BEZOEKT DE BRADERIEWEEK TE HOLTEN TAPTOE HOLTEN PROGRAMMA van de 4e HOLTENSE BRADERIE Belangrijk berieht voor onze lezers en adverteerders KERKDIENSTEN AGENDA: Van 2 tot en met 6 augustus a.s. Raadpleeg onderstaand programma STROOM VAN BEZOEKERS 116 DE... Een onvergetelijk schouwspel in het Sportdal yfc Meester Snijders naar Hengelo No. 29. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 23 JULI 1960. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnem entsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting }JHoltens Nieuwsblad" te Hólten. Telefoon 051^83 - 231f Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f2.Iedere mm. meer f 0.08 Het bezoek aan Holten van het 13e bataljon Garde Fuseliers „Prinses Ire ne" mfrt tamboerkorps en exercitiepele- ton en het fanfarekorps van 't regiment Limburgse Jagers, dat culmineerde in een prachtige taptoe in het luisterrijk verlichte Sportdal, heeft bij de ettelijke duizenden bezoekers, die dit sportter rein woensdagavond bevolkten, beslist een onvergetelijke indruk achtergela ten. Zo iets moois als deze avond door de betrokken legeronderdelen getoond werd, hebben de Holtense bevolking, noch de talrijke zomergasten, die mo menteel in Holten verblijven, noch de talloze bezoekers van de aangrenzende gemeenten, hier ooit meegemaakt. Van heinde en verre was men gekomen om het schouwspel van deze militaire show te bewonderen en de organisatoren waren nauwelijks berekend om deze massa te ontvangen. Toch had alles, dank zij de medewer king van militairen en publiek, een vlot verloop en werd geen wanklank ge hoord. Défilé. De militaire manifestatie begon 's mor gens met een mars door Holten van het bataljon Garde Fuseliers onder comman do van de luitenant-kolonel der Fuse liers A. H. V. Snoek, dat met zijn man schappen en gevechtsuitrusting op voer tuigen ter hoogte van „Amicitia" in de Dorpsstraat defileerde voor de gevechts groepcommandant, de overste W. P. Boerma, waarbij op het podium naast hem had plaats genomen de garnizoens commandant van Deventer, de overste E. B. G. Buermann. Naast het podium hadden zich tal van officieren opgesteld op 2, 3 en 4 augustus a.s. in het centrum van het dorp DINSDAG, 2 AUGUSTUS: 14.00 uur. Officiële opening van de braderie door de EdelAchtb. Heer Mr. W. H. Enklaar, burgemeester van Holten. 15.00 uur. Allegorische optocht, met medewerking van de muziekvereniging „H.M.V." en de drumband. Bij onvoldoende deelname komt hiervoor een andere attractie in de plaats. Opgave voor de optocht evenals voor de volksspelen voor woensdag 27 juli bij de bestuursleden H. Klein Velderman, H. J. Bouwhuis, J. Dolman, J. W. H. Slotman en W. Beijers. 19.30 uur. Optreden van de boerendansgroep „De Larense Schotsers" en de* boerenkapel „De Hooiplukkers" uit Lochem op het podium in Kalf stermansweide. Verkiezing Braderiekoningin 1960 in Kalfstermansweide. Rondgang van de Koningin met muziek van H.M.V. en drumband en de „Larense Schotsers" met de boerenkapel. 20.15 uur. 21.00 uur. Rondgang op de Braderie WOENSDAG, 3 AUGUSTUS: 15.00 uur. Volksspelen in Kalfstermansweide. (Varkensvangen, ringsteken met tractoren, meelrace, blaasslaan, mastklimmen, stoelendans, enz. enz.) 19.30 uur. Hippische demonstx-atie van de Landelijke Rijvereniging „De Berg- ruiters" in Kalfstermansweide, o.a. met springconcours, enz. 21.00 uur. Jennekesmarkt op de braderie. (Met mooie geldprijzen voor de eerste drie paren, die zich bij de radiowagen melden.) Rondgang op de Braderie DONDERDAG, 4 AUGUSTUS: 14.00 uur. Afhalen van de Schutterskoning 1958 vanaf hotel Vosman naar het wedstrijdterrein. 