ZITTING Tl holten Overljsselrit I960 was niet moeilijk Dekens van deze tijd AGENDA: V®or „Doe open-actie" Geslaagd® GabaretawsiisI Here. Jeugdraad Kredieten aars Particulieren NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPiJ Start waarschijnlijk volgend jaar weer in Holten «km ii smmm mmMmm PREDIKBEURTEN Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijke Stand Het Roode Kruis klopt bij U aan No. 20. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 21 MEI 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05Jf83 - 23J/. Adv-prijs 115 mm. (d contant) f 2.Iedere mm. meer f 0.08 Als zijn aandeel voor de „Doe Open actie", die de Nederlandse jeugd houdt ten bate van de vluchtelingen in het in ternationale vluchtelingenjaar, organi seerde de Herv. Jeugdraad zaterdag in Irene een geslaagde cabaretavond. Het was vooral ook door de medewer king, die de Instuif-cabaretgroep „De nachtpit" uit Borne, met haar sateiieten, aan deze goed bezochte avond verleende, dat de jonge mensen, de Holtense teena gers, die het hoofdbestanddeel van het bezoek vormden, een aardige en gezel lige avond hadden. De Instuifband „Kwintet Ht2" zorgde voor goede muziek, de „Rubbemekken" van het elastisch cabaret gaven keurige acrobatiek te zien en verschillende mede werkers zorgden voor conference en lied jes van het moderne genre. Maar ook de Holtense medewerkers en medewerksters mochten zich laten zien en horen. De dames van de gemoderni seerde band der Tegehaja's zongen vlotte liedjes met muzikale begeleiding van drie heren, een groepje van 11 meisjes van de teenagers-afdeling van Bato gaf onder leiding van haar oefenmeester, de heer W. Knapen uit Nijverdal een bijzonder aardige gymnastiek- en acrobatiek-de monstratie en vier jongelui speelden en zongen Negro-songs, die door hun reli- gieuse inhoud met grote aandacht gevolgd werden. De „Doe open-quiz" kwam niet hele maal uit de verf. Quizmaster G. Knapen en de 6 jongens en meisjes, die op het podium kwamen, misten nog de nodige routine. Maar het idee was aardig. De avond werd o.a. bijgewoond door de loco-burgemeester, de heer B. J. Ve neklaas Slots en de gemeentesecretaris, de heer G. J. Langenbarg. De verschillende nummers werden aan gekondigd door Henk Paalman. Nadat eerst de Tegehaja's het programma ge opend hadden, waarbij zij o.a. zongen „Batchare", „Op stap" en „De westen wind", sprak de voorzitter van de Jeugd raad Ds. J. H. Israël de aanwezigen toe en bracht hij hen in herinnering, dat mo menteel nog 20 miljoen vluchtelingen om hulp vragen. Hij schetste onder welke dikwijls bedroevende omstandigheden de ze mensen leven en wees er op dat de gezamenlijke jeugd van Nederland o.a. de liquidatie van twee kampen in Duits land mede op zich genomen heeft. Hier voor is een bedrag van f 350.000 genoemd. Ds. Israël deed dan ook een beroep op alle bezoekers om naast de gulden entree nog een offer voor dit doel te brengen. Hierna werd het programma voortgezet in de sfeer van de tegenwoordige jeugd, die voor de ouderen misschien wat moei lijk te vatten is. Van de Negro-spirituals noemen we o.a. het keurig vertolkte „O Heer als ik naar Voor de vluchtelingen De door de Herv. Jeugdraad op zater dag 14 mei in „Irene" gehouden cabaret avond ten bate van de „Doe Open"-aktie, heeft netto f 250,70 opgebracht; de sleu- telaktie der jongeren bracht f 196,47 op, zodat f447,17 aan het hoofdcomité kon worden afgedragen. De jeugdraad heeft zelf f75,- van de onkosten van eerstge noemde avond voor haar rekening ge nomen. Uw troost verlang". Van de Bornse gasten het optreden van Henk ten Tije in zijn „One man show" (a la Toon Hermans), de imitatie van Ward Price door Marinus v. d. Velde met „Making love" en het leuke optreden van Gerda Mulder met „Lipstick on your collar" en andere songs. Ook „Oui, Oui" van de heren van de Ht2 band was heel aardig. Ans Gabeler declameerde een ge dicht van Annie M. G. Schmidt en „Lad der". Er waren ook wel enkele minder ge slaagde nummers bij, maar het jeugdig publiek was er even gul om met haar applaus, dat na ieder optreden klaterend opklonk. De gasten gaven deze