Pinksteren Beuseberg kreeg 4 Ol harde weg Vriendelijk verzoek Ü.LM.-afdeling protesteert tegesi opheffing Lagere Landbouwschool Gevonden en verloren voorwerpen AGENDA: No. 23. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 4 JUNI 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting }JHoltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 231f Adv.-prijs 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 Telegram aan de Minister Motie aan het hoofdbestuur der O.L.M. Het voortbestaan van de Holtense la gere landbouwschool is in gevaar. Het dagelijks bestuur van de Overijsselse Landbouw Maatsehapppij is van oordeel dat in zuid-oost Overijssel 3 landbouw scholen in een te klein gebied vlak bij elkaar zijn gelegen n.l. te Markelo, Holten en Bathmen en wil in op dracht van het hoofdbestuur tot sane ring overgaan, aangezien in de land bouw te verwachten is, dat deze drie scholen binnen afzienbare tyd niet alle door het by de wet gestelde minimum aantal leerlingen zullen worden be zocht. Waar zowel te Markelo als te Bathmen op korte termijn moet wor den voorzien in de benoeming van een nieuw hoofd is de sanering urgent ge worden en wil het blijkbaar zo spoedig mogelijk tot een beslissing komen. In een druk bezochte buitengewone ledenvergadering van de afdeling OLM in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman, heeft de voorzitter, de heer A. J. Pekkeriet, van het voren staande mededeling gedaan en ook aan gegeven op welke wyze men van de zijde van de OLM een oplossing meent- te hebben gevonden. In een onlangs met het dagelijksbe- stuur, het afdelingsbestuur en de leden van het schoolbestuur gehouden bespre king heeft de voorzitter van de OLM, Ir. J. Baas, drie mogelijkheden opgesomd om tot het beoogde doel te geraken, n.l. de school te Holten opheffen en die te Mar kelo en Bathmen laten voortbestaan, alle drie scholen door laten gaan en dan maar afwachten, welke .van de drie door een te laag leerlingenaantal door het Ministe rie van Landbouw opgeheven zal moeten worden, met de mogelijkheid, dat het juist de verkeerde is en ten derde en dat was het voorstel van de burgemees ter, gesteund door afdelings- en school bestuur van drie scholen één maken te Holten, dat centraal gelegen is en be reikbaar van alle kanten, terwijl deze school reeds aangepast is aan het nieuwe leerplan. OPHEFFEN De gedachten van het dagelijks bestuur van de OLM en van de inspecteur van het lager landbouwonderwijs gaan uit naar de eerste oplossing; Holten opheffen en Markelo en Bathmen laten voortbestaan. Bathmen zal dan van de haar toegezegde landbouwhuishoudschool afzien en het ge meentebestuur van Markelo zal gevraagd worden de landbouwhuishoudschool al daar op te heffen om naar Holten te wor den overgeplaatst. Ons bestuur, evenals het schoolbestuur, waarvan de burgemeester voorzitter is konden en kunnen zich niet voorstellen, dat de Holtense school, de eerste OLM- school in Overijssel, welke aan de eisen van het nieuwe leerplan voldoet, niet zou blijven bestaan en toch moet daaraan, na de gehouden bespreking thans getwijfeld worden, aldus de heer Pekkeriet. ONVERANTWOORDELIJK Spreker deed nog mededelingen van een brief van de burgemeester aan het dage lijks bestuur van de OLM, waarin deze concludeert, dat de kosten van het OLM- plan f 1.700.000,terwijl het Holtense plan, waarin ook de concentratie van de landbouwhuishoudschool te Holten, slechts een investering van f400.000,zou vra gen. Het behoeft geen betoog, zo wordt in deze brief gezegd, dat financieel gezien het plan van het dagelijks bestuur der OLM onverantwoordelijk is. Op verzoek van de voorzitter gaf ver volgens de heer J. H. Sprokkereef, die als lid van het schoolbestuur en als oud-voor zitter der afdeling de