Coöp. Boerenleenbank heeft in 1959 goed geboerd Bindingsavond van de bosbrandweer 4® jaar bij 9t spoor m met pensioen Kelderaktie volkomen geslaagd Belegde spaargelden gestegen tot ruim 9 miljoen Abonnementsgeld Grote stoomketel passeert Holten Verharding zandwegen aanbesteed No. 13. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 2 APRIL 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting }JHoltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 23J/. Adv.-prijs 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer f 0.08 In het cafe Maats werd maandagavond de jaarlijkse ledenvex-gadering gehouden van de Coöp. Boerenleenbank „Holten", onder voorzitterschap van de heer J. H. Sprokkereef, die nadat hij namens be stuur en raad van toezicht een kort woord van welkom had gesproken in zijn openingswoord sprak als volgt: Het is een goede gewoonte, dat we op de jaarvergadering van onze bank, even stil staan bij het jaar, dat achter ons ligt waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de agrarische sector en aan onze eigen bank. De economisch ontwikkeling is in 1959 voor ons land gunstig geweest en het her stel, dat reeds in de tweede helft van 1958 te constateren viel heeft in 1959 voortgang gevonden. Door economische opleving in het buitenland nam de ex port toe waardoor ook de industriële pro- duktie op de binnenlandse markt kon worden uitgekeerd. De prijzen van de in dustriële produkten vertoonden een zeke re stabiliteit wat in het algemeen niet ge zegd kan worden van de agrarische pro dukten. Het jaar 1959 zal in de landbouw ge schiedenis geboekstaafd blijven als het jaar van ongekende droogte en veel zon neschijn. Het resultaat hiervan was uitermate slechte uitkomsten voor de bedrijven op de lichte en droogte gevoelige gronden en in andere gevallen goede en ook wel zeer goede uitkomsten voor de bedrijven op de zwaardere en vochthoudende gronden. De kwantitatief lager opbrengsten had den tot gevolg dat in het algemeen het marktverloop in 1959 gunstig mag wor den genoemd, ondanks de zeer droge zo mer was de melkproduktie 3% procent hoger dan in 1958. Wanneer wij het jaar 1959 samenvat ten dan mogen wij terugzien op een jaar met voor een aantal lagere opbrengsten, maar met vrijwel over de gehele linie goed prijzen. GELDWEZEN. Bij de spaarbanken werden de terug betalingen in belangrijke mate overtrof fen! door de inlagen. Het spaaroverschot bedroeg voor de spaarbanken aangesloten bij de Centrale Bank te Utrecht f 272.4 miljoen (in 1958 was dit 263 miljoen gulden). Daar naast stegen ook de aan de boerenleen banken toevertrouwde middelen, doordat meer gelden in rekening-courant werden gedeponeerd. De stijging bedroeg 53.7 miljoen (in 1958 45.8 miljoen). De toever trouwde middelen namen in 1959 toe met 326.1 miljoen (in 1958 met 308.8 miljoen). Ook de plaatselijke bank geeft één zelfde ontwikkelingsbeeld te zien. Het to taalbedrag der gedeponeerde spaargelden steeg aan het einde van het jaar tot bo ven de 9 miljoen. Waarschijnlijk zal in dit jaar de 10 miljoen worden bereikt, aan welk feit bijzondere aandacht zal wor den besteed. Door de grotere omzet van middelen was de winst ook dit jaar weel bevredigend. Aan al diegenen, die hieraan deedwer- kelijk hebben medegewerkt door hun fi nanciële zaken door onze plaatselijke bank te laten behartigen, brengen; wij gaarne onze welgemeende dank. Door deze mede werking dient men in de eerste plaats zijn eigen belang en in de tweede plaats onze gezamenlijke belangen, dus de voor uitgang van onze mooie gemeente Holten, zo besloot de heer Sprokkereef. MEDEDELINGEN. In verband met de plannen tot het bou wen van een modern bankgebouw aan de Gaardenlstraat, tegenover het Grjene Kruis-gebouw, deelde de voorzitter mede, dat volledige overeenstemming werd be reikt tussen het bestuur van de Centrale Bank en de architect de heer L. C. v. d. Bovenkamp. Het wachten is thans op de goedkeuring van de minister. Een voorstel van het bestuur om leden die naar elders vertrekken en geen zaken meer doen met de bank als lid af te voe ren, werd met algemene stemmen, aange nomen. CIJFERS. De kassier, de heer Oolbekkink, las hierna de notulen en gaf tevens een over zicht van de financiële uitkomsten over het jaar 1959 en deelde o.m. mede dat het ledental steeg tot 653 (vorig jaar 645). Op 31 december 1959 stonden bij de bank 3607 spaarders ingeschreven (vorig jaar 3427). Het spaarsaldo bedroeg op 31 dec. 1959 f 9.113.837,93 en op 31 december. 