iifei geslaagde Paardenfokdag van „Heiatfieo" te ijkerhsek ABONNEMENTSGELD AGENDA KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen Afscheidsbijeenkomst A. J. Snijders Schoenwinkelier .oj.san ipisf V F. f No. 37. Jaargang 12. VERSCHIJNT EI,HE ZATERDAG ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1960. m de Stichting ,Móltens Nieuwsblad" Adv.-prijs 1—15 mm. (d contantf2.—. Iedere Holten. Telefoon 05183 - 23^ De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal De paardeniokvereniging „Holbatheo" hield zaterdag op de terreinen bij café ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek weer haar jaarlijkse fokdag, waarop een groot aantal edele viervoeters van het Gronings en Gelders type was aangevoerd. De belangstelling bleef waarschijnlijk door de drukke oogstwerlizaamheden voornamelijk beperkt tot de warmbloedfokkers uit de verre omgeving, die hier telken jare acte de présence geven en elkander in een sportieve onderlinge wedijver in de fokkerij bekampen. Mep moet respect hebben voor de organisatoren, die het altijd nog weer klaar weten te spelen om een fokdag voor paarden te houden. Het pleit wel voor de geweldige belangstelling van de fokkers in deze omgeving, die daarbij moreel en zakelijk gesteund worden door verschillende instanties en personen. LAATSTE HERINNERING Abonné's op Holtens Nieuwsblad buiten de gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld 2e halfjaar a 3.en degenen die ook het le halfjaar nog met dit te samen willen voldoen, op girorekening 875587 van de Coöp. Boerenleenbank te Holten over te maken. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 28 september a.s. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent inningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, ADM. HOLTENS NIEUWSBLAD. Wanneer men de lijst ziet van de schen kers van ere-prijzen, dan kan men rustig aannemen, dat menig grote tentoonstelling daar-op ongetwijfeld jaloers zou zijn. Het Gelders en Gronings type zijn on geveer in evenwicht gekomen wat de deelname betreft. De rubrieken zijn uit de aard der zaak niet zo groot, doordat paarden zuiver uit deze omgeving wor den aangèvoerd. De intensiviteit van de keuring wordt daardoor echter vergroot. Vergeleken met jaren terug, valt een flinke vooruitgang te constateren, zo werd ons van de zijde der jury vezekerd. Dat men| hier toch ook aparte rubrieken heeft voor stermerries en zelfs kroonmerries present zijn, getuigt er van, dat hier de fokkerij behoorlijk voor de dag kan ko men, wanneer men dit beschouwt als een totaalbeeld van de locale fokkerij. Het intense medeleven van alle bezoe kers bleek telkens weer, wanneer de die ren van een bepaalde rubriek in de ring verschenen en allen zich om de ring ver zamelden. Als keurmeesters fungeerden de heren J. Zweverink, Lochem, J. van der Scheer, Kamperveen en Z. Holtland, 's Heeren broek, voor het Gronings type en G. J. Vlaskamp, Olst en H. Schrijver, Ter wol- de, voor het Gelderse type, terwijl als arbiter fungeerde- de heer G. A. R. Neu- hoff te Vriezen veen. In verband met verhindering van bur gemeester, Mr. W. H. Enklaar, gaf