6^^ HEI DRAMA VAN DE BISON Sociale fouten in het Westen Zet nlei dooi*! Het ging net niet meer «Pra r* IE TEMPEL II AN KWUNGH0 100 jaar geleden: Genetici held Mieke Telkamp had nooit durven dromen, dat ze een bekend zangeres zou worden Buffalo Bill schoot 5.000 dieren in anderhalf jaar. Wie heeft niet in een dierenpark vol bewondering en ontzag staan kijken naar het grote, prachtig gebouwde dier met zijn stompe kop en zijn geweldige brede borst, waaruit brute oerkracht spreekt? Op het bordje aan het dierenverblijf lezen we dan: „bison" of „wisent" en weinigen we ten, welk een dramatische geschiedenis de ze diersoort heeft doorgemaakt alvorens de laatslen een veilig onderkomen vonden in de dierenparken, waar ze voor verdere uitroeiing behoed worden. De wisent is de Europese bison. In het oude Europa, dat al snel dicht bevolkt werd, verdween de wisent langzamerhand. In het begin van onze eeuw werd het laat ste in het wild levende exemplaar gescho ten, terwijl een kleine groep van ongeveer dertig dieren door de wisentclub bewaard en bewaakt wordt om de dierensoort in stand te houden. In het wild komt de wi sent niet meer voor in ons werelddeel. Anders is het gegaan met de Ameri kaanse bison. Deze is niet zoals zijn Euro pese broeder langzaam van het toneel ver dwenen, maar in een zeer kort tijdsbestek in de. ware zin des woords door de mens uitgeroeid. Wij mogen dit rustig een zwar te bladzijde in de geschiedenis der mense lijke beschaving noemen. DE GROTE TREK Een goede eeuw geleden leefden er op de Amerikaanse vlakten ongeveer 60 mil joen van deze dieren in het wild. Hun be staan was volkomen natuurlijk en zij had den slechts hun natuurlijke vijanden, waaronder de Indianen de voornaamste waren. Doordat deze dieren in zeer grote kud den bij elkaar leven en grazen, waren zij genoodzaakt steeds van plaats te verande ren, aangezien de weidevlakten in korte tijd kaalgevreten waren. In het voorjaar begon de grote trek. Van Texas trok de onafzienbare kudde al grazende in noord oostelijke richting om daarna langzaam in westelijke richting af te buigen tot het stroomgebied van de Missouri, waarna ze weer in zuidelijke richting trok. Zo ging het jaar in jaar uit, eeuwen achtereen. Natuurlijk bedreigden de dieren gedu rende deze trek ook grote gevaren, zoals de wolven, die op de bisons loerden. Bij het oversteken van rivieren verdronken soms zwakke, oude en zeer jeugdige die ren. Toch konden de bisons zich in stand houden. Ook voor de Indianen waren zij een noodzakelijkheid, want deze jaagden op de dieren en leefden er voor een groot deel van. In de loop der tijden werd de In diaan een groter vijand van de bison, vooral toen hij de beschikking kreeg over paard en vuurwapen, maar toch werd de ze diersoort nog niet met de ondergang bedreigd. Dit gebeurde pas toen de blan ken goed kennis maakten met de dieren. TEGEN DE INDIANEN In 1849 begon de grote trek naar het westen en de pioniers,, goudzoekers en avonturiers ontdekten de enorme kudden, die over de prairie daverden. De jacht werd intensiever, maar de grote slag kwam later. Tijdens de Amerikaanse burgeroor log traden de Indianen driester op. De blanken hadden te veel met zich zelf te stellen en hiervan maakten de roodhuiden een dankbaar gebruik om de indringers aan te pakken. De Amerikaanse regering ging nu over tot een vrij eenvoudig doch niet fraai middel om de Indianen te tref fen. Zij maakte een aanvang met het uit roeien van de bisons, aangezien deze voor de Indianen een levensbelang waren. In 1868 begon men er mee. Allerlei avonturiers en dergelijke personen trokken er als „hide-hunter" op uit om zoveel mo gelijk bisons te schieten. Zij verdienden geweldige lonen, die zij even snel weer kwijtraakten met drinken en dobbelen. De dode bisons werden aan de wolven over gelaten. Plet werd nog veel erger, toen de Ame rikanen spoorwegen gingen aanleggen. Toen gingen beroepsjagers op jacht om te zorgen voor de voedselvoorziening van de duizenden arbeiders die aan de spoorwe gen in het wilde westen werkten. Een be kend jager, William Cody (Buffalo Bill) schoot er 5000 in slechts anderhalf jaar. UITGEROEID In dertien jaar tijd van 1868 tot 1881, werd de Amerikaanse bison praktisch uit geroeid. Tijdgenoten berichten, dat op de