Uit het plaatselijk parlement Gevonden en verloren voorwerpen Demonstratie-avond tafeltennis Abonnementsgeld Mooie successen BURGERLIJKE STAND Agenda PREDIKBEURTEN De teelt van aardappelen is verboden, tenzij Geslaagde feestavond Holtense Bestuurdersbond Ir. Van Lier sprak voor de Partij van de Arbeid No. 12. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 26 MAART I960 HOLTENS NIEÜWSBI1D De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,JIoltens Nieuwsblad Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2.Iedere mm. meer f 0.08 te Holten. Telefoon 05^83 - 23 EXTRA-UITKERING VOOR AUTO WEG HOLTERBERG, NIEUWE U.L.O.-SCHOOL EN WEGEN AANGEVRAAGD. De gemeenteraad heeft in zijn maandag avond gehouden voltallige vergadering on der voorzitterschap van de burgemeester Mr. W .H. Enklaar besloten voor het jaar 1960 een extra uitkering aan te vragen uit het gemeentefonds. Het betreft een z.g. subjectieve verhoging van de alge mene uitkering, voor het aanvragen waar van de regering de gemeentebesturen de gelegenheid geboden heeft tot 1 april a.s. Op grond van de plotselinge daling van het aantal inwoners door het vertrek van de gerepatrieerden uit Indonesië menen burgemeester en wethouders, dat de gemeente Holten aanspraak kan maken op zo'n extra-uitkering. Hoewel de begro ting voor de dienst 1960 sluitend is, biedt zij onvoldoende ruimte voor het uitvoeren van enkele kapitaalswerken, waarvan de uitvoering geen langer uitstel gedoogt. Het betreft in de eerste plaats de verhar ding van de autoweg over de Holterberg. De toestand van het wegdek is van dien aard ,dat het dringend noodzakelijk is op de kortst mogelijke termijn de verbetering ter hand te nemen. Het belang van de re creatieve functie van deze weg springt in het oog door het feit, dat het provinciaal bestuur zich bereid heeft verklaard 1/3 van de niet door rijkssubsidie gedekte kosten voor haar rekening te nemen. De totale kosten van deze 6 k.m. lange weg worden geraamd op f950.000.inclusief noodza kelijke rioleringskosten. Er vanuit gaande dat het Ministerie van Onderwijs, K. en W. een bijdrage verleent van f50.000.en de provincie 1/3 voor haar rekening neemt, blijft er nog een bedrag van f 600.000. ten laste der gemeente. Met onderhouds kosten vergt dit een jaarlijks bedrag van f 56.000.—. Voorts wordt een bedrag van f 30.417. gevraagd wegens jaarlijkse lasten verbon den aan de bouw van een nieuwe u.l.o.- schóol, waarvoor een urgentieveiklaring is ontvangen en staan op het programma de verharding van de Sangeldijk, de Oude De- venterweg, de Tromopsweg en Landuwer- weg ter lengte van 7710 m., waarvoor aan kapitaalslasten een jaarlijks bedrag van f 27.423.benodigd zal zijn. In totaal derhalve f113.840.of, omgerekend naar het basisbedrag, f 12.55 per inwoner. Bij de bespreking van dit voorstel vroeg de heer Soer of voor de verharding van de Oude Deventerweg geen tweede bijdrage van het rijk te krijgen is wegens het vor men van een parallelweg met de Rijks straatweg voor het langzaam verkeer. De voorzitter en wethouder Veneklaas Slots meenden hierop ontkennend te moe ten antwoorden. Men krijgt reeds een sub sidie van 40 en bovendien moet men dan van de Rijksweg een verkeerstracé maken uitsluitend voor snelverkeer. Op een vraag van de heer Teeselink of het aanvragen van deze subjectieve bij drage nog verplichtingen geeft, antwoord de de burgemeester, dat men dan geen vrije gemeente meer is, wegens de finan ciële onderstand, maar dat b. en w. ge meend hebben, deze omstandigheid maar te moeten accepteren. Wij hebben ons in derdaad, in verband met het behoud van dc autonomie van de gemeente afgevraagd of wij ons eerstgeboorterecht moesten verkopen voor een schotel linzenmoes, al dus de burgemeester. De orpstandigheden maken het echter noodzakelijk. De heer Rietberg maakte ten slotte het dagelijks bestuur zijn compliment voor zijn activiteit in deze. Spreker achtte de in de aanvrage genoemde objecten even- Gevonden: herenhoed; halsdoek; vul pen; herendas; motorhandschoen; gouden speldje. Verloren: een paar gevoerde glacé handschoenen; lederen voetbal. Komen aanlopen: een paard. Inlichtingen: dagelijks tussen 9 en 13 en tussen 14 en 22 uur aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten. Op initiatief van de heer van Mourik werd j.l. donderdagavond in zaal Amicitia een tafeltennisavond georganiseerd. Het doel hiervan was het populaire tafelten nisspel ook in Holten bekend en bemind te maken. Het volledige eerste team van DTTC uit Deventer, met o.a. de jeugd kampioen J. v. Hummel, zorgde voor een attractieve avond. De grote belangstelling, vooral van de jeugd, getuigt wel, dat een tafeltennisclub in Holten opgericht kan worden. Tijdens de demonstratie gaven zich 25 personen op als lid voor een te stichten tafeltennisclub in onze plaats. Nadere berichten volgen in het komende nummer. eens zeer noodzakelijk en vroeg nog in lichtingen over de zijtakken van de Tromopsweg. V.V.V.-KANTOOR In verband met de bouw van een V.V.V.- kantoortje besloot de raad de huur hier van vast te stellen op f320.voor het komende halfjaar De V.V.V. zal daar ech ter geen nadeel van ondervinden, omdat deze huur haar in de vorm van een ver hoogde subsidie weer zal toekomen. Bij het nemen van een besluit om een geldlening aan te gaan met de Bank voor Ned. Gemeenten groot f115.000.tegen een rente van 4y2 °/o en een koers van 97, wees de heer Soer op de overtekening van de laatste leningen van deze bank en vroeg hij zich af of de bank, gezien dit feit, niet een lagere rente kan aanbieden. Er ontstond tussen hem en de voorzitter hierover een kort debat, waarin ook de heer Sprokkereef zich mengde, die er op wees, dat de regering het de gemeenten onmogelijk maakt tegen een lagere rente te lenen. Wij zouden als bank de heer Sprokkereef is voorzitter van de Coöp. Boerenleenbank gaarne het geld in eigen plaats laten werken door het meer Nu het nieuwe seizoen in land- en tuin bouw weer voor de deur staat zal men in vele vakbladen en andere kranten weer de wettelijke maatregelen van de Planten- ziektenkundige Dienst voor de aardappel teelt in tuinen kunnen aantreffen. Het is volkomen begrijpelijk, dat velen zich zullen afvragen waarom men toch lastig gevallen -wordt met beperkende bepalingen voor het kleine hoekje aard appelen in zijn tuintje. Het is niet zo verwonderlijk, dat velen het nut hiervan niet inzien en geneigd zijn om hierin een uiting van overdreven perfectionisme te bespeuren. Wel weten de meeste grondgebruikers, dat het iets te maken heeft met de ziek te: „aardappelmoeheid". De boeren en tuinders zijn in het algemeen wel bekend met, en ook overtuigd van de noodzaak van de getroffen maatregelen tegen deze besmettelijke bodemziekte. Hier voelt men wel aan, dat niet alleen het eigenbe lang ermee gemoeid is, maar dat hier ook een nationaal belang op het spel staat. Immers, wanneer deze ziekte verder om zich heen zou grijpen, zodat we niet meer aan de exporteisen, die door het buiten land gesteld worden, kunnen voldoen, dan zou hierdoor de export van vele landbouwprodukten tot stilstand kunnen komen, hetgeen zonder meer een ramp zou betekenen. Bedenken we hierbij even dat de exportwaarde van onze bloembol len, pootaardappelen, bloemkwekerij =pro- dukten en boomkwekerij gewassen alleen reeds ongeveer 840 miljoen gulden per jaar bedraagt, wat bijna 9 procent van de totale export van land-en tuinbouwpro- dukten is, dan is de ernst hiervan zonder meer duidelijk. Het zal daarom ieder weldenkend grondgebruiker begrijpelijk moeten voor komen, dat de georganiseerde landbouw ter voorkoming van dit kwaad nauw sa menwerkt met de Plantenziektenkundige Dienst. In de loop der jaren heeft men erva ren, dat het gevaar voor het optreden van aardappelmoeheid niet groot is wanneer men niet vaker dan eens per 3 jaar aard appelen op dezelfde grond teelt. Hierom heeft de minister van Landbouw en, Vis serij een wet uitgevaardigd waarbij het verboden is vaker dan eenmaal in de drie jaren op hetzelfde perceel te telen. Nu is het in de praktijk gebleken, dat juist de tuinen vaak als een gevaarlijke besmettingsbron optreden voor de omlig gende cultuurgronden. Dit is gemakkelijk verklaarbaar, omdat in een klein tuintje het