1958 f 8.361.083,13, alzo een toename van f752.754,80, inclusief de bijgeschreven rente f 259.530,15. Aan spaarders Werd in 1959 ontvangen f2.983.174,57 en terugbetaald f2.230.419,77. Het bedrag dat aan voorschotten werd verstrekt bedroeg f 346.820,07 (vorig jaar f 239.854,88), terwijl aan voorschotten werd terugontvangen f 234.772,07. Saldo voorschotten op 31 december 1959 f 1.589.431 vorig jaar f 1.477.383). Uitgaven in lopende rekening: f 12.573.115,33, ontvangen in lopende re kening f 12.099.304,71. Er werd over 1959 een winst gemaakt van f 13.882,65 (vorig jaar f 10.178,53). Een voorstel van het be stuur om de winst bij de reserve te voe gen, werd met algemene stemmen aan genomen. Het reservefonds steeg hier door tot f291.798. De voorzitter sprak een; woord van dank tot de kassier de heer Oolbekkink en het verdere bankpersoneel voor be toonde ijver en accuratesse. BESTUURSVERKIEZING Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de heer J. H. Sprokkereef met al gemene stemmen herkozen. Door het be stuur was tevens candidaat gesteld de heer H. W. Veneklaas. Als lid van de Raad van Toezicht werd herkozen de heer J. Lubbersen. Door het bestuur was tevens candidaat gesteld de heer J. W. Rietberg, Neerdorp 78. De heren Sprokkereef en Lubbersen namen hun benoeming onder dank voor het wederom in hen gestelde vertrouwen. De waarnemend voorzitter de heer W. Stevens richtte zich met enkele woorden tot de heer Sprokkereef, die 25 jaar gele den gekozen werd als lid van de Faad van Toezicht. Later werd de heer Sprok kereef lid van het bestuur en in de be- stuurvergadering van 15 maart 1956 werd hij gekozen tot voorzitter in welke func tie hij steeds zijn beste krachten aan de bank heeft willen geven. Een voorstel van het oud-bestuurslid, H. Krikkink, om de heer Sprokkereef als blijk van waardering een geschenk aan te bieden werd met een spontaan applaus onderstreept. De heer Sprokkereef dankte met enke le woorden de heer Stevens en verder allen van wie hij medewerking mocht on dervinden bij het waarnemen van zijn functie. Na gehouden rondvraag werd deze slechts matig bezochte, doch gezellige vergadering gesloten. Een groot deel van de blussers der vrij willige bosbrandweer, de leden van de gewone brandweer en de korpsleden van de Rijkspolitie hebben dinsdagavond met him dames deelgenomen aan de bin dingsavond. welke hun van de zijde van het gemeentebestuur en de Prov. Over ijsselse Stichting voor de bosbrandweer in „Amicitia" werd aangeboden. De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, bracht de mannen dank voor de in het afgelopen jaar betoonde paraatheid en hun bereidheid om in geval van nood op te treden. Hij noemde in dit verband ook de taak van de politie en bracht o.m. hul de aan de echtgenote van de comman dant van de brandweer, mevr. Louwerse, die, als haar man onmiddellijk na alarm het huis verlaat, steeds de overige leden telefonisch alarmeert. Spreker bracht in het bijzonder dank aan de Fa. Ter Horst te Rijssen, die voor deze avond de con sumptie aanbood. Het was dinsdag voor de heer H. Sig- ger, stationsassistent le klas der Ned. Spoorwegen, een bijzondere dag. Hij her dacht n.l. zijn 40-jarig jubileum als spoorman en tevens ging hij in verband met het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd de dienst met pensioen ver laten. Aan belangstelling heeft het de sym pathieke jubilaris op deze dag niet ont broken. 