PAASREIS N.R.V. Ouderavond openbare kleuterschool 15 Jaar geleden werd Holten bevrijd Collecte Sanatorium Hellendoorn Jonge Kerk Agenda Forumavond catechisanten Prachtige successen in Rijssen Nationale bevrijdingsmanifestaüe 1960 Loflied ©p Holten No. 14. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 9 APRIL 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,JHoltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 051^83 - 23^ Adv.-prijs 115 mm. (a contantf 2.Iedere mm. meer 0.08 Het is vandaag (vrijdag 8 april) pre cies 15 jaar geleden, dat het Canadese bevrijdingsleger deze contreien overspoel de en dat wij van de gehate bezetter be vrijd werden. Er waren zeer bange dagen aan voorafgegaan, want in het zuiden gromde doorlopend het veldgeschut en schoten de mortieren geregeld hun gra naten gieren,d het luchtruim in. De Canadezen trokken in de morgen van die bevrijdingszondag de Sch.p'oeek over, nadat bulldozers hun een pad ge- effend hadden voor hun tanks en voer tuigen. Voetje voor voetje trokken ^ij verder, vooral beducht op de hinderlagen en de sluipschutters der Duitsers, die bij kleine groepjes tegenstand boden. De bewoners van de buurtschappen waar de gevechtshandelingen plaats von den en de dorpsbewoners, die hun huizen niet reeds ontvlucht waren, maakten ang stige uren door in hun kelders en schuil plaatsen. Wat zou deze dag hen brengen? Vlammenwerpers kwamen in actie langs de spoorlijn. Meer dan zestig boer derijen gingen in vlammen op. De toren werd gedeeltelijk stuk geschoten, de prachtige molen van Wansink op de Belt werd in brand geschoten en ging, geheel verloren, de O.L. Dorpsschool stond in brand, en enkele moedige mannen tracht ten haar te blussen. Het was een inferno zoals men dat nooit had meegemaakt. Onze bevrijding kostte onze bevrijders tal van slachtoffers en ook onder de be volking vielen doden en gewonden, maar gezien de angstige verwachtingen die men wel moest koesteren, was dit aantal toch ook weer niet onrustbarend. Als een wonderlijke nachtmerrie kwam In de week van 11 t.m. 16 april a.s. zal in onze gemeente een huis-aan-'huis-col- •ieote plaats vinden ten behoeve van het sanatorium te Hellendoorn De geneesheer-directeur, Dr. H. Vos, schrijft ons hierover: Het is een gelukkig feit, dat de tuber culose binnen afzienbare tijd niet meer de zo gevreesde volksziekte zal zijn, al blijft voortdurende waakzaamheid geboden. Hoewel op elk uur van iedere dag op nieuw een nieuwe lijder aan t.b.c. wordt ontdekt, is door de huidige medische vooruitgang in methode van genezen, het sterftecijfer in Nederland het laagste der wereld. Maar dit eist van de sanatoria fi nanciële offers, die ver boven de draag kracht uitgaan. Daarom zal in de komen de week ook op Uw offervaardigheid een beroep worden gedaan ten behoeve van het sanatorium te Hellendoorn. Laat dit beroep niet tevergeefs zijn en stelt ons in staat dit werk, dat nog zo dringend nodig is, voort te zetten. Op maandag 11 april a.s. zal onze plaats genoot, de heer B. Soer, met een vriend van hem, de heer Veenstra uit Drachten, in „Irene" enige filmpjes waaronder prachtige kleurenfilms draaien van Ned. Nieuw-Guinea. Zijn vriend, die vol gens de heer Soer een goed verteller is, zal dan vertellen hoe het daar in Nieuw- Guinea toegaat. Een pracht gelegenheid dus om eens wat meer van dat deel van ons Konink rijk te horen en te zien en om weer eens persoonlijk kennis te maken met de heer Soer. Deze avond is bij uitzondering toegankelijk voor een ieder, die er be langstelling