Anjer-F,amllie-F oio-Rally Bergruiters met Pasen Prachtige seccessen voor Druk vreemdelingenverkeer fckels krijgt nieuwe zuivelfabriek Paasvuren brachten nog geen lenteweer Meimarkt met weinig kramerijen NATIONALE FEESTDAG 5 MEI Holtens Nieuwsblad volgende week een dag eerder PREDIKBEURTEN AGENDA Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen Streekconcours te Diepenheim No. 16. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 23 APRIL 1960 NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichtingflattens Nieuwsblad» Adv.-prijs 1—15 mm. (a contantf 2.-. Iedere mm. meer f 0.08 te Holten. Telefoon 05Jf83 - 23Jf HOLTENS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal In het kader van de Anjer-actie 1960 wordt op 5 mei, Nationale Feestdag, een foto-familie-rally gehouden in de Pro vincie Overijssel. Deze rit leent zich uit stekend voor deelname van auto's, moto ren, scooters enl bromfietsen, daar de rally het karakter draagt van een tour evenement. De deelnemers kunnen aan de hand van een eenvoudige routebe schrijving en eert -kaart, die zij bij de startplaatsen ontvangen, zeer gemakke lijk de route volgen. Behalve de routebeschrijving en de kaart, ontvangen de deelnemers aan de startplaatsen, kaarten met genummerde foto's van diverse gebouwen, bruggen etc., welke aan de route voorkomen. De bedoeling is, dat de nummers van de be treffende foto's op de daarvoor verstrek te kaart worden ingevuld. De rally voert uitsluitend over uit stekende wegen en door fraai na tuurschoon. De deelnemers kunnen starten tussen 912 uur v.m. Sluiting der controle en finish om 18 uur. Voor eerü parcours met een lengte van 165 km. heeft men dus 9 uur rijtijd beschikbaar. In verband met de vrije start van 912 uur zijn dan ook uit sluitend routecontroles opgesteld en derhalve geen tijdcontroles. De deel nemers zijn niet aan een max. snel heid gebonden, zodat ruimschoots ge legenheid wordt geboden om tijdeng de rit verpozing te zoeken. In diverse plaatsen, die de rijders pas seren, zullen ter gelegenheid van de 5 mei viering, diverse festiviteiten plaats vin den. De familie-foto-rally stelt de inwo ners van Overijssel dan ook in de gele genheid de 5e mei viering in Provinciaal verband te beleven, terwijl de start- en finish-tijden ruimte laten om aan de fes tiviteiten in eigen plaats deel te nemen. Gestart kan worden in tien ver- verschillendq plaatsen in Overijssel, te weten te Rijssen, Holten, Wesepe, Heino, Rechteren bij Dalfsen, Om men, Vroomshoop, Ootmarsum, Bor ne en Delden. In een van deze start plaatsen kan naar keuze vertrokken worden. Deze startplaatsen zijn ge kozen om deelnemers uit de gehele provincie in staat te stellen via een korte aanlooproute het parcours té bereiken. Bij het uitzetten (van de route is dan ook rekening gehouden met de eventuele deelname uit de grotere steden van de provincie. Alle deelnemende rijders uit de gehele provincie ontvangen dezelfde op dracht langs dezelfde route. Voor iedere startplaats zijn aparte prij zen beschikbaar terwijl de vijf hoogst ge klasseerde deelnemers van iedere start plaats mededingen naar de provinciale hoofdprijzen. Deze hoofdprijzen worden uitgereikt aan de vijf hoogst geklasseerde deelnemers van de gehele rally. In verband met Koninginnedag, zater dag 30 april a.s., op welke dag door de PTT niet wordt besteld komt ons blad de volgende week EEN DAG EERDER van de pers. Advertenties en berichten moeten UITERLIJK WOENSDAG 27 APRIL a.s. om ZES UUR 's avonds binnen zijn. Wij verzoeken onze adverteerders en