Dans- en filmavonden Irene'9 in AGENDA Podium in „Rehoijoth" in geklik genomen KERKDIENSTEN 9V Gezinsweek „Podium" komt met „De jeugd vliegt uit" Holten wordt zelfstandig station Nam iemand getekend en uitbetaald betaiingsstuk weer mee naar huis? Onderlinge cross country Biljartwedstrijd V erkeerscompetitie Onteigening voor 't verkeer Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen No. 42. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 22 OKTOBER 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting )}Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 23Jf Adv.-prijs 115 mm. (d contant) f 2.Iedere mm. meer f 0.08 De jeugd heeft behoefte aan gezonde ontspanning Herv. Kerkeraad wil haar daarin tegemoet komen Medio augustus heeft de kerkeraad der Hervormde Gemeente door middel van een open brief aan de gemeenteleden zijn besluit bekend gemaakt het gebouw „Ire ne" op zaterdag en zondag beschikbaar te stellen voor film- en dansavonden om op deze wijze de jongeren om te voor komen, dat zij hun vermaak elders en op minder juiste wijze zouden zoeken verantwoorde gezelligheid en ontspan ning te kunnen bieden. De kerkeraad kwam tot dit besluit naar aanleiding van een verzoek van een vijftal lidmaten, die zich als commissie, bewogen door de onjuiste vrijetijdsbe steding van vele jongeren, meenden met dit verzoek tot het hoogste kerkelijke college ter plaatse te moeten wenden. Het besluit van de kerkeraad heeft ver schillende reakties opgewekt, welke er toe hebben geleid, dat donderdag in het gebouw „Irene" een gemeenteavond werd gehouden, waarin de gemeenteleden de gelegenheid werd geboden vragen te stel len en eventuele bezwaren in te brengen. De kex'keraad had Mr. R. M. F. Hou- wink, psycholoog te Zeist, uitgenodigd in het kader van deze avond een inleiding te houden over de vrijetijdsbesteding van de jeugd, waarvoor deze als onderwerp gekozen had: „De jeugd uit en thuis". Er bestond voor deze bijeenkomst, die werd voorgezeten door Ds. J. H. Israël, een goede, maar toch ook weer niet over dreven belangstelling, zoals sommigen verwacht hadden. Na het gezamenlijk zingen van Ps. 89 de verzen 1 en 7 en na te zijn voox-gegaan in gebed, deed Ds. Israël mededeling van de ingekomen brieyen van gemeentele den en van de kerkeraad der Geref. Kerk, waarover men een uitvoerig ge sprek heeft gehad met dit college. AL JAREN. Uit zijn mededelingen bleek, dat de kerkeraad al enige jaren bezig is met het probleem van de zondagavond-be steding. Men heeft goede instuifavonden gehad, maar helaas bleek dit werk te zwaar voor de enkelen, die zich hierme de konden bezig houden. Ondeirtussen hielden de geruchten zodanig aan over de plaag van het dansen elders, dat men tot de conclusie kwam, dat er toch wel iets moest gebeuren. Toen dan ook het verzoek van de commissie kwam om het gebouw „Irene" beschikbaar te stellen, heeft de kerkeraad na ampel beraad en nadat enkele van zijn leden een grondig onderzoek hadden ingesteld, besloten aan dit verzoek te voldoen. Dit besluit is de kerkeraad niet gemakkelijk gevallen. Men heeft met het probleem geworsteld en gebeden en om Christus' wil een be slissing genomen in het belang der jon geren. Uitdrukkelijk is gesteld, dat het de taak der ouders is de kinderen in het gezin de nodige binding te geven, maar men is er zich van bewust, dat dit niet altijd mogelijk blijkt te zijn. Voor die jongeren moet wat worden