Voorman Nekkers nam afscheid van gemeentewerken Nationale Trekpaardenfentoonsfelling te 's-lertogenbssh RONO nam Holler programma op Vakantie programma AGENDA: KERKDIENSTEN Bromfiets aangereden door personenauto Dorpsschoolgroep won tekenwedstrijd Vrachtauto reed melkwagen aan Brommers botsten op personenauto REDACTIE Auto over de kop Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen Ingeschreven in het N.R.S. No. 34. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 3 SEPTEMBER 1960. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting }yHöltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 051+83 - 231+ Adv.-prijs 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 Na de gemeente Holten meer dan 36 jaar op uitstekende wijze te hebben ge diend, heeft de heer G. J. Nekkers, voorman-reinigingsdienst, woensdagmid dag wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd afscheid geno men van de dienst van gemeentewer ken. De heer Nekkers kwam in 1924 in dienst van de gemeente als los-arbeider op de wegen. Op 1 juli 1925 volgde zijn vaste aanstelling, in 1942 volgde zijn be vordering tot 2e voorwerker en in 1952 werd hij belast met de leiding van de reinigingsdienst en was hij plaatsver vangend voorwerker. Bij dit afscheid, dat plaats vond in de raadzaal van het gemeentehuis en waarbij behalve het dagelijks bestuur der gemeente ook enkele leden van de wegencommissie, het hoofd van de dienst van gemeentewerken, de heer J. Louwerse, de technische ambtenaren, afgevaardigden van de ABVA-afdeling en zijn collega's aanwezig waren, is de scheidende functionaris lof toegezwaaid voor de wijze waarop hij zich al die ja ren van zijn taak gekweten heeft en zijn hem verschillende cadeaux aange boden. Mevr. Nekkers kreeg bij het be treden van de raadzaal bloemen aange boden. Holterbergwegen. De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, vertolkte de gevoelens van het gemeen tebestuur en prees de scheidende func tionaris als een goed werknemer, die steeds een grote plichtsbetrachting aan de dag heeft gelegd. Hij schetste diens loopbaan en herinnerde er aan, dat hij tijdens de ambtsperiode van zijn voor ganger, wijlen burgemeester A. P. R. C. Baron van der Borch van Verwolde, de man was, die de leiding had van een kleine ploeg werklieden, welke de we gen in de Holterberg onderhield, waar bij het o.a. kwam tot een motie van af keuring in de raad, waarom de afrit op de westelijke helling nog steeds de Mo- tieweg genoemd wordt. Als een herinne ring aan de tijd in gemeentedienst door gebracht, bood hij de heer Nekkers een antiek tinnen bord met inscriptie aan. De gemeente-architect, de heer Lou werse, wees op het bescheiden begin van de dienst van gemeentewerken, die twee of drie man telde. Nekkers is in die loop der jaren bevorderd tot de op één na hoogste rang van de dienst, die nu een groot aantal arbeiders telt, n.l. tot plaatsvervangend voorman. Honderddui zenden emmers huisvuil enz. zijn door zijn handen gegaan gedurende zijn loop baan en veel heeft hij aan de wegen gedaan. Hij was een blijmoedig mens, waarmee men goed kon samenwerken. De heer Louwerse sprak de hoop uit, dat God, die zijn leven geleid heeft, hem met zijn echtgenote een blijde en geluk kige levensavond mag schenken. Hij Op de Raalterweg ter hoogte van de on overzichtelijke bocht bij Volkerink reed de winkelchef G. A. B. uit Arnhem vrijdag middag van de vorige week even voor twaalf van achter een bromfiets aan be- stuurd door de heer J. F. M. L., landbou wer te Hengelo, die met zijn verloofde op weg was naar zijn ouders