I 4 Jannen en Jennekes konden elkaar niet vinden op de Jennekesmarkt Vakantie programma Mrijdag ji was Prinses Irene jarig AGENDA: KERKDIENSTEN Wierdenaar L haalde iwars snoek uit Twenfe-kanaal Premiekeuring Kon. Ver. „Het Ned. Trekpaard" No. 30. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1960. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting }JHoltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 23If Adv.-prijs 115 mm. (a contant) 2.Iedere mm. meer f 0.08 Uitgaande van de Kon. Ver. „Het Ned. Trekpaard", afdeling Overijssel, werd dit jaar ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van de stad Wijhe haar jaarlijkse premiekeuring gehouden op 19 juli j.l op het landgoed „De Gelder" te Wijhe. Uitslag: 2-jarige merriën: 2e prijs: Paulina 122654, G. Meijerink, Espelo. 3-jarige merriën: 2e prijs: Nozalina K 59236, H. A. Haarman, Heeten; 2e prijs: Frida van Moustic, K 59237, G. Haarman, Espelo; 2e prijs: Dora v. Diverbrug, K 59238, J. W. Stevens, Espelo. 4-7-jarige merriën: le prijs: Hilda v. d. Willemshoeve, K 54545, G. Haarman, Es pelo. 8-10-jarige merriën: 2e prijs: Irma van Overvelde, K 53122, W. F. Boode, Espelo. Een van de grote evenementen van de Holtense Braderie, de Jennekesmarkt, is geslaagd en mislukt. Geslaagd, omdat zich woensdagavond een enorm aantal jongelui verzameld had in het dorpscentrum waai de braderie gehouden werd, zodat men er geen been meer kon strekken; mislukt, omdat geen der corresponderende num mers, welke bij deze Jennekesmarkt a raison van 25 cent werden uitgegeven, zich bij de radio-wagen meldde, en er dus geen Jannen en geen Jennekes waren, die de prijzen van f 50,—, f 30,en f 20 in ontvangst konden nemen. De drukte, die dit alles veroorzaakte was wellicht te groot, zodat de jongens en meisjes, die resp. groene en oranje- nummers hadden, elkaar wat het cor responderende nummer betreft niet konden vinden. Nu de braderie weer tot het verleden behoort, willen wij de aandacht van onze lezers gaarne weer bepalen bij het vakantieprogramma, dat nog enkele evenementen bevat. CABARETAVOND ZATERDAG 6 AUG., 8 uur n.m., vindt in een grote tent op Kalfstermansweide een cabaretavond plaats met bekende radio- en tv-artisten. O.a. Teddy en Henk Scholten, Bueno de Mesquita, de Albano's, acrobatiek, de Butterfly, Joop de Leur, Frans du Mee, de Wico's accordeon show, Joe Audy. Een zeer bijzondere attractie zal het laatste nummer voor de pauze worden. Na afloop gelegenheid om te dansen. Toegangsbewijzen zijn o.a. te krijgen bij het VVV-kantoor, serre van café Maats, Dorpsstraat. ORIËNTERINGSRIT ZONDAG 7 AUG., 2.30 uur, organiseert de M.A.C. „De Holterberg" een oriënteringsrit door de mooie omeving van Holten. Lengte van de rit 54 km, gemiddele snelheid 36 km per uur. Deelgenomen kan worden met auto's, motoren en bromfietsen. De start heeft plaats bij het clublokaal, café Vruggink, Sationsstraat. Wij kunnen zomergasten en ingezetenen deze rit van harte aanbevelen. Er is een klein inleggcld verschuldigd en er kunnen mooie prijzen gewonnen worden, als een aardige herinnering aan deze dag. BEZINNINGSAVONDEN ZONDAG 7 AUG. TOT EN MET 10 AUG. worden in een grote tent op Kalfstermans- weide vier bezinningsavonden gehouden, waarbij vier sprekers zullen optreden en waaraan de plaatselijke zangverenigingen hun medewerking verlenen. Nadere bijzonderheden vindt men elders in dit nummer en in de huis aan huis folders. VVV HOLTERBERGRIT WOENSDAG 10 AUG. en volgende woensdagen, wordt bij voldoende deelname de bekende VVV-autobustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg en Njjverdalse berg met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er is een wandeling aan verbonden van pl.m. 20 minuten door de schone dreven langs de westelijke helling van de berg. De kosten bedragen f 1,25 en men moet zich zo spoedig mogelijk opgeven op het VVV-bureau Serre café Maats Dorpsstraat. Beide dagen wordt een middagtocht gehouden om 2 uur. De volgende weken heeft men een keuze tussen middag- en avondtocht. De administrateur of een dei- bestuursleden gaat mee voor een explicatie. DEMONSTRATIE BERGRUITERS DONDERDAG 11 AUG., 7.15 uur, geeft de Landelijke Rijvereniging „De Bergruiters" in Kalfstermansweide aan de Stationsstraat een hippische demonstratie ten bate van de VVV. Op het programma