open vlakten de dode dieren bij duizenden naast elkaar lagen. Men op de kadavers stappend rustig een hele dag lopen zon der de grond aan te raken. Slechts enke le honderden dieren konden, aan deze on menselijke slachting ontkomen. Tot in zicht gekomen, begon de mens aan het herstel. Deze dieren werden in een reser vaat ondergebracht en staan onder spe ciale bescherming. Momenteel is de kud de weer aangegroeid tot ongeveer 15.000 stuks. De geschiedenis van de bison is als die van zovele andere dieren. De mens trekt met mateloos geweld tegen hen op en komt* te laat tot inzicht, waardoor hij zich zelf en de dieren schaadt. Het bison-drama is een smet op de ge schiedenis der menselijke beschaving, die wij niet uitwissen door de dieren nu te beschermen. Laat het echter een, les zijn, die wij ter harte nemen. HUGH GAITSKELL leider van de Britse Labour-partij, die de afgelopen week hevig is aangevallen door Frank Cousins over het gebruik van atoomwapens. Een opkomende pijn, gevatte kou of griep zefr niet d©or bij tijdig gebruik van de veelzijdig samengestelde Sanapirin (Mijr.hardt) Koker 90 en 60 ct De Westelijke wereld vergaapt zich aan j vrije democratie en nationale zelfstandig- I heid. Nadat de oude landen van het westen eeuwenlang de koloniserende mogendhe den zijn geweest, hun imperialistische nei gingen heoben botgevierd en machtige rij ken konden stichten, wordt thans in deze landen de boventoon gevoerd door de ten dens van loslaten der koloniën en hen zelf standigheid verlenen. De indruk wordt weieens gewekt, dat dit geschiedt onder de druk die het communisme hierop uitoefent. In de landen van het oostelijk blok wordt immers heftig gefulmineerd tegen ko lonialisme en imperialisme. Alle be doelingen van het westen worden hier voor uitgekreten en men zou dus de indruk krijgen, dat het communisme de grote strijder is tegen kolonialisme en voor zelfstandigheid der volkeren. Niets is minder waar, want onder het juk der communistische dictatuur zuchten meerdere landen en het volk heeft daar nog minder in de melk te brokkelen dan in welke door het wes ten gekoloniseerde staat ook. De drang tot souverein maken der oude koloniale gebieden spruit dan ook meer voort: in de eerste plaats uit de groeiende ontwikkeling en 't tevens daarmede groei ende nationaliteitsgevoel der gekoloni seerde volken, in de tweede plaats uit de moderne sociale gevoelens van het westen en het hier erkende recht van zelfbeschik king der volken. In alle oude landen, die kolonies beheerden, zijn het vooral de so cialistische partijen geweest, die de voor vechters waren en zijn van het souverein maken der koloniën. Het zijn immers ook de arbeiders geweest, die het felst hebben moeten vechten voor politieke gelijkbe rechtiging en hun strijd voor democratie en betex-e sociale voorzieningen, zetten zij, nu het voor hen zelf bereikt is, voort ten behoeve van andere volken. Dat is een lo gisch gevolg, temeer waar zij hierbij te maken krijgen met dezelfde conservatieve Wanneer we Mieke Telkamp voor de radio horen zingen, of voor de televisie zien optreden, dan zij# er velen onder ons, die haar als artieste ver van zich verwijderd voelen staan. Enerzijds is dat ook wel zo, want de gaven die Mieke op zanggebied heeft gekregen, zijn slechts weinigen gegeven en dus voelen we een verschil een zekere afstand, maar anderszijds kunnen we deze beroemde zangeres toch echt wel zien als een van ons. Zij is een jonge vrouw, die als meisje precies zo was als wij, die hield van zingen en muziek, eerst op de m.u.l.o. zat en later gewoon op een kantoor. Nu werd zingen haar beroep en zij moet net zo hard werken om succes te heb ben als een ander. Het verschil ligt ech ter in het feit, dat zij met haar werk bekendheid heeft gekregen, terwijl an deren als onbekende radertjes in het grote maatschappelijke geheel mee draaien. Dat zij ooit nog eens tot de populairste zangeressen in het eigen land en daarbuiten zou behoren, dat haar stem door honderdduizenden in verscheidene landen graag zou worden gehoord, dat alles heeft Mieke' nooit kunnen dromen. Eerst op kantoor Op 14 juni 1934 werd Mieke te Olden- zaal als jongste telg van de familie Telgenkamp geboren. Ze ging gewoon naar de m.u.l.o. en moest daarna wat gaan verdienen. Dat