Twee jubilarissen bij gemeentewerken Feestavond van „Holbatheo Prachtig succes voor „Bergruiters" in luidwolde AGENDA KERKDIENSTEN Ds Addink als bootpredikant naar Australië Schouw waterleidingen Inbraak of kwajongensstreek Jan Müller eerste in lichte cross Drie procent vet in de melk Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen No. 43. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 29 OKTOBER 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 23Jf Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2.Iedere mm. meer 0.08 Onder grote belangstelling van familie, chefs en collega's herdachten twee func tionarissen van de dienst van gemeente werken te Holten, n.l. de heren H. J. Bek- kernens, ploegbaas, en G. J. Aitink, chauf feur-monteur, woensdag de dag, dat zij voor 25 jaar in dienst van de gemeente Holten traden. Bij de huldiging, die plaats vond in de raadzaal ten gemeentehuize, waren be halve het dagelijks bestuur der gemeente ook aanwezig de leden van de wegen commissie uit de raad. De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, herinnerde er in zijn toespraak aan, dat beiden hun loopbaan in overheidsdienst waren aangevangen in een tijd van de pressie en werkloosheid. De heer Bek- kernens is toen zijn werk begonnen met leiding te geven aan een grote groep van mensen van allerlei slag. Hij heeft echter gaandeweg het werk zien veranderen en is tot een hogere positie opgeklommen, die verantwoordelijkheid heeft meege bracht. Het moet hem wel tot grote vol doening stemmen 25 jaar een radertje te zijn in het raderwerk van de gemeenschap. Bij het gemeentebestuur bestaat grote erkentelijkheid voor het vele werk, dat ten behoeve van deze gemeenschap is ver richt. De heer Aitink heeft op dezelfde ma nier zijn werk vervuld. Hij heeft 25 jaar H. J. Bekkernens op de bok van de gemeente-auto gezeten en is o.a. twee maal gehuldigd door de ANWB, laatstelijk zaterdag nog door de uitreiking van het insigne voor 25 jaar trouwe dienst. De wegencommissie en de leden vari het dagelijks bestuur hebben met hun aanwezigheid nog eens het belang van deze dag voor beiden willen onderstrepen. De burgemeester sprak de hoop uit, dat het werk nog enkele jaren in een goede verstandhouding verder mag gaan en bood de jubilarissen de gebruikelijke enveloppe met inhoud aan. Plun echtge noten mochten bij de aankomst ten ge meentehuize reeds bloemen in ontvangst nemen. Ook de gemeente-architect, de heer Jac. Louwerse, herinnerde aan de moeilijke tijdsomstandigheden toen beide functio narissen in dienst van de gemeente tra den. Er werd toen gewerkt aan de we- Toneelstuk in studie Holtens Toneel heeft in studie genomen het toneelspel in 3 bedrijven van Kees Beuving: „Route Kopenhagen". Het zal op verzoek van de Ned. Reis vereniging op de 2e Kerstdag in Amicitia worden op gevoerd. G. J. Aitink gen, maar men was ook veel in de Holter- berg voor het winnen van grint. De taak van voorman was vaak moeilijk en het kostte heel wat stuurmanskunst om het roer in handen te houden. Anderzijds is de voorman vaak het stootblok, die de klachten en moeilijkheden op moet van gen. Bij de uitreiking van de onderschei ding aan de heer Aitink in Zwolle is o.a. gezegd: iemand die 25 jaar in dienst blijft, moet een redelijk goede kracht zijn, anders had hij het niet zo lang volgehou den. Als commandant van debrandweer bracht hij deze jubilaris dank voor zijn werk in de brand,weer. Hij bood beide jubilarissen namens het personeel van ge meentewerken een fraai cadeau aan. De secretaris van de plaatselijke afde ling van de A.B.V.A., de heer Beijers, feliciteerde de beide leden en hun familie namens de