voor heeft; dus ook niet-le- den van de Jonge Kerk zijn van harte welkom. Wilt U er voor zorgen, dat U op tijd aanwezig bent; de bijeenkomst moet om 8 uur beginnen. Zaterdag 9 april: Lompeninzamelings- aktie HMV in het dorp en naaste omge ving. Dinsdag 12 april, 8 u., in gebouw „Betha- nië" te Dijkerhoek: Vergadering Herv. vrouwenvereniging. Spreker: A. W. Kreulen over de omgang met andere mensen. Dinsdag 12 april: plattelandsbibliotheek geopend voor het ruilen der boeken (zie bericht). Donderdag 14 april: Laatste dag inleve ring briefjes schuurtje achter Geref. Kerk (zie adv.). Donderdag 14 april, 8 uur: Bijeenkomst Herv. vrouwenvereniging in „Irene". Zaterdag 16 april, 8 uur: Filmdienst NRV •met de kleurenfilm „Vakantievreugde tussen Donau en Adria" in „Amicitia". Tweede Paasdag van 3-6 en van 7-12 uur: Gezellig dansen in hotel G. Müller (zie advertentie). Donderdag 21 april, 11 uur: aanbesteding zwembad ten gemeentehuize. Vrijdag 22 april, 8 uur, zal de heer A. W. Kreulen van de OLM sociaal-agrarische voorlichting geven voor de Plattelands vrouwen en de Schoolkring Espelo in de school aldaar. de bevrijding over ons. Sommigen waren reeds in bevrijd gebied, maar waren er zich nog niet van bewust, anderen meen den reeds bevrijd te zijn en liepen in een niemandsland waar ieder ogenblik ge schoten kon worden. Zelf kwamen wij in de morgen van de 9e april in ons dorp terug. De vreugde die er heerste wad Onvoorstelbaar en tussen al dit vreugdegewoel braakten de kanonnen telkens hun dodelijke last uit. Maar niemand stoorde zich daax-aan. Men wist dat het leed geleden en de vijand verslagen was. Het was niet onze bedoeling geschie denis te schx-ijven en onze bevrijding op de voet te volgen, maar om nog even de bange uren en de gelukkige die er op volgden in de herixxnering terug te roe pen. Ieder heeft daaraan zijn eigen her- innexdngen. Zou het niet goed zijn elk jaar op 8 'april door een simpele handeling b.v. door klokgelui, deze dag in ons geheugen terug te roepen? Het was toch een onvoorstelbaar mo ment toen we weer vrij waren! En het maant tot grote dankbaarheid jegens God, die ons in deze bange uren nabij was. Ter afsluiting van de catechisatie der Ned. Herv. Kerk zal op woensdag 13 april a.s., des avonds om 8 uur in het gebouw „Irene" een forumavond worden gehou den, bestaande uit hen, die de catechisatie hebben geleid. Er zal ruimschoots gele genheid worden geboden om vragen te stellen. Schriftelijke vragen moeten om half acht w&rden ingeleverd, opdat het forum van de inhoud daarvan tijdig kan kennis nemen. Natuurlijk worden alle ca techisanten op deze avond tegemoet ge zien. Op de te Rijssen gehouden Streek-Paas- veetentoorxstelling werden door slager Dolman de volgende prachtige successen behaald: Ere-prijs in de rubriek „Vaarzen met 2 brede tanden"; ere-prijs in de nibriek „Vaarzen met 4 brede tanden"; eerste pr. in de rubriek „Niet gewisselde vaarzen"; eerste prijs en reserve-kampioen in de rubriek „Vaarzen met 4 brede tanden"; eerste prijs collectie-inzendingen (3 stuks van één eigenaar). De bekroonde dieren werden gemest door de heer J. Aaftink (Zènts Jan). KLEUTERTAL STEEG TOT 97 CAUSERIE OVER KLEDING EN VOEDING EN OVER DOVE KINDEREN De Openbare Kleuterschool hield don derdagavond in het gebouw Irene een druk bezochte ouderavond, onder leiding van dc voorzitter der ouderoonxmissie, de lxeer L. C. van de Bovenkamp. Tijdens deze bijeenkomst hield de dis trictsschoolarts, de heer C. A. Reiclxardt uit Rijssen een lezing over de kleding en