Vakantie programma Openbare lieufersebeS kreeg 1O0sfe leerling Belangrijk nieuws over de aktie Bijstand-3 >De Poppe" heropend AGENDA: PREDIKBEURTEN Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijke Stand Opkomst tuigpaarden op 3e ÖJ.L-Enschede groter dan ooit No. 25. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 25 JUNI 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,yHoltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05If83 - 23Jf Adv.-prijs 115 mm. (a contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 De kleine Bert je Vukkink uit de School straat stond er woensdagmorgen wel een beetje beduusd bij te kijken toen zijn moeder hem voor de eerste keer naar de kleuterschool bracht en bij het gebouw „Irene" alle ogen op hem gericht waren. Er was iets bijzonders met hem aan de hand, want hij was de 100ste leerling, die tot de school werd toegelaten en het per soneel en het dagelijks bestuur van de oudercommissie hadden gemeend deze mijlpaal in de geschiedenis van de school niet helemaal onopgemerkt voorbij te moeten laten gaan. Voorzitter en secreta ris, de heren L..C. van de Bovenkamp en G. M. L. Rouwenhorst, waren zelfs even naar Irene gekomen om een kleine plech tigheid bij te wonen. Het gezichtje van Bert je klaarde hele maal op, toen de hoofdleidster, mej. H. Kampman hem, als cadeautje van alle kleuters, een mooie bal gaf, want Bert je was deze dag ook nog jarig en juist 4 jaar geworden. Even tevoren had ze hem al 'n prachtige grote strik op zijn jasje gespeld, als een teken van zijn waardigheid op de ze dag. De kleuters zongen hun nieuwe vriend je „Lang zal hij leven" toe en met een uitbundig „hoera!" uiting aan hun vreug de. Mevr. J. J. Vukkink-Pasop kreeg van de voorzitter een prachtig veldboeket aangeboden. Voor haar was dit trouwens niet de eerste gang naar „Irene", want zij had al twee kleintjes op de kleuter school. Deze school, die een tiental jaren ge leden werd opgericht, als Protestantse kleuterschool door samenwerking van de afdeling van Volksonderwijs en de Ker- keraad der Herv. Gemeente, is bij de in werkingtreding van de Kleuteronderwijs wet, nu enkele jaren geleden, omgezet in een openbare school. In 1957 telde zij 55 leerlingen, in 1959 bedroeg dit aantal 72 en thans is de 100 bereikt. Nu er in onze hotels, pensions, bungalows, en kampeerboerderijen reeds talrijke vreemdelingen vertoeven, die in onze mooie natuur hun vakantie komen doorbren gen, is er alle reden hen van harte welkom te heten en hen een zonnig en prettig ver blijf in Holten toe te wensen. Wij kunnen hen aan verpozing momenteel nog niet zoveel brengen, maar vestigen, toch gaarne de aandacht op de onderstaande mogelijkheden om met de bevolking, haar cultuur en de schoonheid der natuur kennis te maken. JUBILEUM-CONCERT WOENSDAG 29 JUNI: 7.45 uur, geeft de Holtense muziekvereniging „H.M.V." (vaan delafdeling fanfare) een jubileum-concert in het gebouw Irene, aan de Bosch- kampsstraat, ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan. Dat zij dit doet ter gelegenheid van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard vinden wij een beleefde attentie aan ons Koninklijk Huis. Het wordt een populair concert, dat gevolgd wordt door een feestelijke bijeenkomst in hotel Holterman voor de leden. Men zien verder het historisch overzicht elders in dit nummer. VVV HOLTERBERGRIT WOENSDAG 29 JUNI en volgende woensdagen, wordt bij voldoende deelname de bekende VVV autobustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg en Njjverdalse berg met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er is een wandeling aan verbonden van pl.m. 20 minuten door de schone dreven langs de westelijke helling van de berg. De kosten bedragen f 1.25 en men moet zich zo spoedig mogelijk opgeven op het WV-bureau Serre café Maats Dorpsstraat. A.s. woensdag wordt een middagtocht gehouden. De volgende weken heeft men een keuze tussen middag- en avondtocht. De administrateur of een der bestuurs leden gaat mee voor een explicatie. NAT. HIST. MUSEUM HOLTERBERG VRIJDAG 1 JULI en vervolgens elke vrijdagavond, telkens om 8 uur wordt in het Natuur Historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg een rondleiding gehouden, door de eigenaar of diens zoon Kees Bos. De heren Bos zijn gezellige en deskundige causeurs. Zij vertellen de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is uitgebreid met een tropisch gedeelte, een bijzonder en kleurrijke schoonheid, DONDERDAG 7 JULI: Puzzel-wandeltocht van de Wandelsportvereniging „De Trek kers", langs de mooiste plekjes in onze omgeving en verder elke donderdagavond t.m. 11 augustus a.s. Plaats en uur van de start in het volgend propramma. TOURINGCAR-TOCHTEN O AD DE OVERIJSSELSE AUTOBUSDIENST „OAD" houdt met comfortabele touringscars tal van dagtochtn o.a. naar Twente, Giethoorn en Tecklenburg (Duitsland). Het WV-bureau belast zich gaarne met de reservering van de nodige plaatsen, waar ook verdere inlichtingen worden verstrekt en dienstregelingen van spoor en bus verkrijgbaar zijn. Nog late bus- en treinverbindingen des avonds. Tel. 373. VERVOLG PROGRAMMA OP HET PROGRAMMA STAAN VERDER: Zondag 10 juli een oriënteringsrit van de Motor- en Automobielclub „De Holter berg". Dinsdag 12 juli een vocaal concert van de plaatselijke zangverenigingen „Soli Deo Gloria", Holtens Gemengd Koor en het Herv. Kerkkoor. Woensdag 20 juli: Een militair défilé, sportwedstrijden en taptoe-show van de kapel van het garde-regiment Limburgse Jagers. Zaterdag 23 juli: Kortebaandraverijen op Twenhaarsweide, onder auspiciën van de L.R.V. „De Bergruiters". Zaterdag 23 juli: Openbare dansavond van de W.S.V. „De Trekkers" in Amicitia. Nadere bijzonderheden worden vroegtijdig in dit programma bekend gemaakt. Juffrouw Kampman schenkt Bert je Vukkink van de kleuters een mooie bal. Bij het aanbieden van zijn gelukwensen aan mevr. Vukkink, wees de voorzitter, de heer Van de Bovenkamp er nog even op, dat het erg jammer is, dat men deze snelle groei niet helemaal heeft kunnen voorzien en dat dit aantal kleuters niet eerder werd bereikt, want dan had men aan de nieuwe school, welke thans naast „Irene" verrijst, drie lokalen kunnen bou wen inplaats van twee. Daarom zal de nieuwe school bij de opening dan ook al te klein zijn. Men hoopt de derde klas er gens anders te kunnen huisvesten, want het zal er, naar de mening van de lieer v. d. Bovenkamp, nog wel enkele jaren du ren, voordat het derde lokaal waarop bij het maken van de plannen wel gere kend is gebouwd mag worden. Met het verkrijgen van een urgentie-verklaring ligt het n.l. momen/'eel erg moeilijk. Voor de kleine Bert Vukkink hoopte hij, dat deze dag op de kleuterschool goed voorbereid mag worden voor de gro te school en de leidsters, de dames H. Kampman, M. Maat en Jo Roelofs dank te hij voor de goede leiding, die mede de oorzaak is geweest van de snelle groei der school. In het tijdvak van 2229 juni wordt een gratis huis-aan-huis BIJSTAND-krant verspreid. Let op dat u die krant in handen krijgt lees en herlees de krant want de kans bestaat dat u een enorm kapitaal voor niets krijgt thuis bezorgd. Notaris Mr. M. J. Meijer, Amsterdam, heeft 600 prijsbepalende kranten aan het totale aantal toegevoegd, welke 600 kran ten de kapitale som van f45.000.to taal (vijfenveertigduizend gulden aan gratis prijzen) vertegenwoordigen. De af wijkingen aan de krant verbonden zullen 3 juli bekend worden gemaakt. In de Bijstand-krant zijn de juiste zendtijden van de radio-uitzendingen vermeld. Tij dens de radio-uitznendingen zullen heli copters van de „SABENA" enkele TV- ontvangers aan enige bejaard en gestich ten, die nog niet over een televisie-ont vanger beschikken, bezorgen. Ook deze bezorging zal via de radio worden uitge zonden. Op 16 juli zullen de hoofdprijzen van de aktie BIJSTAND door middel van ra dio Hilversum worden uitgezonden, waaronder wéér 5 woonhuizen, elk ter waarde van f25.000.