te Heino. De beide bromfietsberijders liepen wat schaaf wonden op, die door dokter Gerritsma uit Holten behandeld werden. Aangezien de heer J. zich minder wel gevoelde, zijn beide met een taxi naar hun woonplaats terug gekeerd. De bromfiets werd niet ernstig beschadigd. De oorzaak van het ongeluk was niet geheel duidelijk. G. J. Nekkers bood een rookstandaard aan, terwijl de gemeente-opzichter, de heer H. J. Hol- terman, nog een wandbord met een foto van de reinigingsdienst aanbood. Namens de ABVA-afdeling bood de heer Beijers het scheidende bondslid, met woorden van dank voor zijn mede werking aan de contributie-inning on der de collega's, een klein geschenk on der couvert aan. Hij was een bindend element, die steeds grote waardering had voor de goede arbeidsvoorwaarden, welke het bestuur voor zijn ambtenaren geschapen heeft. Nadat verversingen waren rondgediend, heeft de heer Nekkers de burgemeester en de andere sprekers bedankt voor hun waarderende woorden en cadeaux en allen nog getrakteerd in hotel Holter- man, waar men nog enige tijd gezellig bijeen bleef. VRIJGESTELD VAN DE DIENSTPLICHT Aan de dienstplichtige der lichting 1961 F. Klein Teeselink, Beuseberg 174, is een jaar vrijstelling van de dienstplicht ver leend wegens persoonlijke onmisbaarheid. De heer H. Willemink, exploitant van „Het Piashuis" te Nunspeet aan Zee, schreef ter gelegenheid van de heropening van zijn verbouwde enj geheel gemoderni seerde zaak een „Nationale teken- en kleurwedstrijd" uit, waaraan scholen uit het gehele land, die dit jaar een bezoek aan zijn „Piashuis" zouden brengen, kon den deelnemen. De inzendingen zouden worden beoor deeld door een jury, o.l.v. de kunstschil der Jos Lussenburg. De winnende scholen zouden geheel kos teloos logeren in het „Piashuis" en de be taalde bedragen terugbetaald krijgen. Twee scholen, die een driedaags bezoek brachten, kwamen als winnaars tevoor schijn, waarvan de o.l. Dorpsschool als no. 1 met 41 punten, gevolgd door een school, die 36 punten verwierf. Als de beste teke ningen van de Dorpsschoolgroep werden aangewezen die van Egbert Klouwen, Ti neke Kers, Herman Aaftink, Ab Hoefman en Dinie Oolbekkink. De schoolreisgroep krijgt nu f 537,20 te rugbetaald. Personeel en leerlingen zullen zich er binnenkort op beraden wat ze met dit bedrag zullen doen. Vorige week vrijdagmorgen omstreeks acht uur is een vrachtauto van de Fa. ten Hove, meelhandel te Deventer, bestuurd door de heer T. B. L. aldaar, op de Deven- terweg bij Dijker hoek op de melkwagen gereden van de landbouwer L. G. Haver slag uit genoemde buurtschap, die met de melk op weg was naar de zuivelfabriek in Holten. De bestuurder van de vrachtauto moest voor een tegenligger afremmen en heeft daarbij de afstand tot de melkwagen waar schijnlijk niet juist geschat. De bestuurder van de melkwagen, die de aanrijding zag aankomen, probeerde deze nog te voor komen door zijn paard een flinke tik te geven, doch deze poging had geen succes, zodat de vrachtauto de wagen ramde en enkele honderden liters melk verloren gin gen. Het paard ging op hol, maar liep uit zich zelf het erf op van de volgende boer derij van de landbouwer Veneman, waar elke dag bussen worden opgeladen. De aanrijding bleef tot materiële schade be perkt. Blijkens de landbouwtentoonstelling in mei van dit jaar bedraagt de paardenstapel in ons land bijna 190.000 stuks. Hieruit blijkt dat paardenfokkerij en paardengebruik wel degelijk een belang rijke tak van bedrijf vormen in de Neder landse landbouw. Ook blijkt dit duidelijk uit het feit, dat op pl.m. 80 van de be drijven