I VLAG IN TOP f Puzzelen op paard en pony De hm L Jansen 25 jaar raadslid Wereldcampagne tegen de honger Aciie voor het zwakke kind Cabaretavond „Holbatheo" Joiirsiailst i. Monnink sprak row de agrarssetie werenigingei Johan Bronsvoort won „Henk Valk"-beker Attractieve puzzlerit 111.0= „De Holterberg" Bijdragen reiskosten leerlingen Ambachtsscholen, Landbouwscholen en Landhouwhuishoudscholen AGENDA KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen No. 41. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 15 OKTOBER 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting Eoltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 23If Adv.-prijs 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer f 0.08 Bij de aanvang van de maandagavond gehouden raadsvergadering is de heer A. Jansen, die 25 jaar deel uitmaakt van de Holtense vroedschap door de burgemeester en zijn mede-leden ge huldigd. In een vorige vergadering was hierop reeds met een enkel woord gezinspeeld. Nu stonden er bloemen voor hem op de tafel en hield de burgemeester een hartelijke toespraak. De heer Jansen had vanaf 1935 zitting oorspronkelijk voor de s.d.a.p., die na de bevrijding opging in de partij van de arbeid. Mr. Enklaar wees op de prettige on derlinge verstandhouding die er in de raad heerst, niet alleen zakelijk, maar ook in de persoonlijke sfeer. Hij heeft de heer Jansen nu 15 jaar meegemaakt, maar spreker nam aan, dat hij de voorgaande 10 jaar een even voortreffelijk raadslid is geweest als thans. De jubilaris is steeds opgekomen voor recht en billijkheid en wat spreker al tijd zo getroffen heeft is het feit, dat hij staat voor zijn woord. U hebt Uw lidmaatschap altijd op een uitstekende wijze bekleed en de raad mag zich gelukkig prijzen, dat U er deel van uitmaakt. Spreker wenste de heer Jansen geluk en bood hem een Makkums wandbord aan met de spreuk "Wat kan een ster felijk mens op aarde meer nog wensen, dan koren op zijn land en vrede met de mensen", die naar de burgemeester meende zeer goed op de heer Jansen van toepassing kan zijn. Hij sprak de hoop uit, dat deze nog vele jaren de toe verlaat van zijn kiezers mag zijn. Wethouder Wansink bood de jubilaris namens de fractie wd-algemeen belang een rokertje aan, terwijl het oudste raadslid de heer Teeselink hem zowel alp raadslid alsuit persoonlijke over wegingen (buurman) gelukwenste. De heer Jansen dankte voor de goede wensen en herinnerde er aan, dat het, toen hij lid van de raad werd een slechte tijd was voor de arbeiders, maar trou wens ook voor de middenstand. Het was in de crisisjaren. De meeste leden van zijn partij bleven maar een paar jaar. Men had hem toen gekozen om het wat langer vol te houden. Hij heeft altijd getracht de belangen te dienen, in de eerste plaats van de gemeenschap en in de tweede plaats van de arbeiders, Samenwerking tussen FAO-comité en Novib De Minister van Landbouw en Visserij heeft het Nederlands Nationaal FAO Comité opgedragen de activiteiten te coördineren, die verschillende groepe ringen van de Nederlandse bevolking in het kader van de Wereldcampagne tegen de Honger gaan ondernemen. De Nederlandse Organisatie voor Interna tionale Bijstand, de NOVIB, heeft zich als landelijke particuliere organisatie op uitnodiging van het Comité, belast met het voeren van een algemene actie. Zoals bekend, heeft de Directeur-Ge neraal van de Voedsel- en Landbouw organisatie (FAO) van de Verenigde Na ties op 1 juli, met een beroep op de menselijke solidariteit, de Wereldcam pagne tegen de Honger gelanceerd. Deze campagne zal gedurende een reeks van jaren in alle landen de aandacht vragen voor de problemen van de slechte voe ding van een deel der mensheid, en trachten door uitvoering van goed ge- gerichte projecten hierin verbetering te brengen. De Nederlandse regering steunt de campagne, zoals reeds uit haar finan ciële bijdrage, als eerste land, is geble ken. die toen nog omhoog gebracht moesten worden. Na een kleine schijnwelvaart kwam de door de