liitaJi Militaire Taptoe te Holten Vakantie- programma Belangrijk bericht ¥®®r ome lezers en adverteerders AGENDA: KERKDIENSTEN Uitstapje Boiswvakpatroons Evenement van klank en Meur in liet Sportdal DiepvriesMuis op de Bekkenkamp ^TSABYDERM oue^zhp Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen No. 27. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 16 JULI 1960. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting }iHoltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05^83 - 234 Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2.Iedere mm. meer f 0.08 De Holtense Bouwvakpatroons en hun dames maakten zaterdag per HAVI-tou- ringcar een uitstapje met als einddoel Overloon, waar een bezoek werd ge bracht aan het oorlogsmuseum. Op de terugreis werd geruime tijd ver toefd in een speeltuin bij „De Woeste Hoeve", waar men zich kostelijk amu seerde. ■Na het diner in hotel „Terminus" te Apeldoorn werd nog een bezoek gebracht aan „Berg en Bos", waar van de fantas tische verlichting werd genoten. Hoogst voldaan arriveerde het gezel schap om pl.m. 11 uur weer in Holten. Er is lang geleden een tijd ge weest, dat de militair na negen uur 's avonds werd „drooggelegd". Op dat tijd stip namelijk blies de hoornblazer het signaal „Tap toe" en geen soldaat mocht het in zijn hoofd halen om dan nog de marketentster met haar vaatje vol geest rijk vocht met een bezoek te vereren. De tijden zijn anders geworden. De marketentster verdween van het mili taire toneel. Het signaal „Tap toe" bleef bestaan, maar zonder de oorspronkelijke betekenis. Een taptoe betekent thans Nu de hotels, pensions, zomerhuisjes en andere vakantieverblijven in onze gemeente praktisch geheel bezet zijn, willen wij onze zomergasten hartelijk welkom heten. Wij spreken de hoop uit, dat zij hier prettige vakantiedagen mogen doorbrengen en dat vooral ook de weersomstandigheden daaraan mogen medewerken. De plaatselijke verenigingen willen in samenwerking met de VVV gaarne iets doen om onze tijdelijke inwoners enige verstrooiing en amusement te bieden. Het pro gramma daarvan vinden zij hieronder afgedrukt. TAPTOE - HOLTEN WOENSDAG 20 JULI. Bezoek van het 13e Bataljon Garde Fuseliers „Prinses Irene" aan Holten. 10.3012.00 uur. Mars door Holten met muziek. 14.3017.00 uur. Sportmiddag en volksspelen in het Sportdal. 17.0018.00 uur. Voetbalwedstrijd Bataljonselftalversterkt HVC. 21.30pl.m. 22.45 uur. TAPTOE in het Sportdal. Evenement van Klank en Kleur. Nadère bijzonderheden vindt men elders in dit blad. VVV HOLTERBERGRIT DONDERDAG 21 JULI en VRIJDAG 22 JULI en volgende woensdagen, wordt bij voldoende deelname de bekende VVV-autobusloeht georganiseerd over de Holter- berg, Haarlerberg en Nijverdalse berg met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er is een wandeling aan verbonden van pl.m. 20 minuten door de schone dreven langs de westelijke helling van de berg. De kosten bedragen f 1,25 en men moet zich zo spoedig mogelijk opgeven op het VVV-bureau Serre café Maats Dorpsstraat. Beide dagen wordt een middagtocht gehouden om 2 uur. De volgende weken heeft men een keuze tussen middag- en avondtocht. De administrateur of een der bestuursleden gaat mee voor een explicatie. FIETSTOCHT VVV VRIJDAG 22 JULI zal bij voldoende deelname vanwege de VVV een fietstocht worden georganiseerd door de omgeving van pl.m. 15 a 20 km met onbekende bestemming. Startplaats: Gaardenstraat by in aanbouw zynde VVV-gebouwtje. Nadere inlichtingen en opgave voor deelname zo spoedig mogelijk bij het VVV-k bureau. PUZZLE-WANDELTOCHT DONDERDAG 21 JULI en vervolgens elke donderdag tot en met 11 augustus organi seert de Wandelsportvereniging „De Trekkers" een puzzle-wandeltocht langs de mooiste plekjes in onze omgeving. Het vorige jaar waren er soms om de honderd deelnemers en deelneemsters. Start van 19 uur tot 19.30 uur vanaf het clublokaal café Jansen in de Dorpsstraat. Inleggeld 