plannen voor de stichting van een lagere landbouwschool heeft helpen tot stand brengen zijn visie op de saneringsplannen. Deze spreker vond het een bijzonder goede gedachte, dat het afdelingsbestuur de leden thans wil inlichten over de gang van zaken, omdat zij voor vele vraag tekens komen te staan, nu het hoofdbe stuur van de OLM bezig is onder de zo goed lopende school de fundamenten weg te slaan. Er is reeds merkbare onrust ont staan. De heer Sprokkereef wees er op, dat de school onder leiding van de heer A. J. Snijders, bloeit en dat de jonge mensen, welke tot nu toe de lessen aan de school volgden, allemaal slaagden. NOG VOLDOENDE LEERLINGEN Dat men van de zijde der OLM in de nabije toekomst tot sanering wil over gaan is dankbaar, hoewel alle drie scho len thans nog het minimuum aantal leer lingen bezitten. Het vreemde is echter, dat de school te Markelo met enkele lokalen moet worden uitgebreid, maar dat dit qua situatie en architectonische vormgeving niet moge lijk is en dat men in Bathmen, waar de Tijdens Pinksteren wordt de geboorte van de Christelijke Kerk herdacht, toen de geest van God door Jezus Christus, na een voorbereiding van vele eeuwen, op de mensen werd uitgestort, teneinde de men sen door deze Geest te bezielen en te ver lichten. Deze uitstorting van de Heilige Geest geschiedde op eenvoudige, maar toch machtige wijze. Er kwam een kracht en een leven tevoorschijn, dat nimmer meer teniet gedaan kon worden. De ge volgen verspreidden zich over de gehele aarde en ook in deze tijd bemerken wij nog steeds de werkzaamheid bij ons en in onze omgeving. Deze Geest is niet op de aarde geboren; Hij is een volle dig en zuiver wonder van de drieënige God, die een geestelijk rijk oprichtte zo wel bij de Joden als bij de heidenen. De natuurlijke schepping is een voor beeld en een parallel van de geestelijke schepping. Ook op onze aarde vond een ontwaken van nieuw leven plaats. In de beginne was de aarde woest en ledig, het was er donker en de Geest Gods zweef de over de wateren. In deze oertijd, toen er nog geen toppen der bergen en geen kruinen der bomen boven de wateren zichtbaar waren, zweefde de Geest Gods reeds over de vloed. Nadat de aarde ge vormd werd, verzamelden de wateren zich in de bekkens der zeeën en der me ren, in rivieren en beken. En de aarde bracht jong groen voort, gras, kruiden, bomen en schepselen van allerlei aard. En zie:, „het was goed"! Op de aarde ont stond licht, leven en orde. Het Pinksterfeest is een feest Gods, God brengt Zijn Zoon met de gelovende gemeente in verbinding. De Geest, die van de Vader en de Zoon is uitgegaan, verbindt ze teza men: „we zullen komen en woning bij u maken!" Daartoe moeten we le ren bidden: „Heer, ik ben niet waar dig, dat Gij onder mijn dak ver toeft!" alsmede: „Wat is een mens en een mensenkind, dat Gij U zijner ontfermt en Hem een hoge ereplaats geeft?" In het hierboven genoemde bijbel woord zegt Jezus: „Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Troos ter geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn." Wat zouden wij zonder deze Trooster zijn? Wij zouden als wees kinderen zijn, kinderen zonder enige gemeenschap met de Zoon of de Va der! Deze Trooster moest komen, ten einde de gemeente te roepen, te ver zamelen en te verlichten. De Heili ge Geest moest het heilsplan des Va ders, dat de Zoon volbracht had, door middel van de apostelen onder de mensen brengen om ze de genade goederen en het eeuwige leven af te dragen. Het is heel iets ander of men door de Heilige Geest onderwezen wordt, of al leen door het koude verstand. Wanneer de Geest der waarheid bij een meer gron dige erkenning van zonde en onwaardig heid een woord van genade en waarheid uit de Heilige Schrift ons doet omvatten, dan