de voeding der kleuters en hield de heer Koelen, propagandist van het Chr. Insti tuut voor doofstomme kinderen te Voor- bui'g, een causerie over 't onderwijs aan deze kinderen, waarbij kleurendia's wer den vertoond. Wanneer wij op 5 mei 1960 onze Natio nale Feestdag herdenken, mogen wij ons realisex-en, dal wij 15 jaren geleden verlost werden van onderdrukking en terreur. Wij mogen op die dag beseffen, dat onze samenleving zich sedertdien heeft hersteld van de slagen, die de bezetter toebx-acht aan persoon en goed. Het is zinvol en plicht der dankbaarheid ons er goed van te doordringen, dat de hei-kregen wijheid geen vanzelfsprekend voorrecht is. Wij zijn verplicht te beseffen, dat velen ons om die vrijheid benijden en dat ande ren, die de ondeixlrukking en onvrijheid ontvluchtten, dit hebben moeten doen met verlies van have en goéd en aangewezen zijn op onze hulp. De Stichting Nederlands Comité Vluch telingen jaar 19591960 wil ter gelegen heid van de Nationale Feestclag 1960 aan deze gevoelens van dankbaarheid,- welke leven in ieder Nederalnds hart, appèlleren. Het heeft daartoe een z.g. bevrijdings- kaart beschikbaar gesteld, we?.ke jong en oud aan onze Koningin kan zenden, ten teken, dat hij of zij de diepe betekenis van de bevrijdingsdag 1960 heeft verstaan en daarvan tegenover Haar wil getuigen. Deze kaart, die gefrankeerd is met ten minste 1 vluchtelingenpostzegel, zal tegen betaling van f 0.25 vanaf 11 april verkrijg baar zijn aan het gemeentehuis en het V.V.V.-kantooi', alhier. Plak vele vluehtelingenpostzegels 12 8 ct. of 30 -f 10 ct. op deze be vrij - dingskaart. Deze Nationale bevrijdigsmanifestatie 1960 is een persoonlijk bewijs van genegenheid jegens H.M. de Koningin ter gelegen heid van het derde lustrum onzer be-' vrij ding; een uiting van blijdschap; een blijk van dankbaarheid; een Nationaal getuigenis; een belijdenis van onze vrijheidszin, welke zal doordringen in de gehele wereld; een waardige vorm van hulpverlening aan vluchtelingen. Zendt daarom deze kaart gefrankeerd met vluchtelingenzegels, vóór 5 mei aan H.M. de Koningin, Paleis Soestdijk. De Burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. In zijn openingswoord deed de voorzitter de belangrijke mededeling, dat het aantal kleuters dat de school bezoekt van 75 ge stegen is tot 97 en dat dit de consequentie meebrengt, dat de nieuwe kleuterschool, welke thans in aanbouw is in plaats van uit twee uit drie lokalen zou moeten be staan. Veel ouders hebben n.l. gehoor ge geven aan de oproep van het gemeentebe stuur om hun kinderen aan te geven met het oog op de aanstelling van een derde leidster, die dan ook tijdelijk in dienst kon worden gesteld. Ten aanzien van het schoolgebouw is de vraag gerezen, zo verklaarde spreker, of het met het oog op gevaarlijke over steek van de dorpsstraat niet wenselijk is een tweede kleutex'school te stichten in het uitbreidingsplan van de Kol, dat bin nenkort aan- de orde zal komen en waar in de toekomst een grote woonwijk zal ontstaan. Het bouwen van een derde lo kaal aan de school, die nu in aanbouw is, zal direct niet zijn te realiseren, omdat daarvoor direct geen bouwvolume te krij gen zal zijn. De heer Van de Bovenkamp bracht dank aan de hoofdleidster mej. H. Kampman en aan de leidsters mej. Maat en mej. Roe- lofs voor hun goede zorgen voor de kleu ters. De secretaris, de heer G. M. L. Rouwen- horst, bracht vervolgens een uitvoerig jaarverslag uit, waarin hij de activiteiten met de kleuters over het afgelopen jaar liet passeren en er op