50 cent volwassenen en 25 cent kinderen. Er kunnen aardige prijsjes gewonnen worden. De deelnemers waren tot nu toe altijd zeer enthousiast. NAT. HIST. MUSEUM HOLTEKBEKG VRIJDAG 22 JULI en vervolgens elke vrijdagavond, telkens om 8 uur, wordt in het Natuur Historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg een rondleiding gehouden door de eigenaar of diens zoon Kees Bos. De heren Bos zijn gezellige en deskundige causeurs. Zij vertellen de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is uitgebreid met een tropisch gedeelte, een bijzondere en kleurrijke schoonheid. HARDDRAVERIJEN ZATERDAG 23 JULI. Grote Nationale Harddraverijen in „Twenhaarsweide" in de Look. Aanvang 13.30 uur. Deze draverijen vinden plaats onder auspiciën van de Landelijke Rijvereniging „De Bergruiters" te Holten. Er komen een groot aantal snelle dravers aan de start. DANSAVOND ZATERDAG 23 JULI, 20 uur, organiseert de Wandelsportvereniging „De Trekkers" een openbare dansavond in Amicitia. Muziek Bart Wieldraayer. Nadere bijzonderheden worden gepubliceerd in het volgende nummer. „SCHILDERIJEN"-TENT00NSTELLING De Dordtse schilder Kees Stoop exposeert schilderijen, gouaches en tekeningen in het gebouw Amicitia in de Dorpsstraat. De tentoonstelling is geopend elke werkdag van 10 uur voorm. tot 6 uur nam. Nadere bijzonderheden vindt men elders in dit nummer. MAANDAG 25 JULI, 8 uur nam., Orgelconcert in de Geref. Kerk door Dick van Wil- legenburg, de van de radio bekende organist van de Grote Kerk te Enschede. Nadere bijzonderheden in het volgend nummer van Holtens Nieuwsblad. TOURINGCAR-TOCHTEN O.A.D. DE OVERIJSSELSE AUTOBUSDIENST „OAD" houdt met comfortabele touringcars tal van dagtochten o.a. naar Twente, Giethoorn en Tecklenburg (Duitsland). Het WV-bureau belast zich gaarne met de reservering van de nodige plaatsen, waar ook verdere inlichtingen worden verstrekt en dienstregelingen van spoor en bus verkrijgbaar zijn. Nog late bus- en treinverbindingen des avonds. Tel. 373. VERVOLG-PROGRAMMA Op het programma staan vertier: 30 JULI, 8 uur. Openluchtvoorstelling van de Chr. Toneelvereniging „Vios" uit Nyverdal. Opgevoerd wordt het openluchtspel „Spot niet met de liefde". Nadere gegevens in het volgende nummer. 2, 3 en 4 AUGUSTUS de 4e Holtense Braderie in het centrum van het dorp. (Men zie het voorlopig programma in dit blad.) 4, 5 en 6 AUGUSTUS. De „Tour de Holten" een wielcrevcnement voor de jeugd. 6 AUGUSTUS. Een cabaret-avond in een Grote Tent op Kalfstermansjveide. Zie braderieprogramma. 7 AUGUSTUS. Oriënteringsrit van de M.A.C. „De Holterberg". 7 t/m 10 AUGUSTUS. Interkerkelijke tentzending in Kalfstermansweide. 11 AUGUSTUS. Hippische demonstratie van „de Bergruiters" Verenigingen, die in de week van 25 t/m 30 juli nog iets willen organiseren, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk op te geven aan de heer W. Beyers, Holterberg 13, Tel. 234. voor ons een kleurrijk militair schouw spel, laat in de avond, met veel muziek en mooie uniformen. Bekend zijn in dit verband de Taptoe-Delft en de NATO- taptoe Arnhem. De Taptoe-Holten, die op 20 juli ter ge legenheid van het bezoek van het der tiende bataljon Garde Fuseliers Prinses Irene wordt gehouden, zal ook een eve nement worden van klank en kleur. Bij kunstlicht, na het invallen van de duis ternis, zal een afwisselend programma tot uitvoering worden gebracht. Hieraan werken mee de kapel der Limburgse Ja gers onder leiding van de kapelmeester Posthumus; het exercitiepeloton en de drumband van het dertiende bataljon Garde Fuseliers Prinses Irene, resp. on der leiding van de kapitein der Fuseliers J. A. C. Rozendaal en de sergeant J. van Wakeren. DE TAPTOE. De taptoe wordt ingeluid door de Lim burgse Jagers. De kapel brengt enkele nummers ten gehore en laat daarna het terrein aan de Fuseliers. Allereerst komt de drumband op. Na enkele marsen en een door de sergeant Van Wakeren ge