staat Christus zo geheel anders vohr ons dan voorheen. Wanneer men door deze Geest gaat beseffen wat zonde en gericht toch wel zijn, dan krijgen de woorden van zonde en schuld een veel diepere betekenis voor het angstig hart. Zij, die dat bij ondervinding hebben, we ten een dronk fris water, die men voor dien in de woestijn des levens niet kon vinden, heus wel naar waarde te schat ten. Toen Petrus met vreugde op het pink sterfeest predikte, toen Stefanus onder een hagel van naar hem geworpen ste nen vreugdevol naar de hemel opzag, toen Paulus met een wereld van vijan den moest strijden, toen Johannes op een woest eiland in ballingschap vertoefde en een inblik kreeg in de geheimen van net Godsrijk, toen hebben ze een verhe ven vrede en een zalige vreugde geno ten en toen hebben ze de waarheid ver nomen van de belofte: „Ik zal u geen we zen laten!" Laten we onszelf toch zolang we nog op aarde vertoeven, in de allermoeilijk ste uren vastklampen aan het woord vol goddelijke vrede en liefde: „Gij zult Mij zien, want ik leef en gij zult leven. Op die dag zult gij erkennen, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in U!" Dat is een belofte die ver uitgaat boven het aardse pinksterfeest, ja over alle feestelijke vreugde enerzijds en droevige uren anderzijds en die wijst op een eeu wig leven en Hemels thuis. In verband met de evenementen op de 2e Pinksterdag wordt ons blad toegezonden aan alle hotels, pensions, bungalowkampen, kampeerboerderijen enz. Beleefd verzoeken wij de eigenaren of beheerders de ontvangen exemplaren zo spoedig mogelijk aan hun gasten te willen uitreiken of op de leestafel neer te leggen. Bij voorbaat hartelijk dank. school is ondergebracht in een oude vil la, met dezelfde problemen zit. Als men met voorstellen komt kan men van verschillende gedachten uitgaan, dat is o.m. gebleken uit de brief van de bur gemeester, maar als men saneren wil moet men zich toch in elk geval afvragen, wat kost dat. Men heeft nu de barste weg gekozen en! de huidige voorstellen zijn voor ons dan ook gekomen als een don derslag bij heldere hemel, aldus de heer Sprokkereef. Uit de vei'gadering, die overigens een rustig karakter droeg, kwamen tal van vragen en protesten, welke laatste enke le malen met applaus werden begroet. Men stelde, dat het noodzakelijk is het hoofdbestuur over het standpunt van de Holtense afdeling goed in te lichten en het o.a. van zijn antwoord te doen af hangen of men de verhoogde contributie wel zal voldoen. Anderzijds werd voorgesteld de Minis ter over deze plannen in te lichten en zijn tussenkomst in te roepen om deze op de voorgestelde wijze niet te laten door gaan. Het optreden van het dagelijks bestuur der OLM raakt kant nog wal en is in strijd met de coöperatieve gedachte, die een van de doelstellingen is van de OLM, zo werd opgemerkt. Ernstig bezwaar had men, dat de be sprekingen met de betrokken afdelingen afzonderlijk zijn gevoerd. Gevraagd werd de saneringsplannen alsnog in een ge combineerde vergadering te bespreken. Tenslotte werd met algemene stemmen besloten aan de Minister van Landbouw en Vissery in een telegram om diens tus senkomst te verzoeken en om ingrypen in het onverantwoordelijk en kortzichtig be leid en werd een motie aangenomen waar in o.m. aan het hoofdbestuur van de OLM wordt medegedeeld, dat de vergadering over de gang van zaken zeer is ontstemd en teleurgesteld en dat het vertrouwen in het bestuursbeleid hierdoor ernstig is ge schokt. Herstel van het vertrouwen in het bestuursbeleid zo wordt in de motie gezegd, is afhankelijk van de aard van het definitief voorstel, dat op korte ter mijn wordt verwacht. Met het uitspreken van zijn dank voor de stijlvolle wijze waarop de vergadering op de mededelingen van het afdelingsbe