125 jaar Ter Horst en Co. U.L0a-soho®l krijgt aSs bovenbouw Middelbare leroepsscbool Vergadering der Plattelandsvrouwen Geslaagden Avondnijverheidsschool Openluchtvoorstelling onder de feestbomen Veel bezoek op Hemelvaartsdag PREDIKBEURTEN AGENDA: Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijke Stand Jubileumfeesten met zeer gevarieerd programma No. 22. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 28 MEI 1960 NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting }JHoltens Nieuwsblad" 7, •- 1 r7 te Holten. Telefoon 05183 - 231 Adv.-prys 1-15 mm. (a contant) 2.-. Iedere mm. meer f 0.08 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Op de vrijdagavond van de vorige week onder voorzitterschap van de heer L. C. van de Bovenkamp in het gebouw Irene gehouden ouderavond van de openbare ulo-school, heeft het hoofd der school, de heer J. Sinnema, enkele belangrijke me dedelingen gedaan omtrent de toekomsti ge ontwikkeling van het onderwijs aan deze school. Zoals bekend wordt door de ze ulo-school deelgenomen aan het expe riment van het paedagogisch centrum van het N.O.V. en omvat zij vier leerjaren, maar wordt aan de leerlingen, die het einddiploma niet zullen kunnen behalen aan het einde van het 3e leerjaar na onderzoek een eenvoudig schooldiplo ma (certificaat) uitgereikt. Ook zij komen in de praktijk echter meestal goed te recht. De huidige school leidt op zowel voor het technisch middelbaar onderwijs (uts en eventueel hts) als voor administratief middelbaar onderwijs. Een technische school is in verband met de benodigde technische outilage niet te realiseren, al dus de heer Sinnema, maar er bestaan voldoende mogelijkheden voor een z.g. administratieve en commerciële opleiding. Spreker is overtuigd, dat er straks vraag zal komen naar deze leerlingen van de kant van de handel. Er zal dan ook voor dit onderwijs een adviescommissie uit het bedrijfsleven nodig zijn, om in samenwer king met het personeel de leerlingen be kwaamheden bij te brengen, die de prak tijk hen niet zo gemakkelijk geven kan. Het einddiploma zal komen te liggen op het niveau van een 5-jarige handels avondschool. De heer Sinnema gaf hierbij een opsomming van de machines en sy stemen, die deel zullen uitmaken van dit onderwijs, terwijl het niet Uitgesloten moet worden geacht, dat de leerlingen ook in praktisch verband ervaringen zul len moeten opdoen gedurende hun studie tijd. Men hoopt in 1961 met dit onderwijs in de 2e klas van deze middelbare beroeps- school te beginnen met' de leerlingen, wel ke het einddiploma A met middenstands diploma hebben behaald. Later kunnen ook de goede leerlingen uit de 3e klas van de ulo, die in de richting van het midden standsdiploma studeren in de eerste klas van deze school worden toegelaten. Het bepalen van de richting van hun studie zal natuurlijk met de ouders der leerlin- Rijssen gaat de volgende week feest vieren. Ter Horst en Co. N.V. Koninklijke Jutespinnerij en -Weverij, bestaat 125 jaar en.de herdenking van dit belangrijk jubi leum in onze nabuurgemeente zal met bij zondere luister en feestelijkheden gepaard gaan. Vijf geslachten Ter Horst en hun com pagnons hebben in 125 jaar een bedrijf op gebouwd, dat op het gebied van de jute- verwerking een wereldnaam bezit en dat momenteel aan meer dan 1250 personen werkgelegenheid verschaft. Met welke moeite en zorgen en met wel ke enorme problemen dit gepaard ging en nog gaat, wordt nog het duidelijkst gedemonstreerd door enkele typerende woorden uit de gelukwensen, welke „de firma", zoals men in Rijssen zegt, ontving van haar oudste klant, de Nederlanse Iiandel-Maatschappij „Honderd vijf en twintig jaren: een hele tijd! Geen mens, hoezeer het hem ook meeloopt, is het gegeven deze leef tijd te bereiken. Handelslichamen heb ben op mensen, in dit opzicht, een streepje voor. Maar ook zij, willen zij niet ten onder gaan. hebben zich tegen de slopende werking van de tijd te ver zetten. Zij moeten optornen tegen tal van elementen die zij niet kunnen be ïnvloeden. Zo