Dick Muller hartelijk ©niraiigeu bij terugkeer uit lad lussee Filmavond „Pro Juventute" Nog steeds stijgt het aantal ongevallen Mm. üagelhout nam afseheld als presidente der Plattelandsvrouwen SPAAR VEILIG - SPAAR BIJ DE N.H.M. NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ AGENDA Een teleurstellend bericht, en toch Wandelsport Ërand in Espelo KE8KKERSTEI Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen Geen verandering in de treinenloop Nederlands B-elftal naar Enschede No. 38. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 1 OKTOBER 1960. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05^83 - 231/. Adv.-prijs 115 mm. (d contant) 2. mm. meer f 0.08 Achttienhonderd kilometer door onherbergzame streken, over besneeuwde bergtoppen en wegen als sloten Bij zijn terugkeer uit Bad Aussee (Oostenrijk) heeft de Holtense burgerij haar met goud bekroonde zesda- genrijder Dick Müller maan dagavond een zeer hartelijk welkom en spontane ont vangst bereid. Toen hij met zijn echtge note, zijn beide kinderen, |h zijn vader en zijn schoon va- lp vader, de heer Bekkernens, en het bestuur van de Mo tor- en Automobielclub om pl.m. 9 uur in Holten arri veerde, nadat de Nederland se rijders eerst een buiten gewoon sympathieke ont vangst was ten deel gevallen van de zijde van de Kon. Ned. Motorrijders Vereni ging (KNMV), stond de Hol tense muziekver. HMV met de drumband aan de Laren- seweg gereed om Dick een welverdiende muzikale hul de te brengen. Gezeten op zijn 175 CZ en met een prachtige krans ge tooid, reed hij, voorafgegaan door het muziekkorps en de di-umband, via de Pastorie straat, de Rietmolenstraat, de Oranjestraat en de Dorps straat naar het clublokaal café Vruggink en hij werd tijdens deze rit hartelijk toegejuicht door vele hon derden, die langs de route stonden opge steld. Vóór het café Vruggink speelde HMV nog enkele marsen, waarna deze spontane huldiging werd besloten met het bekende „Lang zal hij leven" en een driewerf hoera. Tijdens een gezellige bijeenkomst in café Vruggink heeft de voorzitter van de MAC „De Holterberg", de heer H. W. Goorman, zijn clubgenoot Diclc Müller toegesproken en hem gelukgewenst met het prachtige succes en met het feit, dat hij zonder een schrammetje op te lopen de finish bereikte. Voor de derde achter eenvolgende keer was je bij de deelne mers, die hun prestatie met goud zagen bekroond. Een prestatie, waarop je trots mag zijn en wij als leden van onze club en alle Holtenaren eveneens, zo besloot de heer Goorman. Dick Müller bracht hierna mede na mens zijn vrouw en zijn familie dank voor de medewerking, die hij van de mo torclub mocht ontvangen en voor de spon tane huldiging, die hem bereid werd en hij hield tot besluit nog èen gezellig praatje over de zesdaagse in Oostenrijk, die voor hem en zijn ploegmakkers zulk een glanzend succes bracht. Voordat Dick naar Oostenrijk vertrok, zei hij: „Dit wordt mijn laatste zesdaag se", maar toen hij in Elten van de heer Burik hoorde, dat de volgende zesdaagse op het eiland Sicilië zal worden gehou den, zei hij: „Daar moet het heel mooi zijn". Een goed verstaander Ontvangst aan de grens. Aan de grens bij Elten had een buiten gewoon sympathieke ontvangst plaats van de 16 rijders, die aan de zesdaagse rond Bad Aussee deelnamen. Nadat de douane de papieren, auto's en motoren had gecontroleerd, begaf men zich naar het Kurhotel, waar de voorzitter van de KNMV, Dr. Bas Rodenburg, in een korte