's Morgens kwamen de afgevaar digden van de afdeling Holten van de Ned. Bond van Vervoerspersoneel, de he ren H. J. Pinkert en W. Veneklaas, hem namens de afdeling gelukwensen en bo den hem een wandelstok met inscriptie aan. Na de middag had bij hem thuis de officiële huldiging plaats en werden hem bij monde van de heer P. Kramer, lijn chef der NS in het district Hengelo, na mens de directie gelukwensen en een en veloppe met inhoud aangeboden. De heer Kramer wees op de grote plichtsbetrach ting, waarmede de jubilaris zijn taak bij het spoor steeds heeft vervuld. Hij her innerde ér aan, dat de president der NV, de heer Loman, 'onlangs nóg heeft opge merkt, dat van de in 1919 aangestelden slechts 6 pet. de 40-jaxüge diensttijd heeft bereikt. Voorts kwamen gelukwensen aanbieden: de heer G. Hillenius, stations chef te Rijssen; de heer F. Kuiper, hoofd bestuurslid van de NBV te Utrecht en de heer J. Muller te Rijssen namens Van Gend en Loos. De heer Kuiper speldde de jubilaris het gouden speldje van 't NVV op de borst. Ook mevr. Sigger, die vele jaren wachteres is geweest, deelde in de hulde van haar man. Bij de vele schrifte lijke gelukwensen wax-en er van de Chef van Dienst der Exploitatie der NS, Ir. B. van Bildex-beek, en de Districtsinspecteur van het vexwoer, de heer J .J. W. Berk- houdt. De ploeg der NS bood een vulpen aan. Talrijke collega's kwamen de heer Sig ger gelukwensen, 's Avonds kwam het voltallig bestuur van de Holtense Be- stuurdersbond in de woning van de fam. Sigger bijeen en bracht de voorzitter, de heer Beijers, de jubilaris dank voor de prettige en kameraadschappelijke wijze waarop hij steeds geijverd heeft voor de verheffing van de plaatselijk in het NVV georganiseerde werknemers. Ook van die zijde werd hem een Idein geschenk aan geboden. De brandweercommandant, de heer Jac. Louwerse, sprak eveneens een dank woord en herinnerde er aan, dat zich in het bijzonder droge en warme jaar 1959 gelukkig geen calamiteiten van grote omvang voordeden, maar dat toch tal van malen moest worden uitgerukt voor kleine brandjes, waaxbij bleek, dat de bosbrandweermensen de mobile huis brandweer soms zelfs te vlug af waren. Het zich melden bij aankomst en bij ver trek van de brand noemde hij een nood zaak in verband met de betaling voor verleende diensten, terwijl hij in ver band met het in gebruik stellen van de alarmsii'ene in het vooruitzicht stelde na dere mededelingen te zullen doen om trent de wijze waarop de bosbrandweer zal worden opgeroepen. Dat zich geen exmstige branden voordeden, was voor een belangrijk deel te danken aan de pa raatheid van de bosbrandweermensen, aldus de heer Louwerse. Na dit min of meer fox'mele begin was het woox-d aan het cabaretgezelschap „De Ghesellen van den Spele" uit Zwolle, die in dé persoon van Jan Koopman, Anny van Elburg, Truusje van Kan en Terry Bakker de talrijke bezoekers een plezie rige avond bezorgd hebben. Het pro- gramma begon met wat cabaretliedjes, een beetje zwakjes, maar naarmate de avond voortschreed, werd het program ma beter en gezelliger en kwam de stem ming er beter in. Aardig waren de twee drama's a la minute, enkele schetsjes en de accordeonsoli van Terry Bakker, die door de zaal werden meegezongen. Voor al het optreden van Jan Koopman als Jan van'Iesseldiek in boerenkostuum met medewerking van de beide dames, eveneens dn kostuum, viel erg in de smaak. Koopman ontpopte zich vooral in dit genre als een vlotte confexvencier, die de lachers spoedig op zijn hand had. Tekst en muziek wai'en van hem zelf en zij werden leuk gebracht. Terxy Bakker begeleidde de zang en spel op de piano. Het was een aardige avond, die de ban den weer verstevigd heeft en door bur gemeester Enklaar met een kort woord gesloten werd. Van het Staatsbosbeheer waren op de ze avond aanwezig de consulent voor Overijssel, Ir. R. Koster en de bosbouw kundig ambtenaar in de boswachterij