14.00 uur. Ballonwedstrijd voor de jeugd op Kalfstermansweide. 14.30 uur. Aanvang Koningsschieten op het Industrieterrein. 14.30 uur. Waarschijnlijk het optreden van de jeugdgroep der Mai-kelose boe- x-endansex-s met de Plajoma's uit Max-kelo (wordt nog nader bekend gemaakt. 15.30 uur. Behendigheids wedstrijd voor bromfietsen op Kalfstermansweide. 19.30 uur. Rondgang van de Schutterskoning 1960 met muziek van H.M.V., de drumband en de boerenkapel „De Hooiplukkers" met Larense Schotsers. Kondgang op de Braderie De Braderie is elke dag vanaf 2 uur geopend. Feestelijke verlichting van het Dorp. Rondgang van het Braderietreintje. Muziek, dansen en gezelligheid in het Dorp. Tijdens de braderie wordt voor de schooljongens de Tour de Holten georganiseerd. Een wielerevenement voor knapen tot en met 16 jaar op 4, 5 en 6 augustus. ZATERDAG, 6 AUGUSTUS: 20.00 uur. In aansluiting op de braderie wordt in een grote tent op Kalfster mansweide een cabaretvoorstelling gegeven, met bekende radio- en televisiesterren als Teddy en Henk Scholtep, Bueno de Mesquita, de Wico's accordeon-show, Butterfly, Joe Audy, Joop de Leur, Frans du Mee en de Albanos, acci-obatiek. Na afloop bal. en het dagelijks bestuur der gemeente met het bestuur van de regelingscom missie van deze militaire dag. Voor „Amicitia" zwenkte de kapel van de Limburgse Jagers af en stelde zich voor het podium op, waarbij onder de tonen van een militaire mars de troep voorbij marcheerde. LUNCH TEN VELDE. In het kampement van de Holterberg ontving de ovex'ste Snoek met zijn staf het dagelijks bestuur der gemeente en leden van de regelingscommissie met hun dames voor een lunch ten velde. Tijdens deze gezellige en uitstekend verzorgde maaltijd in een gx-ote leger tent sprak de Overste een welkomst woord en wees hij op de betekenis van het militair zijn. De burgemeester, Mr. W. H. Enklaax-, verklaarde bij de beantwoording van deze toespraak zeer vex'heugd en vol daan te zijn over de poging tot bevorde ring van de verbondenheid tussen bur ger en militair door het houden van de ze dag, die hij zag als een compensatie voor de oefeningen van de militairen op de Holterbex'g. De dames werd bij deze gelegenheid door de gezamenlijke officieren van het bataljon een zilveren jamlepel aangebo den met het bataljonyapen. VOLKSSPELEN 's Middags werden in het Sportdal voor militairen en burgers volksspelen en een voetbalwedstrijd gehouden, waarbij zeer veel publiek aanwezig was. Het zaklopen voor militairen en de kruiwagenraces van de militaix-en waarbij zij in de kortste tijd een jonge dame in hun kruiwagen moes ten vervoeren, viel bij publiek en deel- nemers zeer in de smaak. Het eveneiment, dat veel vreugde en hilariteit veroorzaak te, was het nummer varkensvangen. Aan vankelijk waren de deelnemende militai x-en, waarvan 7 uit elke compagnie, niet voldoende geblinddoekt en kon de big, die binnen een met gaas omheind deel van 't voetbalveld rondliep te snel gevangen worden. Toen men behalve het linnen zakje over het hoofd ook een blinddoek aanlegde ging het vangen van het bigge tje niet zo gemakkelijk