bond en haalde enkele per soonlijke herinneringen op. Hij bood hen een enveloppe met inhoud aan. De heren Bekkernens en Aitink hebben de burgemeester en, de overige sprekers bedankt voor hun vriendelijke woorden en voor de cadeaux. In het stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman kwam men na deze hul diging bijeen voor een gezellige voortzet ting van het jubileumfeest. Op verzoek van de Herv. Emigratie commissie zal Ds. C. C. Addink, herv. pre dikant te Holten, als bootpredikant optre den op het emigrantenschip „Zuiderkruis" voor een reis naar Australië en terug. De kerkeraad der herv. gemeente heeft Ds. Addink daartoe buitengewoon verlof ver leend van 9 december tot en met 22 fe bruari 1961. De tocht, die Ds. Addink met de „Zui derkruis" zal maken zal zo ongeveer een reis om de wereld worden. De heenreis gaat door het Panamakanaal en via Nieuw-Zeeland naar Australië. De terug reis gaat door het Suezkanaal, nadat men in Indonesië waarschijnlijk spijtoptanten aan boord zal hebben genomen. De schouw der waterleidingen is be paald op maandag 14 november en dins dag 15 november a.s. Een onbekende of onbekenden hebben zich in de nacht van maandag op dins dag toegang verschaft tot de directiekeet van de N.V. Roelofs Haase, aannemers bedrijf te Rijssen, die opgesteld is bij het in aanbouw zijnde zwembad in het Twen- haarsveld bij Holten. Er is niets van waarde meegenomen doch men heeft de telefoon (microfoon en hoorn) meegenomen en de draden naar het toestel op enkele plaatsen doorgesne den. De politie staat dan ook voor een raad sel wat de bedoelingen zijn geweest van deze inbraak. Er zijn geen ramen of deu ren geforceerd, zodat wordt aangenomen, dat er gebruik gemaakt is van een valse sleutel. De speurhond van de Rijksrecherche dienst uit Almelo, die gebruikt is, heeft geen opheldering kunnen geven. De telefoon is nog niet teruggevonden! Gedacht wordt aan kwajongens werk. Dit is anders wel een vreemde baldadigheid. 9? De paardenfokvereniging „Holbatheo" hield zaterdagavond in de nieuwe feest zaal van „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek ter gelegenheid van haar 10-jarig be staan een druk bezochte feestavond, tij dens welke tevens de prijzen van de on langs aldaar gehouden fokdag werden uitgereikt. Deze avond droeg geen officieel karak ter, omdat men in 1961 met dit doel een groot hippisch concours wil houden. Niettemin herinnerde de voorzitter van „Holbatheo", de heer W. Staring uit Bath- men, met enkele woorden aan dit 2e lus trum en hield hij een warm pleidooi voor de paardenfokkerij, nu men op tien, jaar streven tot verbetering van het paarden ras in deze omgeving kan terugzien. Toen wij voor tien jaar begonnen, aldus de heer Staring, was het misère met het paard. De veulens waren direct voor de dood bestemd. Het is nu nog niet zo heel veel beter, maar de veulens, die nu worden aangehouden, zijn goed en dragen bij tot verbetering van de paardenstand. Het paard is nog altijd een sieraad op de boer derij en toont daar nog wel degelijk zijn grote waarde naast de mechanische trek ker. Spreker hoopte, dat de boer een open oog zal hebben voor de fokkerij en spoor de ook de vrouwen en niet-leden aan om De leden van de Land. Rijvereniging „Bergruiters" hebben zaterdag 22 oktober weer een hartig woordje meegesproken in Zuidwolde (Dr.) waar door de plaatse lijke rijvereniging Ceres" een cross coun try werd georganiseerd. Jan Müller leverde met „Sjonnie" een schitterende prestatie door in de lichte cross, waarin maar liefst 50 combinaties van start gingen, de zege te behalen. 3. G. Beldman met „Myra". 7. Joh. Bronsvoort met „Ennie". 12. H. Beldman met „Mylord". 