andere belanghebbenden dringend hier mede wel rekening te willen houden. Redaktie en adhiinistratie „Holtens Nieuwsblad". De provinciale hoofdprijs is een veer tiendaagse reis voor twee personen naar Prato in de Italiaanse Dolomieten, via Sankt Moritz, Zurich en Schaffhausen, per touringcar. De tweede prijs een reis voor twee personen naar Garmisch Par- tenkirchen. De derde, vierde en vijfde prijs bestaan uit dagtochten voor twee personen naar Königswinter of Sauer- land. De hoofdprijzen en de prijzen van de startplaatsen zijn beschikbaar gesteld door een Nederlandse Benzine en Petro leum Maatschappij. Een Nederlandse Foto- en Film Maat schappij heeft voor de mooiste kleuren foto, die tijdens de rit gemaakt wordt ex tra prijzen beschikbaar gesteld. Deze kleuren-foto-wedstrijd heeft geen invloed op de uitslag van de rally. De Horeca bedrijven, die op de route vermeld staan betalen met de Foto- en Film Maatschap pij alle onkosten. De opbrengst van de rally komt dus geheel ten goede aan het Anjerfonds. Voorinschrijving voor deze rally vanaf heden op giro 904000 ten name van An jeractie Overijssel 1960 a f2.50 per voer tuig. De voorinschrijving sluit 30 april 1960. Per omgaande ontvangen de voor inschrijvers hun startkaart en tevens een gratis lot van de Anjer-Familie-Stam boomactie. Inschrijvingen op 5 mei a f3.50 per voertuig, zonder lot. Een prachtige gelegenheid om de Na tionale Feestdag feestelijk te herdenken terwijl tevens een goed doel gesteund wordt. Amazones en ruiters uit Almelo, Die penheim, Delden, Hellendoorn, Holten en Wierden hebben Paasmaandag te Die- penheim de onderlinge krachten gemeten in een Streekconcours, dat georganiseerd werd door de Landelijke Rijvereniging „Diepenheim". Dit eerste treffen in het seizoen 1960 heeft de landelijke rijver eniging „Bergruiters" tal van eclatante successen opgeleverd. Het „Bergruiters"- viertal heeft zich bij de dressuurproef in de zware klasse bijzonder onderscheiden door met een voorsprong van maar liefst 12 punten beslag te leggen op de eerste plaats. De prijzen werden als volgt gewonnen: Dressuurproeven voor achttallen LMZ: 1 L.R. „Bergruiters" (klasse L) 101 pt.; 2 L.R. „De Zeven Buurtschappen" te Goor-Delden (klasse M) 100% pt.; 3 L.R. „Markelo" (klasse L) 94 pt.; 4 L.R. ^Die penheim" (klasse L) 93 pt. In het „Berg- ruiter"-achttal kwamen uit: Hettie Kre kel, Elly Godeschalk, M. Bolink, W. Aal- tink, H. Vruwink, E. Aaltink, G. Bolink en T. Beldman. Dressuurproef voor viertallen: 1 L.R. „Bergruiters" (klasse Z) 109 pt.; 2 L.R. „De Esruiters" Wierden (klasse L) 97 p.; 3 L.R. „Hertruiters" Hellendoorn (klasse L) 96% pt.; 4 L.R. „Markelo" (klasse L) 94% pt. Voor het fraaie „Bergruiter"- succes zorgden G. Beldman, Joh. Brons voort, Jhr. Van Coeverden en H. Sohone- veld. KONINKLIJK GEZIN IN ZERMATT De Koninklijke Familie is maandag middag aangekomen in Zermatt voor het doorbrengen van een korte winter sportvakantie. Op de foto v.l.n.r.: de directeur van 't hotel „Zermatter Hof', de heer J. Stoepfer; Z.K.H. Prins Bern- hard, H.K.H. Prinses Irene, H.K.H. Prinses Margriet en H.M. Koningin Ju liana. Op de eerste Paasdag brandden er dit jaar weer een groot aantal paasvuren, die overal een grote belangstelling trokken. Vooral bij de vuren in het Sportdal en in de Lokerenk had zich veel publiek verzameld om van dit aloude paasgebruik getuige te zijn. Door het droge weer der voorafgaande dagen wilde het toch al zeer brandbare materiaal goed branden zodat er grote en hete vuren ontstonden, die de bezoekers noodzaakten zich