wees, dat mej. Kampman, die geruime tijd wegens ziekte was uitgeschakeld, nu de leiding van de school weer op zich heeft genomen. Mej. Maat verving haar als hoofdleidstei*, ter wijl tijdelijk als leidster wei-kzaam was mej. Kuin. KLEDING EN VOEDING Dokter Reichardt wees er in zijn inlei ding op, dat de kleuters na zo'n dag spe len veel behoefte hebben aan slaap. Zij De N.R.V. organiseert weer een Paasx-eis naar Holten. Onder leiding van de bekende reisleider, de heer J. Havenaar uit Delft, komt weer een gezelschap van 52 dames en heren van Goede Vrijdag tot en met Paasmaandag in hotel Holterman en zijn dependances logeren en maakt men met een comfortabele touring car van de O.A.D. weer verschillende dagtochten door Overijssel en de Gelderse Achterhoek. Zaterdag 16 april staat een trip naar Giethoorn op het programma, de le Paasdag gaat men. naar Dene kamp om het omhakken van de paasstaak in ogen schouw te nemen en op de 2e Paasdag maakt men een kastelentocht door de Gelderse Achterhoek. Onze plaatsgenoot Piet Bos zal de eerste avond in hotel Holterman een causerie houden over de fauna op de Holterberg en omgeving, terwijl op zaterdag avond de N.R.V. filmdienst een prachtige kleurenfilm zal vertonen over „Vacantievreugde tussen Donau en Adria". De eerste Paasdag wordt besloten met een bezoek aan het grote Paasvuur in Goor en een rondrit door Twente om ook elders de Paasvui'en te zien branden. In een keurig verzorgde reisgids wordt de deel nemers een beeld gegeven van hetgeen hen te wach ten staat. Voor verschillende van hen is dit geen ge heim, want zij hebben deze Paasreis al vaker mee gemaakt. De liefde voor Holten en het Overijsselse land is zo groot, dat de heer C. Müller op de wijze van het Twents Volkslied „Een loflied op Holten" heeft ge maakt, dat in de gids is afgedrukt en dat wij hier naast laten volgen: Wijze: Twents Volkslied. Als 't voorjaar in 't land komt; de vogel weer fluit, Dan gaat zich de stadsman bedenken, Waar of er in Holland het plekje zal zijn, Dat hem veel natuurschoon kan schenken. Hij denkt aan de zee; hij denkt aan het strand, Maar kiest toch ten slotte 't Overijsselse land, Ontvlucht dan de stad met haar volte, En koopt dan een kaartje voor Holten. (Bis) Want maakte hij zomers een reisje al mee Naar Holten en 't prachtige Twente, Dan denkt hij niet lang over 't doel van zijn reis En gaat ook daarheen in de lente. Zijn keuze heeft hij dus spoedig gedaan, Voor hem blijft er slechts één reisdoel bestaan. Hij ontvlucht dan de stad met haar volte En rijdt op zijn bromfiets naar Holten. (Bis) Zag hij met Pasen het Paasvuur in Goor, De Paasstaak naar Denekamp slepen, Dan heeft hem de mooie folklore aldaar Diep in zijn hart steeds gegx^epen. Hij piekert niet langer en denkt er niet aan, Om nu naar een andere streek toe te gaan. Ontvlucht dus de stad met haar volte jEn trapt op zijn fiets weer naar Holten. (Bis) Maar voordat de stadsman alleen gaat op reis, Dan moet hij terdege bedenken, Dat 't reizen met groepen van de N.R.V. Hem veel meer vreugde kan schenken. Het delen van vreugde geeft dubbele vreugd En is bovendien nog een heel gx-ote deugd. Ontvlucht dus de stad met haar volte, Schrijf in op een reisje naar Holten. (Bis) moeten tijdig naar bed. Tandenpoetsen voor het naar bed gaan is belangrijk. De kindex'en moeten 's nachts geen kleding dragen, die zij overdag ook aan gehad hebben. Niet te veel dek en geen verwarm de slaapkamer, maar ook geen zachte ma tras, was het advies van spreker. Een har de onderlaag is het