30. G. Bolink met „Nettie". In de zware cross moest T. Beldman Jr. met „Orthrude Felddahlie" een fraaie wis selbeker verdedigen. „Orthrude" ging snel maar moest met de 4e plaats genoegen nemen. Het verschil tussen no. 1 en 4 bedroeg slechts enkele seconden. lste werd H. Schone veld met „Ivasie". 2. W. Aaltink met „Wuzello". 3. R. Benning met „Wodan" van de L. R. „Pesse". 4. T. Beldman met „Orthrude Feld dahlie". 10. E. Aaltink met „Romy". De Bergruiters wonnen in Zuidwolde alle beschikbaar gestelde bekers, n.l. voor de le plaats in de lichte en zware cross en de fraaie beker voor de best geplaatste equipe in de zware cross (H. Schoneveld, W. Aaltink en T. Beldman). De wisselbeker die beschikbaar wordt gesteld voor de ruiter die in de zware cross de beste prestatie levert, werd voor de achtste maal door een Bergruiter ge wonnen, n.l. in 1952 door H. Beldman met „Figurant"; in 1953, 1954 en 1958 door M. Bolink met „Lyda"; in 1955 door Jo- han Bronsvoort met „Klein Duimpje"; in 1956 door T. Beldman met „Amigo"; in 1959 door T. Beldman Jr. met „Pusta Ko ning", en in 1960 door H. Schoneveld met „Ivasie". de jaarlijkse fokdag te bezoeken, hetgeen een stimulans zal betekenen voor de fok kers, die aan deze fokdag deelnemen. Voorzitter Staring had bij de aanvang van zijn openingswoord welkom geheten de burgemeester van Holten, tevens waar nemend burgemeester van Bathmen, Mr. W. H. Enklaar, afgevaardigden van de burgerij van Holten en Bathmen en afge vaardigden, van de Landelijke Rijvereni ging uit Bathmen. De Bergruiters uit Hol ten waren niet aanwezig. Het bestuur had gemeend ook de rijverenigingen in deze feestavond te betrekken, omdat er van de zijde hunner organisaties op aan gedrongen wordt zoveel mogelijk het ras paard voor hun sport te gebruiken. Koopt een paard met papieren, was dan ook het advies, dat de heer Staring hen gaf. Hij wees er tenslotte nog op, dat het door de bouw van de feestzaal mogelijk was geworden ook andere belangstellen den dan de leden voor deze feestavond uit te nodigen en. dankte de familie Kloos terboer voor haar medewerking aan de fokdagen, waarvoor zij steeds het terrein afstaat. Hierna werd het feestprogramma afge werkt, en had later de uitreiking van de prijzen plaats. De heer H. W. Molendijk uit Okken- broek, een van de leden, had een jubi leumlied' gecomponeerd, dat met andere liederen, door hem voorgedragen werd. Zijn geschoolde stem verried, dat hij meer gezongen had. Hij verwierf dan ook tel kens een hartelijk applaus. Dat was ook het geval bij het optreden van de conferencier Niek Wanders en de Rivetto's uit Hengelo, waarvan een van de leden later als Pepino, de muzikale clown, optrad, en bij het optreden van B. A. PauVve, humorist van de Ter Horst revue uit Rijssen. Zij wisten met hun mop pen (met en zonder baard), conference, zang en muziek het publiek wel te amu seren en te boeien. Pepino bleek meester op tal van instrumtenen en Pauwe zorg de voor een meesterlijke imitatie van radio- en t.v. artiesten. De band „Accor- dia" zorgde voor de muzikale omlijsting en voor goede dansmuziek, toen men na afloop van het feestprogramma nog ge ruime tijd een gezellig dansje maakte. Zitting Woonruimtecommissie De maandelijkse zitting van de woon ruimtecommissie zal niet op dinsdag 1 no vember, maar op dinsdag 8 november a.s. te 7.30 uur plaats vinden. GESLAAGD VOOR COSTUMIèRE. Te Utrecht slaagden voor costumière de dames Mientje Pekkeriet, Dini Rensen en Henny Schutte. Zij ontvingen hun op leiding aan de modevakschool D. Wessels- Nijland te Rijssen. Prijsverhoging met 1 cent pas op 1 januari 1961 Naar de ministers van Landbouw en Visserij