Vakantie- programma Dans- en Filmavonden in „Irene" Open brief van de Herv. Kerkeraad aan de gemeenteleden „Bergruiters" ten late Door snelbrommer aangereden Duitse auto reed melkwagen aan Geslaagde Kunstavond Hervormde Jeugdraad Internationaal Concours- Hippique te Bathmen Jeugddienst Voetbal AGENDA: KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand ^tba'byderm^s Gevonden en verloren voorwerpen DE MELKACTIE Zaterdag 20 augustus: vóór kinderen dóór kinderen gaven demonstratie vam de V.V.V. No. 32. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 20 AUGUSTUS 1960. NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting }JHoltens NieuwsbladAdv.-prijs 115 mm. (d contant) f 2.Iedere mm. meer f 0.08 te Holten. Telefoon 05183 - 231 HOLTENS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal De kerkeraad van de Herv. Gemeente heeft zich in het jongste nummer van „Hervormd Holten" als volgt tot de le den zijner gemeente gericht: „De kerkeraad wil u in onderstaande Open Brief op de hoogte brengen van een besluit, dat hij genomen heeft. Ho pelijk zullen onze leden, wanneer zij dit schrijven goed lezen, begrijpen, wat de eigenlijke reden is, waarom „Irene" be schikbaar gesteld wordt. OPEN BRIEF aan de leden van onze gemeente. Enige lidmaten, t.w. de heren H. Klein Velderman, D. J. Wansink, H. J. Belt man, G. J. Langenbarg en A. Westerik, hebben zich als commissie tot de kerke raad gewend, bewogen over de onjuiste vrije tijdsbesteding van vele jongeren, met name op zondagavond. Zij deden o.a. het verzoek „Irene" be schikbaar te stellen voor het geven van gezonde ontspanning, omdat dit gebouw hen de meest passende gelegenheid toe scheen. De kerkeraad heeft zich reeds bij her haling bezig gehouden met de vrije tijds besteding op zondag. Berichten, die hem de laatste tijd bereikten, hebben de ker-. keraad ertoe gebracht na te gaan hoe de situatie ten aanzien hiervan in werke lijkheid is. Uit dit onderzoek is gebleken, dat met name op zondagavond vele jonge ren, ook uit onze gemeente, hun ont spanning zoeken op plaatsen buiten onze gemeente. Hoewel de kerkeraad het juist acht dat de jongeren hun gezelligheid, ook op zondagavond, als regel in de huise lijke kring vinden, .doordat de ouders daartoe de gewenste sfeer weten te scheppen, staat hij niettemin voor het feit, dat vele jongeren deze gezelligheid missen en daardoor vaak terecht komen in zeer ongewenste gelegenheden elders. Vele ouders zijn er aan gewend ge raakt, dat hun kinderen op zondagavond niet thuis zijn, terwijl men soms niet weet, waar de jongeren zich ophouden. Om aan deze jongeren verantwoor de gezelligheid en ontspanning te kunnen bieden, heeft de Kerkeraad aan het verzoek van bovengenoemde commissie voldaan. De medewerking van de kerkeraad be staat dan hierin, dat „Irene" voor dit doel beschikbaar gesteld wordt voor dansen op zaterdagavond om de 14 dagen en voor filmvoorstellingen op zondagavon den, eveneens om de veertien dagen. De ze avonden zullen verzorgd worden in samenwerking met de Hervormde Jeugd raad en onder goede leiding staan. Heel de opzet zal het karakter van een proef dragen. Wij kunnen ons voorstellen, dat dit al les sommige leden van onze gemeente be vreemdt. De Kerkeraad echter meent, in zijn zorg en verantwoordelijkheid ten aan zien van de jeugd, niet anders te mogen handelen en vertrouwt, dat alle ouders, die kennis van zaken hebben en hun ver antwoordelijkheid voor hun kinderen verstaan, begrijpen zullen, dat de Kerke raad de gevraagde medewerking niet heeft mogen weigeren. Tenslotte doet de Kerkeraad een drin gend beroep op alle ouders hierover openhartig met hun kinderen te spreken. Namens de