ra De Duitsers feesten graag Anti-honger-aktie Dames Het toeristisch seizoen 1960 in Overijssel L Adverteren Snuif én wrijf Heeft Holten kans op de titel? Opstelling elftallen Korte karakteristiek van een wereldcampagne tegen de honger is BEKEND blijven Ondanks het slechte weer op vele plaatsen vooruitgang No. 42. Jaargang 12 (Tweede Blad). ZATERDAG 22 OKTOBER 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD (ii) Het zou ons, Holtenaren brpasld vreemd voorkomen, als we uitsluitend Algemeen Beschaafd Nederlands zouden moeten praten. In Sündern, dat ook wel degelijk een eigen dialect heeft, is het heel gë- woon dat de mensen in het Hoogduits spreken. Hier vindt men niemand meer onder de twintig jaar die zich nog van de streektaal bedienen kan. De reden ligt voor de hand: Na de oor log is het Duitse volk als het ware dooreen gehutseld. Mede door de reus achtige stroom van vluchtelingen en verdrevenen uit het Oosten moet men wel één taal aanhouden. Wat zou b.v. een Groninger in Zeeland willen begin nen als beiden geen Nederlands spraken? Mensen die uit de D.D.R. (Duitse De mocratische Republiek - Oostduitsland) ontvlucht zijn, komen eerst in een kamp. Het grootste contingent vluchtelingen komt via West-Berlijn: een welkome oase in de Rode woestijn. Gedurende 2 of 3 weken, die ze in het doorgangskamp doorbrengen wordt er al passend werk in de Bondsrepubliek gezocht. De vliegtuigreis krijgen zij gra tis. Gezinnen krijgen een woning (Vluch telingen gaan vooren vrijgezeliep worden in tehuizen ondergebracht. In één van deze tehuizen nu kwam ik, zoals ik de vorige week schreef. Een dag na mij kwamen er twee jongens.. Vluchtelingen. De twee werden spoedig de beste vrienden en gingen ook (vaak) samen uit. Toen ze voor de eerste keer hun loon in de Bondsrepubliek gekre gen hadden, waren ze stomverbaasd. Ze hadden in de Oostzone veel minder verdiend en konden lang niet zoveel voor hun geld kopen als hier. Menigeen wordt deze plotselinge financiële ver betering fataal. Mede door de gemak kelijke betalingsvoorwaarden kopen ze direct de duurste spullen op afbetaling. Wat dat voor gevolgen kan hebben, kunt U zich denken. Deze twee knapen hadden dan wel geen zorgen over dure aankopen, maar hadden welu een schijn baar onlesbare dorst. En om die dorst kwijt te raken moet men ook geld heb ben. Men krijgt nu eenmaal niets voor niets. Het gevolg voor deze jongens was, 4 Uw verkoudheid van neus, "of borat we£ met (Van een onzer sportmedewerkers) Het is onmogelijk nu reeds een kam pioen aan te wijzen, w-el staat voor ons vast dat Holten een beslissende rol kan spelen in de tweede klasse. GFC 2 staat op het ogenblik aan de leiding met een voorsprong van twee punten op Holten, dat echter een wedstrijd minder heeft gespeeld. Twen the I uit Goor heeft twee verliespunten en legt beslag op de derde plaats. Holten ontmoet in de eerste helft van de competitie nog drie sterke tegen standers. Onder die sterke tegenstanders rekenen wij in de eerste plaats leider GFC 2; Twenthe en verder ook de oude rivaal Omhoog 1 uit Wierden, dat geen goede start had, maar zeker voor verras singen kan zorgen. Het verjongde bestuur van Holten, dat zich door enige onervarenheid voor ver schillende moeilijkheden zag geplaatst, heeft met veel ijver en animo zijn taak aanvaard en onder de stuwende leiding van de heer H. Klein Velderman zijn reeds veel verbeteringen aangebracht. Het trainers-vraagstuk is weer urgent en vraagt ook dit seizoen de volle aandacht. Het schijnt ons dat o.a. de conditie bij de Holtense spelers wel onvoldoende is! Ook het tweede elftal, dat het vorige seizoen nog op de tweede plaats eindigde, eist de volle belangstelling nu dit elftal in grote moeilijkheden verkeert. Gelukkig be haalde het elftal van A. Meerman afge lopen zondag de eerste zege en met drie punten uit vijf wedstrijden is de achter stand niet onoverbrugbaar. Vooral als dit elftal eens wat minder gewijzigd wordt en de spelers zodoende beter op elkaar raken ingespeeld, verwachten