I rrj Vakantie programma AGENDA: Plaatsen op de Braderie Bij het derde lustrum Hartelijke hu PREDIKBEURTEN Melk over de straat Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen tmtp No. 26. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 2 JULI 1960 WSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05^83 - 234 Adv.-prijs 115 mm. (a contant) 2.Iedere mm. meer f 0.08 In de jongste vergadering van de bra- deriecomrmissie is afgesproken, dat de za kenmensen uit Holten, die nog niet beslo ten hebben deel te nemen aan de brade rie, welke op 2, 3 en 4 augustus alhier gehouden zal worden, zich alsnog voor een standplaats kunnen opgeven tot uiterlijk dinsdag 5 juli a.s. Daarna kun nen de plaatsen verhuurd worden aan deelnemers van elders. Ook de plaatselijke verenigingen, wel ke voor een plaats op de braderie in aan merking wensen te komen, dienen zulks uiterlijk dinsdag 5 juli te berichten aan de secretaris, de heer J. M. Metzger, Hol- terberg 50, tel. 411. FOKMERRIE IN STAMBOEK Bij de op vrijdag 20 mei j.l. gehouden keuring van fokmerries voor opname in het stamboek van de VLN, afdeling Over ijssel, werd o.m. ingeschreven de merrie „Vorstin Liane", eigenaars Mr. G. Vixse- boxse en C. van de Berg, Holten. In een bijzonder hartelijke sfeer is „H.M.V." woensdagavond in het gebouw Irene hulde gebracht ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan. Door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, en tal van andere sprekers is de viering van dit 3e lustrum aangegre pen om ons wakkere muziekkorps dank te brengen voor de veelvuldige medewer king, die het verleent by alle mogelijke officiële en feestelijke gelegenheden en voor de toewijding, waarmede het zijn kunst beoefent. HOOGTEPUNT Het hoogtepunt van de avond vormde wel de bekendmaking van de burgemees ter, dat het H.M. de Koningin heeft be haagd, de heer H. Oolbekkink, de nestor van het korps, die bijna vijftig jaar deel heeft uitgemaakt van de plaatselijke mu ziekverenigingen, te begiftigen met de ere-medaiile in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Deze mededeling werd beantwoord met De vorige week publiceerden we voor de eerste maal in dit seizoen het vakantie programma. De daarin opgenomen VW-Holterbergrit op woensdagmiddag j.l. werd reeds direct een succes. Twee en veertig personen namen er aan deel. Acht vakantie gangers moesten teleurgesteld worden, omdat geen grotere bus beschikbaar was. Het gezelschap maakte op de Haarlerberg kennis met de schaapherder en de wit- bewolde kudde, die daar ronddwaalde. Het weer was niet zo mooi, maar men heeft van rit en wandeltocht toch wel zeer genoten. Wij vernamen, dat niet alle gasten de door ons verspreide kranten onder ogen kregen. Wij doen daarom een dringend beroep op de hotel- en pensionhouders, eigenaren van zomerhuisjes, kampeerterreinen en kampeerboerderijen enz. aan de verspreiding daarvan wel hun medewerking te willen verlenen. VVV HOLTERBERGRÏT WOENSDAG 6 JULI en volgende woensdagen, wordt bij voldoende deelname de bekende VVV-autobustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg en Nijverdalse berg met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er is een wandeling aan verbonden van pl.m. 20 minuten door de schone dreven langs de westelijke helling van de berg. De kosten bedragen f 1,25 en men moet zich zo spoedig mogelijk opgeven op het VVV-bureau Serre café Maats Dorpsstraat. A.s. woensdag wordt een middagtocht gehouden. De volgende weken heeft men een keuze tussen middag- en avondtocht. De administrateur of een der bestuurs leden gaat mee voor een explicatie. i'UZZLE-WANDELTOCHT DONDERDAG 7 JULI en vervolgens elke donderdag tot en met 11 augustus organi seert de Wandelsportvereniging „De Trekkers" een puzzle-wandeltocht langs de mooiste plekjes in onze omgeving. Het vorige jaar waren