medewerking be langeloos, evenals Johan van Bruggen, die voor geluid en verlichting zorgde. De avond werd besloten met een ver loting, die een mooi bedrag in 't laadje bracht. De N.H.M. verstrekt kredieten aan particulieren In bedragen van f 500,- tot f 5.000,- tegen de normale bank-rente. Vervroegde aflossing is steeds toegestaan. Bij overlijden van de krediet nemer wordt de restant-schuld kwijtgescholden. Informeert in een vertrouwelijk onderhoud naar onze gunstige voorwaarden. Inlichtingen worden u gaarne verstrekt door het Hoofdkantoor te Amsterdam en door elk van onze andere 119 kantoren in Nederland. dinsdag van 912 uur in Hotel Holterman, Dorpsstraat 8 De door de regelingscommissie uit de afdeling Overijssel van de KNMV geor ganiseerde Overijsselrit 1960 is onder zo merse weersomstandigheden een sportief evenement geworden, dat vooral voor de insiders weinig moeilijkheden heeft opge leverd. Door de overvloedige regenval van vrij dag op zaterdag waren de mulle paden en landwegen in de route en de wegen in de veenstreken van Vriezenveen en omge ving vast en stevig geworden, zodat de rijders daar niet de minste moeite mee hadden. Alleen in het Wierden,seveld stond het water in het uitgezette traject zo hoog 58 cm dat men genoodzaakt was de route om te leggen. Voor de senioren maar ook voor de meeste junioren was er dus geen kou aan de lucht. Heijboer uit Moerkapelle kon geregeld in de derde versnelling rij den, een omstandigheid, die zich in de voorgaande jaren weinig heeft voorge daan. met zijn 250 cc Norton. Hij is toen naar huis gefietst en nog op tijd aan de start verschenen met een 125 cc Sparta, maar De enorme grintkuilen op de Holterberg vormden ook nu weer een plaats waar veel belangstellenden waren samenge stroomd. Voor de finish in Raalte was een z.g. trialstuk uitgezet, dat voor vele rijders nog wel enige moeilijkheden op leverde. Toch hebben niet alle rijders door ver schillende oorzaken niet de finish be reikt. T. de Haan uit Heino, één van de junioren, kreeg met zijn CZ twee lekke banden in de morgenrit. Hij kwam te laat binnen, maar mocht 's middags na de rust weer starten. Het tweede traject werd foutloos door hem afgelegd, maar hij moest in verband met de eerste uit slag worden gediskwalificeerd. B. Smit uit Markelo uit de junioren-af deling was de pechvogel van de dag. Nog geen kwartier op weg kreeg hij moeilijkheden deze kon hem het geluk niet brengen, want hij eindigde met 27 strafpunten. De start had deze keer plaats in Raal te bij hotel „De Leere Lampe". Hier vertrokken telkens met een minuut ver- Onze goede, oude wollen deken heeft zijn plaats nog steeds behouden en met recht. Maar toch doen wij er góed aan ook kennis te nemen van de nieuwste soorten en het is daarom, dat wij dit maal de aandacht vragen voor een. de ken, die door een groot Nederlands be drijf wordt vervaardigd uit „leacril," een kunstvezel. Wij horen U al zeggen: stop ermee, het duizelt ons bij het horen van al die nieuwe namen. Maar zo erg is het nu ook weer niet. Leacril is een merknaam, die textielfabrikanten pas mogen gebruiken wanneer hun producten, die deze vezels bevatten, zijn getest en goedgekeurd Eigenschappen en bijzonderheden Een deken uit deze vezel gemaakt paart stabiliteit en. stevigheid aan een luxueus voorkomen. Als dekbed gebruikt, vormt hij als het ware een deel van de stoffering van een divanbed of slaap bank. Daarbij is er een keuze uit maar liefst tien pastelkleuren. Heel prettig is het lichte gewicht van deze dekens, die toch een groot warmtegevend vemogen bezitten, vooral in de zomer is zo'n lichte deken ideaal. De afmetingen zullen U verbazen, ze zijn er niet alleen van 1.50 x 2.20 en 1.80 x 2.20, maar ook van 2 x 2.40 en zelfs van 2.20 x 2.40. Ze zijn goed verpakt in een zak met ritssluiting, waardoor ze gemakkelijk op trektochten zijn mee te nemen. Speciaal voor de kleintjes Ook de kinderdekens zijn licht, warm en bijzonder zacht en, zo gemaakt, dat die altijd bezige vingertjes er geen plui zen uit kunnen trekken. De afmetingen van de babydeken zijn 75 x 1.00 en van de kinderdeken 1.00 x 