we betere resultaten. Het derde elftal van Holten speelt wat wisselvallig maar behaalde ook reeds enkele mooie overwinningen. De juniorenafdeling draait prachtig en Holten A en C hebben goede kampioens kansen. Holten B levert wat mindere prestaties, doch hun spel wekt goede hoop. Zondag speelt Holten in het Sport- dal tegen een der naasts concurrenten, n.l. Twenthe 1 uit Goor. Deze tricolores promoveerden evenals Haarlesë Boys uit de derde klasse en leverden tot nu toe goede prestaties. De Twenthenaren spe len een fris, soms fel partijtje voetbal en hebben de beschikking over een beweeg lijke en schotvaardige voorhoede. Vooral door hun snelheid en handigheid zuilen ze de wat trage Holtense achterhoede voor grote problemen weten te stellen. In hun doel staat Stsvens (ex Enter 2) en de Holtense vuurlinie moet beslist goed voor de dag komen om deze doelman te verslaan. Daarom een moeilijke wedstrijd voor de Holtenaren. dat ze het geld niet konden betalen en naar een andere woning om moesten zien. Tot op heden hebben ze zich klaarblijkelijk nog niet verbeterd, want nog dikwijls zie ik ze totaal „dikke" door de straat waggelen. Er wordt hier trouwens veel gedron ken. In dit plaatsje dat 7000 inwoners telt, en dus met Holten te vergelijken is, zijn ongeveer dertig café's. Alleen in de hoofdstraat, ter lengte van de Hol tense Oranjestraat, zijn al tien „Knei- pen". Bier is natuurlijk de meest ge vraagde drank, maar natuurlijk wordt er op z'n tijd ook „Schnaps" gedronken. Men behoeft zich niet te verwonderen, als men 's avonds bij het eten in plaats van koffie een fles bier bij ieder bord ziet staan. De Duitser houdt geweldig van feesten en ik ben soms stomver baasd over hun uithoudingsvermogen. Ieaere stad en elk dorp of gehucht heeft ieder jaar zulke grote feesten. In de eerste plaats natuurlijk carnaval, dat hier evenals elders, op elke dolle en dwaze wijze gevierd wordt. Dan het jaarlijkse schuttersfeest, dat drie dagen duurt en tenslotte het sportfeest, meest al twee dagen. „Vanzelfsprekend heeft iedereen tijdens deze dagén vrijaf. Het aantal feesten, dat naast boven genoemde nog georganiseerd wordt, is nauwelijks te tellen. Een gebeurtenis, die men in Holland niet graag zou wil len missen, is de viering van de ver jaardag. Sauerlands Rooms-Katholieke bevolking,- schenkt daar echter geen aandacht aan. Hier wordt in plaats van de verjaardag de naamdag gevierd. Dit geldt natuurlijk alleen voor enkele stre ken in Duitsland. Over het geheel geno men zouden ook onze Oosterburen hun verjaardag niet graag ongemerkt willen voorbij laten gaan. Jan de Groot Holten 1 tegen Twenthe 1. Doel: A. Vincent. Achter: T. Deijk en J. Traanman. Midden: K. J. ten Velde, E. Maats en G. Bannink. Voor: H. F. Klein Velderman, H. J. J. ten Velde, H. Wansink, A. Traanman en H. J. Jansen. Reserves: G. J. Paalman en J. ten Velde. Holten 2 tegen Hector 3. Doel: T. Bijma. Achter: G. Krieger en M. A. Bosschers. Midden: G. H. Vincent, A. Meerman en J. A. Jansen. Voor: H. G. A. Jansen, W. Bunt, J. A. Ulfman, A. Paalman en G. D. W. Brinks. Reserves: J. H. Scheperman en G. J. Brinks. Holten 3 tegen Wierden 4. Doel: J. W. Biesters. Achter: G. J. Tuitert en J. A. Nij en- huis. Midden: M. Klein Horstman, A. Schip pers en M. Hofman. Voor: T. Aanstoot, G. H. Paalman, J. G. Nij land, H. W. Rietberg en H. J. Schutte. Reserves: W. Dijkslag en L. J. Bunt. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de F.A.O., is een grootscheepse actie begonnen om de honger en de ondervoeding uit de wereld te bannen. In deze Anti-Honger- Actie zal ook ons land zijn bijdrage le veren. De NOVIB, de Nederlandse Or ganisatie voor Internationale Bijstand, zal, onder auspiciën van het Nederlands Nationaal FAO-Comité en in samen werking met het Unesco-Centrum Ne derland en het Nederlands Comité Uni cef, deze Anti-Honger-Actie in ons land leiden. De Nederlandse regering steunt de actie van ganser harte; zij heeft als eerste een belangrijke bijdrage ervoor aan de FAO gegeven. Koningin