deed ze als kan toormeisje bij een groot warenhuis en een signaalapparatenfabriek te Hengelo. Stamt zij dan soms uit een muzikale familie? De enige muzikale band voert naar haar grootmoeder van moeders zijde, met wie zij volgens zeggen naar uiterlijk zowel als naar karakter een volmaakte gelijkenis vertoont, en die een der eerste vrouwen in Nederland was, die in een kerkkoor zong. Voorts is haar vader vijfentwintig jaar lang lid van het koor van de H. Plechelmus- kerk te Oldenzaal. Dat zegt echter alle maal heel weinig! Voor Mieke Telgenkamp, die al jong aan een cabaretgezelschap van amateurs meewerkte, is het succes in feite begon nen, toen zij in 1949 haar toen ge trouwde oudere zuster Wilhelmien op volgde in de zogenaamde Boeskool revue, een programma, dat ieder jaar 7. iWAte vexDcieix worsteling slaagde Dick erin, zijn tegenstander van zich af te werpen en het gevallen pistool op te rapen. Behoedzaam liep hij op zijn vijand toe en ritste het doek van diens gezicht.Ondanks alle verrassingen van die nacht stond hij toch even perplex. Want zijn aanvaller was geen ongure Chi nees, maareen flinke jongeman van i een jaar of zeventien, die zich overigens krachten waarop zij zelf hun erkenning hebben moeten verpveren. SOEKARNO .meeste bluf. Helaas echter ontgaat het hen, dat de situaties niet hetzelfde zijn. Dat het heel wat anders is om een deel van een over het algemeen ontwikkeld volk tot een gro tere zelfstandigheid te brengen dan een geheel over het algemeen niet ontwikkeld volk tot gehele zelfstandigheid te voeren. Deze immers kan alleen bestaan bij een voldoende algemene ontwikkeling der in dividuen. Maar in de meeste na de laatste wereldoorlog vrijgelaten koloniën is die ontwikkeling nog niet zo ver. Zeker, dat is dan de fout van de voormalige regeer ders, die voor deze ontwikkeling hadden moeten en kunnen zorgen, maar met de constatering daarvan is de situatie van het ogenblik niet anders. Door voor deze ge- koloniseei'de volken toch de vrijheid te propageren en te verlenen, levert men hen automatisch over aan dictatuur en wille keur. Deze volken kunnen immers alleen nog geregeerd worden door een sterke gedurende veertien dagen op de planken wordt gebracht door leden van het koor van de H. Plechelmuskerk en hun fa milieleden. Op grond van haar presta ties in twee revues werd het jeugdige debutantje tot medewerking uitge nodigd door het Hengelose operettege zelschap Studio 22, met welk ensemble de 15-jarige onder meer zong in Oscar Straus' „Ein Walzertraum". Te zelfder tijd maakte zij deel uit van een plaat selijk amateurcabaret. De ontdekking Tijdens een repetitie van dit gezelschap werd zij in Hengelo opgezocht door Han König en Gerard van Krevelen, die voor de A.V.R O. een auditie in Almelo hadden gehouden. Gerard van Krevelen ging aan de piano zitten en Mieke zong „Auf Wiederseh'n". Het resultaat was overeenkomstig detitel van het liedje, want een week later werd zij uitgeno digd naar Hilversum te komen en weer een week later maakte zij met het En semble van Krevelen een proefopname, waarin zij „I'm yours" en „Morgen komm' ich wieder" zong. Op 14 december 1952 klonk deze opna me in tal van Nederlandse huiskamers en sindsdien zijn Mieke (die nu 'n let tergreep wegliet uit haar naam) en de microfoon onafscheidelijk met elkaar verbonden. Bovendien zingt zij sinds haar 18de lente ook regelmatig op grammofoonplaten, want reeds tien mi nuten na haar eerste uitzending werd haar telefonisch een contract aangebo den. Mieke Telkamps artistiek contact met het buitenland dateert van juli 1955, toen zij tijdens een vakantie met haar man in Bad Boekelo een telegrafisch verzoek uit Hamburg ontving om di rect een grammofoonplatenopname te komen maken met het in Nederland vooral door zijn voortreffelijke tango vertolkingen bekende orkest van Alfred Hauser. In september van hetzelfde jaar zagen de Duitse kijkers haar in een te levisie-uitzending van een grote ten- nogax gemoedelijk in zijn nederlaag schikte. „O.K. maat, dat heb je 'm keihard geleverd", grinnikte hij. „Maarre wie ben je eigenlijk en wat moest je van me?" wilde Dick weten. Hèt antwoord klonk, of het de gewoonste zaak van de wereld was: „Mijn ouders schre ven me bij de burgerlijke stand van Chi cago in als