oosterburen veroor zaakte oorlog. Wat na de bevrijding tot stand kwam is haast niet te omvatten. Vroeger bestond de begroting uit enkele velletjes, aldus de heer Jansen, thans is het een groot boekdeel met enorme bedragen voor wegen, onderwijs, enz. Ook een betere verdeling van de lasten kwam tot stand. Zij die meer kunnen betalen, moeten nu ook betalen. Spre ker hoopte nog lang deel te mogen uit maken van de raad en de belangen der gemeente te kunnen dienen. Deze ging hierna over tot de orde van de dag en de publieke tribune kreeg van de voorzitter een sigaar. Op vele plaatsen in den lande is deze week de aktie voor het zwakke kind reeds ingezet. In Holten is de verkoop van kindex-postzegels en kaarten uitge steld tot na de herfstvakantie. Op grond van de ervaring was n.l. gebleken, dat verschillende kinderen vergaten om het benodigde materiaal in de vakantie op te halen, zodat de hoofden van scholen af spraken de aktie in te zetten op dinsdag 18 oktober, als de scholen weer begon nen zijn en wel precies om 12 uur. Zij verwachten, dat de mensen uit onze gemeente wel willen wachten met het doen van een bestelling tot eigen scholieren op pad gaan. De Paardenfokvereniging „Holbatheo" houdt op zaterdag 22 oktober a.s. in de nieuwe feestzaal van café ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek een feestavond voor leden en belangstellenden. Er treedt een cabaretgezelschap op waaraan o.a. medewerking verlenen Niek Wanders, conferencier; B. A. Paauwe, hu morist; zeer bekend van de Rijssense re vue; Pepino, de muzikale clown; W. J. Molendijk, zang; de Revito's met gitaars en zang, terwijl de muzikale omlijsting en de dansmuziek verzorgd zal worden door de band „Accordia". Nadere bijzonderheden vindt men in een aankondiging in dit nummer. VERGUNNING VOOR BROMMERS? Op de tweede dag van het congres van het Verbond voor Veilig Verkeer behan delde een forum onder voorzitterschap van burgemeester Matser van Arnhem, het bromfietsvraagstuk. Uit de discussie bleek dat allerwege invoering van een rijbewijs of rijvergunning voor bromfietsers wen selijk werd geacht. Het forumlid Mr. P. de Jongh, hoofd van de afdeling Water staatsrecht van het ministerie van Ver keer en Waterstaat verklaarde dat de commissie Veiligheid Wegverkeer de mo gelijkheid overweegt voor bromfietsers 'n vergunning te ontwerpen, Deze zou kun nen worden ingetrokken in geval van overtredingen- Ook wordt invoering over wogen van het verbod onnodig lawaai te maken met een motorvoertuig. Op uitnodiging van de afdelingen der OLM-Plattelands vrouwen en PJGO sprak woensdagavond in „Amicitia" de Twent se journalist en schrijver Gerard Mon- nink over zijn reizen naar Palestina, Egypte, Afrika en Spanje. De heer Monnink, die eigenlijk voor bestemd was om onderwijzer te worden, kon in de crisisjaren nauwelijks aan de slag komen en wierp zich toen op de journalistiek. Met een vriend maakte hij een tocht per fiets via de Balkan naar Palestina, het tegenwoordige Israël, waarbij zij zulke belevenissen opdeden, dat hij er De landelijke rijvereniging „Bergrui- ters" organiseerde zaterdagmiddag op de Borkeld de jaarlijkse oriëteringsrit om de „Henk Valk"-beker. Hendrik Valk, de Hellendoornse ruiter, die enkele jaren geleden naar Canada emi greerde, stelde drie jaar geleden aan de Bergruiters, waarvan hij een tijdlang in structeur is geweest, een prachtige zilve ren beker beschikbaar als wisselprijs voor een jaarlijks te houden oriënteringsrit. Deze trophec werd het vorige jaar ge wonnen door Teunis Beldman Jr., doch deze keer kwam Johan Bronsvoort, die het vorige jaar de beker moest afstaan aan Beldman, met twee strafpunten min der uit de bus en hij kwam hierdoor in ieder geval weer voor een jaar in het bezit van de beker. Het parcours, dat een lengte had van 13 kilometer, liep door delen van de ge meenten Holten, Markelo en Rijssen. De volledige uitslag luidt als volgt: 1 J. Bronsvoort met „Enny", 10 strafpun ten; 2 T. Beldman met „Ortrude Feld- dahlie", 12 str.p.; 3 