aardappelperceeltje van het ene jaar grenst aan het perceeltje van het vol gend jaar en er zelfs vaak „overlappin gen" optreden. Om deze en andere rede nen zijn tuinen in zekere zin „vatbaar der" voor deze ziekte. Het gevolg is dus, dat wanneer de tuin- gebruikers zich niet houden aan de wet telijke voorschriften de kostbare bestrij ding op de land- en tuinbouwgronden grotendeels ondermijnd wordt. Om deze reden gelden ook voor de tuinen, waar onder ook de volkstuinen zijn begrepen, dezelfde voorschriften, welke in de prak tijk terwille van een goedkopere contro le-mogelijkheid wat anders zijn uitge voerd. Daarom is het zo belangrijk, dat iedere grondgebruiker zich aan de voor- gescheven maatregelen houdt, en daarom worden evenals de land- en tuinbouw- percelen ook de tuintjes op de naleving hiervan gecontroleerd, ook al lijkt dit misschien wat al te perfectionistisch. rendabel te maken en de gemeente te hel pen, maar dat is niet toegestaan. De raadsvoorzitter wees er op, dat de Bank voor Ned. Gemeenten wel een juis te rentepolitiek voert en dat met name de kleine gemeenten zeer blij moeten zijn met deze bank, die ook hun bank is. Bij de maatregelen van de regering heeft men zich ook al betekenen zij ten dele een aantasting van de autonomie der ge meenten neer te leggen. Aan de heer C. L. Laribij werd op zijn verzoek eervol ontslag verleend als on derwijzer aan de o.l. school te Dijkerhoek. Bij de rondvraag antwoordde de voorzit ter op een vraag van de heer Soer, dat er 11 woningwetwoningen en 3 bejaarden woningen gebouwd zullen worden in 1960. Het type woonkeukenwoningen wilde spreker op aandringen van de heer Brands nog wel nader bekijken. Bij de bouw van een muziektent zal er nog wel advies gevraagd worden, verzekerde de burgemeester laatstgenoemde. Op een vraag van de heer Landeweerd hoe ver het thans staat met het postkan toor, antwoordde burgemeester Enklaar, dat door de dienst van gemeentewerken plannen worden ontworpen. De beplanting van het oostelijk deel van de Oranjestraat is het werk geweest van de Rijkswaterstaat, verklaarde de burge meester op een vraag van de heer Sprok kereef. De voorschriften voor de tuinen ko men globaal op het volgende neer: 1 Verreweg de meeste gemeenten in Nederland zijn geheel of grotendeels „gesaneerd". (Inlichtingen hierover worden ten gemeentehuize verstrekt In deze „gesaneerde" gebieden is de teelt van aardappelen verboden, ten zij men in het bezit is van een zoge naamde „saneringsschets, van zijn tuin, waaraan men zich dan bij de teelt moet houden. 2 In niet gesaneerde gebieden is het verboden aardappelen te telen, als vaker dan eens in de drie jaar op de zelfde grond, en niet meer dan een derde gedeelte van 't tuinoppervlak. 3 In sommige gebieden is de teelt van aardappelen in tuinen helemaal ver boden. Hiervan kan soms ontheffing worden verleend. 4 In sommige delen van Nederland is om andere redenen de teelt van be paalde aardappelrassen absoluut ver boden. Voor verdere inlichtingen verwijzen wij u naar de publikaties van de -Plantenziek tenkundige Dienst, terwijl u te allen tijde inlichtingen kunt verkrijgen bij de kring kantoren van deze dienst en de Geweste lijke Raden van het Landbouwschap. De Holtense Bestuurdersbond (NVV) herdacht zaterdagavond in Amicitia haar 12J/2-jarig bestaan met een feestavond voor de leden, waaraan medewerking verleende het gezelschap „De notenkra kers" van de Arbeiders-muziekvereniging „Concordia" uit Hengelo, dat met zijn optreden veel gezelligheid wist te bren gen. In een korte toespraak aan het begin van de avond, constateerde de voorzitter, de heer Beijers met vreugde, dat er naast de oudere leden ook zoveel jonge mensen in de zaal aanwezig waren. Men maakt zich in de kringen van de vakbeweging wel eens zorgen, dat de jongeren niets zouden voelen voor aansluiting bij de vak beweging, maar dat is in Holten, aldus spreker, gelukkig niet het geval. Het le dental is voortdurend stijgende. Hij somde de namen op van de leden, die in 1947 de bestuurdersbond hebben opgericht, bracht hen dank voor hun ac tiviteit en noemde aansluiting bij een vak organisatie gelet ook op de strijd van de bouwvakarbeiders door middel van de huidige staking een dringende nood zaak. Er zijn,, wanneer men zich de moeite wil getroosten nog heel wat leden te win nen. Spr. noemde als voorbeeld de on langs opgerichte afdeling van de textiel bedrijf sbond. 