meer en maakten de deelnemex-s de vreemste capriolen om in het bezit van de big te komen, want de uiteindelijk winnaar werd eigenaar van het vax-ken. Het was de fuselier Kloet van de Alva-compagnie, die het varkentje wist te ovex-meestei-en. Voor deze daad namen zijn kamex-aden hem in een vreugdedans op hun schouders. Ook de meelrace verwekte grote hilari teit. Een spannend nummer van deze mid dag werd de voetbalwedstx-ijd tussen het bataljons-elftal, waarin uitstekende voet ballers, en een versterkt plaatselijk elf tal. Beide teams deden weinig in kracht voor elkaar ondex-, zodat de uitslag dan ook een gelijk spel (11) werd. Met het nemen van doelschoppen wex-d de uitslag tenslotte ten gunste van de thuisclub be slist, die daarmede in het bezit van een fraaie beker kwam. Bui-gemeester Enklaar verbond hieraan bij de uitx-eiking de ge dachte om er het volgend jaar nog maar eens weer om te spelen. ONTVANGST Aaix het einde van de middag had ten gemeentehuize een ontvangst plaats door het dagelijks bestuur der gemeente van de staf van het bataljon, waarbij ook weer hartelijke toespraken werden ge houden en waarbij de ovex-ste Snoek het gemeentebestuur een portret van het exercitiepeloton met de Westenborgkazei'- ne in kleux-en aanbood, een geste, die, naar de burgemeester vex-klaarde, zeer op prijs werd gesteld.. Na deze ontvangst reikte de burge- ■m-*WAï - pijp meester in het Sportdal de px-ijzen der volksspelen en de voetbalbeker uit. Deze uitslagen wax-en als volgt: Zaklopen: (Voor militaix-en) 1. de fuse lier Oostex-lee, 2. Van Bunningen, 3. Ten Thije en 4. Schillemans. Kruiwagenrace: 1. fus. Boksenbelt met mej. v. d. Woude, 2. fus. Kramer met mej. Lodeweges, 3. fus. Buitenhuis met mej. Roersma en 4. fus. Warmerdom met mej. Hoedeman. Meelx-ace: 1. fus. Westhof, 2. de heer De Vries, 3. fus. Zeuns en 4. fus. Ten Thije. DE TAPTOE Het hoogtepunt van deze dag vox-mde de taptoe in het met meer dan 40 schijn- wex-pers verlichte Sportdal. Zeer terecht geixoemd een evenement van klank en kleur, zoals men dat maar zelden kan aan schouwen in deze contreiën. Bui-gemeester Enklaar spx-ak er dan ook zijn vreugde over uit, dat men door de medewerking en de inspanning van de militairen, de vele zomergasten, ingeze tenen en bezoekers van elders kon aan bieden. Hij bx-acht dank aan de ox-ganisa- toren, die zich voor de voox-bereiding daar van grote inspanning hadden getroost. Daarna ging de verlichting aan en ont wikkelde zich een schouwspel, dat zich in woorden moeilijk laat omschrijven. De taptoe werd geopend door het fan farekorps van de Limburgse Jagers in hun prachtige groene uniformen onder leiding van de kapelmeester A. Posthu mus. Zij kwamen op met de max-s van de Limbux-gse Jagex-s van serg. maj. Jochems en speelden vex-der de Sylvian Fanfax-e van kapelmeester Posthumus. Tamboerkorps en kapel wisselden elkaar bij hun optx-eden af met verschillende liedex-en. PRACHTIGE UNIFORMEN Dit optreden werd gevolgd door de komst van het tamboex-korps van het gar de regiment Fuseliers „Prinses Ix-ene", o.l.v. serg. tamboer klaroenblazer J. van Wakex-en en latex- aangevuld met het exercitiepeloton van dit korps, onder lei ding van de Kapt. der fuseliers J. A. C. Rosendaal. Dit optx-eden maakte een oxxvex-getelijke indruk door de kleuiTijkheid der unifox-- men en de cox-rectheid, waai-mede de uit voering