Kerkeraad, J. H. ISRAËL, voorzitter. CHR. KNIJFF, scriba." (Een moedig besluit van de Kerke raad. Of het beoogde doel hiermede be reikt zal worden? Wij hopen van wel, maar hoe denken de betrokken jongelui hier zelf over? Wordt er wel eens naar hun mening gevraagd? Dat Irene de leden van de commissie, voor het geven van gezonde ontspanning „de meest pas sende gelegenheid" toescheen, komt ons, voor een deel van hen althans, wat won derlijk voor. Red. H.N.) Door de landelijke rijvereniging „Berg ruiters" en. de ponyclub van de „Bergrui ters" werd dinsdagavond in Kalfstermans- weide een hippische demonstratie gegeven ten bate van de V.V.V. „Holtens Belang". Nadat de voorzitter-instructeur, de heer H. Beldman, een kort woord van welkom had gesproken, waarbij hij zich in het bijzonder richtte tot de zomergasten, openden de Bergruiters met „Speel uw Ongeveer te zelf der tijd werd nage noeg op dezelfde plaats op 't rijwielpad langs de Deventerweg mevr. M. E. H. uit Den Haag, die met haar echtgenote per bromfiets op weg was naar huis, na in Markelo de vakantie te hebben doorge bracht, vanachter door een paar passe rende snelbrommers aangereden. Zij bleef bewusteloos aan de kant van de weg liggen en is later, nadat zij weer was bijgekomen, op advies van dokter Rietdijk, met de Hol tense ziekenauto naar Den, Haag vervoerd. De bestuurders van de snelbrommers, waarvan er een de aanrijding veroor zaakte, zijn doorgereden. Hun namen zijn niet bekend. Zaterdagmorgen omstreeks half tien is een Duitse personenauto, bestuurd door mevr. L. T.-V. uit Brake, Kreis Bie lefeld, op de Deventerweg even voorbij hotel Muller op de melkwagen gereden van de heer J. A. Koetsier uit Espelo, ge meente Holten. De bestuurster van de personenauto, die met grote snelheid reed, wilde een, naar zij meende, op de weg liggende doos ontwijken en kwam daardoor in aanraking met de boerenwagen, die zwaar beschadigd werd en waardoor de karnemelk en ondermelk op de straat te recht kwam. Door het breken van het inspan ging het paard op hol, de voerman viel van de wagen, welke over hem heen reed, maar hem niet raakte, zodat hij geen letsel kreeg. Mevr. T. kreeg door het springen van de voorruit enkele onbetekenende wond jes in het gezicht. De auto, die eveneens flink beschadigd werd, is naar Deventer gesleept. Het Duitse echtpaar de be stuurster was met haar echtgenote voor een tiendaagse vakantie op weg naar Scheveningeni is vandaar per trein naar Duitsland teruggekeerd. De auto be hoorde toe aan de vader van mevr. T. Het op hol geslagen paard is een kilo meter verder door toegeschoten buurtbe woners gegrepen. spel". Bij dit nummer moesten in 100 se conden zoveel mogelijk hindernissen wor den genomen, die met 20 en 40 punten werden gewaardeerd. De ruiters W. Aal tink met „Wuzello" en H. Vruwink met „Still Better" ver zamelden elk 380 punten. De uitslag luidt verder als volgt: J. Müller 320 punten; Hettie Krekel 280 pt.; Jan Jacob ter Horst 240 pt:; Dinant Pief- fers 200 pt.; G. Bolink 160 punten; Judith Jordaan 80 pt.; E. Aaltink 60 pt. Onder leiding van de heer H. Pieffers gaven de jongelui van de ponyclub op hun kleine viervoeters enkele aardige nummers ten beste en zij oogstten een verdiend applaus. De demonstratie, die door pl.m. 200 be zoekers werd bijgewoond, werd besloten met een carrouselnummer. Woensdagavond werd in de Ned. Herv. Kerk een kunstavond belegd door de Hervormde Jeugdraad, waarvoor helaas maar matige belangstelling bestond. Ds. J. H. Israël, bij wie de leiding van deze avond berustte, sprak een kort woord van welkom, waarbij hij zich in het bij zonder richtte tot het muziekkorps van het Leger des Heils te Almelo en de voordrachtskunstenaar Tob de Bordes. Na