—. Bijstand-loten zijn in 5 kleuren a f 1.per stuk ver krijgbaar bij winkeliers kenbaar aan Bij stand-raambiljetten en ook door middel van gironummer 5 ten name van Bijstand- Rotterdam. In het teken van de Bijstand-aktie, die gevoerd wordt voor het Koningin Juliana- Fonds en het Prins Bernhard Fonds zul len zij, die de 60-jarige leeftijd bereikt hebben en de voornaam Bernard, Ber- nardine of Juliana dragen, gratis toe gangsbewijzen ontvangen voor het bijwo nen van de radio-uitzending die vanuit het Concertgebouw Amsterdam zal wor den uitgezonden. Het ligt in de bedoeling hen allen een zogenaamd bejaardenpak ket te verstrekken, dat samengesteld zal worden door Nederlandse bedrijven, ter wijl twee van hen (de jongste en de oud ste) een TV-ontvanger krijgen aangebo den. De bejaarden hebben slechts één plicht, namelijk toegangsbewijzen en trouwboekje mede te brengen. Aanvragen voor het bijwonen van deze feestavond kunnen worden gericht aan: BIJSTAND-postbus 1400 Rotterdam. OVERGEPLAATST NAAR GRONINGEN Onze oud-plaatsgenoot, de heer H. Kolkman, kommies te Olst, is op zijn verzoek met ingang van 1 juli a.s. overgeplaatst naar Groningen. Felicitaties, bloemen en cadeaus Onder grote belangstelling werd zater dagmiddag het bekende café-restaurant „De Poppe", waar de laatste maanden druk gehamerd en gespijkerd werd, wel ke aktiviteiten resulteerden in een niet onbelangrijke uitbreiding en modernise ring, heropend door wethouder A. R. v. d. Wolde, nadat deze de sleutel van de hoofdingang had ontvangen van de 8-ja- rige Hermien Aanstoot, die zich bij het aanbieden liet assisteren door haar twee lingbroertjes Eppie en Bennie. Nadat allen een plaatsje hadden gevon den in de rijk met bloemstukken versierde zaal, voerde als eerste spr. het woord wethouder v. d. Wolde, die namens het gemeentebestuur van Markelo en de Ver eniging voor Vreemdelingen Verkeer de hartelijke gelukwensen aanbood met het geen wat tot stand kwam. De familie Aanstoot heeft hiermee dui delijk gedemonstreerd, dat zij met de tijd mee wil gaan en wil trachten te voldoen aan de eisen, die de tijd stelt. Het gemeentebestuur juichte het parti culiere initiatief ten zeerste toe. De heer v. d. Wolde besloot zijn toespraak met de familie Aanstoot goede zaken te wensen. De heer J. Wiggers, die namens de VW „Holtens Belang" het woord voerde, wees op de goede relaties met de familie Aanstoot. Schoolreisje Nunspeet De klassen 1, 2 en 3 van de o. 1. dorps school alhier, hielden op vrijdag, 17 juni j.l. de jaarlijkse schoolreis. Om kwart over acht vertrokken er 131 kinderen met het voltallige personeel in 3 OAD-bussen, nagewuifd door familie en belangstellenden. In Apeldoorn werd een stevige wande ling gemaakt door Berg en Bos. Daarna was Nunspeet aan Zee het grote doel. Het weer was prachtig en bij het Pias huis hebben allen zeer genoten. Ondiep water, boot je varen en de speeltuin maak ten dit alles tot een onvergetelijke dag. Op de terugreis werd nog even een uit stapje gemaakt naar het Veluws Eiland. Om ruim half zes kwam de schare de Tuinstraat weer in zingen, 't Was dan ook inderdaad mooi geweest. Het wat moeilijke punt was de zorg voor de' kle dingstukken, zodat later in school nog be middeld moest worden om sokjes, hemd jes, broekjes e.d. te ruilen! Vele van de duizenden gasten, die in het zomerseizoen Holten bezoeken, zullen op hun fiets- of wandeltocht even „uit blazen" bij „De Poppe" en ongetwijfeld zal het hier voor hen goed toeven zijn. De heer Aanstoot Jr. dankte met en kele woorden voor de betoonde belang stelling en hij sprak woorden van dank tot de firma's Welmer en Krabbenbos te Markelo (timmer- en metselwerk) en de firma A. Schipper te Holten, die in snel tempo dit werk tot stand brachten. 's Avonds kwamen een groot aantal stamgasten en de buren (die een prachti ge tafel aanboden) de familie Aanstoot de hand drukken. Maandag 27 juni, 7.30 uur: Ledenverga dering voetbalvereniging „Holten" in café „De Waag". Dinsdag 28 juni, 8 uur: Ledenvergade ring afd. Holten ANMB in zaal Maats. Woensdag 29 juni 's avonds 8 uur Con cert door „H.M.V." in gebouw „Irene". Herdenking 15-jarig bestaan. Vrijdag 1 juli: Aanvang van de melk-ak- tie van de Diaconale Commissie voor Internationale Hulpverlening der Her vormde Gemeente. Zaterdag 2 juli Jeugdkoor en Kinderkoor „Jong Soli" naar het concours te Hier- den bij Harderwijk. Zaterdag 2 juli: Gezellige avond leden plattelandsjongeren in „Amicitia". Maandag 4 tot en met zaterdag 9 juli: H. J. Oolbekkink, Oranjestraat en Fa. H. Haan en Zoon gesloten (zie adv.). Maandag 11 tot zaterdag 16 juli: Gebr. Dikkers, afdeling granen, wegens va kantie gesloten. Maandag 18 juli: Uitstapje bejaarden (zie bericht). Zaterdag 23 juli: Grote nationale hard draverijen in „Twenhaarsweide". Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. (Bed. H. Doop) Ds. Israël. Extra col lecte voor de plaatselijke zondagsscho len. Des avonds 7.30 uur Ds. Polder vaart van Scheveningen, Jeugddienst. Medewerkinug van het kerkkoor. Ex tra collecte voor de jeugddienst. Dijkerhoek. 9.30 uur de Eerw. Heer De Jonge uit Twello. Collecte voor „Bethanië". Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur (Voorb. H. Av.) Ds. Mintjes van Wolphaartsdijk. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Christelijke kleuter school. Gevonden: bruine aktentas; wit speel goedhondje; tasje met gereedschap; paar herenglacé's; sleutel; damesschoen. Verloren: bruin houten schot van auto; ijzeren steen-kruiwagen; rode map, in houdende prijscourant; deksel v. accu; leesbril; Schotse kollie (weggelopen); jongensjack; gouden armband; bood schappentas; wandelstok. Inlichtingen: dagelijks op het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Dorps straat 22 van 9-13 en van 14-22 uur. Geboren: Johanna Gerda, dv D. J. Tui- tert en G. J. Stevens, Holterbroek 6a. Henriëtte, dv G. Kolkman en H. van Harten, Beuseberg 58. Johanna, dv A. Kampman en B. J. Stevens, Larenseweg 30. Hendrik Willem, zv M. van der Wel en S. Kelderman, Borkeld 39. Gehuwd: H. J. Aaftink, 32 jr., Holten en M. Somer, 32 jr., Lochem. Overleden: J. Meesterberends, 75 jr., Neerdorp 22. OPBRENGST ZENDINGSCOLLECTE De tijdens de Pinksterdagen in de Ge reformeerde Kerk voor de zending op Soemba gehouden collecte heeft een be drag van f816,62 opgebracht (vorig jaar f785,-). Interessante deelname Shetlanders Hoewel tot dusver het zwaartepunt van het CHI-Enschede in de rijpaarden heeft gelegen, blijkt vooral dit jaar, dat ook de bezitters van aangespannen paar den dit evenement, dat op 24, 25 en 26 juni in het Sportpark Rigtersbleek zal plaats hebben, bijzonder welgezind zijn. Er zullen weinig concoursen met een gemengde bezetting van rij- en tuigpaar den zijn, waarbij een zo groot aantal in schrijvingen kan worden geboekt. Het CHI-Enschede heeft nog niet te voren zulk een inschrijving in de ru briek landbouw-tuigpaarden (één- en tweespannen) gehad als dit jaar. Onder de grote stallen van naam buiten Twen te kunnen als deelnemers worden ge noemd: Van Dijk (Emmeloord); v. d. Touw (Den Haag); Dijk (Roden) en Hemmes (Groningen). Laatstgenoemde komt voor de eerste maal in Enschede uit. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de klassieke wijze van inspannen en voorbrengen van het paardenmateriaal. Uit Twente hebben'o.m. de volgende be kende stallen ingeschreven; Veltkamp (Hengelo); Huckriede, Ten Vergert en Westendorp (allen te Enschede) en Steenhagen (Almelo). Bij de éénspannen zijn in de kleine li mietklasse (tot f 600,-) niet minder dan 18 paarden ingeschreven; in de limiet klasse tot f 1500,- komen er 15 uit, ter wijl in de open klasse 12 paarden zul len wedijveren. Bij de tweespannen zullen in de limiet van f 600,- zeker 8 spannen de strijd aanbinden; voor de open klasse komen ondanks de strenge selectie nog 9 span nen in de ring; bij de langspannen ne men 6 spannen deel. Shetland-ponies. Volkomen overeenkomstig de ver wachtingen is de belangstelling voor de Shetland-pony-nummers van de zater dag gebleken. Niet minder dan 14 in schrijvingen zijn geboekt voor de één spannen en 10 voor de tweespannen. Vooral de jeugd is sterk in deze num mers als bezitters vertegenwoordigd. Na genoeg alle deelnemers komen uit Twen te. Verschillende van de ponies zijn reeds herhaaldelijk geprimeerd; alleen leden van het Shetland-pony-stamboek worden in de ring toegelaten, zodat slechts raszuivere, dus originele, Shet landers voorgebracht zullen worden. De kleine, sterke en nuttige dieren belo ven een aardige afwisseling te bieden tussen de wedstrijden van de veel gro tere paarden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1