toespraak verklaarde trots te zijn op de rijders, die zulke prachtige successen volgende punten: Dick Müller en Simon Schram 1920 pt.; Jan van Dobben 1884 pt.; Frits Selling 1870 pt.; Jan Markus 1839 pt.; Jan van der Hoek 1802 pt.; Rob Selling 1779 pt.; Gerrit "Wassink 1765 pt.; Rudie Boom 1755 pt.; Arie Vrolijk 1749 pt.; Gerrit Aaltink (Enschede) 1700 pt.; Willy van Ommeren 1681 pt.; Frans Vos 1665 pt.; Ton Bakker 1654 pt.; Henk Cor- tie 1522 pt. Maximaal konden 2100 pun ten worden behaald. Ter begroeting van de zijde der KNMV waren tevens aanwezig de secretaris, de heer Duymar van Twist, de heer Zuur bier, lid van het dagelijks bestuur van de sportcommissie, de heren Majoor, Bol derman en Groeneveld en de heer Huis- kes te Delden, die de Regionale Sport commissie Oost vertegenwoordigde. De heer Burik, voorzitter van de Centrale Sportcommissie, die in Bad Aussee als jurylid fungeerde, wees op de sportieve geest, die onder de Hollandse jongens steeds heeft geheerst. De prestaties, die beloond werden met een groot aantal gouden en zilveren medailles, zijn be langrijk, maar het belangrijkste van deze zesdaagse is, dat wij weer heel veel ge leerd hebben. De beste man van ons was ongetwijfeld Dick Müller, die met twee Tsjechen het traject reed, dat later als onberijdbaar werd beschouwd. Was dit niet gebeurd, dan zouden alleen Müller en de beide Tsjechen goud hebben gekre gen. De werkgroep van Pro Juventute te Holten organiseert op donderdagavond 6 oktober e.k. in Irene een, filmavond. Gedraaid zal worden de film „Het Ge rucht", een boeiende film over opgroeien de jeugd. De ongetwijfeld vele vragen, die naar aanleiding van deze film bij velen zullen rijzen, kunnen worden voorgelegd aan een forum, dat na afloop van de film ge vormd zal worden door de dames A. Wan- sink van de Bi-ink en K. de Jong-van den Bosse en de heren Ds. J. H. Israël, C. H. Rietdijk en J. Sinnema. Deze film is bepaald bedoeld^ voor ouders en opvoeders en niet voor de jeugd zelf, waarmee de film zich bezighoudt. Een ieder, die voor de verantwoorde lijke en moeilijke taak staat, welke de op voeding van de jeugd is, wordt het bijwo nen van deze avond met de grootste ernst dringend aanbevolen! De werkgroep Holten van Pro Juventute: C. P. K. ENKLAAR-VAN ANDEL, W. ISRAEL-HOFMEIJER, T. C. J. GROENEVELD, G. KNAPEN, W. RAS, H. SCHUPPERT, A. WESTRIK. Plet aantal verkeersongelukken is nog steeds schrikbarend en eist een groot aan tal slachtoffers. In huis of bedrijf, zowel in de stad als op het platteland, bij sport en spel, overal vinden steeds meer ongevallen plaats. Daarom ontstaat er steeds meer be hoefte aan goede eerste hulp, zelfs al hou den we geen rekening met rampen. Weet u wat te doen als 'n slachtoffer uw hulp nodig heeft? Weet u hoe u iemand het leven kunt redden bij bepaalde ongevallen? Volg een cursus in E.H.B.O. Sluit u aan bij de plaatselijke E.Ii.B.O.- vereniging. Alle inlichtingen worden gaarne ver strekt op de eerstvolgende oefenavond op woensdag 5 oktober, 's avonds 19.30 uur in de Christelijke school. Men kan dan tevens kennis maken met het nieuwe oefenmateriaal. Ook kan men zich wenden tot de be stuursleden de heren A. Jalink, Gaarden- straat 1, H. Rozendom, Schoolstraat 20, P. L. Rügenbrink, Dorpsstraat, mevr. B. Beijers-Holterman, Holterberg 13 en mej. li. W. de Vrieze, Burgem. van der Borch- straat 10. Deze foto toont Dick Müller, met lau werkrans omhangen, met zijn vrouw en kinderen, zijn