samenzang van het bekende lied: „Voorwaarts, Christenstrijders", ging Ds. Israël voor in gebed, waarna gelezen werd het Schriftgedeelte Lukas 5 de verzen 1 tot 7. Voordrachtskunstenaar Tob de Bordes declameerde „De verloren zoon (Lukas 15 vers 11-32) en „Masscheroen 1941" van W. A. P. Smit. Brigadier Korts hield een korte toe spraak naar aanleiding van het Schrift gedeelte Lukas 15 vers 8-10 (Gelijkenis van de verloren penning). Gelijk de we duwe zocht naar de verloren penning, is het onze taak om het verlorene te zoeken en te brengen tot God. In de hemel zal bij de engelen Gods blijdschap zijn over één zondaar die thuiskomt. Na de toespraak van brigadier Korts speelde het muziekkorps de selectie „Ere zij Zijn Naam". De prachtige avond, die door pl.m. 200 Zaterdag 20 augustus zal de grote dag van „de Melkactie" worden. Niet minder dan 72 kinderen zullen, dan huis aan huis melkbekerbonnen te koop aanbieden. De eerste groep zal deze actie begin nen: 's morgens om half negen vanuit de consistorie der Herv. Kerk in Holten; een tweede groep vertrekt om half tien uit de school te Espelo; een derde om half elf vanuit „Bethanië" te Dijkerhoek, ter wijl de hoofdmacht om half twaalf vanuit de consistorie der Herv. Kerk de grote strijd tegen de honger wil inzetten. (Voor de deelnemende kinderen vermelden wij nog even tussen haakjes, dat zij bij hun opkomst voor de strijd moeten meebren gen: 1. een lege portemonnaie; 2. een klein stomp-gepunt schaartje; 3. een lege De Bathmense Landelijke Rijvereni ging organiseert op zondag, 28 augustus a.s. op een terrein aan de Looweg aldaar een groot internationaal concours-hippi- que. Onder de talrijke deelnemende lan delijke rijverenigngen zijn ook twee équipes uit Ahaus (Duitsland) en verder zullen aanwezig zijn de St. Steffenruiters uit Laren (Gld), de Barchemse ruiters, Markelo, Gorssel, Diepenveen, Olst enz. Tot de springnummers behoren het be kende nummer „Speel Uw spel". In de tuigpaardenrubrieken zijn èèn- en tweespan tuigpaarden te bewonderen en o.m. eenspantuigpaarden gereden door dames. Er is een demonstratie van de pony club en hoogtepunt van deze middag zal zijn het grote springconcours. Het concours-hippique begint om 1 uur 's middags. „God telt heel anders" De Herv. Jeugdraad schrijft ons: Over dit onderwerp spreekt a.s. zondag om half 8 in de Herv. Kerk Ds. A. A. Klamer. Ds. Klamer zal wel voor niemand een onbekende zijn, doordat hij regelmatig voor het IKOR spreekt in de rubriek „Mensen". Bovendien hebben velen hem verleden jaar ook gehoord, toen hij in on ze kerk preekte en zij zullen nu zeker weer van de partij zijn, maar spoor dan ook je leeftijd-genoten, die er verleden jaar niet waren, eens aan om mee te gaan. Heus, ze zullen er geen spijt van hebben. Ds. Klamer is door het IKOR aange steld als radio-pastor in Algemene dienst, wiens taak het is om mensen, die geen uitweg meer weten in hun problemen, wat geloof en godsdienst betreft, de weg te wijzen naar onze Heer en Heiland, voor wie geen probleem te groot is. Kom dus, om iets goeds op te steken van deze predikatie. Holtenaren boekten goede resultaten op seriewedstrijden te Bathmen Het Deventer Dagblad meldt: De laatste dag van de A.B.S.