 22 uur. Een groot aantal van de betrokken be woners en eigenaren van percelen op de Bekkenkamp de Rijkstraverse, welke de toegang vormt tot het dorp Holten uit de richting Deventer heeft woensdag middag tegen over de commissie uit Ge deputeerde .Staten, die daarvoor zitting hield ten gemeentehuize, mondelinge en scliriftelijke bezwaren ingediend tegen de plannen tot onteigening van een gedeelte hunner gronden ten behoeve van de ver betering van de verkeerssituatie bij de viaduct en tot verbreiding van de rijwiel paden ter plaatse, welke plannen enkele weken op de gemeente-secretarie ter in zage hebben gelegen. Met deze onteigening wordt tevens be oogd, om ter compensatie van de gerooi de bomen langs de rijksweg een plant- soenstrook te kunnen aanbrengen achter de te maken bermsloten, teneinde de ont sierende bebouwing en de verhoogde spoorlijn langs de noordzijde van de Rijks weg door de aan te brengen beplanting te camoufleren. Reeds verschillende malen is van de zijde der O.L.M. te kennen gegeven, dat met kracht wordt gestreefd naar de stich ting van een hogere landbouwschool in het oosten des lands en met name in De venter. Deze plannen beginnen blijkbaar vastere vorm aan te nemen, want in het westen ageert men ten minste reeds voor het behoud van de eigen school. Het Vrije Volk schrijft in dit verband: „Met als doel het behoud van de rijks hogere landbouwschool te Dord recht hebben de Hollandse Maat schappij van Landbouw, de Zeeuwse Landbouwmaatschappij en de Noord brabantse Maatschappij van Land bouw samen een kleine commissie gevormd. Het is de bedoeling, allereerst overleg te plegen met het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité (KNLC), waarbij deze maatschappijen zijn aangesloten. Het KNLC wil namelijk in het oosten van het land (gedacht wordt aan Deven ter) een hogere landbouwschool stichten en de commissie moet nu voorkomen dat dit streven zou worden gehinderd door de strijd om het behoud van de Dordtse school. De maatschappijen vinden overigens dat het KNLC volkomen terecht actie voert voor een school in het oosten. Hun eigen activiteit richt zich tegen eventuele plannen van het ministerie van Landbouw Nijverdal Het Vrije Evangelische Gemeentekoor alhier ontving voor enige maanden geleden een uitnodiging om medewerking te verlenen aan een zang- dienst in de Ned. herv. kerk te Holten. A.s. zondagavond hoopt het koor, o.l.v. de heer J. Boerrigter naar Holten te komen om medewerking te verlenen. Reclamanten hebben o.m. aangevoerd, dat zij .begrip hebben voor de behoefte van de Rijkswaterstaat om de verkeers veiligheid te verhogen en te verbeteren en niet ongenegen zijn de noodzakelijke hoeveelheid grond af te staan, maar dat zij die noodzaak niet zien ten aanzien van al de grond, die onteigend zal worden. Zij zijn van mening, dat een afdoende verbetering van het rijwielpad ter plaatse toch niet kan worden verkregen en dat een verbreding zelfs een onveilige situatie kan scheppen, omdat de paden voor de woningen gezien de aanwezige ruimte smal moeten blijven en na ieder huis weer breder zullen verder gaan. Voorts hebben zij aangevoerd, dat naar hun mening het aanbrengen van brede bermsloten geen enkel nut heeft, omdat hier nog nimmer enige hoeveelheid wa ter van betekenis in de sloten heeft ge staan en dus ook niet afgevoerd behoefde te worden en dat het toch beslist te ver gaat om voor het camoufleren van de bebouwing en van de spoorlijn zoveel goe de Dordtse school te doen verdwijnen ten behoeve van een concentratie van het hogere landbouwonderwijs. Het rijk heeft over Dordrecht echter nog niets definitiefs beslist. De geweste lijke maatschappijen menen, dat ophef fing een verarming voor het westen zou betekenen; het leerlingental steeg de laat ste vijf jaar met 50 percent." Oïficiële publicatie OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Hol ten maken de eigenaren of houders van benzine-, gasolie-, dieselolie-, gasoline-, stookolie-, petroleum- en mengsmerings- pompen, water- en luchtmantels of soortgelijke toestellen er op attent, dat zij ingevolge artikel 3, lid 1, der Veror dening benzinepompen, in het bezit moe ten zijn van een schriftelijke vergunning van hun college tot het hebben van deze pompen of toestellen. Deze verordening is slechts van toe passing op meergenoemde pompen en toestellen, die zijn gelegen aan wegen in onderhoud bij de gemeente of bij particu lieren. Voor het verkrijgen van deze ver gunning moet vóór 30 november a.s. schriftelijk mededeling aan hun college worden gedaan van de volgende gege vens: 1 soort van de pomp of het toestel; 2 datum en nummer van het besluit, waarbij eventueel een vergunning in gevolge de Hinderwet is verleend tot het plaatsen van de pomp of het toe stel; 3 plaatselijke en kadastrale aanduiding van de plaats van de pomp of het toe stel. Holten, 10 november 1960. Burgemeester en wethouders voornoemd, B. J. VENEKLAAS