Juliana betuigde de directeur-generaal van de FAO, Dr Binaj Ranjan Sen haar warme sympathie met deze wereldcampagne welke door samenwerking van alle mensen van goeden wil een stap zal kunnen zijn op de weg die leidt naar een wereld zonder gebrek. Vertegen woordigers van 72 internationale parti culiere organisaties van allerlei levens beschouwing, van de kerken, de vak organisaties, de vrouwenbewegingen, de jeugd, de onderwijzers, enz., steunen de internationale Anti-Honger-Actie. De NOVIB, die verzamelpunt is van allerlei geestelijke en maatschappelijke stromingen in ons volk, roept voor de HAMEA-C handen rviw of ichrool HAMEA-GElEIU^Ü-1 Anti-Honger-Actie heel Nederland op. Met de hulp, die ons volk geeft, zal de FAO een van de vele projecten die zij wil uitvoeren, kunnen voltooien: een plan tot vergroting van de graadpro- ductie in de landen van het Midden- Oosten. Die graanproductie zal met 20 tot 25 procent kunnen stijgen en dat zal betekenen, dat er na vijf jaar 800.000 ton graan per jaar meer kan worden geproduceerd. Voor iedere gulden, die Nederland geeft, zal men 250 kilo graan meer kunnen oogsten, dat is 'voedsel voor 1 mens gedurende 1 jaar. Elke gulden van U betekent dus een jaar leven voor een medemens, die op dit ogenblik door de honger wordt be dreigd. Binnenkort hopen wij iets over de plaatselijke actie te kunnen melden. Men kan niet zonder meer zeggen, dat de verregende zomer van I960 een on gunstige invloed op het toeristische be zoek aan Overijssel heeft gehad. Een enquête door de Provinciale VVV in Overijssel ingesteld geeft de indruk dat over het algemeen het seizoen niet veel minder, of vaak zelfs beter is ge weest dan in 1959. Nu zal daarbij onge twijfeld de tendenz hebben gelegen naai de steden, waar bij regen nu eenmaal meer afwisseling is dan op het platteland, maar ook viel er bij verschillende lande lijke VW's een vooruitgang te consta teren. Naar de mening van onze provinciale organisatie zou het wel eens zo kunnen zijn, dat de prachtige zomer 1959 en de vele voorspellingen van „tien warme, dro ge zomers" het bezoek en vooral de reser vering gunstig hebben beïnvloed. Men heeft eenvoudig geen rekening gehouden met een slechte zomer. Hoe dit zij, ver scheidene ofschoon helaas lang niet alle VW's hebben op bovengenoemde enquête geantwoord en we zien daaruit de volgende onderling plaatselijk wel ver schillende beelden zich aftekenen. SALLAND De streek Salland beperken we tot de drie Hanzesteden en alle geven ze reden tot tevredenheid. In Zwolle lag de hotel bezetting in juli en augustus in de buurt van 90 in voor- en naseizoen wat lager. Dag- en groepsbezoek was druk. Duitsers zag men in groten getale en het seizoen was veel beter dan vorig jaar. Deventer was nog optimistischer en had het, wat dag- en groepsbezoek aangaat, zelfs zeer druk. Men was er dan ook bi zonder tevreden en ook hier domineerden onze oosterburen onder de buitenlanders. In Kampen een overeenkomstig beeld: druk, wel zo goed als verleden jaar, zeer bevredigend. Het zijn alle bewijzen dat Kampen toeristisch in de running is. VECHTSTREEK De Vechtstreek in Overijssel wordt al lengs al even bekend als de Utrechtse Vecht. Dat blijkt ook uit deze enquête. Ommen is natuurlijk hèt middelpunt en in het hoofdseizoen was het er bizonder vol; voller nog dan vorig jaar. Dagbezoek mocht druk genoemd worden. Enkel het verblijf op de kampeerterreinen werd iets ten ongunste beïnvloed door het slechte weer. Het aantal buitenlanders wat gro ter, mede tengevolge van een internatio naal padvinderskamp. Er waren in Om- Landelijk schoon in eigen provincie. men nationaliteiten uit liefst 36 landen! Dalfsen deed het uiteraard wat beschei dener. Het dagbezoek kwam niet boven middelmatig uit. Vandaar dat enkel de pensions en de zomerhuisjes het beter hadden dan in 1959. Toch was men wel tevreden. Nieuwleusen is een gemeente die pas in het allereerste stadium van recreatieve betekenis is. Het dagbezoek bleek er mid delmatig. Het totaal als