-seriewed- strijden is uitstekend geslaagd. Er was grote belangstelling. De voorzitter van A.B.S., de heer G. J. R. Wibbelink reikte in zaal Braakhekke met een toepasselijk woord de prijzen uit. Hij prees het werk van de heer H. Lunenborg jr., die de series voorbereidde. Ook bedankte hij de scheidsrechter H. W. Beltman, G. Gel- tink, H. Mol en H. Baas. Over het algemeen waren het spor tieve wedstrijden. De supporters van een enkele vereniging verloren hun beheer sing nog wel eens. Dat was jammer. Aanvoerders van verenigingen brach ten dank voor de prettige wedstrijden en de prachtige prijzen. De uitslagen waren: ABS aHolten a 11 door ABS gewonnen gegeven; Colm- schate IIHolten II 22, Holten wint na strafschoppen; ABS IISp. Terwolde I 22, door ABS II gewonnen gegeven; ABS bLettele a 10; Lettele IIV. en L. I 12; Eefde INieuw Heeten I 03; Colmschate II—Lettele II 2—1; ABS b— Holten a 01; Witkampers IHolten I 12; V. en L. IHolten II 21; Nieuw Heeten ISp. Terwolde 1 41. Einduitslag: Afd. A: 1. Holten I; 2. Witkampers I. Afd. B: 1. Nieuw Heeten I; 2. Sp. Ter wolde I; 3. ABS II. Afd. C: 1. V. en L. I; 2. Holten II; 3. Lettele II; 4. Colmschate II. Jnioren: 1. Holten a; 2. ABS b; 3. ABS a. bezoekers werd bijgewoond, werd beslo ten met het zingen van Gezang 135 vers 1, 2 en 3 (Dankt, dankt nu allen God). sigarendoos; 4. een kartonnen schild met opschrift: „Koop een glas melk" en af beelding van het glas; 5. een kartonnen schild met opschrift: „voor een honge rend kind in Azië). Van harte hopen en verwachten wij, dat dit legertje van kinderen in hun strijd tégen de honger en daardoor ook in hun strijd vóór de vrede een grote overwinning mogen behalen. Hartelijk wekken wij u allen op deze kinderen, die uit naam van de verhonger de en verziekte kinderen van Azië tot u komen, niet teleur te stellen, maar één of meerdere melkbekerbonnen van hen te kopen, opdat wij ons straks met hen verblijden mogen om de grote overwin ning, die zij in hun strijd tégen de hon ger en vóór de vrede mochten behalen. Zaterdag 20 augustus: Huis aan huis verkoop van melkbekerbonnen dóór kinderen vóór kinderen. Maandag 22 t.m. woensdag 24 augustus: H. J. Bouwhuis en Zn., horlogerie, we gens vakantie gesloten. Maandag 22 t.m. woensdag 24 augustus: H. Roelofs, manufacturen, Dorpsstr., wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 22 t.m. woensdag 24 augustus: Fa. Wonnink wegens vakantie geslo ten. Maandag 22 t.m. vrijdag 26 augustus: Vishandel J. Reinaardus wegens va kantie gesloten (zie adv.). Maandag 22 t.m. zaterdag 27 augustus: Drogisterij „De Vijzel" wegens vakan tie gesloten. Donderdag 25 augustus: Jaarlijkse fok- veedag. Zondag 28 augustus, n.m. 1 uur: Interna tionaal concours-hippique te Bathmen (zie adv.). Zondag 28 augustus, n.m. 3 uur: Honden- dressuur-demonstratie in Kalfster- mansweide (zie vakantie-programma). Zondag 28 augustus: Jaarlijks uitstapje hengelsport vereniging „De Rietvoorn" naar Tacozijl en 't Tjeukemeer. Maandag 29 augustus, 7.30 uur: Aanmel ding leerlingen middenstandscursus 1960-'61 (zie adv.). Maandag 29 augustus, des avonds om 8 uur: Opvoering blijspel „De verkochte bruid" in zaal Kloosterboer door Hol tens Toneel (zie adv.). Maandag 29 augustus t.m. woensdag 31 augustus: Schoenhandel W. Oolbek- kink wegens vakantie gesloten (zie ad vertentie). Dinsdag 30 augustus: School- en volks feest in Dijkerhoek (zie adv.). Donderdag 1 september, 7.30 uur: Aan vang dansclub Café „De Waag" (zie adv.). Dinsdag 6 september, 7-8 uur: Opgave dansclub Reiners in hotel Vosman (zie adv.). Zaterdag 10 september: Drumband HMV naar concours te Groenlo. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds. Broeyer. Tekst: Luc. 9 57-62. Onder werp: „Hij doorziet ieders karakter!" 10.30 uur Ds. Broeyer (Bed. H. Avond maal). Tekst: Jes. 33:21a. Onderwerp: „Hij is daar heerlijk voor ons". 7.30 uur Ds. Klamer. Jeugddienst. Aan de uitgang van deze diensten extra collec te voor de Inwendige Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink (Bed. H. Avondmaal). Extra collecte voor Hulpfonds van rustende Godsdienston derwijzers. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de geestelijke verzor ging van de Gereformeerden in het buitenland. R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zondag: 7 uur, 8.30 en 10 uur. Geboren: Johannes, zv G. J. Vincent en G. van den Berg, Dorpsstraat 68. Jan, zv A. Koopman en J. H. Bouwhuis, Burg. v. d. Borehstraat 47. Fredrika, dv B- J- Brouwers en H. Vosman, Oranjestraat 75a. Gerharda, dv J. Rosman en G. Schuppert, Pastoriestraat 37. Ondertrouwd: H. Dikkers, 55 jaar en M. C. Leeftink, 37 jr., beiden te Holten. Gehuwd: J. A. Bouwhuis, 25 jr. en J. W. Muller, 24 jr., beiden te Holten. BEVOLKING: Ingekomen: W. Sanderman van Rijssen naar H. J. Wansinkstraat 35. Vertrokken: E. J .Voordes van Holter- broek 56 naar Hengelo (O.). R. Geerts van Look 41 naar Wageningen. H. J. Paalman van Espelo 4 naar Rijssen. J. Smit van Dijkerhoek 63b naar Gorssel. L. Littel en gezin van Borkeld 2 naar Gorinchem. LJf, Voor hef here Boby-huidje Gevonden: etui met bromfietsgereed schap; hangertje; dekentje; parapluie; he renjack; zilverbon. Verloren: Psalmboek; plastic damesre genmantel; parelsnoer; regenbroek; gou den damespolshorloge; rose plastic capu chon; oost-indische duif; rose meisjesvest je. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten, tel. 352 (alleen tussen 8 en 12 en 14-22 uur). VVV HOLTERBERGRIT WOENSDAG 24 AUG. wordt bij voldoende deelname de bekende VW-autobus- tocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg en Nijverdalse berg met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er is een wandeling aan verbonden van pl.m. 20 minuten door de schone dreven langs de westelijke helling van de berg. De kosten bedragen f 1,25 en men moet zich zo spoedig mogelijk opgeven op het VVV-buréau Serre café Maats Dorpsstraat. Beide dagen wordt een middagtocht gehouden om 2 uur. De volgende weken heeft men een keuze tussen middag- en avondtocht. De administrateur of een der bestuursleden gaat mee voor een explicatie. NAT. HIST. MUSEUM HOLTERBERG VRIJDAG 26 AUG. en vervolgens elke vrijdagavond, telkens om 8 uur, wordt in het Natuur Historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg een rondleiding gehouden door de eigenaar of diens zoon Kees Bos. De heren Bos zijn gezellige en deskundige causeurs. Zij vertellen de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is uitgebreid met een tropisch gedeelte, een bijzondere en kleurrijke schoonheid. HONDENDRESSUUR-DEMONSTRATIE ZONDAG 28 AUG. nam. 3 uur geeft de Hengelose Hondendresseerclub m samen werking met haar Holtense zustervereniging een hondendressuur-demonstratie in Kalfstermansweide aan de Stationsstraat. Van de oefeningen welke getoond zullen worden noemen wij appèl-oefeningen, pakwerk, aanhouden dame, bewaken, enz. Het is bewonderenswaardig wat door liefde en geduld met deze dieren bereikt kan worden. U moet dat beslist eens gaan zien. Het vorige jaar trok deze demonstratie een grote belangstelling. Ter bestrijding van de onkosten zal een kleine entrée geheven worden. „SCIIILDERIJEN"-TENTOONSTELLING De Dordtse schilder Kees Stoop exposeert schilderijen, gouaches en tekeningen in het gebouw Amicitia in de Dorpsstraat. De tentoonstelling is geopend elke werkdag van 10 uur voorm. tot 6 uur nam. TOURINGCAR-TOCHTEN O.A.D. DE OVERIJSSELSE AUTOBUSDIENST „OAD" houdt met comfortabele touringcars tal van dagtochten o.a. naar Twente, Giethoorn en Tecklenburg (Duitsland). Het VVV-bureau belast zich gaarne met de reservering van de nodige plaatsen, waar ook verdere inlichtingen worden verstrekt en dienstregelingen van spoor en bus verkrijgbaar zijn. Nog late bus- en treinverbindingen des avonds. Tel. 373. 11 11 Koopt een glas melk voor een hongerend kind in Azië

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1