staan o.a. de openingsparade, een carrousselnummer, een springnummer „Speel Uw spe" en tal van andere numers, en de Ponyclub. Vooral voor onze zomergasten, die de Bergruiters nog niet aan het werk hebben gezien is dit een bijzonder aardige avod. Hotel- en pensionhouders enz. worden verzocht dit onder de aandacht van hun gasten te willen brengen. PUZZLE-WANDELTOCIIT DONDERDAG 11 AUG. organiseert de Wandelsportvereniing „De Trekkers" een puzzlc-wanellocht langs de mooiste plekjes in onze omgeving. Het vorige jaar waren er soms om de honderd deelnemers en deelneemsters. Start van 19 uur tot 19.30 uur vanaf het clublokaal café Jansen in de Dorpsstraat. Inleggeld 50 cent volwassenen en 25 cent kinderen. Er kunnen aardige prijsjes gewonnen worden. De deelnemers waren tot nu toe altijd zeer enthousiast. FIETSTOCHT VVV VRIJDAG 12 AUG. zal bij voldoende deelname vanwege de VVV een fietstocht worden georganiseerd door de omgeving van pl.m. 15 a 20 km met onbekende bestemming. Startplaats: Gaardenstraat bij in aanbouw zijnde VVV-gebouwtje. Nadere inlichtingen en opgave voor deelname zo spoedig mogelijk bij het VVV-- bureau. NAT. HIST. MUSEUM HOLTERBERG VRIJDAG 12 AUG. en vervolgens elke vrijdagavond, telkens om 8 uur, wordt in het Natuur Historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg een rondleiding gehouden door de eigenaar of diens zoon Kees Bos. De heren Bos zijn gezellige en deskundige causeurs. Zij vertellen de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is uitgebreid met een tropisch gedeelte, een bijzondere en kleurrijke schoonheid. AUGUSTUS is er een groot wielerevenement voor d'HoIten". Bijzonderheden elders in dit nummer. „SCHILDERIJEN"-TENT00NSTELLING De Dordtse schilder Kees Stoop exposeert schilderijen, gouaches en tekeningen in het gebouw Amicitia in de Dorpsstraat. De tentoonstelling is geopend elke werkdag van 10 uur voorm. tot 6 uur nam. Nadere bijzonderheden vindt men elders in dit nummer. TOURINGCAR-TOCHTEN O.A.D. DE OVERIJSSELSE AUTOBUSDIENST „OAD" houdt met comfortabele touringcars tal van dagtochten o.a. naar Twente, Giethoorn en Tecklenburg (Duitsland). Het VW-bureau belast zich gaarne met de reservering van de nodige plaatsen, waar ook verdere inlichtingen worden verstrekt en dienstregelingen van spoor en bus verkrijgbaar zijn. Nog late bus- en treinverbindingen des avonds. Tel. 373. TOUR D'HOLTEN de jeud, de z.g. Tour Daarmede is de kans op de prijzen niet verkeken, want als deze nummers zich bij de braderiecommissie zouden melden, dan worden deze alsnog uitgekeerd. Behalve op de Jennekesmarkt Was het overal druk op de braderie en heerste er grote gezelligheid, die tot na middernacht voortduurde. VOLKSSPELEN De feestelijkheden aan de braderie ver bonden begonnen 's middags op Kalfster mansweide waar zich een groot aantal toe schouwers voornamelijk vakantiegan gers verzameld had om getuige te zijn van de volksspelen en er ook aan mee te doen. Want bij de spelen, zoals het var- kensvangen, meelrace, zaklopen, stoelen dans en ringsteken mc-t tractoren, waren het bijna uitsluitend de zomergasten, die daaraan deelnamen en de prijzen wonnen. De betrokken commissie moest heel wat Werk verzetten om het geheel te doen sla gen, maar dat is haar zeer goed gelukt. Het publiek heeft zeer genoten van de verschillende spelen, welke werden ge houden. Men boekte ten slotte de volgende uit slagen. Varkensvangen: A. G. Arendsen, Ap- pingedam, en R. v. d. Hoek, Cubaard, deelden de prijs, n.l. de opbrengst van de big, die gevangen werd. Meelrace: 1. C. T. v. d. Heide, Amster dam; 2. mej. J. Jongeneel, Bergschehoek 3. G. Potse, IJmuiden; 4. N. Mosterd, Bergschehoek. Zaklopen: 1. J. Uneken, Emmen; 2. U. Smit, Appingedam; 3. G. Potse, IJmuiden; 4. G. Schutte, Zwolle. Stoelendans: 1. mej. K. Benning, Kralo; 2. mej. D. Krist, Meppel; 3. rnej. B. Hais- ma, St. Johannesga; 4. C. Postema, As sen; 5. mej. Feijen, Smilde. Ringsteken met tractoren: 1. mej. G. Tissing, Meppel; 2. mej. K. Benning, Rui- nerwold; 3. mej. S. ter Haar, Ruinerwold; 4. de heer J. Bosman, Holten. RUITERDEMONSTRATIE De Landelijke Rijvereniging „de Berg ruiters" gaven 's avonds voor plm. 1000 toeschouwers een aardige demonstratie, welke begon met de openingsparade en een carousselnummer en gevolgd werd door hindernisspringen, waarbij