van wege de hitte telkens verder terug te trekken. Het duurde deze keer dan ook wat lan ger, dat de jongelui gelegenheid kregen om zwart te maken, omdat ze bijna geen kans kregen dicht bij het vuur te komen om daar dik verkoold hout uit te halen. Niettemin zijn er heel wat meisjes en jongens met een zwarte toet thuis ge komen. De hitte van de overal ontstoken paas vuren kon niet verhinderen, dat het op de tweede paasdag vrij guur weer was, waaraan de echte lentefleur ontbrak. Evenals de vele vakantiecentra in Ne derland, mocht ook onze plaats zich met de Paasdagen in een druk vreemdelin genverkeer verheugen, als betrof het hier dan niet, zoals aan de kust, voornamelijk buitenlandse toeristen. Veel landgenoten hadden hier hun weekend besproken en de hotels waren dan ook praktisch geheel bezet. Enkele moestèn zelfs een aantal gasten in de pendances onderbrengen. Ook in de bun- galowkampen waren tal van huisjes be- Individuele dressuurproef, klasse B, ring I: 1 H. Brugman Sr. te Almelo met „Loets" 105% pt.; 2 G. H. J. Meijer, Mar kelo met „Zerna" 104 pt.; 3 H. Broeze, Wierden met „Wibaut" 101 pt.; 4 G. van Woudenberg, Almelo met „Bianca" 100% pt.; 5 B. H. Altena, Markelo met „Se- lina" 100 pt.; 6 M. Bolink, Holten met „Proeske" 99% pt.; 7 Joh. Bronsvoort, Holten met „Enny" 95% pt. Individuele dressuurproef, klasse L, ring II: 1 H. Brugman, Almelo met „Swingly" 106 pt.; 2 H. G. Wes, Del den met „Abe" 98% pt.; 3 E. Aaltink, Holten met „Romy" 98% pt.; 4 A. J. Wes, Del den met „Aily" 95% pt.; 5 H. Beldman, Holten met „Wally" 94 pt.; 6 H. G. San- derman, Markelo met „Alexander" 94 p. Individuele dressuur, klasse L, ring III: 1 H. Vruwink, Holten met „Still Bet- ter" 110 pt.; 2 G. Beldman, Holten met „Poesta-Koning" 109 pt.; 3 Hettie Kre kel, Holten met „Alide" 98 pt.; 4 T. Beld man Sr., Holten met „Amigo" 96% pt.; 5 H. v. d. Kolk, Wierden met „Donald" 93 pt.; 6 P. van Dijke, Hellendoorn met „Pi- co" 92 pt. Individuele dressuurproef klasse M/Z: 1 J. H. Luttikhedde, Diepenheim met „Bi- no" 98% pt.; 2 J. J. ter Weele, Delden m. „Anel'la"' 98% pt.; 3 H. Schoneveld, Hol ten met „Ivasie" 96 pt.; 4 L. Schofaerts, Delden met „Flamina" 96 pt.; 5 H. Mol, Diepenheim met „Wimmie" 88 pt. Caprille Springproef: 1 G. H. J. Meij er, Markelo met „Zerna" 103 pt.; 2 H. Broeze, Wierden met „Wibaut" 100% pt.; 3 G. Bolink, Holten met „Netty" 98% p.; 4"H. Brugman, Almelo met „Loets" 98% pt.; 5 G. van Woudenberg, Almelo met „Bianca" 97% pt.; 6 J. Smelt, Wierden met „Nico" 97 pt.; 7 E. Extercate, De'lden met „Invasion" 96% pt. Springen klasse L: 1 T. Beldman Jr. m. „Rascaljoe", 4 str.p., tijd: 58,2 sec.; 2 G. Beldman met „Poesta-Koning", 4 str.p., tijd: 63,2; 3 H. Brugman Jr., Almelo met „Loets", 8 str.p., tijd: 51,2; 4 Hettie Kre kel met „Alide", 8 str.p., tijd: 54,4; 5 J. Olthuis, Wierden met „Norrie", 8 str.p., tijd: 58; 6 G. H. Lammertink, Markelo met „Vrona", 15 str.p., tijd: 62,6. Klavertje drie (beoordeling op unifor miteit, kwaliteit, show, verzorging): 1 Markelo; 2 Diepenheim; 3 Diepenheim; 4 Markelo; 5 „Bergruiters" (drie zwarte viervoeters, voorgereden door: T. Beld man Jr., G. Beldman en Joh. Brons voort) Springen klasse M/Z: 1 H. Broeze, Wier den met „Epinal", 0 str.p., tijd: 36,2; 2 L. Schofaerts, Delden m. „Flamina", 0 str.p., tijd: 36,2 (deze ruiters zagen af van ba- rage en ze deelden de eerste en tweede prijs); 3 J. Wes, Delden met „Paldina", 0 str.p., tijd: 38; 4 A. J. E. Wes, Delden met „Aily", 4 str.p., tijd: 46 sec. „Ivasie" van H. Schoneveld had met de hoogte van de