er soms om de honderd deelnemers en deelneemsters. Start van 19 uur tot 19.30 uur vanaf het clublokaal café Jansen in de Dorpsstraat. Er is een klein inleggeld verschuldigd en er kunnen aardige prijsjes gewonnen worden. De deelnemers waren tot nu toe altijd zeer enthousiast. NAT. HIST. MUSEUM HOLTERBERG! VRIJDAG 8 JULI en vervolgens elke vrijdagavond, telkens om 8 uur wordt in het Natuur Historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg een rondleiding gehouden door de eigenaar of diens zoon Kees Bos. De heren Bos zijn gezellige en deskundige causeurs. Zij vertellen de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is uitgebreid met een tropisch gedeelte, een bijzondere en kleurrijke schoonheid. VOCAAL CONCERT DINSDAG 12 JULI geven de plaatselijke zangverenigingen „Soli Deo Gloria", Holtens Gemengd Koor en het Herv. Kerkkoor in de Herv. Kerk een vocaal concert onder leiding van hun resp. dirigenten. Aanvang 8 uur. De kerk is geopend om 7.30 uur. Soliste mevr. R. Bolink-Landeweerd, sopraan. De Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" zit in de superieure afdeling, Holtens Gemengd Koor in de ere-afdeling, terwijl het Kerkkoor niet op concour-f sen uitkomt, maar toch een uitstekende reputatie geniet. Van deze avond zal zeker een grote bekoring uitgaan. „SCHILDERIJEN"-TENTOONSTELLING DONDERDAG 14 JULI. Officiële opening schilderijententoonstelling van de Dordtse schilder Kees Stoop in Amicitia. Tentoongesteld worden schilderijen, gouaches en tekeningen o.a. vervaardigd tijdens het verblijf van de schilder te Holten. Nadere bijzonderheden over de opening worden in ons volgend nummer bekend gemaakt. TONEELVOORSTELLINGEN VRIJDAG 15 JULI geeft de Toneelgroep „Arlequino" uit Den Haag (beroeps-artisten van de Haagse Comedie enz.) 2 toneelvoorstellingen in Amicitia. 's Middags een kindervoorstelling met de opvoering van het spel „Hoe Jan Klaa- sen de zieke Koning genas", en 's Avonds opvoering van het luchtig spel „Rozengeur en manenschijn", een blijspel in 3 bedrijven van Delmonte, met na afloop bal. De aanvangsuren worden nog nader bekend gemaakt. TOURINGCAR-TOCHTEN O.A.D. DE OVERIJSSELSE AUTOBUSDIENST „OAD" houdt met comfortabele touringcars tal van dagtochten o.a. naar Twente, Giethoorn en Tecklenburg (Duitsland). Het VVV-bureau belast zich gaarne met de reservering van de nodige plaatsen, waar ook verdere inlichtingen worden verstrekt en dienstregelingen van spoor en bus verkrijgbaar zijn. Nog late bus- en treinverbindingen des avonds. Tel. 373. VERVOLG-PROGRAMMA OP HET PROGRAMMA STAAN VERDER: WOENSDAG 20 JULI een militair défilé, sportwedstrijden en een taptoe van het Gardebataljon van het Regiment Fuseliers „Prinses Irene" met drumband en show-peleton en de kapel van het Regiment Limburgse Jagers. In het geheel pl.m. 800 man met voertuigen enz. De „Taptoe Holten" wordt een magnifiek schouwspel in het luistcryk verlicht Sportdal. ZATERDAG 23 JULI. Kortebaandraveryen op Twenliaarsweide, onder auspiciën van de L.R.V. „De Bergruiters". ZATERDAG 23 JULI. Openbare dansavond van de W.S.V. „De Trekkers" in Amicitia. MAANDAG 25 JULI. Orgelconcert in de Geref. Kerk door Dick van Willegenburg, de bekende organist van de Grote kerk te Enschede, die ook geregeld voor de N.C.R.V. optreedt, WOENSDAG 27 JULI. Toneeluitvoering door „Holtens Toneel", in Amicitia, met na afloop bal. een stormachtig applaus uit de zaal en. een „Lang zal hij leven", ingezet door de muzikanten, als een bewijs, dat dit eer betoon aan het korps, was verleend aan de man, die daarop de meeste aanspraak kon maken. In zijn welkomstwoord begroette de voorzitter van H.M.V., de heer A. Wes- terik, inzonderheid het dagelijks bestuur der gemeente, de leden van de raad en de gemeentesecretaris en gaf hij ant woord op de vraag hoe het kan, dat H.M.V. pas haar 3e lustrum