vorig jaar. Ook Dedemsvaart (Avereest) kan niet direct toeristisch worden genoemd. Het bezoek was er eveneens middelmatig. Het hotelloze Gramsbergen bezit wel enkele OVERIJSSELSE HEUVELRUG De V.V.V.'s op de Overijsselse Heuvelrug (met uitzonde ring van Ommen, dat we onder de Vechtstreek noemden) hadden een best seizoen. HELLENDOORN/NIJVERDAL zat vrijwel vol in de drukke maanden, met uitzondering van de kampementen. Voorseizoen was daarnaast beter dan naseizoen (septem ber). Het groepsbezoek verkreeg het praedicaat „zeer druk" en men was er, de weersgesteldheden in acht ge nomen, meer dan tevreden. HOLTEN sprak van een over eenkomstige bezetting als Hellendoorn/Nijverdal. Hier bleken groeps- èn dagbezoek zeer druk. Buitenlanders (met name duitsers) bleken er meer te zijn en het geheel was beter dan verleden jaar. In RIJSSEN was men ken nelijk iets minder enthousiast. De bezetting lag goed, maar groeps- en dagbezoek gold als middelmatig. De alge mene indruk bleek dan ook niet bevredigend, ofschoon het bezoek niet minder was dan in 1959. De direkteur van de Provincial» V.V.V. in Overijssel, de heer J. A. Veldman, schrijft ons: Wij zouden u zeer erkentelijk zyn, indien u in uw blad enige aandacht wilde schenken aan bijgaand arti kel. Voor uw medewerking danken wy u zeer. Wederkerig menen wij, dat de stij gende lijn in het Vreemdelingen verkeer, dat de heer Veldman ver tegenwoordigt, niet alleen voor hem reden tot grote voldoening geeft, maar tevens een .bewijs is van bekroning der vele succesvolle initiatieven, die onder zyn leiding gerealiseerd zyn. pensions en deze waren bezet. Het ver dere bezoek was er zo-zo. Met Den Ham zitten we weer veel meer „in het toerisme". De bezetting was rede lijk, het bezoek middelmatig, maar aan de bezienswaardigheden druk. Het totaal beeld was gunstiger dan vorig jaar. TWENTE Enschede sprak kort en krachtig over een veel beter seizoen, dat zeer bevredi gend was. Het dag- en groepsbezoek was zeer druk veel buitenlanders ook en de bezetting in juli en augustus zeer goed en overigens redelijk. Hengelo liet even eens opgewekte klanken horen. Zeer druk groepsbezoek, druk dagbezoek, meer bui tenlanders, vooral meer Fransen en de Hertmese passiespelen waren een succes. Almelo was eveneens tevreden en ver heugde zich op een groter bezoek. Dag bezoek was druk, het groepsbezoek mid delmatig. Ook de hotel- en pensionbezet ting gaf reden tot voldoening, al kon dit nog beter. Borne reageerde veel bescheidener: lo- giesbezetting was wel goed maar het groepsbezoek middelmatig en er kwamen minder buitenlanders. Toch was 1960 be ter dan 1959. Ook Wierden deed het kalm aan met een middelmatig dagbezoek en een in vergelijking met verleden jaar on veranderd beeld. Een tikkeltje tevredener was Tubbergen. Druk groepsbezoek, mid delmatig dagbezoek. Natuurlijk veel Duit sers, evenals trouwens in de meeste Twentse plaatsen. Maar toch: in totaal nauwelijks gelijk aan 1959. In Ootmarsum was het bezoek druk, ook wat logies be treft. Wel heeft het weer in medio augus tus en later een remmende invloed ge had. Toch verbleven er meer toeristen in de „oude" logies vorm zowel als in de nieuwe vorm van camping en caravan ning. Het dagbezoek in Denekamp was abso luut minder dan vorig jaar; de logeer gasten daarentegen groter in aantal. Waarschijnlijk mede daardoor heeft het seizoen in dit jaar geen terugval gemaakt. Het toerisme in Weerselo is van veel jongere datum. Men begint er eigenlijk pas. De algemene indruk was dan ook nog niet om te juichen, ofschoon er vooruit gang viel waar te nemen. Het bezoek bleek middelmatig. Het grote gebied van Oldenzaal-De Lutte-Losser heeft het even min tot topcijfers gebracht. Het bezoek was middelmatig, het geheel betrekkelijk bevredigend maar minder dan vorig jaar. Zo was dus het "beeld over onze gehele provincie genomen verschillend: vrolijke kleuren en somberder tinten, maar alles in aanmerking genomen ongetwijfeld be vredigend.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 5