Judith Jordaan met „Rasealjoe", 13 str.p.; 4 Els Godschalk met „Robbie', 13 str.p.; 5 E. Aaltink met „Romy', 13 str.p.; 6 Hettie Krekel met „Alide", 14 str.p.; 7 Jhr. van Coeverden met „Lord", 15 str.p.; 8 W. Aaltink met „Wuzello", 15 str.p.; 9 Anneke Zillinger Molenaar met „Myra", 15 str.p.; 10 Mini Wansink met „Tilly", 16 str.p.; 11 Jan Müller met „Sjonnie", 16 str.p.; 12 Dinant Pieffers met „Puckie", 18 str.p.; 13 Jan Jacob ter Horst met „Puszta Koning", 18 str.p.; 14 J. Jansen met „Robbie", 19 str.p.; 15 H. Vruwink met „Still Better", 22 str.p.; 16 G. Beldman met „Mylord", 23 str.p.; 17 E. Rozeboom met „Myra", 24 str.p.; 18 Ankie Ketting met „Okkie", 26 str.p.; 19 mevr. J. Holterman-Aaltink met „Roeska", 27 strp.; 20 Ankie Bolink met „Sallandia", 80 str.p. Pony's. 1. Mannes ter Stal, 12 str.p.; 2 Wim Derksen, 13 str.p.3 Jan Kevelam, 14 str.p.; 4 Albert Volkerink, 19 str.p.; 5 Herman ten Dam, 22 str.p.; 6 Johan Veneklaas, 22 str.p.; 7 Gert Teeselink, 25 str.p.; 8 Herman Aanstoot, 30 str.p.; 9 Wim Klein Velderman, 33 str.p. De prijzen, die bestonden uit kunst- en gebruiksvoorwerpen, werden na afloop van de geslaagde rit in 't café „De Pop- pe" door de voorzitter van de „Bergrui ters", de heer H. Beldman, met een ge past woord uitgereikt. een boek over geschreven heeft, dat de titel draagt: „Met fiets en tent naar d' Oriënt". Over dit boek en die belevenissen heeft de schrijver zijn gehoor op smakelijke en dikwijls humoristische wijze verteld. Ondanks de stromende regen waren uit alle buurtschappen bezoekers geko men om deze lezing aan te horen, zodat „Amicitia" nog vrij goed bezet was, toen de voorzitter van de OLM, de heer A. J. Pekkeriet, de spreker welkom heette. Deze vertelde van zijn vele avonturen op de Balkan, onder de Turken, van de tocht door de Kaukasus per fiets in barre winterse omstandigheden, die hen bijna deed besluiten om de terugweg te aan vaarden, van de reis door Palestina, waarbij de tochtgenoten kennis maak ten met een jonge vrouw van het toen malige Egyptische hof van Faroek, die hun de mogelijkheden opende om veel van dit land te zien, waar de Joden in een enorme worsteling gewikkeld waren met de Arabische volken om een eigen tehuis te stichten. Deze jonge vrouw redde hem bij de oude stad Jeruzalem het leven en opendealater de mogelijk heid, toen de reizigers op het punt ston den uit Egypte te worden uitgewezen, om toch hun reis voort te zetten. Met deze vrouw Sefania is de heer Monnink later gehuwd. Met kleurendia's heeft de inleider zijn gehoor tal van interessante beelden la ten zien van de verre reizen, die hij in de Oriënt, Spanje en Afrika gemaakt heeft, waarbij hij zijn gehoor dikwijls in het Twents anecdotische bijzonderheden vertelde. Aan het slot van de bijeenkomst heeft de voorzitter hem bedankt voor het ge- bodene. Het laatste sportevenement, dat de M.A.C. „De Holterberg", als afsluiting van het seizoen, zondagmiddag organi seerde was een puzzlerit over 34 k.m. binnen de grenzen van de gemeente. Het ging dan ook niet om de lengte van de rit maar om de talloze puzzles, die de 42 deelnemers voorgezet kregen om op te lossen. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de aandacht van de Gemeentebe sturen in hun gewest gevestigd op en nogmaals hun medewerking gevraagd voor de uitvoering van de provinciale re geling inzake het verlenen van bijdragen in de reiskosten aan in Overijssel wonen de leerlingen van ambachtsscholen, lage re land- en tuinbouwscholen, landhouw huishoudscholen, industrie- en huishoud scholen. Ouders (of verzorgers) dezer leerlingen, Op donderdag 20 oktober gaat bij vele honderden coöperatieve boeren- leenbanken en Raiffeisenbanken de vlag in top- Hoewel men een week lang het sparen aantrekkelijk tracht te maken is toch deze donderdag de eigenlijke feestdag- J J Want dan vindt de herdenking plaats van de stichting der eerste spaar- en leenbank op coöperatieve grondslag- J X Het was F. W. Raiffeisen, die daarmede in 1849 de stoot gaf tot een ont- wikkeling van een stelsel, dat over de gehele wereld navolging* vond- j De Raiffeisen-dag is ingesteld om de naam te eren van hem, die voor miljoenen mensen een voorbeeld is geweest- De economische onafhankelijkheid van velen was zijn doel. Hoe zou men zijn werk beter in herinnei-ing kunnen brengen dan juist op de Raiffeisen- dag het sparen te bevorderen- Ruim f4000 miljoen aan spaargelden werd er gedeponeerd bij de geza- J menlijke boerenleenbanken en Raiffeisenbanken, aangesloten bij de Centrale Banken te Utrecht en Eindhoven. 