de conjunctuur, vraag en aanbod, de nationale wetgeving, loon- en prijzenpolitiek, het politiek en econo misch bestel van heel de wereld." Tol nu toe zijn de problemen steeds op gelost. Er is dus alle reden om feest te vieren. Te meer, omdat het 100-jarig be staan niet werd herdacht. Het viel in 1935, net in de crisisjaren. OOK HOLTEN FEEST Ook voor Holten is het feest. Niet al leen, omdat hier in juli 1957 een filiaal bedrijf werd gesticht, een moderne jute- weverij, welke aan ca. 50 personeelleden een goede boterham verschaft, maar ook omdat de familie Ter Horst als het ware gen worden overlegd. Zonder hen wordt geen beslissing genomen. De heer Sinnema verklaarde nog, dat men in Den Haag welwillend staat te genover deze plannen, die op papier reeds geheel zijn doorgedacht, omdat hier iets gebeurt voor de opleiding der kinderen, dat met hun aanleg in overeenstemming is. Spr. gaf voorts een uitvoerige uiteen zetting hoe de school in haar experimen tele stadium thans werkt en deelde mee, dat in verband met de toename van het aantal leerlingen, de in de Gaarden nieuw te bouwen school niet twaalf, maar veertien leslokalen zal bevatten. Aan het begin van de vergadering deel de de voorzitter mede, dat de heer Sin nema, ondanks zijn drukke werkkring, kans heeft gezien de acte M O Paedago- giek, waarvoor normaal vier jaar staat, in twee jaar te behalen. Zijn woord van gelukwens werd door de talrijke ouders met een hartelijk applaus onderstreept. Bij de verkiezing van 5 leden van de oudercommissie werden gekozen voor Ok- kenbroek e.o. de heer W. Haverslag, voor Rijssen e.o. de heren J. Boonstra en H. Nijland, voor Markelo e.o. de heer J. W. Boode en voor het Markelose Broek de heer A. J. Aanstoot. Blijkens mededeling van de penning meester, de heer J. H. Bosschers, bedroe gen de inkomsten f 609,29 en de uitgaven f 452,70, zodat er aan het einde van het boekjaar een klein batig saldo was. De kosten van de feestelijke ouderavond in het nieuwe boekjaar zijn echter zo hoog geweest, dat er thans een deficit is ont staan. In verband hiermede werd voorgesteld van de ouders een tussentijdse bijdrage te vragen, waarmede de vergadering gaar ne akkoord ging. De boekhouding was door de heren E. Wegstapel en B. C. Hartenberg keurig in orde bevonden, zodat de penningmees ter onder dankzegging voor zijn beheer, decharge werd verleend. In de plaats van de heer Wegstapel werd in de kascom- missie aangewezen, de heer J. W. Reijlink. Hierna deed de heer Sinnema zijn me dedelingen. De school telt thans 230 leerlingen. In juli 1961 zullen de eerste leerlingen met een certificaat (de juiste naam komt nog) de school verlaten. Zij hebben dan met vrucht 3 jaar Ulo-onder wijs genoten. Er werden verschillende vragen ge steld, welke door de heer Sinnema wer den beantwoord, waaruit o.a. bleek, dat, indien de z.g. Mammouthwet van Minis ter Cals het Staatsblad niet zal berei- met Holten verweven is door het uitge strekte grondbezit, dat zij hier heeft en door de jacht, die haar mannelijke leden hier al zeer vele jaren beoefenen. De Ter Horsten zijn hartstochtelijke jagers, die de Holterberg pp hun duimpje kennen en in onze gemeente zelfs twee jachtopzie ners hebben wonen. Als de oude Aaftink (Spier) nog leefde, zou hij heel wat van deze jachtpartijen kunnen ver tellen. ken, de huidige school plus de toekom stige bovenbouw niet in gevaar zullen ko men. Aan het slot van de bijeenkomst dank te een van de ouders de heer Sinnema en zijn collegae voor de grote zorg, welke aan elke leerling, ook individueel, wordt be steed. De heer Sinnema toonde zich verheugd over de goede samenwerking met de ou ders, die voor het onderwijs zeer belang rijk is. De voorzitter heeft het scheidende lid van de oudercommisie, de heer Ten Bol- scher uit Rijssen, bedankt voor zijn ar beid als zodanig. De leden van de afdeling Holten van de Chr. Bond van Plattelandsvrouwen kwamen vorige week donderdagavond voor de laatste maal in dit seizoen bijeen in gebouw „Rehoboth". De presidente, mevr. J. Rietberg-van