gedaan om hen op verantwoorde wijze ontspanning te geven. Het betreft hier een proef, aan vankelijk voor drie maanden, maar als zij mislukt, ook dan is men er niet af. Wij zullen, zo verklaarde Ds. Israël aan het slot van zijn mededelingen, hoe lofwaar dig dit initiatief ook is, het zien als een noodmaatregel. Wij moeten de weg weer vinden tot het gezin. GEVAREN. In een zeer helder betoog heeft Mr. Houwink, die uit hoofde van zijn beroep veel in aanraking komt met huwelijks- en gezinsmoeilijkheden, de problemen van de jeugd geschetst. Het komt in de eerste plaats voor rekening van de vol wassenen, die het kind in de wereld hebben gesteld. Spreker wees er op, dat de jeugd na de tweede wereldoorlog vaak gespeend De interkerkelijke gezinsavond zal dit jaar worden gehouden op vrijdag 28 ok tober a.s., des avonds om half acht in het gebouw „Rehoboth" alhier. Door Ds. G. Juckema, Ned. Herv. predikant te Nij- verdal, zal op deze avond worden ge sproken over het onderwerp: „Onze kerkgang". Op uitnodiging van de Hervormde Jeugdraad en de Geref. Jeugdcentrale zal de Chr. Beroepstoneelgx-oep „Podium" op zaterdagavond 19 november a.s. in het ge bouw „Rehoboth" een uitvoering geven van het familiespel in vier bedrijven: „De jeugd vliegt uit", bewerkt naar de gelijknamige hoorspelcyclus van de NC RV. is van idealen; zij kent niets anders dan de dreiging van een dex*de wereldoorlog. Zij komt in de ban van het internationale amusementsbedrijf. In de filmindustrie schuilt een groot gevaar. De leugen van de reklame heeft dikwijls een funeste uitwerking op de psyché van het kind. Voorts is daar het probleem van de kle ren der teenagers. Innexiijke onzekerheid wordt opgevangen door andere kleren. Van vele zijden wordt een beroep gedaan op de gemakzucht, eerzucht en egoïsme. Ook deze spreker wees op de grote waarde van het gezin. Het gaat er daar bij om hoe de ouders tegenover elkaar staan. Het leven moet geen sleur wor den, waarbij men geen gelegenheid heeft zich met de kinderen te bemoeien. De nozems, die niet alleen uit de volksbuur ten komen, maar ook uit de gezinnen der beter gesitueerden, zijn dikwijls slacht offer van een breuk in het gezin. Spreker drong er vooral op aan de kin deren gelegenheid te geven en hen te ani meren in de gezinnen over en weer bij el kaar te komen. In een meisje, dat een jongen dan meebrengt, moet men niet steeds een aanstaande echtgenote willen zien. Spreker kan zich best indenken, dat er ouders zijn, die zeggen: dat gaat ons te vei", „dansen en film" in „Irene". Toch is het wenselijk, dat de jeugd zich op een gezonde manier ontspant. Uitvoerig schetste Mr. Houwink hoe dit door middel van de film en van dan sen onder toezicht mogelijk is. NIET ONGRIJPBAAR. De jeugd is dikwijls helemaal niet zo ongrijpbaar als zij lijkt. De vrijetijdsbesteding is niet alleen een px-obleem voor de jeugd; zij wordt het ook als straks de vrije zaterdag wordt ingevoerd voor de volwassenen. Men komt er niet meer met ouderwetse methoden. Het gezin heeft een taak, maar ook de kerk kan hier belangrijk werk doen. Spreker is geneigd als zijn oor deel uit te spreken, dat uit het hier be doelde experiment veel goeds kan voort komen. De jeugd zal dan leren begrijpen, dat die kerk toch iets voor haar doet, al dus Mr. Houwink. WEINIG KRITIEK. Na de pauze werden in eerste instantie door Ds. Israël en vervolgens door Mi'. Houwink tal van schriftelijke vragen en