plaats vond. Het publiek beloon de de optx-edende kox-psen dan ook telkens met een spontaan applaus. Diepe indruk op de aanwezigen maakte de koraalmuziek van de kapel der Lim bux-gse Jagex-s „O, Heer die daar des he mels tenten speidt" met als'solist de sol daat I. J. van Diederen. De kox-pox-aal P. Miskosher van het tamboerskorps van de Fuseliers blies aan het slot van deze gezamelijk uitgevoerde finale de „Taptoe Infantrie" en daarna wex-d dit luisterijke schouwspel met het spelen van ons aloude volkslied „Het Wil helmus", dat door het publiek staande werd aangehoord, besloten. Pracht en praal, meestei-schap in het In verband met \fcrbouwingswerkzaanxlieden van de drukkerij zal ons blad tot onze spjf in de week van 25 tot 30 juli a.s. de week vóél de braderie niet verschijnen. REDACTIE EN ADMINISTRATIE. excerseren en musiceren in groot ver band werden met dit optreden tentoon gespreid. Het was een machtig schouw spel waai-mede de deelnemende korpsen gx-ote eer hebben ingelegd. Het weer heeft deze dag bijzonder mee gewerkt en het publiek toog dan ook voldaan huiswaax-ts met een mooie her- innex-ing aan de „Taptoe Holten". Het hoofd der lagere landbouwschool, de heer A. J. Snijders, zal zijn functie aan deze school neex-leggen. Binnenkort is zijn benoeming te verwachten tot leraar aan de Rijksmiddelbare Landbouwscholen te Hengelo (O.) en Zwollerkerspel. Hij zal t.z.t. in Hengelo komen te wonen. Deze mutatie houdt verband met de door de O.L.M. aangekondigde plannen tot opheffing van de lagere landbouwschool, die bij de agrarische bevolking lang niet gurxstig zijn ontvangen. op zondag 24 en zondag 31 juli '60. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. Ds. Beernink van Brugge. Extra col lecte voor de kerk te Brugge. 31 juli: 8.30 en 10.30 uur Ds. Addink (Be diening H. Doop); 19.30 uur Ds. Jörg van Apeldoorn. Jeugddienst (in deze dienst extra collecte voor de jeugd diensten). Extra collecte voor kerk koor. 9 uur: Jongerendienst in „Irene". Dijkerhoek: 24 juli: 9.30 uur Ds. Huis man van Veisen-Noord. Extra collecte voor kerkkoor. 31 juli: 9.30 uur Ds. Beernink van Brugge. Extra collecte voor de kerk te Brugge. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Flinter man van 's-Gravenhage-Oost. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor kerkbouw te Heil en doorn. 31 juli: 9.30 en 3 uur Ds. Morsink v. Aal ten. R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zondag: 7 uur, 8.30 en 10 uur. Maandag 18 t.m. zaterdag 23 juli: Rij wielhandel Bets van den Bos wegens vakantie gesloten. Zaterdag 23 juli t.m. maandag 1 augus tus: Smederij Stokkers wegens vakan tie gesloten. Winkel gesloten van maan dag 25 juli t.m. zaterdag 30 juli (zie adv.). Zaterdag 23 juli: Grote nationale hard draverijen in „Twenhaarsweide" (zie adv.). Maandag 25 t.m. zaterdag 30 juli: Coöp. Aan- en Verkoopvereniging (bedrijf te Holterx) wegens vakantie gesloten. Maandag 25 t.m. zaterdag 30 juli: Smede rij E. J. Westerik wegens vakantie ge sloten (zie adv.).- Maandag 1 t.m. zatex-dag 6 augustus: Joh. Huzen, Dijkerhoek, wegens vakantie gesloten. Maandag 8 t.m. woensdag 10 augustus: J. Dollekamp en Zn., Oranjestraat, we gens vakantie gesloten. Maandag 8 t.m. zaterdag 13 augustus: G. J. Schuppert, Oranjestraat, wegens vakantie gesloten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1