in ons land nog geheel of gedeel telijk met paarden wordt gewerkt. Bovendien hebben bedrijfseconomische onderzoekingen van de laatste jaren be wezen, dat het gebruik van paarden grote voordelen biedt. Daarom zal zowel aan de paardenfokke rij als aan het paardengebruik tijdens de Nationale Trekpaardententoonstelling op 13 en 14 september a.s. te 's-Hertogenbosch bijzondere aandacht worden besteed. De Nederlandse trekpaardfokkerij zal op deze tentoonstelling met een vooraf ge- Woensdagavond stonden de ontvangap paraten van de RONO, afdeling van de Nederlandse Radio Unie, opgesteld in de Dorpsschool. Ons plaatselijk muziekkorps HMV, onder leiding van de heer Diepen veen, de Tegehaja's, onder leiding van de heer Spakman en de leerlingen van de zesde en, de zevende klas der o.l. Dorps school, onder leiding van de heer Brou wer, zouden gezamenlijk een programma vullen voor een RONO-uitzending. Als conferencier trad op de heer Oosterkamp. Naar alle waarschijnlijkheid zal het pro gramma van deze „Holteravond" worden uitgezonden op vrijdag, 23 september a.s. STREEKTAAL In tegenstelling met b.v. Groningen en Friesland is ons gewest Overijssel arm aan liederen. De heer Brouwer besprak eens met de RONO de mogelijkheid om met een schoolklas, dus niet gepresenteerd als zangkoortje, een paar streekliedjes, in Holten ontstaan, voor de radio ten gehore te brengen. De RONO voelde hier voor, maar informeerde naar de mogelijkheid om een en ander in het Saksisch naar vo ren te brengen. Door welwillende mede werking van onze plaatsgenoot, de heer E. Koopman, werd de Nederlandse tekst der liedjes omgezet in de streektaal. De NAT. HIST. MUSEUM HOLTERBERG VRIJDAG 9 SEPT. en vervolgens elke vrydagavond, telkens om 8 uur, wordt in het Natuur Historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg een rondleiding gehouden door de eigenaar of diens zoon Kees Bos. De heren Bos zijn gezellige en deskundige causeurs. Zij vertellen» de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is uitgebreid met een tropisch gedeelte, een bijzondere en kleurrijke schoonheid. ORIËNTERINGSRIT ZONDAG 4 SEPT. a.s. nam. 2.30 uur, organiseert de Motor- en Automobielclub „De I-Iolterberg" een orienteringsrit in onze mooie omgeving voor auto's, motoren en bromfietsen. Afstand plm. 55 km, gemiddelde snelheid auto's en motoren 36 km, bromfietsen plm. 20 22 km. Start bij het clublokaal café Vruggink, Stationsstraat. RONO overwoog om er een „Holteravond" van te maken en gaf hiervoor de leiding aan de heer Brouwer, die HMV en de Te- gahaja's bereid vond hun medewerking te verlerfen. De RONO hoopt, dat na dit initiatief van Holten meerdere plaatsen in 't oosten des lands zich in zullen spannen! om met iets eigenb naar voren te komen. Door sa menwerking is veel te bereiken. Zo zijn van een vijftal gezongen liederen de me lodieën geschreven door de heer Brouwer, terwijl van drie de tekst ook van hem is, maar zonder omzetting in 't dialect door de heer Kooopman zou het streekeigene minder tot zijn recht komen. De heer Spakman schreef voor zijn band-instrumenten speciaal een arrange ment bij de melodie van het Sallandlied, verzorgde een guitaar-intermezzo en schreef de woorden van een der gezongen Tegehaja-liederen. Ook de heer Ooster kamp had een moeilijke taak met de zo krap toegemeten minuten toch een vlot verband te leggen tussen de diverse op namen. HMV, Tegehaja's en schoolkinde ren] hebben gegeven wat ze konden. De RONO werd vertegenwoordigd door de heren Bakker, Bosveld, Bresser en Mul der. Toen de heer J. Hospers, chef van de centrale bakkerij „De Halm", woens dagmiddag met zijn personenauto uit de Kwintenweg de Markeloseweg wilde op rijden, verleende hij geen voorrang aan twee Duitse bromfietsberijders, die over het rijwielpad uit de richting Holten kwamen aangereden en op de auto bots ten. Het waren de 19-jarige H. H. Schultze uit Herford (Westfalen) en de 18-jarige W. Jarkewits uit Schweich- len, die wel vaart verminderden, maar een aanrijding toch niet meer konden voorkomen. De beide bromfietsen wer den ernstig beschadigd, maar de berij ders kwamen er vrij goed af met enkele lichte verwondingen. Dokter Rietdijk uit Holten, die de eerste hulp verleende, adviseerde Schultze om in het zieken huis in Hengelo een foto van zijn arm te laten nemen, daar hij een breuk van de arm niet uitgesloten achtte. Met nauwelijks enig geld op zak zijn de onfortuinlijke jongens per auto ver der gegaan. selecteerde elite-collectie uit elke provin cie vertegenwoordigd zijn. De meest edele fokprodukten uit alle delen des lands zul len dus in Den Bosch met elkaar in het strijdperk treden voor het veroveren van de hoogste nationale titels. Daarnaast is tijdens deze dagen een ex positie en demonstratie van moderne ma chines en werktuigen voor paardengebruik georganiseerd. Verschillende importeurs, fabrikanten en coöperaties hebben reeds voor deelname ingeschreven. Hierdoor zul len alle soorten machines op het gebied van grondbewerking, zaaien, poten, wie den, oogsten, weidebouw en transport aan wezig zijn. Deze zakelijke kant der tentoonstelling zal aan het feestelijke karakter van de Na tionale Trekpaardenshow zeker geen af breuk doen. De medewerking van vele or ganisaties en( instellingen maakte deze dagen méér nog dan voorheen tot een grootse agrarische manifestatie, ter wijl tal van bijzondere attracties aan het geheel veel luister zullen bijzetten. Uit de zeer vele aanmeldingen van ge organiseerd bezoek in groepsverband uit binnen- en buitenland, blijkt nu reeds dat het bezoek van vorige jaren nog zal wor den overtroffen. In verband hiermede zal 'speciale aandacht worden besteed aan uit breiding van tribunes en overzichtelijke ruimte voor vrije plaatsen. Tevens zullen extra voorzieningen worden getroffen voor ruime toegangen, zodat iedere bezoeker van een vlotte passage en een goede plaats verzekerd kan zijn. VAKANTIE f Onze redacteur, de heer Beijers, zal van 5 tot en met 14 SEPTEMBER wegens vakantie afwezig zijn. Zijn werkzaamhe- t den worden waargeno- men door de heer J. WIGGERS, Kolweg 14, Telef. 356. Dinsdagavond omstreeks 6 uur vloog op de Rijssenseweg een goede honderd meter voorbij hotel „De Dikke Steen" plotseling een personenauto over de kop het aard appelland in. Het was de heer E. J. de Jong uit Arn hem, die in Almelo een auto gehuurd had en op weg was om de wagen weer terug te brengen en bij het inhalen van een vrachtauto plotseling remmen moest. Daarbij is hij waarschijnlijk geslipt en door de remmende werking van de berm over de kop gegaan, waardoor de auto ge deeltelijk op de akker en boven de droge bermsloot bleef liggen. Het avontuur liep voor de bestuurder goed af, want hij kon ongedeerd zijn voertuig verlaten. De auto werd slechts licht beschadigd. Volgens de waarnemingen van de heer J. was het stuur plotseling de verkeerde kant opgedraaid, hetgeen duidelijk wijst 'op slippen. Blijkens onderzoek van de ver keerspolitie mankeerde er echter niets aan de remmen en de stuurinrichting van de auto. Zaterdag 3 september: Land. Rijvereni- ging „Bergruiters" naar concours te Dalfsen. Zondag 4 september, n.m. 2.30 uur: Oriënteringsrit MAC „De