1 Dit bewijst op zichzelf, dat deze banken als spaarbank een algemeen karakter hebben- Met recht wordt dan ook gezegd: X f DE RAIFFEISEN-DAG IS EEN SPAARDAG VOOR IEDEREEN- welke voor een tegemoetkoming in de reiskosten in aanmerking wensen te ko men, kunnen in de maanden september, oktober en november op het gemeente huis een aanvraagformulier verkrijgen. Zij vullen het formulier in, en leveren het, voorzien van een daarop, door het hoofd van de onderwijsinstelling te stel len verklaring, weer in op het gemeente huis. Dit dient te geschieden vóór 1 decem ber. Aanvragen na dit tijdstip ingekomen wox'den, behoudens bijzondere omstandig heden, welke latere indiening rechtvaar digen, niet meer in behandeling genomen. Alleen als de afstand van huis tot school 15 km of meer bedraagt kan een provinciale tegemoetkoming in de reis kosten wox'den verleend. Het betreft niet alleexi dagopleidingen maar ook andere cursussen. Het provinciaal bestuur wijst er op, dat zowel voor het lager nijverheidsonderwijs als voor het lager land- en tuinbouwon- derwijs wanneer het dagopleidingen betreft van rijkswege bijdrageregelin gen van kracht zijn, welke voor aanvra gers aanmerkelijk gunstiger zijn dan de bovengenoemde provinciale regeling. Over het algemeen wordt van de ryksre- geling thans reeds een veelvuldig gebruik gemaakt. De formulieren zijn door de hoofden bij de aanvang van de ïxieuwe cursus uitgereikt. Indien men, uit hoofde van zijn maat schappelijke positie (inkomen, .gezinssa menstelling, enz.) voor een provinciale bijdrage in aanmerking komt, wordt deze door het hoofd van de onderwijsini'ichting uitbetaald. Voor de automobilisten, motorrijders en bromfietsbestuurders, waarvan een groot aantal uit andere plaatsen, golden dezelfde opgaven. Zij werden direct reeds op een dwaal spoor gebracht door de naam „Universal", waarmede niet de fabriek in de Indus- striestraat bedoeld werd zoals vele Hol tenaren meenden, maar een auto van de ze fabriek, die iets eerder was opgesteld en waarna een bepaalde richting moest worden ingeslagen. Vooral de opgave na „bus met melk rechts af", bracht eerst veel verwarring en bij de nabespreking veel vrolijkheid, omdat de organisatoren eerst een lege karnemelkbus, daarna een melkbus met water en later een au tobus met een krat melk erin hadden opgesteld. Verder moesten de deelnemers zich Voorzien van een ei, dat ze later gekookt moesten consumeren, van een appel, een peer en een aardappel. Ook een „kist met kolen" langs de route was er op berekend om verwar ring te stichten, want eerst stond wel een kist met één kool opgesteld, maar het ging om méér kolen, dien men ver der langs de weg ook wel kon vinden. De tocht, die onder vrij gunstige weersomstandigheden plaats vond, viel, zoals later bleek, bij alle deelnemers zeer in de smaak Zij was begonnen bij het clublokaal, café Vruggink, en eindigde bij café „De Waag" van de heer J. Haverslag. Hier rijkte na afloop de voorzitter van „De Holterbex-g", de heer H.W. Goorman de prijzen uit, waarbij hij dank bracht aan de talrijke controleurs, de deelnemers en de directie van de O. A. D. voor het beschikbaar stellen van de bus. Auto's: 1. D. J. Muller, Holten 7 stp., 2. G. Lemmens, Hellendoorn 8 stp., 3. B. Landeweerd, Rijssen 12 stp., 4. H.Velt- kamp. Holten 18 stp., 5. Honcoop, Nieuw- Heeten 34 stp., 6. J. Braakhekke, Ok- kenbroek 34 stp. Motoren: 1. H. de Lange, Hellendoorn 12 stp., 2. H. Davenschot, Vroomshoop, 17 stp., 