componeerde foxtrott geslagen en gebla zen te hebben, stelt het tamboerkorps zich op de achtergrond op. Nieuwe schijn werpers flitsen aan; het exercitiepeloton marcheert aan. De sergeant-majoor H. Oosterhof heeft de show ingestudeerd. Na het optreden van de Fuseliers ke ren de Limburgse Jagers terug voor het tweede deel van hun programma. Een hoogtepunt vormt de finale met het ge zamenlijk optreden van alle medewer kenden. Met het Wilhelmus wordt de taptoe besloten. MARS DOOR HOLTEN. Tijdens het verblijf van deze leger eenheid onder commando van de luite nant-kolonel der Fuseliers H. A. V. Snoek, maken de deelnemende troepen en de gemotoriseerde eenheden tussen 10.30 uur en 12 uur een mars door Hol ten, waarbij de volgende routes worden gevolgd: Plaats van opstelling: Raalterweg, Bur gemeester Van der Borchstraat, Dorps straat (defileerpunt bij „Amicitia"), Kol- weg, Rijssenseweg, Oranjestraat, Riet molenstraat, Pastoriestraat, Larenseweg, Gaardenstraat en via de Dorpsstraat te rug naar de plaats van opstelling. De gemotoriseerde eenheden gaan niet de Kolweg op, maar via de Oranjestraat, Rietmolenstraat, Pastoriestraat, Larense weg en Gaardenstraat naar de plaats van opstelling terug. MIDD AGPRO GR AMMA. 's Middgs worden vanaf 14.30 uur voor militairen en burgers in het Sportdal volksspelen gehouden en vindt van 17-18 uur een voetbalwedstrijd plaats" tussen het Bataljonselftal en een versterkt HVC. Het programma van deze middag vindt men elders in dit nummer. Sportmiddag en volksspelen voor militairen en burgers. Het programma van de sportmiddag voor militairen en burgers tijdens het be zoek van het 13e Bataljon Garde Fuse liers „Prinses Irene" op woensdag 20 juli a.s., ziet er als volgt uit: 14.30 uur: Zaklopen, uitsluitend voor militairen. Parcours pl.m. 40 m. 15.uur: Kruiwagenraces voor mili tairen met als partners Holtense da mes. 15.30 uur: Varkensvangen, uitsluitend voor militairen. 16.15 uur: Meelraces, zowel voor mili tairen als burgers. 16.45 uur: 17.uur: Voetbalwedstrijd Garde Fu seliers tegen een versterkt HVC. 18.15 uur: Prijsuitreiking door de Edel achtbare Heer Mr. W. H. Enklaar, burgemeester van Holten. Voor de kruiwagenraces worden 14 kwieke jongedames en voor de meelraces 7 toffe jongens gevraagd. Allen boven de 16 jaar. Zij gelieven zich aan te melden bij de heer H. Klein Velderman, Industriestraat 5, Holten. In verband met verbouwingswerkzaamheden van de drukkerij zal ons blad tot onze spijt in de week van 25 tot 30 juli a.s. de week vóór de braderie niet verschijnen. Het nummer van 23 juli zal fungeren als braderiekrant en waarschijnlijk in een oplaag van pl.m. 7000 exemplaren verspreid worden in de aan grenzende gemeenten. Advertenties en berichten voor dit nummer indien nodig dienende .voor twee weken worden gaarne zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk donderdagmiddag, 21 juli a.s. door ons ingewacht. REDACTIE EN ADMINISTRATIE. De eerste diepvrieskluis in de gemeente Holten zal waarschijnlijk niet in Dijker- hoek verrijzen, zoals verwacht kon wor den in verband met de plannen, welke men daar heeft ontwikkeld, maar op de Bekkenkamp, welks bewoners met omwo nenden van de Jeurlinksweg en enkele dorpenaren, de plannen gereed hebben om zo'n kluis te bouwen. Het zal een kluis worden met 20 cellen van elk 380 liter, die gebouwd zal worden op het „Erve Meijermans" door de N.V. Ned. Koeltechnische Industrie „Fricoro- na" te Enschede. Er is door belanghebbenden een klein bestuur gevormd, dat de bouw verder zal voorbereiden en het beheer over de diep vrieskluis zal voeren. Het bestaat uit de heren G. H. Boode, G. Muller en J. G. Ruiterkamp, die een bouwaanvrage bij het gemeentebestuur zullen indienen, of wellicht reeds hebben ingediend. Men heeft tot nu toe weinig moeite be hoeven te doen om de cellen kwijt te wor den. Er zijn er thans nog een of twee be schikbaar. Nagekomen bericht: Naar wij verne men is men in Dijkerhoek met het bou wen van de diepvrieskluis reeds zover ge vorderd, dat deze aan het einde van de week in gebruik genomen kan worden. Dijkerhoek heeft in onze gemeente dus toch de primeur met de diepvrieskluis. Dat is zeker een felicitatie waard je gens de initiatiefneemsters en -nemers. y^A/lOl* Voo!