vader en schoonvader en enkele bestuursleden van de MAC „De Holterberg" bij aankomst aan de grens post Elten. boekten. Elf van de 16 rijders kregen een gouden en vier een zilveren „plak". De rijder Theo Witberg maakte een val en kwam met z'n „fiets" in een bergstroom terecht. Hij was zelfs heel snel weer op het droge, maar zijn motor lag geruime tijd in het water en dit betekende voor Theo het eind van de strijd. De Nederlandse rijders behaalden de De afdeling Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen hield dinsdagavond haar eerste bijeenkomst van dit seizoen in Plotel Holterman, voor het laatst on der leiding van haar presidente mevr. J. W. Nagelhout-Klijzing. Ook deze winter is er weer gelegenheid tal van cursus sen te volgen, als: samenzang, veebeoor deling, ontwerp- en tuincursus, terwijl de cursus bewegingsleer reeds is begonnen. De statutenwijziging, welke nodig werd in verband met het zelfstandig worden van de afdeling in de Noord-Oost Polder, werd door de presidente toegelicht en door de vereniging goedgekeurd. Op uitnodiging van de IJsselcentrale te Hengelo werd besloten daar binnen kort een bezoek te brengen, waar dan ver schillende demonstraties gegeven zullen worden. Bescherm uw spaargelden tegen brand, inbraak en verlies. Uw besparingen zijn veilig op een spaarreke ning bij de N.H.M. Wij vergoeden over uwspaartegoed 3/4% rente tot f 30.000,- U kunt zonder opzegtermijn ten laste van uw spaar tegoed effecten kopen en uw belastingaanslagen in termijnen laten betalen. ZITTING TE HOLTEN: dinsdag van 9—12 uur in Hotel Holterman, Dorpsstraat 8. Naar wij van de zijde der Hervormde Gemeentelijke Zendingscommissie verne men, zal op zaterdagavond 1 oktober a.s. de film „Het dagboek van Anne Frank" niet vertoond kunnen worden, omdat de ze film in 16 mm-uitvoering nog niet klaar is, zoals aanvankelijk op goede gronden verwacht kon worden. Was deze vertoning van de film „Het dagboek van Anne Frank" wél doorgegaan, dan zou Holten de première van dez film in 16 mm-formaat gehad hebben. De aktieve Zendingscommissie der Hervormde Ge meente heeft in dezen niet de minste schuld. Integendeel: zij is in dezen het slachtoffer geworden van haar ijver om de goede en bij haar taak passende films zo spoedig mogelijk naar Holten te ha len. Daarom heeft zij nu reeds de film „Het dagboek van Anne Frank" bespro ken voor eind september volgend jaar. De filmavond op zaterdagavond 1 okto ber om half acht in „Irene" gaat echter wèl door. Inplaats van de fiten „Het dag boek van Anne Frank" zal de nieuwste film over Israël gedraaid worden. De naam van deze film mag in de gewone dag- en weekbladen niet bekend gemaakt worden (in „Hervormd Holten" zou dat wel mogen, maar dat kan niet meer), om dat deze voorstellingen vanwege de Ge meentelijke Zendingsccmmissie, al is een ieder er hartelijk welkoftn, toch officieel een zeker besloten karakter moeten dra gen. Gezien echter de mooie films, die de Gemeentelijke Zendingscommissie in de loop der jaren ons reeds geboden heeft, lijkt het ons voor niemand verstandig om nu teleurgesteld thuis te blijven, maar durven wij U vrijmoedig aanraden om zaterdagavond a.s. toch naar „Irene" te gaan, daar ook deze filmavond ongetwij feld de moeite waard zal zijn. De wandelsportvereniging „De Trek kers" heeft zaterdag deelgenomen aan de wandeltocht te Winterswijk, georga niseerd door de wandelsportvereniging „Wandellust". Er werd 25 km gewandeld met prachtig