gezondste voor het kind. Hoewel dit zeker altijd niet mogelijk zal zijn ,is het het beste één kind per bed te laten slapen. Sprekende over de verzorging van het gebit adviseerde dokter Reichardt de kin- dex-en al vroeg onder controle van de tand arts te stellen. Hel melkgebit is van zeer groot belang. Spreker deed een beroep op de winkeliers de kinderen vooral niet al tijd snoepjes te geven als zij boodschap pen doen. Licht schoeisel en vooral geen hoge schoentjes en gummilaarsjes was zijn ad vies. Dit laatste alleen bij nat weer. Wat de voeding betreft is bruinbrood en roggebrood te verkiezen boven wittebrood. Bij elke maaltijd melk of yoghurt, omdat deze veel beschermende stoffen bevatten. Verder moeten de kinders vlees en ei, maar vooral ook groente en fruit eten. Bij de bereiding geen afkook, maar behoud van de vitaminen. Dokter Reichardt waar schuwde vooral tegen een overmatig geven van A-B-vitaminen. Dat is schadelijk voor het beenderenstelsel. Na enige menu's te hebben opgesomd, adviseerde dokter Reichardt de ouders om het kind geen voedsel op te dringen. Men moet zich over matige trek van kinderen niet te grote zorgen maken. Dat komt meestal wel terecht. De voorzitter bracht dokter Reichardt dank voor zijn inleiding. Het was erg jam mer, dat zij wat monotoon en onvoldoende hoorbaar werd voorgedragen, zodat niet alle ouders het gesprokene konden volgen. KINDERWERKJES In de pauze had de stemming plaats voor de verkiezing van drie nieuwe leden van de oudercommissie wegens het aftre den van de dames mevr. Weijl, mevr. Wegstapel en mevr. Van Bruggen, die niet herkiesbaar waren. In hun plaats werden gekozen mevr. G. Kalfsterman-Huzen, mevr. R. Knapen-Soer en mevr. Aaftink- Wegstapel. Van de gelegenheid om de vele werkjes der kleuters te bezichtigen werd een druk gebruik gemaakt. Tal van grappige teke ningetjes, papieren huisjes, blokjes en fi guurtjes waren te bezichtigen. En het is te begrijpen, dat de kleuters maar wat trots zijn op hun werkjes. De voorzitter heeft de aftredende com missieleden bedankt voor de met veel zorg en liefde waargenomen taak en ook de zakenmensen dank gebracht voor de prij zen der verloting. DOVE KINDEREN Op een bijzonder duidelijke wijze heeft de heer Koc-len van de Vereniging Effatha zijn gehoor geschetst wat het betekent doof geboren te zijn. De kinderen, die in Voox-burg onderwijs ontvangen, zijn niet alleen doof maar ook stom. Als je geen woorden hebt gehoord heb je geen moe dertaal. De dove heeft een leeg hoofd. Er zit geen taal in, zo zegt men dan. De dove is geremd in zijn denken. Een belang rijke stap is het contact met andere doven. Daarom moeten de kinderen bij voorkeur reeds op 3-jarige leeftijd onderricht heb ben. Ze moeten praten leren, o.a. door het mondbeeld. Er zijn meer klanken dan de 26 lettex's van het alphabet. Door middel van een bandrecorder liet de heer Koelen de aanwezigen horen hoe moeizaam het spreken tot stand komt. Ge lijktijdig leren de kinderen schrijven en lezen. De school is een voorschool voor de grote school. De telkens terugkerende uitgaven, die niet door subsidie gedekt worden, bedra gen per jaar bijna honderd vijf tig duizend gulden. De aanwezigen werd gelegenheid geboden het werk der vereniging met een bijdrage te steuhen. Aan het slot van de causerie toonde de heer Koelen door middel van kleurendia's het mooie werk dat door de vereniging verricht wordt. De voox-zitter bracht hem dank voor zijn komst en sloot daarna de bijeenkomst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1