ook enkele mondelinge beantwoord. Uit vele daarvan sprak de bezorgdheid voor de jeugd. Ernstige bezwaren tegen het besluit van de kerkeraad hielden zij fei telijk niet in. Uitvoerig schetste de eerste nog eens weer hoe moeilijk de beslissing de kerke raad gevallen is, maar ook hoe noodza kelijk zij is. Er zal onder goede leiding gedanst worden en men heeft de band van de Bornse instuif bereid gevonden voor de muziek te zorgen. Uitdrukkelijk is bepaald, dat de proef drie maanden zal duren en er zal nog heel wat bespro ken en geprobeerd moeten worden om tot een aanvaardbaar resultaat te komen. Niet ieder zal bevredigd zijn na het geen besproken werd, zo besloot Ds. Is raël zijn nadere toelichting. Wij zullen met en voor elkaar moeten bidden en op Gods hulp moeten hopen. Hij sloot de bij eenkomst met dankgebed. Ingaande 6 oktober jl. is het station Holten van de N.S. verheven tot zelf standig station. Met de leiding daarvan zal belast wor den een stationschef 4e klas. Momenteel wordt het station nog be heerd door de stationschef van Rijssen, maar zodra hier een stationschef zal zijn benoemd -de gelegenheid tot solli citatie is voor de desbetreffende spoor wegambtenaren opengesteld- zal deze van het beheer worden ontheven. betalingsstuk weer mee naar huis? Zoals men in ons vorige nummer in de advertentierubiiek heeft kunnen lezen heeft men op het postkantoor, alhier sedert 7 oktober jl. een belangrijk kas tekort, dat ten laste komt van de be trokken ambtenaren. Het betreft een bedrag van meer dan honderd gulden. Het vermoeden bestaat, dat iemand een getekende postwissel, die aan het loket is uitbetaald, per abuis weer mee naar huis genomen heeft. Volstrekte zekexTxeid bestaat daarom trent niet, maar het bedrag wijst op een postwissel met kinderbijslag voor drie kinderen. Het kan natuurlijk ook wat anders zijn. De vraag is nu of ieder, die op! 7 okt. Amazone's en, ruiters van de Land. Rij- vereniging „Bergnxiters" hebben zaterdag middag in de bossen op de Hoge Borkeld een sportieve strijd geleverd in een onder linge cross country, welke cross tevens was bedoeld als training voor de deel name aan de cross van de Land. Rijv. „Ceres" te Zuidwolde op zaterdag 22 okt. Het pax-cours had een lengte van pl.m. 2 kilometer. Voor de deelnemers in de zware klasse waren een 6-tal hindernissen opgesteld. De uitslagen waren als volgt: Zwaar parcours: 1 T. Beldman Jr. met „Ortrude Felddahlie", 3.52 min.; 2 G. Beld man met „Mix'a", 4.3.8 min.; 3 W. Aaltink met „Wuzello", 4.11 min.; 4 G. Bolink met „Nellie", 4.32.8 min.; 5 E. Aaltink met „Romy", 4.53 min. Licht pax-cours: 1 Jan Müller met „Sjon- nie", 4.38,8 min.; 2 Joh. Bronsvoort met „Ennie", 4.39.6 min.; 3 Judith Jordaan met „Rascaljoe", 4.43 min.; 4 Dinant Pief- fers met „Silvia", 4.56 min.; 5 Jan Jacob ter Horst met „Puszta koning", 5.3 min.; 6 Mevr. J. Holterman-Aaltink met „Roes- ca", 5.36 min.; 7 Els Godschalk met „My- lord", 5.55 min. Pony's. Mannes ter Stal leverde op z'n kleine viervoeter „Pietje" een schitterende prestatie. Hij finishte in de tijd van 4.34 min. en bleef hiermee beneden de tijd van no. 1 uit de lichte cross. 