stuur heeft gereageerd sloot de voorzit ter de bijeenkomst. Gevonden: Waterpomptang; steeksleu- tel; rijwieldynamo; regenkapje (wit plas tiek); speelgoed „Bambi"; kindervest, wol, roze-rood; auto-sleuteltje aan ring. Verloren: hond (Dalmatiër); bamboe bezem met steel; plastiek regenjas, zwart- donkergrijs; Canadese legertas, inhouden de: broodtrommel, fles, set schroeven draaiers, lederen motorhandschoenen, portefeuille met rijbewijs en paspoort; gabardine regenjas („Gardi"); sigaret tenkoker. Inlichtingen dagelijks op het groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten. Dorps straat 22 van 9-13 en van 14-22 uur. Geboren: Janneke Willemien, dv J. Huzen en H. J. Kruiskamp, Look 4. Hendrikus, zv H. Lonink en J. R. Klum- pers, Dijkerhoek 67. Hendrika Wilhel- mina, dv G. H. Schooien en J. Slijkhuis, Borkeld 40c. Gehuwd: R. F. Sinjorgo, 25 jr., Deven ter en M. C. Braunius, 29 jr., Holten. J. A. Schuppert, 35 jr., Holten en J. Veld huis, 31 jr., Rijssen. BEVOLKING: Ingekomen: B. Span en gezin van Al melo naar Gaardenstraat 23. M. ten Bos van Amersfoort naar Holterberg 61. M. Zaalberg van Warnsveld naar Look '19. G. J. Schippers van Ermelo naar Larenseweg 24. H. E. Rijken van Hel iendoorn naar Holterberg 26. Vertrokken: R. H. Socntpict en gezin van Holterberg 26 naar Enschede. L. H. Nijenhuis van H. J. Wansinkstraat 29 naar Diepenveen. H. J. Stegeman van Holterbroek 5 naar Arnhem. G. J. Huisman en gezin van A. J. Goldstein- straat 9 naar Wormer. H. Bosschers van Beuseberg 139 naar Diepenveen. Mevr. Enklaar knipte lint door Donderdagmiddag beleefden tal van bewoners van de buurtschap Beuse berg een vreugdevol moment, toen de echtgenote van de burgemeester, mevr. C. P. K. Enk laar-van Andel, met een versierde schaar, welke haar werd aangeboden door de 9-jarige Jo hanna Bekkernens GH.d., omstreeks 3 uur op de Larenseweg aan het be gin van de Braaimveg een oranjelint doorknipte, dat de aangelanden daar gespannen hadden en dat de toegang versperde tot de 4 km lange verbin dingsweg, welke de Larenseweg met de Markeloseweg verbindt. Het zoveelste tracé van zandwegen, bestaande uit.de Braamweg, de Ga- gelweg en de Langstraat, is van een gesloten wegdek voorzien tot grote voldoening van de buurtschapbewo ners, die thans van de ergerlijke mod derpoelen in de winter zijn verlost en van de middenstanders, die de boe ren hun winkelwaren, voederartike len en kunstmeststoffen nu gemakke lijker en beter aan huis kunnen be zorgen. Bij deze eenvoudige officiële ingebruik neming waren behalve de belanghebben den, buurtgenoten, het dagelijks bestuur der gemeente, tal van raadsleden, de tech nici van de gemeente en de Ned. Heide Mij en de aannemer aanwezig. Voordat mevr. Enklaar het lint door knipte sprak de heer H. J. Bosschers (Jan zes) het gezelschap toe en wees hij op de grote blijdschap die allen vervult nu deze prachtige harde weg de verbindingen met de hoofdwegen zoveel gemakkelijker maakt. Er valt nu reeds toenemend ver keer op de weg te constateren, consta teerde de heer Bosschers en zij is nog maar pas gereed. Hij bracht dank aan het gemeentebestuur, aan de gemeente-archi tect, de heren van de Heide Maatschappij en de aannemer de heer Jasper van 't Verlaat uit Hardinxveld, die er een uit stekende weg van gemaakt heeft. ONTSLUITING Burgemeester Enklaar zeide, dat hij zich de voldoening van de buurtschapbe- woners wel kan voorstellen. Hun boerde rijen worden nu beter bereikbaar en hun landerijen ontsloten. Ook van de midden stand is men er zeer mee gebaat. Vroeger moesten de boeren al hun artikelen zelf halen, nu wordt hen alles thuisbezorgd. In het verleden met deze verhardingen begonnen, gaat dit werk nu door. Er is een verbinding tot stand gekomen, die a.h.w. een rondweg om Holten vormt, of althans binnen afzienbare tijd zal vormen, omdat men ook de Markeloseweg over wil steken naar de Rijssenseweg. Nadat het lint was doorgeknipt, trok men in feestelijke optocht met auto's, brommers en fietsen over de weg, om de verharding in ogenschouw te nemen. Aan het eindpunt werd in de cantine Zondag 5 juni (Eerste Pinksterdag): Pinksterappèl in de Ned. Herv. Kerk te Markelo, des avonds om 7.30 uur. Zondag 5 t.m. dinsdag 14 juni: tandarts Steunenberg wegens vakantie afwezig (zie adv.). Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag), 8 uur: Openluchtvoorstelling Chr. To neelvereniging „VIOS" onder de feest- bomen onder auspiciën van de Herv. Jeugdraad. Opgevoerd wordt: „Spot niet met de liefde", luchtig zomer- avondspel van Jan Naaijkens (zie ad vertentie). Pinkstermaandag, 1.30 uur: Grote demon stratie Land. Rij vereniging „Bergrui- ters" en de ponyclub in „Kalfstermans- weide" (zie adv.). Maandag 6 juni tot en met vrijdag 10 juni: Kapper W. Drent wegens vakantie ge sloten (zie adv.). Dinsdag 7 juni, 19-21 uur: Voorlichtings avond Gelders Bouwteam in hotel Vos man (zie adv.). Zaterdag 11 juni vanaf 2 uur: inwisseling zegelboekjes, registratiekaart en va kantiebonnen bij P. F. van Doorn, H. J. Wansinkstraat (zie adv.). Zaterdag 11 juni, 3-6 uur: Inlevering va kantiebonnen bij G. H. Oplaat, Kolweg 22 (zie adv,). Zaterdag 11 juni: Lompeninzamélings- aktie ten bate van HMV in de buurt schappen (behalve Dijkerhoek) en hoogstwaarschijnlijk in het dorp en naaste omgeving (zie adv.). Maandag 13 juni: Lompeninzamelings- aktie in Dijkerhoek. op zondag 5 juni (le Pinksterdag) en maandag 6 juni (2e Pinkster dag). Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. (medewerking kerkkoor) Ds. Israël. 10 uur in „Irene" Jongeren dienst. 2e Pinksterdag 10 uur Ds. Onstenk van Bathmen. In alle Pinksterdiensten ex tra collecte voor Provinciaal Kerke- werk. Dijkerhoek. Zondag 9.30 uur Ds. Schel lingerhout van Mai'kelo. Extra collecte voor Provinciaal Kerkewerk. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoogkamp. 2e Pinksterdag 9 uur Ds Hoogkamp (zangdienst). Tijdens de Pinksterdagen is de derde collecte bestemd voor de zending op Soemba. Officiële publicatie SCHOUW WATERLEIDINGEN Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen bij deze ter openbare ken nis, dat op de hierna bepaalde dagen zal worden overgegaan tot het SCHOUWEN DER WATERLEIDINGEN in deze gemeente, t.w. op maandag 20 juni a.s. de Kleine Wa terleiding, de KI aphekkewaterlei ding en de Steeg-Egbertswaterlei- ding en dinsdag 21 juni a.s. de Koordes- en Schuttewaterleiding en de Essen- en Boerendanswaterleiding. De onderhoudsplichtigen worden her- innei'd aan artikel 19, le lid en artikel 20, le en 2e lid van het Reglement op de wa terleidingen. Holten, 2 juni 1960. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. ZITTING W OONRUIMTECOMMISSIE De voorzitter van de Woonruimtecom missie maakt bekend, dat de maandelijk se zitting dier commissie niet zal plaats hebben op dinsdag 7 juni a.s., maar op dinsdag 14 juni d.a.v. te 7.30 uur n.m. Holten, 3 juni 1960. De voorzitter voornoemd, J KROON. van het kampeercentrum „De Haspel" nog een bijeenkomst met een feestelijk tintje gehouden, waarbij de burgemeester de heren van de Ned. Heide Mij en de aannemers dankte voor de buitengewoon goede en prettige samenwerking. Ook bracht hij dank aan de gemeente-archi tect, de heer J. I^ouwerse en de andex-e technici. Het raadslid, de heer M. Teeselink, wees hier in een korte toespraak nog op de grote waarde van de harde wegen voor de plattelandsbevolking. Hij wenste de buurt schapbewoners toe, dat zij nog heel lang zullen profitex'en van deze weg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1