herfstweer. „De Trekkers" wisten een tweede prijs te behalen met 54 3^ punt. Zaterdag a.s. hoopt „De Trekkers" deel te nemen aan de wandeltocht te Almelo. Ook de junioren zullen zaterdag aan de start verschijnen. Zij zullen starten op de 15 km en de senioren op de 25 km. De junioren staan onder leiding van mej. W. Pasop en de heer M. Kers. IIOOFDLEIDSTER KLEUTERSCHOOL Mej. J. G. Roelofs is door de gemeente raad van Olst met algemene stemmen benoemd tot hoofdleidster van de open bare kleuterschool te Wesepe. Het programma voor de eerstvolgende maanden werd al vastgesteld. Zo zal Ds. Vuijst uit Almelo een lezing houden en komt mevr. Eshuis uit Markelo in novem ber met de snufjeskoffer. Daar mevr. Nagelhout in het voorjaar is benoemd tot voorzitster van het pro vinciaal bestuur, legde zij nu haar func tie als presidente van de Holtense afde ling neer en werd in haar plaats be noemd mevr. B. Broere-Bos, die deze be noeming aanvaardde. De vice-presidente, mevr. Enklaarvan Andel, bood mevr. Nagelhout bloemen aan en een bonds- tegeltje en dankte haar voor al het werk, dat zij in de 12 jaar van haar voorzitster schap voor de vereniging heeft gedaan. Dat dit werk ook in wijdere kring niet onopgemerkt is gebleven, daarvan getuigt haar benoeming in het proviciaal bestuur. Zij sprak de hoop uit, dat de afdeling ook in de toekomst nog van haar adviezen gebruik zal mogen maken. Na de pauze sprak mej. M. A. Hadders over Amerika, waar zij enkele keren een bezoek heeft gebracht aan de staat Ken tucky. In die zuidelijke staat heerst nog de rassenscheiding, hoewel die, vergele ken bij haar eerste bezoek, 7 jaar gele den, wel is veranderd. Door prachtige kleurendia's liet zij steden als New York en Washington zien. Washington met het Witte Huis, een stad zonder wolken krabbers en met veel parken. Ook de prachtige plantengroei en enkele boerde rijen werden getoond. In tegenstelling met de algemene gedachte is 80 procent van de boerderijen kleinbedrijf, pl.m. 15 hectare. De nieuwe presidente mevr. Enklaar- van Andel dankte mej. Hadders en sloot de avond. FEESTAVOND HOLBATHEO De paardenfokvereniging' „Holbatheo" organiseert op zaterdag, 22 oktober a.s. voor haar leden een. feestavond in ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek bij welke ge legenheid tevens de prijzen van de zater- uitgereikt. De avond begint om half acht en daaraan zal medewerking verlenen de humorist Pouwe uit Rijssen en ze zal met een dansje besloten worden. Halve oogst ging verloren In de buurtschap Espelo ontstond j.l. maandagmiddag om pl.m. 4 uur brand in een hooiberg op het erf bij de boerderij van de Wed. A. J. - Nijland. Aangewak kerd door de vrij straffe noordenwind sloeg het vuur over naar een berg met rogge, die ook een prooi der vlammen werd. Dank zij snel en doortastend op treden van de buren kon men de boerde rij en schuren behouden. Het vuur tastte het dak van de boerderij reeds aan maar met emmers water en het slaan met tak ken wist men een uitslaande brand te voorkomen. De Holtense brandweer, die met de tankwagen zeer snel ter plaatse was, nam het blussingswerk over en had de brand spoedig onder de knie. Was de brandweer vijf minuten later gearri veerd, dan zou de boerderij een prooi van het vuur zijn geworden. Direkt na de Holtense brandweer arriveerde ook de brandweer uit Dijkerhoek, die bij het blussen assisteerde. De helft van de hooi en roggeoogst moet als verloren worden beschouwd. De schade wordt voor het grootste deel door verzekering gedekt. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door dat kinderen met lucifers speelden. Zaterdag 1 oktober: „Bergruiters" ne men deel aan samengestelde wedstrijd in Neede. Zaterdag 1 oktober, 9.30 uur: Plaatse lijke veekeuring te Espelo. Terrein: W. F. Boode. Zaterdag 1 oktober om 7.30 uur: Film avond der gemeentelijke zendings commissie in „Irene". Maandag 3 oktober, 2.30 en 8 uur: Mode show Fa. E. Wonnink (zie adv.). Donderdag 6 oktober: Filmavond van de werkgroep „Pro Juventute" in Irene" met de film „Het gerucht". Uitsluitend voor ouders en opvoeders. Na afloop zitting van een forum. Aanvang 8 uur. Donderdag 6 oktober a.s.: Kaaswinkel J. Aaftink, Dorpsstraat 41, gesloten (zie adv.. Vrijdag 7 oktober, 2.30 uur: Officiële opening nieuwe wijkgebouw Groene Kruis vanuit „Amicitia". Zaterdag 8 oktober, n.m. 35 uur: Gele genheid tot bezichtiging van het nieu we wijkgebouw (zie adv.). Maandag 10 oktober, n.m. 25 uur: Ge legenheid tot bezichtiging van het nieu we wijkgebouw (zie adv.). Woensdag 19 oktober, 8 uur: Dorpssc'nool- filmkringavond in de hal van de school. Zaterdag 22 oktober, 7.30 uur: Feest avond paardenfokver. „Holbatheo" in „'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds. Van Lokhorst van Zwolle. In beide diensten: extra collecte voor de arbeid van de Raad voor Kerk en Is raël. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Extra collecte voor de arbeid van de Raad voor Kerk en Israël. Geref. Kerk. 10 en 3 uur (Voorb. H. Av.) Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het Geref. Maatschappelijk Werk. R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zondag: 7 uur, 8.30 en 10 uur. Geboren: Aaltje, dv W. Koopman en G. Ziggers, Raalterweg 1. Ondertrouwd: H .J. G. Brink, 26 jaar en H. Wegstapel, 21 jaar, beiden te Hol ten. Gehuwd: H. Wesseldijk, 29 jr. en M. J. Bieleman, 23 jr., beiden te Holten. J. Slot, 31 jr. en H. J. Kettelarij, 34 jr., bei den te Holten. K. H. Maat, 25 jr. en G. J. Arfman, 24 jr., Loenen a. d. Vecht. Gevonden: auto wieldop; 2 paar gym nastiekschoenen; dolkmes in etui; gul den; jutezak; boodschappentas. Verloren: maandkaart OAD; damespor- temonnaie met inhoud. Komen aanlopen: hondje (wit met gro te zwarte vlekken). Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Dorps straat 22, tel. 352. (Uitsluitend tussen 8-12 en 14-22 uur). Officiële publicatie UITLOTING OBLIGATIELENING Burgemeester en wethouders van Hol ten brengen ter openbare kennis, dat in een op 3 oktober a.s. te 14.30 uur te hou den openbare vergadering van hun col lege zullen worden uitgeloot drie obliga ties van de per 1 november 1951 geslo ten obligatielening, groot f85.000, Holten, 28 september 1960. Burgemeester en wethouders voornoemd: W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. De winterdienstregeling der Ned. Spoorwegen, welke zondag 2 oktober a.s. ingaat en zal duren tot 27 mei 1961, brengt voor onze plaats geen. verandering in de treinenloop. De late treinen blijven ook gedurende het winterseizoen gehandhaafd. Landelijk gezien brengt deze winter dienstregeling tal van verbeteringen, o.a. tussen de IJsselsteden en Zwolle. Het Ned. B-elftal zal op donderdag 13 oktober a.s., 's -avonds 8 uur een wedstrijd spelen tegen een nader aan te wijzen Duitse ploeg. Voor deze wedstrijd zullen kaarten ver krijgbaar zijn bij de O.A.D.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1