2 Johan Veeneklaas met „Corrie", 5.1Ö min.; Wim Derksen met „Puckie", 5.20.8 min.; 4 Plerman Aanstoot met „Kareltje", 5.28.8 min.; 5 Jan Kevelam met „Sjon- nie", 5.37.6 min.; 6 Herman ten Dam met „Nellie", 5.46 min.; 7 Albert Volkerink met „Jopie", 6.2 min.; 8 Wim Klein Vel- derman met „Kareltje", 6.20 min.; 9 Sti- nus Huisman met „Sjonnie", 7.56 min. VAKDIPLOMA IN DE MELKHANDEL De heren J.Aaftink en J.Vincent, alhier, slaagden 'te Enschede voor het vak- diplome melkdetailhandel. op het postkantoor gelden in ontvangst genomen heeft nog eens wil nagaan of hij i of zij nog in het bezit kan zijn van een uitbetaalde postwissel of ander be talingsbewijs. Mocht men het stuk ondertussen ver nietigd hebben, dan wordt men vrien delijk verzocht daarvan op het post kantoor even kennis te geven, opdat een verklaring daaromtrent kan worden opgemaakt. De jaarlijkse ontmoeting op het groene laken van de biljartclub „Holterman" te Holten en de biljartclub „Boode" uit Bathmen eindigde woensdagavond in een flinke overwinning van de Bathmese spe lers. De gasten scoorden 420 caramboles, de Holtenaren 347 punten. De leden van de M.A.C. „De Holter- berg", de heren H. Stokkers Tzn. en T. Stokkers Tzn. behaalden in de door de gezamenlijke motorclubs van Almen, Harfsen, Holten en Laren (G.) de afge lopen maanden georganiseerde verkeers- competitie de 2e prijs. Deze competitie be stond uit 5 veiligverkeersritten, die in de omgeving van deze plaatsen werden ge houden. In verband met plannen van de Rijks waterstaat tot verbetering van de ver keerssituatie bij de spoorwegviaduct te Holten alsmede tot verplaatsing en ver breding van de bestaande x-ijwielpaden tussen de viaduct en hotel Muller (k.m. 17.900 en k. 18.750) ingevolge het Rijks wegenplan 1958 nr. 44 is een onteige ningsplan opgemaakt. Een commissie uit Gedeputeerde Staten, bijgestaan door een daartoe door het algemeen bestuur aangewezen deskun dige en het hoofd van het bestuur der gemeente zal op 9 november a.s. te 14.30 uur ten gemeentehuize te Holten zitting houden, waarin belanghebben den mondeling of schriftelijk hun be zwaren kunnen inbrengen. In een dezer dagen verschijnende aan kondiging wordt tevens medegedeeld, dat de stukken voor een ieder ter inzage worden gelegd van 24 oktober totdat de commissie haar werkzaamheden bin nen de gemeente Holten heeft vol- bx-acht. Wij verwijzen tevens naar de in dit nummer voorkomende advertentie. Dinsdagavond was in gebouw Bethanië de vereniging van Okkenbroek op bezoek bij de Herv. Vrouwengroep in Dijkerhoek. Deze avond stond onder leiding van Mevrouw Israël, presidente van de ver eniging in Dijkerhoek, die ook voor deze avond het onderwerp:Hoe zien wij ons gezin?, behandelde. Na de pauze, waarin een kopje koffie werd geschonken, werd er nog in gi-oepjes nagepraat en volgde een interessante habespx-eking. Aan het eind van de avond dankte mevrouw Roldanus namens de dames uit Okkenbroek de ontvangende vereniging vóór de leerzame en prettige avond, die zij samen met de dames uit Dijkexiioek hadden mogen hebben. Onder zeer grote belangstelling is dins dagavond het prachtige podium, dat ge bouwd is aan het gebouw „Rehoboth" aan de Stationsstraat, officieel in gebruik genomen, nadat het door de voorzitter van de commissie van beheer, de heer J. W. Jansen, aan de praeses van de kerke raad, Ds. R. A. Hoogkamp, was overge dragen. Dje heer Jansen opende deze bijeen komst met gebed en Schriftlezing (Psalm 67), nadat gezongen was Psalm 68 10. Hij sprak vervolgens een, hartelijk woord van welkom, waarbij hij zich in het bij zonder richtte tot burgemeester Mr. W. H. Enklaar, die namens het gemeente bestuur aanwezig was. De heer Jansen herinnerde er