4 Daarna was het woord aan het Henge lose gezelschap, dat onder leiding van de Onrustig© Zenuwen? Mijnhardfs Zenuwtab letter» Rekkense avond gaat niet door Men verzoekt ons mede te delen, dat de filmavond van de Vereniging Rekkense Inrichtingen op vrijdag 25 maart in „Ire ne" niet door gaat. Abonné's op Holtens Nieuwsblad BUI TEN DE GEMEENTE HOLTEN wor den beleefd verzocht hun abonnements geld (per halfjaar f 3,of voor het ge hele jaar f 6,te willen voldoen op girorekening no. 875587 van de Coöp. Boerenleenbank te Holten. Bij het over maken even vermelden: Abonnements geld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 5 april a.s. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent in- ningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, ADM. HOLTENS NIEUWSBLAD. Op de te Wij he gehouden tentoonstel ling van paaskoeien werden de inzendin gen van slager Dolman als volgt be kroond: le prijs in de rubriek „Niet gewisselde vaarzen"; le prijs in de rubriek „Vaarzen met 2 brede tanden"; le prijs in de rubriek „Vaarzen met 4 brede tanden"; 2e prijs in de rubriek „Collecties". De bekroonde dieren werden gemest dooir de bekende paasveemester Zènts Jan. MOOIE OPBRENGST De ten bate van het t.b.c.-bestrijdings- fonds „Draagt Elkanders Lasten" gehou den huis-aan-huis-collecte heeft opge bracht f374,66 (vorig jaar f359,21). De afdeling Holten van de Partij van de Arbeid hield vorige week vrijdag een vrij goed bezochte openbare vergadering in café „De Waag" onder voorzitterschap van de heer H. Soer, waarin als spreker optrad Mr. Th. J. A. M. van Lier, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mr. Van Lier besprak de huidige rege- ringspolitiek en had weinig goede woor den voor het beleid van het kabinet De Quay. Het mist de nodige bekwaamheid en dat wordt ook door de regeringspartijen terdege erkend. Binnen enkele weken na dat de fractievoorzitter der socialisten, Mr. Burger, op de centrale kaderdag in Den Haag felle kritiek geleverd had op het beleid van het kabinet De Quay, heb ben de leiders van de AR en de CHU, Dr. heer G. Lanting, met muziek, zang en enkele schetsjes voor een prettige stem ming zorgde. De boerenkapel zorgde voor enkele goede muzieknummers, waarbij Mans en Graads zich weer als een paar uitstekende conferenciers ontpopten, die in hun smeuig Twents, de gehele avond de lachers op him hand hadden. Een orkaan van vrolijkheid veroorzaakte de opvoering van de schets „Ik heette Jens- ke" en ook „De Babysit" viel zeer in de smaak. Mans deed na de pauze in zijn creatie „Ali Ben Ossepoot" de zaal versteld staan door een telepatische seance met boeken en Graads oogstte een groot succes als „de papiertjes maniak". Zeer goed was het muzikale optreden van de Edelweiskapel. Voorzitter Beijers heeft het gezelschap, dat later tijdens het bal de dansmuziek verzorgde, dank gebracht voor hun op treden en daarbij in het bijzonder nog de twee medewerkende dames genoemd. Na een verloting met een goede uitslag werd er nog geruime tijd gezellig gedanst. Geboren: Gerritdina Hendrika, dv M. A. Bosschers en F. H. Krikkink, Beuseberg 129. Frederika Jantiena Wilhelmina, dv D. J. Nijland en H. Roeterdink, Espelo 43. Willemina Hermina, dv L. G. Ha verslag en H. H. Schooien, Dijkerhoek 12. BEVOLKING: Ingekomen: J. F. Sluiter van Bathmen naar Dijkerhoek 69a. E. Hoekjen en gezin v. Wierden naar Burg. v. _d. Borch- straat 28. Vertrokken: J. Gerritsen en gezin van Burg. v. d. Borchstraat 28 naar Deventer. V. Schouwstra en gezin van Look 40 naar Almelo. A. H. van Iersel en gezin van Look 40 naar Venlo. C. L. M. Marks en gezin van Holterberg 26 naar Hengelo (O.). Maandag 28 maart, 8 uur: Jaarvergade ring VVV „Holtens Belang". Stations koffiehuis van de heer M. Kalfsterman. (zie adv.). Maandag 28 maart, 8 uur: Algemene le denvergadering Coöp. Boerenleenbank „Holten" in café Maats, Maandag 28 maart, 8 u.: Voorjaars-mode- show Fa. E. Wonnink in „Amicitia" (zie adv.). Dinsdag 29 maart om 8 uur: Jaarvergade ring HMV in café Maats (zie adv.). Donderdag 31 maart, 7.45 uur in gebouw „Rehoboth": filmavond Chr. Nat. Vak verbond. Des middags om 3.45 uur: voorstelling voor de kinderen (zie ad vertentie). Zaterdag 2 april, 8 uur: Uitvoering van Holtens Toneel in „Amicitia" met „De verkochte bruid". Zaterdag 2 april, 7.30 uur: Zang- en to neeluitvoering in café „De Wippert". Zaterdag 9 april: Lompeninzamelings- aktie HMV in het dorp en naaste omge ving. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur (Bevesti ging ambtsdragers) en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds. Israël; 7 uur Ds. Adolfsen van Ootmarsum. Jeugddienst. In alle diensten extra collecte voor de Regio nale Commissie voor het Zuiden. 10 uur Jonferendienst in „Irene". Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Extra collecte voor de Regionale Commissie voor het Zuiden. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Haspels van Apeldoorn. In beide diensten is de der de collecte bestemd voor de Chr. Emi gratie Centrale. Berghuis en Mr. Beernink, a.h.w. bijval betuigd aan de woorden van Mr. Burger. Ook Mr. Van Riel van de VVD heeft zich niet onbetuigd gelaten. Behalve de KVP; deze heeft zich duidelijk opgesteld ter verdediging van de regering. Wie heeft dit kabinet gewild? vroeg Mr. Van Lier. Prof. Romme. Hoewel de KVP lang niet de sterkste figuren in deze regering heeft minister De Pous is CHU en minister Zijlstra is AR is het voornamelijk Prof. Romme, die achter dit kabinet staat, om dat de KVP momenteel banger is voor de liberalen dan voor de socialisten. Hij trad onlangs in Zwolle op als verdediger van deze regering. Ook Prof. De Quay heeft zich verdedigd tegen de felle kritiek van de oppositie tijdens een vergadering van de KVP-jongeren en gewezen op de goede bedoelingen, die het kabinet heeft voor het welzijn van ons volk. Van de goede bedoelingen van het kabinet zijn ook wij wel overtuigd, aldus spreker. Het komt echter niet aan op goede bedoelin- nen, maar op goede kwaliteiten. Prof. De Quay heeft vijf punten opge noemd, waarop zijn kabinet met succes een ander beleid voert dan zijn voorgan ger, n.l. de loonpolitiek, het landbouwbe leid, de woningbouw, de bezitsvorming en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie. Uitvoerig ging spreker op deze punter- in, waarbij hij constateerde, dat er nog nooit zoveel ingrijpen in de loonvorming plaats vond dan thans het geval is het kabinet vergaderde in verband met de bouwstaking bijna elke dag terwijl al les tot in de details geregeld wordt. Door de stijging van de kosten van levenson derhoud met bijna 3% pet., komt er voor de arbeiders weinig uit de bus en komt de huidige vrije loonvorming neer op een vertraagde loonronde, waarvan tenmin ste 20 pet. van de werknemers nog niet heeft geprofiteerd. Ten aanzien van het landbouwbeleid valt er nog weinig ver schil te bemerken tussen de maatregelen van Mr. Marijnen en oud-minister Von deling. Bij het huidige woningbeleid ko men er minder arbeiderswoningen en krijgen particulieren meer bijdragen uit de staatskas. Spreker is verder nog uitvoerig inge gaan op de bezitsvorming en de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie, waarop hij kritiek had. Als er reeds zoveel af te din gen valt op het beleid, dat Prof. De Quay meent goed te doen, wat moet er dan nog overblijven van de punten, die hij niet genoemd heeft, vroeg Mr. Van Lier zich af. Spreker noemde in dit verband de Lauwerszee, de IJtunnels, de spijtoptan ten, de voetbaltoto, waarop hij nog wat dieper inging. Er werden heel wat vragen gesteld, die door de spreker uitvoerig werden beant woord, waarna de voorzitter, de heer H. Soer, hem dank .bracht voor zijn komst naar Holten. Mr. Van Lier had tevoren de bespre kingen meegemaakt in Deventer, dat in verband met het universiteitsvraagstuk een groot aantal kamerleden op bezoek had. 121/2-jarig bestaan herdacht

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1