3. H. Hekman, Vroomshoop 18 stp. 4. E. Hendriks, Hellendoorn 20 stp. Brommers: 1. G. H. Hoekman, Almelo 16 stp., 2. P. H. Staal, Almelo 18 stp., 3. J. Tulier, Holten 21 stp. Maandag 10 t.m. maandag 17 oktober: „De Fruittax", Dorpsstraat 30, tel. 388, wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 15 oktober, 7.30 uur: Bal van de wandelsportvéreniging „De Trek kers" in „Amicitia" (zie adv.). Zondag 16 oktober, v.m. 10.45 uur in de Ned .Herv. Kerk te Markelo: Jeugd dienst in Twents dialect. Dinsdag 18 oktober, 7.30 uur: Vergade ring Herv. vrouwenvereniging Dijker- hoek in „Bethanië". Lezing door mevr. Israël over het onderwerp: „Hoe zien wij ons gezin?" Dinsdag 18 oktober, 's avonds 8 uur: Offi ciële ingebruikname van het podium in gebouw „Rehoboth". Woensdag 19 oktober, 8 uur: Dorpsschool- filmkringavond in de hal van de school. Donderdag 20 oktober, 7.30 uur: Film avond „School met de Bijbel". Vrijdag 21 oktober, 7.30 uur: Filmavond „School met de Bijbel". Zaterdag 22 oktober, 7.30 uur in „Ami citia": Zanguitvoering door Holtens Gemengd Koor en Kinderkoren (zie adv.). Zaterdag 22 oktober, 7.30 uur: Feest avond paardenfokver. „Holbatheo" in ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek (zie adv. Maandag 24 oktober, 7.45 uur in gebouw „Rehoboth": Jaarvergadering AR kies vereniging „Nederland en Oranje". Donderdag 27 oktober, des avonds om 8 uur: Prijsuitreiking fokveedag bij M. Kalfsterman. Spreker: de heer B. J. Oolbekkink, welke wat van zijn erva ringen in Denemarken vertellen wil. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.50 uur Ds. Israël. In beide diensten: ex tra collecte voor de geestelijke arbeid in de N.O.-Polder. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Extra collecte voor de geestelijke arbeid in de N.O.-Polder. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoog kamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het Bouwfonds. R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: .7.15 en 8 uur. Zondag: 7 uur, 8.30 en 10 uur. Geboren: Janna Hendrika Alberta, dv J. A. Jansen Manenschijn en H. Oolbek kink, Dijkerhoek 66. Johaixna Wille- mina, dv E. Jansen en T. H. Wilmerink, Look 12. Gehuwd: H. J. G. Brinks, 26 jr. en H. Wegstapel, 21 jr., beiden te Holten. Y. de Witte, 26 jr., Groningen en J. W. Landeweerd, 26 jr., Holten. Overledeix: G. Wansink, 74 jr., echtge note van M. Veltkamp, Holterbroek 50. H. Rensen, 73 jr., weduwe van G. H. Oosterveld, Neerdorp 28. BEVOLKING: Ingekomen: Z. J. Muller en gezin van Amsterdam naar Look 19. G. J. Gro tenhuis van Ommen naar Neerdorp 23. G. G. Westerik van Arnhem naar La- renseweg 1. H. Brink van Genemui- den naar Kerkstraat 12. E. J. Beu- mer en gezin van Voorst naar Neerdorp 83. G. S. J. Holst en gezin van Eiber gen naar Pastoriestraat 29. H. Klein Nul ent van Laren (Geld.) naar Kerk straat G. Nijenhuis van Markelo naar Kerkstraat 12. B. A. Ophof van Raalte naar Schoolstraat 11. H. Wes- seldijk van Rijssen naar Diessenplas- straat 6. J. T. Mentink van Hilversum naar Holterberg 36. D. Harting van Markelo naar Holterberg 26. J. M. de Lang van Tilburg naar Gaardenstraat 4. G. E. W. Dikkers van Diepenveen naar Kolweg 40. Vertrokken: H. B. Beltman van Dorps straat 9 naar Doetinchem. H. Kamp man van Gaardenstraat 6 naar Enschede. B. Volkerink van Neerdorp 95 naar Gorssel. A. Ulfman van Neerdorp 45 naar Gorssel. Gevonden: hxxissleutel; rijwiel- of bromfietsslotsleutel in plastic etui; zes prentbriefkaarten; twee knevels; schroe vendraaier. Verloren: kort blauw jasje; contact sleutel van VW; rode portemonnaie met inhoud. Inlichtingen (alleen tussen 8 en 12 uur en 14-22 uur) dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Dorps straat 22, teL 352. VOOR DE RECLASSERING De ten bate vafi de reclassering gehou den collecte heeft f 159.60 opgebracht. GESLAAGD De heer K. A. Koekkoek, ambtenaar ter gemeentesecretarie, is geslaagd voor het eerste gedeelte van het examen G.A. H.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1