aan, dat 2 jaar geleden op een ledenvergadering van de kerk aan de commissie van beheer opdracht werd gegeven om voorbereidin gen te treffen tot het bouwen van een podium. Bij uitvoeringen en jaarfeesten moest steeds een noodpodium worden ge bouwd. Deze toestand was ten enenmale onbevredigend en deed veelal afbx-euk aan het welslagen van uitvoeringen. Toen dan ook pl.m. een jaar geleden ue commissie van beheer in de ledenvergadering met een dcfiixiticf plan ter tafel kwam, werd dit met algemene toestemming begroet en kon reeds vrij spoedig de aanbesteding plaats hebben. Dat verschillende ouderen de vraag stellen: was de bouw van een podium, waarmee een bedi'ag gemoeid is van meer dan 15000 gulden, wel nodig?, is begrijpelijk, doch het leven is nu ge heel anders dan 25 jaar geleden, toen men weinig deed aan ontspanning en het px-o- bleem van vrijetijdsbesteding nog niet be stond. De heer Jansen sprak tenslotte hartelijke daixkwoorden tot de jeugd verenigingen voor het houden van een deurcollecte bij het uitgaan van de kerk. tot de leden van het Bouwfonds, tot de kosteres, mevx*. Aanstoot-Kolkman, tot burgemeester en wethouders, tot! de hoofd aannemers T. Koopman en Zoon, D. J. Langkamp en A. Rietman, met wie pret tig werd samengewerkt en tot de leden van de kerk voor hun financiële bijdrage. Ds. Hoogkamp, sprekende namens de kerkeraad, verklaarde, blij te zijn met het prachtige podium dat aan de hoogste eisen voldoet en hij richtte zich met een bij zonder woord van dank tot de commissie van beheer, welke commissie in verband met deze bouw veel en belangrijk werk heeft moeten verzetten. Zich richtende tot de jeugd, zei Ds. Hoogkamp: gebruik dit podium op gepaste wijze, bi-eng iets goeds. Wex-k mee aan een gezonde ont wikkeling van ontspanning. Besteedt je vrije tijd nuttig en geef gezonde humor een kans. Dank past ons op deze avond bovenal aan God, zonder Wiens zegen al ons wexk nutteloos is, zo besloot Ds. Hoogkamp. Burgemeester Enklaar, die 't woox-d voerde namens het gemeentebe- stuur, prees de offervaardigheid, die uit deze bouw weer duidelijk spreekt. De kracht van de eigen kring wox-dt hierin duidelijk gedemonstreerd en tevens de bereidheid om offers te brengen voor de jeugd van de kerk. De kex-kex-aad toonde dux-f en ondernemingslust en heeft met deze bouw blijk gegeven zijn taak te ver staan. Ook de gereformeerde jeugd evo lueert en het is naar ik meen, verstandig om te doen wat de tijd eist. De heer Langkamp, die enkele woor den sprak namens de aannemers, deed zijn gelukwens vergezeld gaan van een tweetal fx-aaie wandschemerlampjes. Na het officiële gedeelte bx-achten de jongens en meisjes van de jeugdclubs en de leden van de M.V. en de J.V. onder leiding van de voox-zitter van de jeugd centrale, de heer E. de Jong, een luimig programma, waarin zang, muziek, toneel en declamatie in een vlot tempo werden gepresenteerd. Ter afwisseling werden door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (met pianobegeleiding van Anton Koop man) en het Jeugdkoor van „Soli" enkele liederen gezongen. Nadat de heer Jansen een, woord van dank had gesproken tot allen, die aan het welslagen van deze avond hadden mee gewerkt, eindigde Ds. Hoogkamp met dankgebed, na gezamenlijk zingen van Gezang 280 1. Zaterdag 22 oktober, 7.30 uur in „Ami- citia": Zanguitvoering door Holtens Gemengd Koor en Kinderkox-en. Zaterdag 22 oktober, 7.30 uur: Feest avond