Lindenberg, opende de vergadering met het laten zingen van Psalm 103 2, ging hierna voor in gebed en las vervolgens Jacobus 5:13-20. Zij sprak hierna een hartelijk woord van welkom, waarbij zij zich in het bijzonder richtte tot de spreek ster voor deze avond, mevr. Heersink te Vroomshoop, en tot enkele dames, die als gasten aanwezig waren. Mevr. Heersink hield hierna een inlei ding over het onderwerp: „De sfeer in een Christelijk gezin", waarbij zij achter eenvolgens stilstond bij de volgende vier punten: 1 De vrouw als weduwe; 2 De alleenstaande vrouw; 3 De kinderloze vrouw; 4 De vrouw als moeder Er wer den naar aanleiding van de lezing van mevr. Heersink een groot aantal vragen gesteld, die op duidelijke wijze werden beantwoord. Na de pauze waarin koffie werd ge presenteerd had bestuursverkiezing plaats wegens verplicht aftreden van de presidente. Daar de stemming geen be slissing bracht, zal in de eerste vergade ring in het a.s. najaar in de vacature worden voorzien. Mevr. Rietberg-Van Lindenberg, die deze avond voor het laatst de leiding had, wees in haar slotwoord op de noodzake lijkheid van het bestaan van de Chr. Plat telandsvrouwen-organisatie, die in de eer ste plaats de belangen van de leden wil dienen, doch tevens op de bres wil staan voor het welzijn van het platteland. De goed bezochte bijeenkomst werd door mevr. Heersink met dankgebed ge sloten na het gezamenlijk zingen van ,,'k Wil U, o God, mijn dank betalen". Wij achten het daardoor een gelukkige coïncidentie,, dat de heren Ter Horst en Co. door de stichting van de jute-weverij de gemeente Holten laten delen in de bloei van hun bedrijf door hier werkgelegen heid te scheppen. Bijzonder sympathiek is het, dat zij ook de Holtense schooljeugd, van de vier la gere scholen, uitgenodigd hebben voor de kindervoorstelling, welke op zaterdagmid dag, 4 juni, zal worden gegeven op het z.g. Rijlito-terrein te Rijssen. Bij de examens laskursussen van de Avondnijverheidsschool te Rijssen slaag den de volgende leerlingen uit Holten voor het diploma electrisch lassen begin ners: F. Pasop, J. Meerman. Voor het diploma electrisch lassen ge vorderden slaagde G. Krieger te Holten. Op uitnodiging van de Herv. Jeugdraad zal de Chr. Toneelvereniging „VIOS" uit Nijverdal, op pinkstermaandag, 6 juni a.s. in het kader van het VVV-vakantiepro- gramma een openlucht-toneelvoorstelling geven onder de feestbomen op de Holter berg. Opgevoerd wordt het openluchtspel „Spot niet met de liefde" een luchtig zomeravondspel van de bekende auteur Jan Naaijkens. Wij vermoeden dat de Herv. Jeugdraad een bus zal laten lopen vanuit het dorp voor bejaarden en hen, die niet goed ter been zijn, om de plaats van de voorstel ling te bereiken. Zekerheid daaromtrent bestaat echter niet. De voorstelling zal om precies 8 uur beginnen. In het volgend nummer hopen wij nadere bijzonderheden te kunnen pu bliceren. Hemelvaartsdag bracht, mede dank zij het mooie weer, een stroom van bezoekers naar de Holterberg en omgeving. Zeer vele jonge mensen en hele families op de fiets, maar ook ontelbare auto's, motoren en brommers, zochten hun weg door de betrekkelijk nauwe verkeersader naar en uit de berg, de Molenbelterweg, die wanneer straks de autoweg over de Hol terberg wordt gemoderniseerd hoog nodig verbreed moet worden. Gelukkig hebben zich, misschien dank zij juist de grote drukte, geen verkeersongelukken voorgedaan. Men moest het nu wel kalm aandoen. Op de berg heerste een enorme drukte in de omgeving van de hotels vooral in de middaguren. In het dorp kwam de toe loop in de café's en hotels wat later, maar men was er best tevreden over de resul taten van deze dag, die veel kan goed maken bij de aanvang van het seizoen. HISTORIE De overlevering wil, dat de fa. Ter Horst hier al eerder t.w. omstreeks 18701880, in een oude school een jute-weverij zou hebben gehad, samen met de heer Lees- temaker. Wij vermoeden, dat dit Derk ter Horst is geweest. In januari 1880 nam Ter Horst en Co n.l. in Rijssen 'n bedrijf over van Derk ter Horst, die geassocieerd was met Leestemaker uit Enter. De juiste toe dracht is ons niet bekend. Wij laten hieronder nog enkele bijzon derheden volgen over het bedrijf van Ter Horst en Co.: vervolg op pagina 2 Overzicht in vogelvlucht van het be drijf te Rijssen Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. (Bed. H. Doop) Ds. Addink. In beide diensten extra collecte voor inwendige zending. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Israël. Extra collecte voor inwendige zending. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de geestelijke arbeid on der de studenten aan de rijksuniversi teiten. Maandag 30 mei, 8 uur: Bespreking VVV met bestuur der Holtense Handelsver eniging en Bouwvakpatroonsbond in hotel Holterman. Maandag 30 mei, 8 uur: Buitengewone le denvergadering afd. Holten OLM over opheffing lagere landbouwschool. Dinsdag 31 mei, 8 uur: Vergadering Her vormde vrouwenvereniging Dijkerhoek in „Bethanië". Vertoning van prachtige kleurendia's door mej. Wolters. Donderdag 2 juni: G. J. Schuppert, Oran jestraat, de gehele dag gesloten (zie ad vertentie). Vrijdag 3 juni, 's avonds 8 uur: Vergade ring Hervormde vrouwenvereniging in „Irene" met film-causerie door de heer Soer over Nieuw-Guinea. Zondag 5 juni (Eerste Pinksterdag): Pinksterappèl in de Ned. Herv. Kerk te Markelo, des avonds om 7.30 uur. Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag), 8 uur: Openluchtvoorstelling Chr. To neelvereniging „VIOS" onder de feest bomen onder auspiciën van de Herv. Jeugdraad. Opgevoerd wordt: „Spot niet met de liefde", luchtig zomer avondspel van Jan Naaijkens. Maandag 6 juni tot en met vrijdag 10 juni: Kapper W. Drent wegens vakantie ge sloten (zie adv.). Gevonden: hondenhalsband; dames blouse; regenbroek; wieldop van auto; re genjas. Verloren: reservewiel van vrachtauto; boodschappentas; damesvest. Geboren: Dirk Jan, zv H. B. Verveda en A. Romeijn, Industriestraat 14. Al berta, dv J. H. Dollekamp en A. Koop man, Oranjestraat 69. Gehuwd: W. Aalpol, 26 jr. en J. G. Ste vens, 22 jr., beiden te Holten. - M. Meije- rink, 24 jr. en G. J. Hulsman, 22 jr., bei den te Holten. Officiële publicatie HERZIENING VAN HET UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN „HOLTERBERG" Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat vanaf 28 mei 1960 gedurende vier weken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp tot herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen „Holterberg", vastgesteld bij raadsbesluit van 15 juni 1956, nr. 1722, sedert gewij zigd, met de daarbij behorende bebou wingsvoorschriften. Gedurende bovengenoemde termijn van vier weken kunnen belanghebbenden bij de raad bezwaren indienen. Holten, 27 mei 1960. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. AANGIFTE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Burgemeester en wethouders van Hol ten wijzen belanghebbenden op de ver plichting om bij aansluiting of uitbreiding van een elektrische installatie daarvan VOORAF aangifte te doen ten kantore van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf, Dorpsstraat 27. Tot 11 juni 1960 worden de eventuele nalatige installateurs en eigenaren alsnog in de gelegenheid gesteld aan deze ver plichting te voldoen. Onder installaties worden mede begre pen motoren en apparaten voor bedrijfs doeleinden. Voor aansluitingen, welke niet op ge noemde datum zijn aangemeld of die na genoemde datum tot stand worden ge bracht en waarvan niet de vereiste ken nisgeving is gedaan, zal onherroepelijk de boete-bepaling worden toegepast. Holten, 27 mei 1960. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLA-AR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. EERSTE PRIJS MET LOF VAN DE JURY Onze plaatsgenoot, de heer H. J. Fran sen, behaalde met Hemelvaartsdag op het Nat. Federatief Muziekconcours te Eist met de Chr. Muziekvereniging „Excel sior" uit Dalfsen een eerste prijs in de ere-afdeling met 110 punten en lof van de jury.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1