de hinder nis tot 1,50 m werd verhoogd en er slechts 1 amazone en twee ruiters overbleven, die deze hindernis ten slotte konden ne men. Het waren H. Vruwink op „Still Better"; T. Beldman jr., op „Rascaljoe", en mej. Hetty Krekel, op „Alide". De ponnyclub gaf weer een alleraar digste demonstratie met diverse (num mers, waarna het afscheidsdefilé plaats vond. De heer J. Wiggers sprak een welkomst woord en gaf een korte toelichting via de geluidsinstallatie van de verschillende nummers. Voordat de Jennekesmarkt begon bracht het koninginnetje met enkele commissie- (foto Max Koot) Vi-ijdag, 5 augustus, herdacht Prinses Irene haar 21ste verjaardag. Dit was wel een zeer bijzondere dag voor Hare Koninklijke Hoogheid, want over het algemeen wordt deze leeftijd als de overgang naar de volwas senheid beschouwd. Zij is onze tweede prinses die nu zogenaamd meerderjarig is. Ouderen onder ons zullen zich ongetwijfeld nog haar geboorte herinneren, die eenentwintig jaar geleden plaats vond onder nogal dreigende omstandigheden. Helaas hiel den wij onze kleine prinses slechts kort in ons midden. Onder de goede zorgen van haar koninklijke moeder verhuisde zij naar het gastvrije Canada, maar toen zij na de oorlog weer in ons land terugkeerde, was ze inmiddels bijna zes jaar geworden. Wij hopen dat onze prinses nog vele jaren gezondheid en voorspoed be schoren mogen zijn. leden een bezoek aan de braderie, waarbij de stands werden bezichtigd en zij bij vele standhouders een leuke attentie in ont vangst mocht nemen. Na de Jennekesmarkt verspreidde het publiek zich meer en heerste er o.a. grote drukte in de verschillende hotels en café's en in de danstent op Kalfstermansweide. Maandag 1 t.m. zaterdag 6 augustus: Joh. Huzen, Dijkerhoek, wegens vakantie gesloten. Zaterdag 6 augustus van 4-6 uur: Afha len prijzen verloting HMV bij A. Nek kers, Smidsstraat 8. Zondag 7 t.m. woensdag 10 augustus, 's avonds 8 uur: Bezinningsavonden in de grote tent in „Kalfstermansweide". (Zie bericht onder: „Interkerkelijke samenkomsten" Maandag 8 t.m. woensdag 10 augustus: J. Dollekamp en Zn., Oranjestraat, we gens vakantie gesloten. Maandag 8 t.m. woensdag 10 augustus: Gebr. Steunenberg wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 8 t.m. vrijdag 12 augustus: G. J. Schuppert, Oranjestraat, wegens va kantie gesloten (zie adv.). Maandag 8 t.m. zaterdag 13 augustus: G. J. Schuppert, Oranjestraat, wegens vakantie gesloten. Maandag 15 t.m. woensdag 17 augustus: Fa. Wonnink wegens vakantie geslo ten. Maandag 15 t.m. woensdag 17 augustus: H. Beltman, Dorpsstraat, wegens va kantie gesloten. Maandag 15 t.m. zaterdag 20 augustus: B. J. Nijland, Espelo, wegens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 16 augustus: Hervatting repeti ties Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria", jeugdkoor en kinderkoor. Donderdag 25 augustus: Jaarlijkse fok- veedag. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. Ds. Kramer van Roden (Dr.). Extra collecte voor Jeugdwerk. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Roldanus van Okkenbroek. Extra collecte voor het Jeugdwerk. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds Veenhui- zen van Utrecht-Zuid. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de geestelijke verzorging in 'ziekenhuizen. R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur, Zondag: 7 uur, 8.30 en 10 uur. Gevonden: 2 brillen; souvenir van Berlijn; militair embleem; legitimatie- kaart; tas met inhoud; afdrukker van fototoestel; paar damesschoenen; porte feuille met inhoud; gouden ring; sjaal; regenkapje; duimstok; portemonnaie m. inhoud; etui, inh. boekje en papieren. Verloren: polshorloge; plastic schort je; alpinomuts; herenwindjack; huissleu tel; riek; 5 regenjassen; dameshand schoen; bril; zonnebril; jongensjasje; por temonnaie met inhoud; kindersokje; san daal; tas, inh. 3 regenjassen; jekker; een punttang. Komen aanvliegen: jonge postduif. Inlichtingen aan het groepsbureau dei- Rij kspolitie te Holten, dagelijks tussen 9 en 12 en 14-22 uur. Wierden Tijdens het vissen zaterdag avond j.l. bij de beug van het Twente Ka naal, wist onze plaatsgenoot, L. van de Rijssensestraat, een enorme snoek uit het nat op te halen; de lengte was maar liefst 93 cm.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1