en van Sociale Zaken en Volks gezondheid mededelen, heeft de Regering besloten het nog uit het eerste oorlogs jaar stammende vetgehalte van twee en een half procent van de gestandaardiseer de melk, met ingang van 7 november 1960 te verhogen tot drie procent. De daaruit voortkomende stijging van de melkprijs voor de consument zal beperkt blijven tot 1 cent per liter. Deze prijsstijging zal ech ter pas ingaan op 1 januari 1961. Met een half procent meer vet in de melk komt het vetgehalte dan eindelijk weer op een normaal peil dat ook in an dere Europese landen geldt. Het is boven dien verblijdend, dat Nederland door ver hoging van het vetgehalte een bijdrage kan leveren tot verlichting van de moei lijke internationale zuivelsituatie. Gelet op het bescheiden aandeel van het verhoogde vetgehalte in het vetge- bruik in de voeding 2 gram per dag per hoofd der bevolking -heeft de Rege ring onvoldoende aanleiding om deze re den de verhoging van het vetgehalte ach terwege te laten. Teneinde zoveel mogelijk te voorkomen, dat de beperkte prijsstij ging tot een mogelijke vermindering van het melkverbruik leidt, heeft de Regering tevens besloten deze prijsverhoging eerst te doen ingaan op 1 januari 1961, gelijk tijdig met de eerste uitbetaling van de per 1 oktober 1960 te verhogen kinderbijsla gen. Geboren: Bernard Johan Gerard, zv B. J. Wissink en D. Lammerts, Oranjestraat 3. Gerda Jenneken, dv J. Stevens en J. W. Meijerman, Neerdorp 24. Térese Johanna Wilma, dv H. J. C. Trusohel en J. Hofman, Kol weg 31. Gehuwd: G. H. Aanstoot, 27 jr. en J- Beldman, 24 jr., beiden te Holten. BEVOLKING: Ingekomen: R. Klompenmaker v. Hel- lendoorn naar Look 50. Vertrokken: A. C. Kuiper en gezin van Holterberg 26 naar Heteren. T. J. Braunius van Holterberg 65 naar Rotter dam. J. F. Kulsdom van Deventerweg 55 naaf Lochem. Officiële publicatie WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGS PLAN IN ONDERDELEN VOOR HET DORP HOLTEN Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat vanaf 25 oktober 1960, gedurende vier weken ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een ontwerp tot wijziging van het uit breidingsplan in onderdelen voor het dorp Holten, vastgesteld bij raadsbe sluit van 23 november 1954, nr. 3353, sedert gewijzigd Het ontwerp heeft betrekking op een wijziging van de bebouwing in het com plex Gaarden. Gedurende bovengenoemde termijn van vier weken kunnen belanghebbenden bij de raad bezwaren indienen. Holten, 24 oktober 1960. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. ZITTING WOONRUIMTE C OMMIS SIE De voorzitter van de Woonruimtecom missie maakt bekend, dat de maandelijkse zitting dier commissie niet zal plaats heb ben op dinsdag 1 november a.s., maar op dinsdag 8 november a.s. te 7.30 uur n.m. Holten, 26 oktober 1960. De voorzitter voornoemd, J. KROON. SCHOUW DER WATERLEIDINGEN Burgemeester en wethouders van Hol ten brengen bij deze ter openbare kennis, dat op de hierna volgende dagen zal wor den overgegaan tot het SCHOUWEN DER WATERLEIDINGEN in deze gemeente, t.w. op maandag 14 november a.s.: de Kleine Waterleiding, de Klaphekkewater- leiding en de Steeg-Egbertswater- leiding, en op dinsdag 15 november a.s.: de Koordes- en Schuttewaterleiding en de Essen- en Boerendanswaterleiding. De onderhoudsplichtingen worden her innerd aan artikel 19, le lid en artikel 20, le en 2e lid van het Reglement op de waterleidingen. Holten, 27 oktober 1960. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Zaterdag 29 oktober, half acht: Dropping CJV Espelo bij de school. Zondagavond 30 oktober, 8 uur: Film avond in gebouw „Irene". Dinsdag 1 november, 7.30 uur (precies): Jubileum-toneelvoorstelling van OCH wegens 15-jarig bestaan in „Amicitia". Dinsdag 1 november, 8 uur: Vergadering Hervormde vrouwenvereniging Dijker- hoek in „Bethanië". Woensdag 2 november (Dankdag) van 10-6 uur: Grote verkoping van een schiterende partij Amerikaanse leger- goederen bij de Fa. A. Mulder, Oranje straat (zie adv.). Woensdag 2 november (Dankdag): Jaar lijkse cross-country Landelijke Rijver eniging „Bergruiters" op de Hoge Bor- keld. Woensdag 2 november (Dankdag), 7.30 uur: Toneeluitvoering OCH in gebouw „Irene" met „De man in het bruin" (zie adv.). Woensdag 2 november (Dankdag), 7.30 uur: Groot bal in „Amicitia" (zie adv.). Woensdag 2 november (Dankdag), des avonds 7.45 uur: Dansen in café Maats (zie adv.). Donderdag 3 november, 2 uur: Verkoop oud meubilair openbare kleuterschool in „Irene". Donderdag 3 november, 7.45 uur in ge bouw „Rehoboth": Winterlezing door Ds. Hortensius te Ommen over het on derwerp: „De staat Israël". Donderdag 3 november, 8 uur: Prijsuit reiking fokveedag Espelo in pension 'Beuniér met kleurenfilmvertoning door de heer P. Dijkstra. Vrijdag 4 november, 7.30 uur: Ledenver gadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen iA hotel Holter- man. Vrijdag 4 november, 's avonds 7.45 uur: Vergadering Geref. vrouwenvereniging „Priscilla" in gebouw „Rehoboth". Maandag 7 november, 8 uur (inplaats van donderdag 10 november): Vergadering Herv. vrouwenvereniging in „Irene". Lezing door mej. Knottenbelt te Brum- men. Onderwerp: „De kunst in het ge zin". Dinsdag 8 november, 8 uur: Praatavond OLM in café ,,'t Bonte Paard". Spre ker: Ir. De Jager van het waterschap Salland over waterschapsaangelegen heden. Ook voor belangstellenden. Woensdag 16 november, 8 uur: Dorps- schoolfilmkringavond in de hal van de school. Zaterdag 19 november om 8 uur: Uitvoe ring van de toneelgroep „Podium" met „De jeugd vliegt uit" in 4 bedrijven, uitgaande van de Herv. Jeugdraad en Geref. Jeugdcentrale. Donderdag 24 november, 7.30 uur: Ge meente-voorlichtingsavond over Inter nationale Hulpverlening in „Irene". Film: „Een paradijs op aarde". Dia's: Over hulpverleningswerk in Grieken land. Spreekster: mej. Kohlbrugge, se cretaresse van de Sectie Nationale Hulpverlening van de Alg. Diaconale Raad. Donderdag 24 november, 7.30 uur: Uit voering gymnastiekvereniging BATO iii zaal „Amicitia". Vrijdag 25 november, 8 uur: Contactcom missie OLM, Plattelandsvrouwen en PJGO in „Amicitia", Zaterdag 26 november, 7.30 uur: Uit voering gymnastiekvereniging BATO in zaal „Amicitia". Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. (Bed. H. Doop) Ds. Israël; 7 uur Da. Van Drimmelen. Jeugddienst met me dewerking van de heer Fransen als trompettist. Extra collecte voor het Ned. Bijbelgenootschap. Maandag 31 oktober (Hervormingsdag) 7.30 uur n.m.: Interkerkelijke dienst in de Geref. Kerk. Liturg: Ds. Hoogkamp. Predikator: Ds. Addink. Extra collecte voor het Ned. Bijbelgenootschap. Dankdag 10 uur Ds. Addink. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Extra collecte voor het Ned. Bijbelgenoot schap. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het evangelisatiewerk in Noord-Brabant en Limburg. Dankdag 's avonds 7.30 uur Ds. Hoog kamp. R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zondag: 7 uur, 8.30 en 10 uur. Gevonden: Engelse sleutel; schakel armband; ballpoint. Verloren: Portemonnaie met knip met inhoud; veer van veebrug; portemonnaie met rits met inhoüd. Komen aanlopen: soort jachthond. Inlichtingen dagelijks op het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 j te Holten, van 9-12 en van 14-22 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1