SLOTS, loco-burgemeester G. J. LANGENBARG, secretaris. de grond te gebruiken en zulke dure wer ken uit te voeren, waardoor zij ernstig gedupeerd worden. Noch de bebouwing noch de spoorlijn hebben ooit enige aan stoot gegeven aan de weggebruikers, zo verklaren zij in hun bezwaarschriften, en zullen dit ook niet doen, omdat deze bij het huidige snelverkeer nauwelijks de ge legenheid hebben de omgeving in zich op te nemen. Ten slotte hebben zij er nog op gewe zen, dat door de geplande werken naast hun woningen zoveel grond moet worden afgestaan, dat de meeste percelen waarde loos dreigen te worden en dat de daarop voorkomende huizen belangrijk in waarde zullen achteruitgaan. Dit laatste is een kwestie van schade loosstelling, zo werd verklaard, en daar omtrent zullen hen nog nadere voorstel len bereiken. Aangenomen moet worden, dat de betrokken instanties de bezwaren zullen onderzoeken. en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met Zaterdag 12 november, 2.30 uur: Kinder voorstelling van de „Torino's" uit Al melo in „Amicitia". Zaterdagavond 12 november: Verwerping bij W. Beldman, Markeloseweg (zie adv.). Dinsdag 14 november, 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging Dijkerhoek bij L. Krikkink. Woensdag 16 november, 2-5 uur n.m.: Bazar van de Tesselschadevereniging en „Arbeid AdeLt" in de kleine zaal van hotel Holterman. Woensdag 16 november, 7.30 uur: Ge combineerde vergadering OLM, CBTB en Bedrijfsvereniging Holten. Spreker: de heer G. J. W. Beestman, hoofdassis tent Rijksvoorlichtingsdienst voor Pluimvee, over: „De Pluimveehou derij" met film: „Vijf miljard eieren". Woensdag 16 november, 8 uur: Dorps- schoolfilmkringavond in de hal van de school. Vrijdag 18 november: Laatste dag inleve ring briefjes motorcarrier en snelwe ger ten gemeentehuize (zie adv.). Zaterdag 19 november om 3 uur: Uitvoe ring van de toneelgroep „Podium" met „De jeugd vliegt uit" in 4 bedrijven, uitgaande van de Herv. Jeugdraad en Geref. Jeugdcentrale. Maandag 21 november om 8 uur: Jaar vergadering ijsclub „De Noordpool" in café Jansen. Maandag 21 november, 8 uur: Ledenver gadering van de afdeling Holten van „Volksonderwijs" in hotel Holterman. Dinsdag 22 november, 8 uur: Bijeenkomst van de Holtense Kunstclub HKC in „Amicitia". Woensdag 23 november, llu. v.m.: Aan besteding boerenleenbank door archi tect L. C. v. d. Bovenkamp in hotel Holterman. Woensdag 23 november, 7.30 uur: Feest avond van de afdeling Dijkerhoek van de Plattelandsvrouwen in ,,'t Bonte Paard". „Volksonderwijs" Deventer speelt: „Het is nooit te laat". Donderdag 24 november, 7.30 uur: Ge meente-voorlichtingsavond over Inter nationale Hulpverlening in „Irene". Film: „Een paradijs op aarde". Dia's: Over hulpverleningswerk in Grieken land. Spreekster: mej. Kohlbrugge, se cretaresse van de Sectie Nationale Hulpverlening van de Alg. Diaconale Raad. Donderdag 24 november, 7.30 uur: Uit voering gymnastiekvereniging BATO in zaal „Amicitia". Vrijdag 25 november, 8 uur: Forumavond Contactcommissie OLM, Plattelands vrouwen en PJGO in „Amicitia". Zaterdag 26 november, 7.30 uur: Uit voering gymnastiekvereniging BATO in zaal „Amicitia". Zaterdag 26 november: Verwerping bij W. Beldman, Markeloseweg (zie adv.). Zaterdag 26 november: Dansen in hotel G. Müller. Maandag 28 november, 7.30 uur: Ring- vergadering te Colmschate van de Her vormde Vrouwenverenigingen te Hol ten eri Dijkerhoek. Spreker: de heer J. A. Maarleveld, arts te Nijverdal. Vrijdag 2 december, 7.30 uur: Openbare vergadering CH Kiesvereniging in ge bouw „Irene". Spreker: de heer T. J. Mellema, lid der Tweede Kamer, agra risch specialist, over: „Politieke aktu- aliteiten" Zaterdag 3 december: Verwerping bij W. Beldman, Markeloseweg (zie adv.). Zaterdag 10 december: Jaarlijkse uitvoe ring Holtense Muziekvereniging. Zaterdag 10 december: Verwerping bij W. Beldman, Markeloseweg (zie adv.). Zaterdag 17 december: Kerstoratorium- uitvoering Chr. Gem. Zangvereniging ,,'Soli Deo Gloria". Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 en 10.30 uur Ds. Israël; 's avonds 7.30 uur Ds. Ad- dink. Zangdienst met medewerking van het Vrije Evang. Gemeentekoor uit Nijverdal. Extra collecte jeugd werk. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Broeyer. Extra collecte voor het jeugdwerk. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Christelijke Kleuter school. R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur, Zondag: 7 uur, 8.30 en 10 uur. BURGERLIJKE STAND HOLTEN Ingekomen: H. J. Aanstoot en gezin, van Markelo naar Diessenplasstraat 3 J. Crans van Almelo naar Holterberg 51 J. Harmeliiik en gezin, van Rijssen naar Gaardenstraat 49 J. S. Molewijk en ge zin, van Zutphen naar A. J. Goldstein- straat 19. Vertrokken: W. Beijers, van Holterberg 13 naar Delfzijl A. Coops en gezin, van Holterberg 72 naar Dalfsen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1