Hol tens oudste wethouder, de heer B. J. Ve neklaas Slots mede namens het gemeente bestuur blijk van zijn belangstelling. Ook was aanwezig Mr. G. Vixseboxse, lid van de Eerste Kamer, wiens belangstelling voor de paardenfokkerij bekend is en die met de heer C. v. d. Berg een drietal dieren had ingezonden. Het was al ver over het middaguur, toen de kampioenen konden, worden be kend gemaakt. Bij de Groningers werd van de 1- en 2-jarige merries kampioen no. 25 „Zirene" van G. Boode te Holten en reserve-kampioen „Elline" van H. J. Lugtenberg te Schalkhaar, bij de 3-jarige en ouderen, kampioen no. 53., de kroon- merrie „Ureda" van de fa. Koldewee en Nieuwenhuis te Schalkhaar en reserve kampioen no. 55 „Nemonica" van G. J. Flierman te Heeten. Algemeen dagkampioen van de Gronin gers werd uit dit viertal, de kroonmerrie „Ureda" van de heren Koldewee en Nieu wenhuis. Kampioen bij de Geldersen werd in de rubriek 1_ en 2-jarige merries no. 19, de ken, dankte aan het slot van deze fokdag allen, die aan het welslagen hadden mee gewerkt. Hij spoorde aan tot een nog grotere opkomst het volgend jaar. De totale uitslag der keuringen luidt als volgt: Rubriek 1: Merrieveulens (Gronings type): la „Belia" eig. C. v. d. Berg, Dij kerhoek, en Mr. G. Vixseboxse, Holten; lb „Binda" eig. Fa. Koldewee en Nieuwen huis, Schalkhaar; 2a „Bioletteke" eig. P. G. Cats, Holten. Merrieveulens (Geld. type): la „Belie- na" eig. H. J. Haarman, Heeten; 2a „Be- lina" eig. M, Harmelink, Bathmen; 2b „Baronetta" eig. H. J. Haarman, Heeten; 3a „Berona" eig. A. Hengeveld, Bathmen; 3b „Bilonie" eig. H. Deten, Dijkerhoek. Rubriek 2: Hengstveulens (Gronings type): la N.N. eig. Fa. Koldewee-Nieu- wenhuis, Schalkhaar; lb N.N. eig. D. W. Brilman, Bathmen; 2a N.N. eig. M. Boo de, Holten; 3a N.N. eig. J. W. Rei link Mz, Dijkerhoek. Hengstveulens (Geld. type)la N.N. eig. A. Roeterdink, Bathmen; lb N.N. eig. H. Deten, Dijkerhoek. Rubriek 3: 1-jarige merries (Gronings type)2a „Elline" eig. H. J. Lugtenberg, Schalkhaar; 2b „Alphine" eig. T. Boode, Holten. 1-jarige merries (Geld. type): la „An- nelies" eig. Fa. Koldewee-Nieuwenhuis, Schalkhaar; lb „Alise" eig. Mr. G. Vixse boxse en C. v. d. Bei'g, Holten; 2a „Alien" eig. M. Harmelink, Bathmen; 2b „Alexan dra" eig. H. J. Lugtenberg, Schalkhaar. Rubriek 4: 2-jarige merries (Gronings type): la „Zirene" eig. G. Boode, Holten; 2a „Zelphine" eig. M. Boode, Espelo; 3a „Zaula" eig. D. J. de Grote Hellendoorn. 2-jarige merries (Geld. type)la „Zi- presse" eig. Fa. Koldewee-Nieuwenhuis, Schalkhaar; lb „Zoruda" eig. H. J. Bui tenhuis, Schalkhaar; 2b „Zamba" eig. J. W. Rietberg Holten. Rubriek 5: 3-jarige en oudere merries zonder veulen (Geld. type): la „Wa- maika" eig. A. Stegeman, Bathmen; lb „Upaulien" eig. M. Harmelink, Bathmen; 2a „Wiesje" eig. J. van Santen, Okken- broek. Rubriek 6: 3-jarige en oudere merries (Geld. type) zogende: la „Ucora" eig. H. J. Haarman Heeten; lb „Sophie" eig. T. Ikkink, Markelo; lc „Pimosa" eig. H. De ten, Dijkerhoek; 2a „Oriena" eig. A. Roe terdink, Bathmen; 2b „Lerona" eig. A. Hengeveld, Bathmen. Rubriek 7: 3-jarige en oudere