hindernissen niet de minste moeite, maar Door het architectenbureau L. C. v. d. Bovenkamp-van Guilink werd donderdag voor rekening van het bestuur van de Coöp. Zuivelfabriek te Markelo aanbe steed het bouwen van een nieuwe zuivel fabriek en het uitbreiden van de bestaan de kaasfabriek. Er werd als volgt ingeschreven: Fa. Gebr. Markerink, Neede f 586000 Fa. P. Ebbinge, Enschede 585250 Fa. Stam en Smeijers, Rijssen 583000 Siemerinks Bouwbedrijf, Wierden 581000 Bataafse Aannemings Mij. Den Haag 579900 Fa. ter Beek en Miel, Almelo 579600 Fa. G. J. Hondeling, Goor 578000 Fa. Molenveld, Hengelo 575000 Fa. J. Schipper, Wierden 569000 Fa. Sanders, Arnhem 567000 Fa. Reefman, Hengelo 564000 Fa. Schipper erï Meijerink, Hengelo 559000 Pieriks Bouwbedrijf, Zwolle 553000 Fa. Dijkink, Markelo 551000 Fa. Gebr. ten Brinke, Enter 550000 Fa. ter Brake en Zn., zet, al was dat niet met de zomerhuisjes van alle exploitanten het geval. Over het algemeen bestaat hier met de paasdagen nog niet zo'n grote animo voor. Velen hebben gedurende de Paasdagen een bezoek gebracht aan de Holterberg en toen op de tweede Paasdag de stroom van Duitsers, die de kust en de Randstad Holland bezocht hadden, weer terugkeer de, heerste er in de dorpshotels een grote drukte. PAASREIS N.R.V. De N.R.V. organiseerde weer een Paas- reis naar Holten. De vijftig gasten die met een toeringcar van de O.A.D. arri veerden, werden in hotel Holterman door een afvaardiging van de WV en de beide directeuren van onze autobusonderne ming, de heren A. Hodes en J. H. Mul ler, verwelkomd. Burgemeester Enklaar sprak in zijn kwaliteit van voorzitter der VVV de gas ten toe en noemde hen, gezien het groot aantal reizen dat de NRV reeds naar Hol ten organiseerde, uitstekende ambassa deurs voor onze aan natuurschoon zo rij ke gemeente. Hij dankte in het bijzonder 'de heer J. Havenaar uit Delft, die als reisleider, bijgestaan door zijn echtgenote, steeds meer leden van de N.R.V. weet té animeren aan deze reizen naar Holten deel te nemen. De heer Havenaar dankte namens de gasten voor de hartelijke ontvangst en vertelde hoe hij zich van de beginne af nu weer ettelijke jaren geleden steeds thuis gevoeld heeft in Holten. Samen zong men het comité van ont vangst het „Loflied op Holten" toe, ge componeerd door de heer C. Müller, een van de geregelde deelnemers aan deze reizen. Er waren onder de gasten enkele deel nemers, die deze reis reeds voor de ne gende maal meemaakten, vertelde de heer Havenaar. De hotelier, de heer ten Berge sprak hoewel dit, zoals hij verklaarde, nor maal niet de gewoonte is zijn gasten toe en verzocht de heer Havenaar het verbouwde en gedeeltelijk gerestaureer de interieur van zijn hotel officieel in gebruik te willen nemen door de midden deur te ontsluiten. Hierbij werden enkele vriendelijke woorden gewisseld en mevrouw Have naar bloemen aangeboden. De heer Ha venaar ontving als aandenken aan deze opening een versierde sleutel. Zaterdagavond werd door de N.R.V. mede voor haar leden in Holten in Ami- citia een filmavond gehouden, die echter niet druk bezocht was. Vertoond werd o.a. de prachtige kleurenfilm „Tussen Donau en Adria" waarbij de heer Ga- reese, die deze film heeft opgenomen, een korte causerie hield. bij de voorlaatste hindernis gekomen schudde het paard drie maal zeer beslist „neen" en dit betekende het einde van de race. Estafette ren: 1 L.R, „Zeven Buurt schappen", Delden 67,6 sec.; 2 L.R. „Ze ven Buurtschappen" 68,8; 3 L.R. „Marke lo" 81; 4 L.R. „Diepenheim 83,4 sec. Het slotnummer van dit concours: „Equipe-springen" bracht voor de „Berg ruiters" een glanzend succes. Hettie Kre kel, Henk Vruwink en Teunis Beldman Jr. namen de hindernissen (acht voor elke ruiter) foutloos en ze behaalden met het maximale aantal punten van 24 de eerste prijs. Lichtervoorde 544000 N.V. Reefhuis, Wierde* 534750 Fa. Hegeman, Nijverdal 534200 Fa. Roelofs en Haase, Rijssen 525000 Begroting f519071. PERCEEL II: (glas-, schilder, en stucadoorwerk): Fa. Lobbes, Eibergen f31900 Fa. ten Berge en Zoon, Rijssen 29947 Fa. Getkate en Leusink, Enter 28986 Fa. Wissink, Markelo 28496 Combinatie „Schilderswacht", Almelo 27786 Begroting f26796. De meimarkt was donderdag vrij druk bezocht maar er waren lang niet zoveel kramen en artikelen aangevoerd als voor gaande jaren het geval was. Er werden 124 biggen aangevoerd van f 45,tot f 55,per stuk. 10 guste koeien en 8 neurende koeien van f 900, tot f 1100,die vrij goed van de hand gingen. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. (Bed. H. Doop) Ds. Israël. Extra collec te voor Jeugdwerk. Om 10 uur Jonge- rendienst in „Irene". Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink, Extra collecte voor „Bethanië". Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Generale Evangelisa tie-kas. Vrijdag 22 april, 8 uur: Algemene leden vergadering van de hengelaarsvereni ging „De Rietvoorn" in café Maats. Donderdag 28 april, 's avonds 7.30 uur in hotel G. Müller: Ledenvergadering Plattelandsmeisj es. Donderdag 28 april, 8 u. in „Irene": Ver gadering Herv. Vrouwenvereniging. Donderdag 28 april, 8 uur in gebouw „Re- hoboth": Vergadering Chr. Plattelands vrouwen. Spreker: Dr. A. G. van Om men, vrouwenarts. Onderwerp: „Wat moet mijn zoon en dóchter weten?" Vrijdag 29 april, 's avonds 8 uur: Verzil vering vakantiebonnen Bouw- en Ne- venbedrijven Tweede Paasdag, Ko ninginnedag, Nationale feestdag (5 mei), Hemelvaartsdag en Tweede Pink sterdag bij P. F. van Doorn, H. J. Wan- sinkstraat 25, Holten, Zaterdag 30 april: Feestelijke bijeen komst Chr. Oranjevereniging in ge bouw „Irene". Blijspel van de COC, muziek van de „Tegehaja's" (zie adv.). Zaterdag 30 april, 7.30 uur (precies): Feestavond Holtense Oranjevereniging met toneeluitvoering OCH in „Amici- tia" (zie adv.). Zaterdag 30 april: „Bergruiters" naar Streekconcours te Markelo. Maandagavond 2 mei, 8 uur in Café ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek: Jaarver gadering Buurtvereniging Dijkerhoek. Donderdag 5 mei: „Bergruiters" naar na tionaal concours-hippique te Almelo. Donderdag 5 mei, 7.30 uur: Herdenkings avond bevrijding in gebouw „Irene" door de Chr. Oranjevereniging. Dinsdag 10 mei, 8 uur, in gebouw „Reho- both": Uitvoering jeugdkoor en kinder koor „Jong Soli". HOLTEN Geboren: Hendrik Egbert Jan, zv J. Steunenberg en H. Veneklaas, Burg. v. d. Borchstraat 20 Gerrit HenJdrik, zv H. G. Jansen en G. Bannink, Beuseberg 107 Jan Wülem, zv J. Oolbekkink en M. Temmink, Holterbroek 28 Johanna Willemina, dv H. J. Blumink en H. A. Elbersen, Lichtenberg 13. Ondertrouwd: R. F. Sinjorgo, 25 jaar, wonende te Deventer en M. C. Braunius, 28 jaar te Holten. Overleden: G. H. Boode, 79 jaar, wed. van J. W. Veneklaas, Look 62. Inlichtingen dagelijks van 9 tot 22 uur aan het groepsbuséau der Rijkspolitie te Holten. Gevonden: woordenboekje (Nedi-Espe- ranto), huissleutel, fietspomp je, heren polshorloge, koortsthermometer, spandoek dierenbescherming, 2 heren glacé's. Verloren: gouden damesring met opaal, zilveren broche, bal (geel met strepen).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1