1.50. Het prettige is ook, dat deze dekentjes gemakkelijk gewassen kunnen worden., zonder dat zij krimpen of vervilten en zij zijn in een wip droog, als de gegeven wasvoorschriften goed gevolgd worden. En wat verder zo prettig is: motten lus ten die leacril dekens niet. Alle dekens zijn verder afgezet met nylonband, dat ^ok goed kan worden gewassen. Ook andere producten Het spreekt welhaast vanzelf, dat deze vezel ook gebruikt wordt voor andere producten als vloerbedekking, stoffen voor de confectie-industrie, slaapzakken enz. De verwerking geschiedt door ver schillende Nederlandse firma's, die er borg voor staan, dat van een kwaliteits artikel kan worden gesproken. Zo zien wij steeds weer, dat de Neder landse industrie haar mannetje staat. Zij paart vakmanschap aan vernuft, u kunt dus gerust eens zo'n nieuw product proberen, want „Wat Nederland Maakt mag er zijn!" Laat hem gerust even ravotten voor slapen gaan. Deze deken kan er tegen. schil 41 rijders. Dit aantal heeft bijna ai tijd het dubbele bedragen, maar blijk baar is de rust en de vrede in de motor- sportwereld nog niet helemaal terugge keerd. Men gaat nu spoedig met elkaar praten. De organisatie vanuit Raalte is niet zo goed bevallen. Zeer waarschijnlijk zal het vougend jaar weer in Holten ge start worden. Van de zijde van het hoofdbestuur van de KNMV was hier tegenwoordig de se cretaris van de centrale sportcommissie, de heer Ben Majoor De heer B. W. Win kel uit Vriezenveen vertegenwoordigde de regionale sportcommissie. Over Heino, de Lemelerberg, Hancate, Westerhaar, Sibculo en Bruinehaar met o.a. de grintkuilen ging de route via de veenstreek naar Vriezenveen, waar in hotel Höfte de rust werd gehouden. Van daaruit ging het naar Hoge Hexel en via de venen en waterplassen, die men nu vermijden moest, naar Eversberg. Over de Grimberg achter Rijssen liep het parcours vervolgens naar Enter en over de Borkeld naar de Holterberg. Na het passeren van de enorme grintkuilen werd gereden via Luttenberg naar „De Els- kamp" en langs het Overijssels kanaal naar de finish in Raalte. In het hotel waar ook gestart was, maakte de voorzitter van de regelings commissie, de heer J. F. A. Wing Easton, de voorlopige uitslag bekend. In verband met het overlijden van de Wierdense bromfietsrijder Verver ten gevolge van een hem overkomen ongeval, waren zijn deelnemende plaatsgenoten niet aan de start verschenen, zodat de af deling senioren 50 cc kwam te vervallen. De resultaten van de geplaatste rijders waren als volgt: A-junioren tot 50 cc: A. G. van Dijk, Wierden op Sachs, 0 str.p.; W. van Dijk, Wierden op Morini, 0 str.p.; H. van Lin- denberg, Holten op Batavus, 0 str.p.; P. Plevier, Oterleek op HMW, 0 str.p.; G. M. Bannink, Holten op Berini, 4 str.p. C-junioren tot 150 cc: P. Hoogland, Blij a op CZ, 0 str.p.; G H. Lindeboom, Heino op CZ, 1 str.p.; B. Smit, Markelo op Sparta, 27 str.p. D-junioren tot 200 cc: K. Benak, Rui- nerwold op Maico, 0 str.p.; C. de Jong, Zwammerdam op Jawa; N. L. Pols, Waal wijk, 6 str.p.; R. van 't Veld, Nij verdal op NSU, 8 str.p.; A. van Haren, Rheden op Salira, 10 str.p. E-junioren tot 250 cc: H. van Olst, Hei no op Maico, 0 str.p.; J. Sikkema, Den Haag op Maico, 1 str.p.; L. J. Huybers, Rijswijk (Z.H.) op Matchless, 7 str.p. en H. G. Bohncke, Aalsmeer op Pueh. 9 st. F-junioren tot 250 cc: J. W. Kok, Lo- chem op AJS, 0 str.p.; G. J. Klein Nagel voort, Markelo op Velocette, 2 str.p. L-senioren tot 200 cc: G. Aaltink, En schede op Maico, 0 str.p.; J. van Dobben, Zwammerdam op CZ, 0 str.p.: D. J. Mul ler, Holten op CZ, 0 str.p.; T. Bakker Was senaar op CZ, 0 str.p.; P. H. Baelde, Naar- den op DKW, 1 str.p.. M-seimioren tot 250 cc: A. H. Vrolijk, M-senioren tot 250 cc: A. H. Vrolijk, sterhuis, Mensingeweer op Jawa ,28 str.p. N-senioren boven 250 cc: J. Heijboer, Moerkapelle op BSA, 2 str.p. en W. C. te Hasseloo, Löchem op BSA, 9 str.p. Veertien rijders behaalden goud met 0 strafpunten, 12 zilver met 1-25 straf punten en twee brons met 26-50 strafpun ten. Naar het pony-concours De pony-club van de landelijke rij ver eniging „De Bergruiters" zal op donder dag 26 mei a.s. (Hemelvaartsdag) deel nemen aan het groot internationaal con cours, dat in ons land gehouden wordt. Laren (Gld.). Dit is het eerste pony-con- cours, dat in ons lnad gehouden wordt. Vrijgesteld Aan de dienstplichtige der lichting '60 B. J. Veneman, Neerdorp 30, is een jaar vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens persoonlijke onmisbaarheid. Maandag 23 mei, 8 uur: Ledenvergade ring afd. Holten Ned. Bond van Platte landsvrouwen in hotel Holterman. Dinsdag 24 mei, 8 uur: Vergadering NVV- Bestuurdersbond in hotel Holterman. Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag): Dansen in hotel G Müller (zie adv.). Zondag 5 juni (Eerste Pinksterdag): Pinksterappèl in de Ned. Herv. Kerk te Markelo, des avonds om 7.30 uur. Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag), 8 uur: Openluchtvoorstelling Chr. To neelvereniging „VIOS" onder de f eest bomen onder auspiciën van de Herv. Jeugdraad. Opgevoerd wordt: „Spot niet met de liefde", luchtig zomer- avondspel van Jan Naaijkens. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. Ds. Bousema van Wageningen. In bei de diensten extra collecte voor ont heemden. 10 uur in „Irene": Jongerendienst. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Addink. Ex tra collecte voor ontheemden. Hemelvaartsdag. Holten. 10 uur Ds. Is raël. Geref. Kerk. 9.30 en 3 u. Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Vrije Universiteit. Hemelvaartsdag 9 uur Ds. Hoogkamp. Gevonden: zijden sjaal; zonnehoedtas; portemonnaie zonder inhoud; portemon- naie met inhoud; bal; regenbroek; com binatietang; paar handschoenen; lees boek; paar gymnastiekschoenen; lap, waarin gewikkeld bromfietsgereedschap. Verloren: dames-regenjas; kindervest. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten en wel van 9-13 en van 14-22 uur. Geboren: Berend Jan, zv A. J. Paal man en J. van Dijk, Pastoriestraat 23. Agnes Maria Gezina, dv M. G. Hegeman en C. M. Heuven, Espelo 10. Dika Ber- narda, dv J. Aanstoot en A. Paalman, Beuseberg 144. Ondertrouwd: Joh .Kruimelaar, 22 j., Holten en J. M. Tempelman, 22 jr., Hel- lendoorn. Gehuwd: J. Brands, 27 jr. en H. Vrug- gink, 26 jr., beiden te Holten. H. J. Stam, 34 jr., Diepenveen en H. Bosschers, 35 jr., Holten. H. Pasop, 22 jr., Holten en J. H. Diepenbroek, 17 jr., Markelo. BEVOLKING: Ingekomen: J. U. Schift en gezin van Borne naar Holterberg 26. J. Deurlo en gezin van Breda naar Burg. v. d. Borchstraat 6. Mej. J. ten Berge van Rijssen naar Look 85. Mej. G. H. Kis- temaker van Markelo naar Bessinkpas- straat 25. P. L. Brave en gezin van Amsterdam naar Bessinkpasstraat 27. Mej. H. C. Tetenburg van Voorburg n. Bessinkpasstraat 33. Vertrokken: F. H. Zwier van Holten n. Enschede, Dennenweg 216. In het tijdvak van maandag 23 mei tot en met zaterdag 4 juni a.s. wordt de jaar lijkse geldinzameling gehouden ten bate van het Ned. Roode Kruis. Het bestuur van de afdeling Holten heeft aan alle gezinshoofden en alleen- wonenden, waarvan hem de adressen be kend zijn, een circulaire met geldzakje gezonden met het vriendelijk verzoek een klein offer te willen brengen ten behoeve van het belangrijke werk, dat deze we reldomspannende organisatie met name in Nederland verricht. Haar activiteiten bewegen zich op ve lerlei gebied, maar deze zijn niet mogelijk zonder de steun van het gehele Neder landse volk. Ook op de Holtense ingezetenen wordt dus een dringend beroep gedaan om hun Roode Kruis de middelen te verschaffen om nood en ziekte te lenigen, om blinden weer ziende te maken (hoornvliestrans plantaties) en gebrekkigen afleiding te verschaffen door hen lectuur enz. te ver strekken. Welk een vreugde wordt lang durige zieken niet geboden door de weke lijkse tochten met de salonboot „Henri Dunant". Daaraan kimt u allen medewerken door iets in het zakje te stoppen. Het wordt door de heer "X Paalman, gepensioneerd spoorwegbeambte. Burg. v. d. Borchstraat, aan uw woning afgehaald. Mocht u geen zakje ontvangen hebben, stelt u dan met hem in verbinding. Geeft in elk geval voor UW Roode Kruis!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1