merries (Gronings type) zonder veulen: la „Vera- Alie" eig. H. Rietberg, Holten; lb „Wol- phine" eig. T. Boode, Holten; 2a „Weco- ma" eig. H. J. Buitenhuis, Schalkhaar; 2b „Umonica" eig. G. J. Flierman, Hee ten; 2c „Olgetta" eig. A. Hengeveld, Bath men. Rubriek 8: 3-jarige en oudere merries, zogende (Gronings type): la „Umona" eig. T. Ikkink, Markelo; lb „Vorstin Lia ne" eig. C. v. d. Berg en Mr. G. Vixsebox se, Holten; 2a „Tasti" eig. D. Brilman, Bathmen. Rubriek 9: Stermerries (Geld. type): la „Theeroos" eig. H. J. Haarman, Hee ten; lb „Ulonia" eig. H. Deten, Dijker hoek. Stermerries, 37 jaar (Gronings type) la „Ureda" (Kroonmerrie) eig. Fa. Kol dewee-Nieuwenhuis, Schalkhaar; la „Vio- letteke" eig. P. G. Cats, Holten; lb „Te- monica" eig. G. J. Flierman, Heeten. Stermerries, 7 jaar en ouder (Gronings type)la „Nemonica" eig. G. J. Flierman, Heeten; 2a „Sindra" eig. Fa. Koldewee- Nieuwenhuis, Schalkhaar; 2b „Plidia" eig. J. W. Reilink Mzn, Dijkerhoek; 2c „Ro- phine" eig. M. Boode, Holten. Rubriek 10: Merries met minstens 2 af stammelingen (Gronings type)la „Ne monica", „Temonica" en „Umonica" eig. G. J. .Flierman, Heeten; lb „Rolphine", „Welphine", „Zelphine", „Alphine" en Hengstveulen N.N. eig. M. Boode, Holten. Zaterdag 17 t.m. maandag 26 september: Fa. G. H. Broekhuis, Dijkerhoek, we gens vakantie gesloten. Maandag 19 sept. t.m. zaterdag 1 okt.: Huis-aan-huis-collecte ten bate van de Nationale Reclassering. Zaterdag 24 september, 3 uur: Regionale najaarsconferentie van de Ned. Zon dagsschoolvereniging in „Irene". Spreekster; Mevr. Eberlé-Gotlieb over 'het onderwerp: „Is het Joodse volk nu nog Gods uitverkoren volk?" Om 2 u. tentoonstelling. Dinsdag 27 september, 8 uur: Filmavond ANB in zaal Maats, 's Middags om 4 uur kindervoorstelling van de NVV- leden. Dinsdag 27 september, 8 uur: Vergade ring Hervormde vrouwenvereniging Dijkerhoek in gebouw „Bethanië". Dinsdag 27 sept., 7.30 uur: Vergadering afdeling Holten Ned. Bond van Platte landsvrouwen. Lezing door Mej. M. Hadders over: „Plattelandsvrouwen in Amerika", in „Amicitia". Zaterdag 1 oktober: „Bergruiters" ne men deel aan samengestelde wedstrijd in Neede. Zaterdag 1 oktober, 9.30 uur: Plaatse lijke veekeuring te Espelo. Terrein: W. F. Boode (zie adv.). Zaterdag 1 oktober, 7.30 uur: Film avond der gemeentelijke zendings commissie in „Irene" met de bekende film: „Het dagboek van Anne Frank". Maandag 3 oktober, 2.30 en 8 uur: Mode show Fa. E. Wonnink (zie adv.). Donderdag 6 oktober: Filmavond van de werkgroep „Pro Juventute" in Irene" met de film „Het gerucht". Uitsluitend voor ouders en opvoeders. Na afloop zitting van een forum. Vrijdag 7 oktober, 2.30 uur: Officiële opening nieuwe wijkgebouw Groene Kruis vanuit „Amicitia". Zaterdag 22 oktober, 7.30 uur: Feest avond paardenfokver. „Holbatheo" in ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds. Addink. In beide diensten extra collecte voor noodlijdende kerken en personen. Om 9 uur Jongerendienst in „Irene". Dijkerhoek. 10 uur Ds. Ter Haar van Hellendoorn. Extra collecte voor nood lijdende kerken en personen. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds, Brussaard, emeritus-predik;ant te Oegstgeest. In beide diensten is de derde collecte be stemd voor de Provinciale Kas Hulp behoevende Kerken. R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zondag: 7 uur, 8.30 en 10 uur. Geboren: Marijanne, dv M. Scholman en J. Beltman, Beuseberg 30. Gerritje Johanna, dv W. J. Runneboom en G. Koopman, Gaardenstraat 7. Stanley Ronald, zv C. W. Reeves en M. M. Jon genelis, Kolweg 15. Hendrik Jantina, dv J. W. Wegstapel en H. H. Slijkhuis, Larenseweg 61. Ondertrouwd: W. Baltus, 26 jr. en J. D. Temmink, 22 jr., beiden te Holten. J. Ulfman, 28 jr. en D. J. Volkerink, 26 jr., beiden te Holten. B. Volkerink, 24 jr. en A. Ulfman, 21 jr., beiden te Hol ten. D. Harting, 24 jr., Markelo en B. J. Hakkert, 22 jr., Holten. Gehuwd: E. Markvoort, 24 jr. en Jkvr. H. G. van Coeverden, 21 jr., beiden te Holten. Overleden: G. J. Beldman, 79 j., we duwnaar van J. van Schooten, Holter- broek 48. J. H. Haarman, 34 jaar, echtgenote van G. Harbers, Smidsstraat I, overleden te Utrecht. D. J. Kap- pert, 34 jr., echtgenoot van L. J. Wis- sink, Borkeld 77, overl, te Enschede. Gevonden: wieldop van VW; pakje si garetten; bankbiljet; deken; heren-regen jas; combinatietang. Verloren: huissleutel. Inlichtingen dagelijks aan het goreps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Dorps straat 22, tel. 352 (alleen tussen 8-12 en 14-22 uur). In tegenstelling tot eerdere be richten vernemen wij, dat de af scheidsbijeenkomst in verband met het vertrek van de heer A. J. Snij ders in de lagere landbouwschool NIET op vrijdag 30 september, doch op DONDERDAG 29 SEPT. a.s. te 2 uur n.m. in bedoeld school gebouw zal plaats vinden. De heer H. J. Oolbekkink Wzn. te Hol ten slaagde te Rotterdam voor het diplo ma schoenwinkelier. De prachtige kroonmerrie „Ureda" van de Fa. Koldewee en Nieuwenhuis te Schalkhaar, die op de fokdag van „Hol batheo", zaterdag J.I., kampioen werd van de 3-jarige en oudere merries en al gemeen kampioen van alle inzendingen van het Groninger type. De 1-jarige vos „Annelies" van het Gelders type, eveneens eigendom van de Fa. Koldewee en Nieuwenhuis te Schalkhaar, die zaterdag kampioen werd van de 1-jarige en 2-jarige merries en algemeen kampioen van de Geldersen. Een prachtige raszuivere warmbloed merrie. eenjarige vos „Annelies" van de fa. Kol dewee en Nieuwenhuis te Schalkhaar en reserve-kampioen de 2-jarige merrie „Zi- presse" van dezelfde eigenaren. Bij de 3- jarige en oudere merries werd van dit ty pe kampioen de stermerrie nr. 49 „Thee roos" van H. J. Haarman te Heeten en reserve-kampioen de vos no 34, „Ucora" van dezelfde eigenaar. Algemeen kampioen bjj de Geldersen werd de 1-jarige merrie van de heren Kol dewee en Nieuwenhuis te Schalkhaar „Annelies", zodat deze fokkers wel een fraai succes boekten met twee dagkam pioenen. De geluidsinstallatie, bediend door de heer H. J. Bouwhuis te Holten, verleende uitstekende diensten). De voorzitter van Holbatheo, de heer W. Starink te Bathmen, die bij de aan vang een kort openingswoord had gespro-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1