paarderxfokver. „Holbatheo" in ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Maandag 24 oktober, 7.45 uur in gebouw „Rehoboth": Jaarvergadering AR kies vereniging „Nederland en Oranje". Dinsdag 25 oktober, 8 uur: Praatavond OLM bij J. Jansen (Menum) ook voor belangstellenden. Donderdag 27 oktober, des avonds om 8 uur: Prijsuitreiking fokveedag bij M. Kalfsterman. Spreker: de heer B. J. Oolbekkink, welke wat van zijn erva ringen in Denemarken vertellen wil. Donderdag 27 oktober: Avondexcursie Plattelandsvrouwen naar IJsselcentrale Zwolle. Vertrek om 6.45 uur bij OAD. Donderdag 27 oktober, 8 uur: Vergade ring Herv. vrouwenvereniging in ge bouw „Irene'. Vrijdag 28 oktober, 7.30 uur: Interkerke lijke gezinsavond in „Rehoboth". Spre- kerk: Ds. G. Juckema uit Nijverdal. Onderwerp: „Gezin en Kerkgang". Vrijdag 28 oktober om 8 uur spreekt mej. N. B. Olthof uit Zwolle over haar taak en wex'kzaamheden bij de kinderpolitie voor de schoolkring en plattelandsvrou wen te Espelo. Donderdag 3 november, 7.45 uur in ge bouw „Rehoboth": Winterlezing door Ds. Hortensius te Ommen over het on derwerp: „De staat Israël". Vrijdag 4 november, 7.30 uur: Ledenver gadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holter man. Dinsdag 8 november, 8 uur: Praatavond OLM in café ,,'t Bonte Paard". Spre ker: Ir. De Jager van het waterschap Salland over waterschapsaangelegen heden. Ook voor belangstellenden. Zaterdag 19 november om 8 uur: Uitvoe ring van de toneelgroep „Podium" met „De jeugd vliegt uit" in 4 bedrijven, uitgaande van de Herv. Jeugdraad en Geref. Jeugdcentrale. Donderdag 24 november. 7.30 uur: Ge meente-voorlichtingsavond over Inter nationale Hulpverlening in „Irene". Film: „Een paradijs op aarde". Dia's: Over hulpverleningswerk in Grieken land. Spreekster: mcj. Kohlbrugge, se cretaresse van de Sectie Nationale Hulpveiiening van de Alg. Diaconale Raad. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds. Addink (Viering H. Av. en Dankz.) en 10.30 uur Ds. Addink (gewone dienst); 7 uur Ds. Addink (Viering H. Av. en Dankz.). Extra collecte voor Raad voor Kerk en Gezin). Om 10 uur Jongerendienst in „Irene". Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël (Viering H. Av. en Dankz.). Extra collecte voor de Raad voor Kerk en Gezin. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Kas Artikel 13 der K.O. (Emeritus-predikanten, predi kantsweduwen en -wezen). R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zondag: 7 uur, 8.30 en 10 uur. Geboreix: Johannes Franciscus, zv W. F. van Geenhuizen en J. Wegstapel, Dorpsstraat 60. Gehuwd: A. Meijerink, 23 jr. en H. J. Jansen, 23 jr., beiden te Holten. Overleden: J. Boode, 81 jaar, weduwe van G. H. Boode, Espelo 61. J. Nijland, 79 jr., weduwe van M. v. d. Bos, Dorps straat 55, overleden te Deventer. BEVOLKING: Ingekomen: G. Post van Doetinchem naar Gaardenstraat 6. Vertrokken: J. P. W. Holterman van Dorpsstraat 4 naar Eist. E. M. K. Key- zer van Markepad 2 naar Hellcndoorn. A. E. Steenbergen en gezin van Look 19 naar Oostenrijk. G. W. Bosman van Dijkerhoek 77 naar Enschede. J. W. Landeweerd van Look 78 naar Gronin gen. Gevonden: portemonnaie met inhoud; fietspompj e. Verloren: dommekracht; dames-regen jas. Komexx aanlopen: pink (vrijwel geheel wit). Inlichtingen dagelijks tussen 9-13 en 14-22 uur aan het groepsbureau van de Rijkspolitie te Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1