Haarle, de heer A. G. Teerink uit Nij- verdal. WIE NIET ADVERTEERT WORDT VERGETEN! De leerlingen van de Dorpsschool zijn de vorige week druk bezig geweest met de inzameling van ledige flessen. Er zijn enige duizenden verwerkt. Door de grote medewerking van de heer A. J. Nijendijk, die een goed flessenkenner bleek te zijn, kon er spoedig een opruiming plaats vin den in de verscheidenheid. Dank zij de medewerking van een 19-tal zakenmensen ging er een goede voorraad voor statie geld van de hand. De netto-opbrengst bleek 334.47 te zijn. De leerlingen werden beloond voor hun ijver. Velen ontvingen „Oorkonden van Activiteit", in verschillende graden uitge reikt, in verband met de verworven pun ten. Deze week had er een driedaagse pa pieractie plaats, terwijl op 1 en 2 april de actie „Voorjaarsopruiming" wordt gehou den. De leerlingen zullen ten bate van de Filmapparaten-actie een grote partij dwei len gaan verkopen, afmeting 60x60, met een winkelwaarde van 75 ct. tegen spe ciale opruimingsprijs van ƒ1— per stuk. Ze hopen goede zaken te doen en een „Verklaring van gebleken handelscapaci teit" te bemachtigen. De uitslag van de flessenactie was als volgt: Oorkonde van Activiteit „le graad met de gouden zonnen": Dinant Pieffers met 2800 punten. Oorkonde van Activiteit „le graad met de zilveren maantjes": Hetty Dolman met 1975 punten. Oorkonde van Activiteit „le graad met de gele sterren": Wim Klein Velderman met 1245 punten, Gerrit Koopman met 1235 punten, Berry Enklaar m. 1205 pun ten., Johanna Hofman met 1205 punten en Joop Nijland met 1005 punten. Oorkonde van Activiteit le graad (999 tot 500 punten): Fimke van de Boven kamp, Hennie Schöppers, Dinie Klein Tee- selink, Henkie Deijk, Gerrit Oolbekkink, Gerda v. d. Goot, Alie Tiekink, Mary Pa- grach, Joke Fuit, Hennie Lensink, Henk Paalman, Oky Weijl, Jan Ilospers, Ria Rozendom Jaap Broere, Henk Konijnen berg, Nellie Krekel, Hilco Veneklaas, Jo- han Wansink, Arie Wennekes, Rikie Bronsvooi't. Oorkonde van Activiteit 2e graad (499 tot 300 punten): Minie Honcoop, Janna Kettelarij, Dikie Broekhuis, Wim Derksen, Dirk Wolters, Jennie Dijkslag, Gerrit Koopman, Alie Reilink, Wim Schutrups, Gerda Vosman, Annie Meerman, Rikie Paalman, Alie Veneklaas, Ab Hoefman, Henk Beijers, Kees v. d. Bovenkamp, Her- mien Koopman, Josien Enklaar, Wim Schooien, Gerrit Vincent, Minie Nieuwen- huis, Willie Kettelarij, Marian Rouwen- horst, Jan Schuiterd, Jan Müller, Dries Will ems. Oorkonde van Activiteit 3e graad (299 tot 100 punten): Mientje Lodeweges, Jan Beltman, Herman Kalfsterman, Henk Podt, Dina Maats, Annie Meijerman, Wim Paalman, Dinie Luggenhorst, Truida Me- gelink, Wim Schöppers, Tönny Schöppers, Henk van den Berg, Willie Vruggink, Ger- rie Oolbekkink, Eggie Meinsma, Jan Sin- nema, Joke Müller, Joke Denekamp, Ger da Lammers, Tineke Kers, Gerrit Ulfman, Chris van den Berg, Henk Vincent, Henk Vincent, Bertha Paalman, Minie Brons- VOOR PRACTISCHE HULPVERLENING De dezer dagen gehouden collecte ten behoeve van de Centrale voor Practische Hulpverlening heeft f 161,64 opgebracht. COSTUMIERE Te Utrecht slaagde mej. R. Niemeijer uit Holten voor costumière. Zij werd op geleid door de modevakschool D. Wessels- Nijland te Rijssen. VOORGOED VRIJGESTELD Aan de dienstplichtigen der lichting 1959 J. A. Elbersen,- Lichtenberg 11 en H. G. Reilink, Dijkerhoek 90, werd voor goed vrijstelling van de dienstplicht ver leend. LAATSTE HERINNERING Abonné's op Holtens Nieuwsblad BUI TEN DE GEMEENTE HOLTEN wor den beleefd verzocht hun abonnements geld (per halfjaar f 3,of voor het ge hele jaar f 6,te willen voldoen op girorekening no. 875587 van de Coöp. Boerenleenbank te Holten. Bij het over maken even vermelden: Abonnements geld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 6 april a.s. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent in- ningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, ADM. HOLTENS NIEUWSBLAD. voort, Jannie Slot, Herman Gazan, Jan Schuiterd, Reind Brouwer, Geke Gjal- tema, Hanneke Haarman, Hieke Brouwer, Ineke Kevelam, Gerrit Teeselink, Bertha Schooien, Ab Wittenberg, Alie Bosman, Jan Kettelarij, Jan Trekop, Jannie Podt, Jan Jansen, Wim Kettelarij, Dinie Pief fers, Mieke Enklaar, Fennie ten Wolt huis, Mientje Goorman, Jan Kevelam, Willemien. Bargboer, Henk van Beek, Remy Bos, Egbert Klouwen, Joke ter Maat, Anton Reijlink, Wim Reijlink, Ron- ny Soentpiet, Mieke Stukker, Hannie Huzen, Derk Jan Tiekink, Gerrit Ooster- veld, Frans Visser, Herman ten Dam, Toosje ten Dam Jan Paalman, Ivonne L. Schultz, Jan Arfman, Abbie Klein Vel- derman, Annie Koopman, Albert Aaftink, Herman Aaftink, Tineke Bolink, Ineke Bos, Stinus Huisman, Gerrit Bosman, Johan Broekmaat, Gerrit Bronsvoort, Truida Klein Horstman, Jenny Pasop, Marinus Pasop, Rirxie van der Stouw, Gloria Glasmacher, Johan Meerman. Voorts werden er nog 36 bewijsjes van. activiteit uitgereikt. Bijna een jaar is men in de Koninklijke Machinefabrieken van Stork Co. in Hengelo bezig geweest met de vervaar diging van een enorme stoomketel voor een grote tanker, welke op de scheeps werf van Verolme op stapel staat. De ketel die ruim 70 meter lang is en ruim 500 ton weegt, zal hedenavond (vrij dag) met een speciaal daarvoor vervaar digde truck met oplegger naar Rotterdam worden veivoerd om via de Nieuwe Wa terweg naar de scheepswerf te worden overgebracht. De platte oplegger, waarmede het ver voer plaats vindt, bestaat uit drie af zonderlijke delen met enotrme banden, Alle politieposten langs de route zijn gewaarschuwd en moeten aan de ver keersregeling medewerken. Het verkeer waarbij elk deel enigszins scharnieren kan, omdat men anders ixiet door de boch ten kan komen. Het vexwoer moet via Deventer plaats vinden, omdat de IJssel- brug in Zutphen niet op een dergelijke wieldruk berekend is en de nieuwe brug in Deventer wel. kan in verband met de verkeersintensivi- teit slechts bij nacht plaats vinden, maar aangezien de verkeersdrukte in Holland groter is dan tussen Hengelo en Amers foort zal het in de vooravond beginnen. Het transport wordt voorafgegaan en ge volgd door motorrijders van de verkeers politie, die elk verkeer bij nadering van het enorme gevaarte zullen stilleggen. Blijkens mededelingen, die hier van de verkeerspolitie zijn ontvangen, zal het enorme gevaarte omstreeks 9 uur .ons dorp passeren. Zodra deze kolos op wie len uit de richting Markelo nadert, wordt het verkeer bij het viaduct opgehouden, opdat men in het nauwe gedeelte van de Oranjestraat niet vastloopt. De delen van de truck met oplegger zijn zodanig ge construeerd, dat de ketel net enkele cen timeters lager ligt dan de doorgangshoog- te van het viaduct. Het wordt wat men noemt een „nanow escape" en er zal voor deze doortocht dar. ook zeker grote belangstelling bestaan. Door het gemeentebestuur van Holten werd maandagmorgen ten gemeentehuize in het openbaar aanbesteed het verharden van de Weversweg en de Pasmansweg ter lengte van 2720 m. onder directie van de Ned. Heide Maatschappij te Almelo. Ingeschreven werd als volgt: B. H. Oude Bos, Oldenzaal 188.400 Brand's Aannemersbedrijf, Hengelo (O.) 164.900 H. P. Haverkort, Vroomshoop 183.800 S. Dubbei'S, Almelo 183.700 B. van Drooge, Harlingen 182.400 N.V. Aannemers Mij. D. Jansen, Aalten 177.500 Aannemersbedr. v.h. H. A. Jaartsveld, Apeldoorn 176.800 Gebr. Van der Molen, Meppel 176.000 Fa. P. M. Grebe, Sneek 171.900 A. Jouwsma, Denekamp 171.350 A. J. Ritmeester, Berg en Dal 170.900 Gebr. Arend en J. v. d. Laan, Smilde (afwijkende inschr.) 167.700 C. V. Jasper van 't Verlaat, Hardinxveld-Giessendam 166.700 H. van de Riet, Enter 165.800 N.V. Aannemersbedr. fa. J. Krekel Zn., Holten 164.300 Gebr. Arend en J. v. d. Laan, Smilde 161.700 De begroting bedx-oeg ƒ164.600. De gunning is in afwachting van hogere goedkeuring in beraad gehouden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1