Holterberg" voor auto's, motoren en bromfietsen (zie vakantieprogramma). Maandga 5 t.m. woensdag 7 september: Fa. Gebr. Schuppert gesloten (zie adv.). Maandag 5 t.m. woensdag 7 september: Fa. J. F. van Geenhuizen en Zn., Dorps straat 60, wegens vakantie gesloten. Maandag 5 t.m. woensdag 7 sept.: H. Beltman, Dorpsstraat en A. Mulder, Oranjestraat, wegens vakantie geslo ten. Maandag 5 september t.m. vrijdag 9 september: Winkel Gebr. Dikkers ge sloten. Maandag 5 t.m. zaterdag 10 september: P. Rugenbrink, Dorpsstraat, wegens vakantie gesloten. Dinsdag 6 september, 7-8 uur: Opgave dansclub Reiners in hotel Vosman. Woensdag 7 september: Schoolfeest Dorpsschool. Keuring 9.30 uur. Op tocht 10.30 uur. Zaterdag 10 september: Drumband HMV naar concours te Groenlo. Maandag 12 t.m. vrijdag 16 september: Winkel Gebr. Wansink wegens vakan tie gesloten. Zaterdag 17 september weer geopend (zie adv.). Dinsdag 13 september: Schoolfeest van de „School met de Bijbel" in „Kalfster- mansweide". Maandag 19 september: „Bergruiters"- ponyclub geeft demonstratie in Me- demblik. Ned. Herv. Kerk. Hoiten. 8.30 en 10.30 u. Ds. Israël. Aan de uitgang extra collec te voor geestelijke arbeid in Nw.-Gui- nea. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Broeyer. Extra collecte voor geestelijke arbeid in Nw.- Guinea. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het Algemeen Diaconaal Bureau. R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zondag: 7 uur, 8.30 en 10 uur. HOLTEN Geboren: Gerrie Jantina, dv G. J. Lo- man en R. Kromdijk, Beuseberg 7 Wil- helmina Johanna, dv J. Koordes en J. Companje, Holterbroek 7. Ondertrouwd: S. ten Brug, 26 jaar, Hel- lendoorn en H. Kampman, 22 jaar, Holten. G. Aanstoot, 38 jaar en J. Timmerman, 25 jaar, beiden te Holten. Overleden: H. Kappert, 78 jaar, echtge note van G. Schoneveld, Beuseberg 50. BEVOLKING Ingekomen: W. A. A. M. Uitewaal en ge zin, van Deventer naar Holterberg 41a. H. Gerritsen van Rijssen naar Sparren weg Gevonden: groen angora dames vest; een zwart windjack; Falcon damesregenman tel (staalgrijs); plastic regenjas. Verloren: speelgoedauto, groen plastic; 2 regenbroeken; 2 paarse dassen; groene pet; jongensportemonnaie met inh.; bad handdoek met strepen; donkerblauwe trui; wit rijwielpompje; beige jasje; paar- len ketting met diamanten slot (enkel snoer); een paar witte klompen. Komen aanlopen: jonge gele hond, vrij langharig. Inlichtingen aan het groepsbureau der rijkspolitie te Holten tussen 9-12 en 14 en 22 uur. Door de Inspecteur van het N.R.S., de heer A. Landeweerd, werden van het M.R.IJ.-veeslag de volgende koeien inge schreven: Gerretje 20 met b77 pt., eig. G. J. Meulink; Gretha 9 bc-f 76, G. H. Luggenhorst; Gretha 6 bc-f 76, dezelfde; Olga's Mina 4 b— 77, Wed. T. Boode; Dora 3 bc-f 76, Wed. A. J. Nijland; Han- na 5 b77, dezelfde; Anna 5 b77aG. Bekman; Ria 3 bc-f 76, J. H. Overmeen; Coba 18 bc-f 75, H. Beldman; Coba 24 b77, dezelfde; Helie b77, Joh. Wan sink; Miesje bc-f- 76, dezelfde; Katrien b77, dezelfde; Toosje 3 b 79 voor K.S., J. Jansen; Antje 14 b78, dezelfde; Toosje 9 b— 77, dezelfde; Lena be4- 76, H. J. Schorfhaar; Dina 3 b77, G. J. Wesseldijk; Wiesje bc-f 76, dezelfde; An nie 5 bc-f 76, -Joh. G. Holterman; Chris tina bc-f 76, W. F. Boode; Dika 5 bc-f 75, D. J. de Grote; Dika 6 bc-f 76, dezelf de; Grada 20 bc-f 76, W. J. ten Den; Roza 3 bc-f 76, E. Iiarmsen; Gretha bc-f 75, Wed. G. Teeselink; Roosje 10 b77, W. Reilink; Dora 33 b77, dezelfde; Roosje 3 bc-f 76, E. Reilink; Koba b 77, H. Mekenkamp.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1