-hellere PlOgHHL Baby-huidje Zaterdag 9 t.m. maandag 18 juli: Bedrij ven Holtense Bouwvakpatroons wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 9 t.m. maandag 18 juli: Smede rij H. Klein Velderman aan de Kolweg wegens vakantie gesloten. Shell-buta- gas verkrijgbaar aan de werkplaats: In dustriestraat 7. Zaterdag 9 t.m. maandag 18 juli: Smede rij Maats wegens vakantie gesloten. Vrijdag 15 juli begint de opruiming bij: Gebr. Steunenberg, Larenseweg; A. Mulder, Oranjestraat; Schoenhandel H. J. Oolbekkink, Oranjestraat; Firma Dollekamp en Zn., Dorpsstraat; Gebr. Schuppert; H. Steunenberg, schoen- handel, Dorpss'uraat 64; Kledinghuis Beltman (zie adv.). Zondag 17 juli en maandag 18 juli: School- en volksfeest Loo-Bathmen (zie adv.). Maandag 18 t.m. zaterdag 23 juli: Rij wielhandel Bets van den Bos wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 18 en dinsdag 19 juli: Dames- en herensalon Joh. van Geenhuizen gesloten wegens familieomstandighe den. Dinsdag 19 juli: Grote opruiming van schoenen bij W. Oolbekkink en Zn. (zie adv.). Dinsdag 19 juli, 8 uur: Grote seizoen-op ruiming Fa. E. Wonnink (zie adv.). Dinsdag 19 juli: Opruiming bij G. J. Schuppert, Oranjestraat (zie adv.). Dinsdag 19 juli: Autotocht bejaarden (zie bericht). Donderdag 21 juli: G. J. Schuppert, Oran jestraat, de gehele dag gesloten (zie ad vertentie). Zaterdag 23 juli t.m. maandag 1 augus tus: Smederij Stokkers wegens vakan tie gesloten. Winkel gesloten van maan dag 25 juli t.m. zaterdag 30 juli (zie adv.). Zaterdag 23 juli: Grote nationale hard draverijen in „Twenhaarsweide" (zie adv.). Maandag 25 t.m. zaterdag 30 juli: Coöp. Aan- en Verkoop vereniging (bedrijf te Holten) wegens vakantie gesloten. Maandag 25 t.m. zaterdag 30 juli: Smede rij E. J. Westerik wegens vakantie ge sloten (zie adv.). Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. Ds. Stoutjesdijk van Hellendoorn. Col lecte aan uitgang: Kerkbouw Sloter- meer. 10 uur in „Irene": Jongeren- dienst. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Israël. Collec te voor de zondagsscholen. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Speelman van Nieuwkoop. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor „Ons Kerknieuws". R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werkr dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zondag: 7 uur, 8.30 en 10 uur. Geboren: Dorothea Hendrika, dv J. A. ten Have en J. G. Visschers, Oude De- Venterweg 25. Hendrik Casperd, zv H. J'. Schuppert en G. J. van Leeuwen, La renseweg 39. BEVOLKING: Ingekomen: J. W. Landeweerd van Groningen naar Look 78. C. D. de Groot van Het Bildt naar Dijkerhoek 34. Vertrokken: N. van Lindenberg van Kolweg 6 naar Hellendoorn. Gevonden: alpinomuts; pet; rijwieltas; damespolshorloge; herenregenjas; kin derschoentje; muntbiljet; 2 haarkamme- tjes; make-up-doosje; portemonnaie met inhoud; leren rechter dameshandschoen (donkerblauw); wieldop van Ford-Tau- nus. Verloren: portefeuille/portemonnaie m. inhoud; portemonnaie met inhoud; brom- fiets-vlaggemastje met vlaggetje (Bene lux); portemonnaie met inhoud; porte monnaie met inhoud. Inlichtingen dagelijks (tussen 8 en 12 en 14 tot 22 uur) aan het groepsbureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Hol ten, tel. 05483-352. GESLAAGDEN ULO-DIPLOMA Van de Holtense openbare Uloschool slaagden donderdag te Deventer de vol gende leerlingen voor het einddiploma A met middenstandsdiploma: Ali Meerman, Holten; Dini Hakkert, Markelo; Joke Ko nijnenberg, Holten; Mannes Nieuwen- huis, Bathmen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1