viert. Er bestonden reeds lang in de gemeente twee muziekkorpsen, n.l. H.M.V. en de Chr. Muziekvereniging „Excelsior", die elkaar na de bevrijding gevonden hebben en die in de vijftienjarige periode van samen gaan over principiële kwesties nooit ver schil van mening hebben gehad. De bloei van de vereniging was moge lijk door de financiële hulp van het ge meentebestuur, van de donateurs en van de supportersvereniging met aan 't hoofd de heer J. Wiggers, die hij allen dank bracht voor de buitengewoon grote me dewerking. In ander opzicht was de drum band het korps tot grote steun. CONCERT Het concert, onder leiding van de diri gent, de heer J. Diepenveen, werd aan- gevngen met het Wilhelmus, dat door allen staande werd aangehoord. Daarna werden een zestal nummers ten gehore gebracht van uiteenlopend karakter, die telkens een spontaan applaus oogstten. Gespeeld werd o.m. het verplichte num mer van moderne allure, waarmede men in 1961 't vaandel zal moeten verdedigen, „Sunset rhapsodie" van Eric Ball. BURGEMEESTER SPREEKT In zijn toespraak, die na dit jubileum concert en een korte pauze volgde, wees de burgemeester op de vruchtbare gevol gen van de broederlijke eenheid en sa menwerking van de afgelopen 15 jaar. De burgerij verheugt zich hierin, aldus de burgemeester, en voor u is het een voorrecht om daar te zijn waar het feest is. Mr. Enklaar wees in dit verband op de verjaardagen van het Koninklijk Huis, officiële en minder officiële gelegenheden en feestelijkheden. Niet voor niets draagt het vaandel zoveel onderscheidingen. Het is een, bewijs, dat er hard en met succes gestudeerd is. De vraag is gerezen: waar blijft de mu ziektent? De raad en ook b. en w. willen wel gaarne medewerken, maar momen teel is er geen mogelijkheid. Doch ook dit komt wel voor elkaar. De burgemeester deed hierna medede ling betreffende de onderscheiding van de heer Oolbekkink, die een van de meest voortreffelijke leden genoemd mag wor den en die niet alleen als brievenbesteller meer dan 40 jaar de post bij de burgerij bezorgd heeft, maar ook meer dan 50 jaar daadwerkelijk de muziek beoefend heeft in het oude, zowel als in het latere H.M.V. Twintig jaar heeft hij die verenigingen als voorzitter gediend, maar bovendien heel wat jonge mensen, de eerste begin selen van de muziek bijgebracht. Het is een onderscheiding, aldus de burgemees ter, die mede afstraalt op de vereniging. DANKWOORDEN Na een persoonlijk dankwoord van de heer Oolbekkink, dankte ook de voorzitter van H.M.V. de burgemeester voor zijn Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. Ds. Olt Lammers van Winsum. Aan de uitgang collecte voor Inwendige Zen ding. 10 uur in „Irene": Jongerendienst. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël. Collecte voor Inwendige Zending. De zondags school Dijkerhoek begint om 11.15 uur. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoogkamp (Bed. H. Av. en Dankz.). Zaterdagmorgen omstreeks half tien is de melkwagen van de landbouwer en melkrijder, de heer H. J. Ulfman, op weg naar de zuivelfabriek te Holten op de De- venterweg omstreeks anderhalve kilome ter voor het dorp, van achteren aangere den door een personenauto, die plotseling moest afremmen voor een tegenligger. De auto reed in eén file in dezelfde richting als de melkwagen. Toen de be stuurder deze wilde passeren, kon dit niet meer. Door het sterke remmen kwam de auto dwars over de weg te staan en kwam hij van achteren in botsing met de melk wagen, waardoor enkele honderden liters melk verloren gingen. Vanwege de Rijkswaterstaat werd over een afstand van ruim honderd meter zand gestrooid wegens het slipgevaar door de vette melk. De auto werd flink bescha digd, de melkwagen had minder last. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. BERMBRAND Zondagmiddag omstreeks 2 uur werd de brandweer door middel van de alarm sirene gealarmeerd voor bosbrand. Aan het rijwielpad, langs de Markelose- weg was door onbekende oorzaak een bermbrandje ontstaan tegenover 't woon wagenkamp. Toen de brandweer arriveer de was het begin van brand reeds door enkele kampbewoners geblust. GESLAAGD Mientje Bi'onsvoort, Gerdien Langen- barg en Ali de Vries, leerlingen van de zesde klasse der School met de Bijbel, slaagden voor het toelatingsexamen van het Christelijk Lyceum te Almelo. Officiële publicatie ZITTING WOONRUUIMTECOMMISSIE De voorzitter van de Woonruimtecom missie maakt bekend, dat de maandelijk se zitting dier commissie niet zal plaats hebben op dinsdag 5 juli a.s., maar op maandag 4 juli a.s. te 7.30 uur n.m. Holten, 28 juni 1960. De voorzitter voornoemd, J. KROON. VAKANTIEVERLOF BURGEMEESTER De burgemeester van Holten maakt be kend, dat hij wegens vakantie van 1-20 juli e.k buiten de gemeente zal zijn. Holten, 30 juni 1960. De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. hartelijke woorden en wenste hij de begif tigde geluk onder aanbieding, namens het gehele korps, van de draagmedaille. Met de mars „Durf je 't aan" besloot men zijn woorden. Een recente opname van de Holtense Muziekvereniging HMV bij gelegenheid van haar derde lustrum. Vrijdag 1 juli: Aanvang van de melk-ak- tie van de Diaconale Commissie voor Internationale Hulpverlening der Her vormde Gemeente. Zaterdag 2 juli Jeugdkoor en Kinderkoor „Jong Soli" naar het concours te Hier- den bij Harderwijk. Zaterdag 2 juli: Gezellige avond leden plattelandsj ongeren in „Amicitia". Zondag 3 juli: Storing stroomlevering GEB (zie adv.). Maandag 4 juli t.m. vrijdag 8 juli: H. Tuiler, Deventerweg, wegens vakan tie gesloten (zie adv). Maandag 4 tot en met zaterdag 9 juli: H. J. Oolbekkink, Oranjestraat en Fa. H. Haan en Zoon gesloten (zie adv.). Dinsdag 5 juli, 8 uur: Vergadering rege lingscommissie „Taptoe Holten" (be sturen VVV, HVC en BATO) in hotel Holterman. Woensdag 6 juli, 8 uur: Vergadering Bra deriecommissie in hotel Vosman. Zaterdag 9 t.m. maandag 18 juli: Smede rij H. Klein Velderman aan de Kolweg wegens vakantie gesloten. Tijdens deze periode Shell-butagas verkrijgbaar aan de werkplaats: Industriestraat 7 (zie adv.). Zaterdag 9 juli: Laatste dag inschrijving standplaatsen Sportdal voor „Taptoe Holten" (zie adv.). Zaterdag 9 t.m. maandag 18 juli: Smede rij Maats wegens vakantie gesloten. Zaterdag 9 juli t.m. vrijdag 15 juli: Le vensmiddelen bedrijf E. Achterkamp, Larenseweg, wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 11 tot zaterdag 16 juli: Gebr. Dikkers, afdeling granen, wegens va kantie gesloten. Maandag 11 juli t.m. woensdog 13 juli: J. W. Doilekamp en Zn., Oranjestraat we gens vakantie gesloten. Maandag 11 t.m. 16 juli: Rijwielhandel Gert v. d. Bos wegens vakantie geslo ten (zie adv.). Maandag 18 juli: Uitstapje bejaarden. Zaterdag 23 juli: Grote nationale hard draverijen in „Twenhaarsweide". Maandag 18 en dinsdag 19 juli: Dames- en herensalon Joh. van Geenhuizen gesloten wegens familieomstandighe den. Geboren: Gerrit Diederik, zv B. J. H. Bronsvoort en H. J. Nijland, Borkeld 68. Jan Gerrit Dinant, zv G. J. Brinkman en J. W. Bronsvoort, Neerdorp 2. Overleden: E. Paalman, 84 jr., weduw naar van H. J. Straalman, Beuseberg 155. H. G. Jansen, 77 jr., echtgenoot van G. H. Gervedink Nijhuis, Dorpsstraat 45. Gevonden: portflfeuille/portemonnaie met inhoud; kinderportemonnaie met in houd; damespolshorloge; portemonnaie met inhoud; granaat; voetbal; rijwielban denpompje. Verloren: een grijze regenjas, een blau we regenjas en wit vest; damesporte- monnaie met inhoud; regenjas; dames polshorloge; zwembroek met handdoek; bos sleutels; badhanddoek; fototoestel. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten, tel. 352.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1