Antonio Spigurelli, maar mijn macht, die ver boven hen staat, omdat zij zelf nog niet tot oordelen en dus tot rege ren in staat zijn. De sterkste man van liet land, de man met de meeste bluf en het beste woord, zal de macht ter hand nemen. Is hij, zoals meestal nog het geval is, voor het welzijn van zijn land nog enigszins afhankelijk van het westen, dan zal hij zijn regering een democra tisch tintje geven, maar in feite zal dat niets hebben te betekenen. Hij al léén vertegenwoordigt voor het volk de macht, waartegen het zich niet kan en durft verzetten. En voor het poli tieke wereldgebexu-en hangt het er nu maar van af onder welke politieke in vloed deze machthebber nu maar komt te staan. Er zijn voorbeelden te over om aan te wijzen hoe de souvereiniteit der eens ge- koloniseerde volken wel tot heel andere en veel slechtere toestanden in dat land heeft geleid dan de voor hun vrijheid vech tende groepen in het oude moederland wel gehoopt hadden. Het laatste en afschuwe lijkste voorbeeld is wel hetgeen er thans in Kongo geschiedt. Men moet zich toch wel gaan afvragen of het sociaal gezien nog wel verantwoord is om zulke nog niet voldoende ontwikkel de volken de zelfstandigheid te verlenen, waar er alleen maar een grotere armoede en een veel mindere veiligheid van het in dividu het gevolg van is. Het is dan geen wondei', dat bij deze volkeren de haat tegen het vroegere moederland sterk blijkt te groeien na verkrijging van de zelfstandig heid, want het volk voelt zich verraden en verkocht door hen, die hen vroeger be- schei-mden. Het westen dient zijn sociale gevoelens ten opzichte van andere volken weieens te herzien. voor Baby en kennis voor Moeder, dit alles in een toonstelling te Düsseldorf en een week later zong zij voor de microfoons van de Westdeutsche en de Süddeutsche Rundfunk. Tal van malen is zij sedert dien in Duitsland met groot succes op getreden. Eigen nummers. Haar grote kracht ligt vooral in haar oorspronkelijk Duitse repertoire. Zij behoeft geen gebruik te maken van reeds populaire liedjes. In de herfst van het vorig jaar zong zij met begelei ding van een ritmegroep onder leiding van Rudi Bohn Engelse, Franse, Duitse en Nederlandse liedjes voor de Nord- deutsche Rundfunk, in maart van dit jaar zong zij andermaal bij Alfred Hau ser en afgelopen zomer trad zij met het orkest van Erwin Lehn op in Dortmund. Talrijk zijn ook de grammofoonplaten, die Mieke Telkamp onder andere met de orkesten van Willy Berking en Bela Sanders in Duitsland heeft gemaakt. Tezamen met de Nederlandse opnamen bedraagt hun aantal, langspeelplaten niet meegerekend, thans 75 met een totale oplage van ongeveer anderhalf miljoen exemplaren. Bang voor water. Wie Mieke Telkamp naar haar eigen voorkeur vraagt, krijgt een wisselend antwoord, want het liefst zingt ze haar meest recente opname. Wie haar naar haar hobbies informeert, krijgt ten ant woord: bridgen, bloemen schikken en het huishouden doen. Ofschoon zy in Loosdrecht woont en getrouwd is met een voormalig stuurman van de grote vaart, zal de watersport in het rijtje van haar liefhebberijen steeds blijven ontbreken, want voor water heeft Mie ke Telkamp een onoverwinbare angst. Wanneer haar man's wens 'n eigen boot te bezitten, ooit in vervulling gaat, zal hij er alleen van moeten genieten. Zijn vrouw zal ook in dat geval aan de wal blijven, misschien wel bij de open haard in haar dan wellicht vervulde eigen wens: een heel oud, antiek ingericht huisje. (Nadruk verboden). kennissen vinden „Bully" vlotter kinken. Mijn vader heette Fluitende Mike, ten minste voordat de smerissen 'm in de ga ten kregen. Ja jong, Chicago is een on gezonde stad voor gangsters. Ik heb dad dy's kanon geërfd en een vrachtboot op gepikt, die naar China bleek te gaan. Ik dacht, dat het hier wat voordeliger wer ken zou zijnhij glimlachte breed, „maar dat valt al meteen tegen!" v f - Banden, waar het profiel bijna van afgesleten is steeds harder rijden U denkt „dat het nog wel kan" Een Amerikaanse soldaat, die bij Pirmasens in Duitsland reed, dacht dat ook. Nu is hij dood en zijn wagen een verwrongen wrak. Trap eens op de rem en bedenk onder het rijden, dat U door zelfbeheersing mensenlevens kunt redden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 6