<r-. KALFSTERMAN Buitenlands® wijnen Zaaihaver - Graszaad PFAFF-NAAIMACHIMES Een goede advertentie TER HORST CO. N.V. JONGENS MANNEN en MEISJE Ledenvergadering Nederlandsche Roode Kruis Stap vrijdagavond, 18 maart, eens naar café „De Waag" Afdeling Deventer van de Vereniging voor Facultatieve crematie, Rijschool Kolkman 1 iaat er niet om HENK BELTMAN t GEBH. WANSINK DE^HALM GEBR. WANSINK Het WITSTE en LEKKERSTE brood komt van DE HALM IA;' Fa. WONNINX J. BEKKERNENS is verhuisd Loonbedrijf G. W. Rietman en Zn. Algemene ledenvergadering Coöp. Boerenleenbank „Holten" Peetaardappelen GEER. WANSINK Laten de advertenties in U inlichten eer U gaat kopen! „SUCCES" PFAFF Fa. E. WONNINK Met dankbaarheid geven wij kennis van de geboor te van ons zoontje en broertje MANUEL P. M. VAN WALRAVEN C. N. VAN WALRAVEN- LOOF PETRA Holten, 5 maart 1960. Inplaats van Jkaartem;. JAN HENDRIK WISSINK FENNA MARIA AALTINK hebben de eer U kennis te geven van hun voorgeno men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op donderdag 17 maart ten Gemeenitehuize te Holten des voorm. 10.30 uur. Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. Kerk te Hol ten om 11.15 uur door de Weleerw. Heer Ds> F. J. Broeijer. Holten, maart 1960. Receptie van 3 tot 5 uur bij Café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Toekomstig adres: Dijkerhoek £9, Holten. Heden behaagde (het de Here uit ons midden weg te nemen onze in nig geliefde man. vader en grootvader GERRIT HENDRIK BOODE echtgenoot van Janna Boode in de gezegende ouder dom van 82 jaar. Dat hij moge rusten in vrede is de wens van Wed. G. H. Boode Kinderen, Klein kinderen en Verloofden. Holten, 10 maart 1960 Espelo 61. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij on ze hartelijke dank aan fa milie, buren, vrienden en bekendenj voor de vele blijken van belangstelling en medeleven en verder danken wij in het bijzon der de Weledelzeergeleer- de Heer dokter J. P. Na gelhout voor de zorgvuldi ge behandeling, alsmede de wijkverpleegsters, zus ter Bergveld en zuster Groeneveld voor de liefde volle verpleging, bewezen tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve moeder, groot- en over grootmoeder GERRITDINA JANSEN Uit aller naam, H. G. Klein Velderman Holten, maart 1960 Dorpsstraat 13. Gevraagd een flinke EXPEDITIEKNECHT in het bezit zijnde van rijbewijs. PAALMANS EXPEDITIE, Rijssen. TE KOOP TOOM BIGGEN J. DIJKINK Beuseberg 38, Holten. KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ en -WEVERIJ te RIJSSEN en HOLTEN vraagt wegens uitbreiding Geheel vrijblijvend verstrekken wij gaarne alle gewenste inlichtingen over lonen en arbeids voorwaarden op donderdag 17 maart a.s. 's avonds van 78 uur in café Vruggink en verder dagelijks op het kantoor aan de Industriestraat. Ook betreffende een OPLEIDING AAN DE TEXTIELSCHOOL voor jongeren kunt U zich hier laten voor lichten. GEVRAAGD: voor hele of halve dagen. Hoog loon. Hotel „HOOG HOLTEN" Eig. G. Mensink - Holten, Tel. 306 van de afdeling HOLTEN van het op dinsdag 15 maart 1960 des avonds 8 uur in Hotel Holterman. Agenda: 1. Opening en notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Jaarverslag van de secretaresse. 4. Financieel verslag van de penningmeesteresse. 5. Rapport van de kascommissie en benoeming van nieuwe commissie. 6. Bestuursverkiezing: a. wegens periodiek aftreden van mej. W. E. Wolters en de heer C. PI. Rietdijk, beiden, her kiesbaar, en b. wegens uitbreiding van het bestuur met een 7e bestuurslid. 7. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement. 8. Aanwijzing afgevaardigden naar de Algemene Ver gadering. 9. Rondvraag. Na afloop van deze vergadering zal de film vertoond worden „DE WITTE ENGEL", over het leven en het werk van de verpleegster Florence Nightingale. Zij zette haar gehele persoonlijkheid in ten bate van de lijdende mensheid. KOMT ALLEN! TE KOOP DRACHTIGE B.B. ZEUG a.d.t. 22 maart, le worp, en EEN TOOM BIGGEN I-I. OOLBEKKINK Espelo 41, Holten. daar spreekt Mr. TH. J. A. M. VAN LIER, Lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal', over: „DE PARTIJ VAN DE ARBEID IN DE OPPOSITIE" Mr. Van Lier zal de bezwaren bespreken, die de socialisten hebben tegen het beleid van het huidige kabinet en \*an de politieke partijen, waarop dit kabinet steunt. Neem kennis van de circulaire, die de volgende week wordt rondgestuurd. De vergadering begint om 8 uur. Wij willen gaarne op tijd beginnen. De Afd. Holten van de PARTIJ VAN DE ARBEID. w.o. ressorteren de gemeente Bathmen, Deventer, Diepenveen, Gorssel, Holten, Olst, Raalte en Voorst. Deze afdeling bestaat thans 50 jaar en telt 2300 leden. Een wilsbeschikking (verklaring inzake Crematie) blijft noodzakelijk. Inlichtingen worden, op aanvraag, gaarne verstrekt, zomede formulieren voor bovengenoemde verklaring en aanmeldingsformulieren voor het lidmaatschap, door het Secretariaat: HOGE HONDSTSRAAT 73, DEVENTER Telefoon 5502. Biedt zich aan: FLINK DIENSTMEISJE Brieven: IP. J. Wansink- straat 20, Holten. TE KOOP TOOM BESTE BIGGEN A. BRONSVOORT, Neerdorp 2, Holten. TE KOOP Een zwartbont NEURENDE KOE a.d.t. 23 maart. stempel, melkl. ter inzage, en een AUTOWAGEN of ruilen voor lichtere. F. SCHIPPERS Espelo 15, Holten. Notaris F. van Schooten te Rijssen zal op zaterdag 12 maart a.s. 's nam. half twee in café „De Bakker" te Rijssen, Haarstraat 50 voor de heren De Jong Schouwenburg PUBLIEK VERKOPEN: circa 160 percelen EIKEN en DENNEN fijnsparren, lariksen en berken, op de Noetseler- berg en de Ligtenberg, in de omgeving van de harde weg en achter de weduwe Wissink, waaronder per celen geschikt voor zaag- hout, rikpalen en slieten, en enkele zeer zware eiken in de omgeving van G. J. Hegeman. Bezichtiging drie dagen voor de verkoop, waarbij streng verboden hond mee te nemen. Aanwijzer: bosbaas Hege man. Bet.1 juli a.s. Soli de borgen vereist, onbe kende kopers moeten schriftelijk bewijs van ge goedheid overleggen. H. W. TEN VELDE, Levensmiddelenbedrijf vraagt per 1 april MEISJE voor hele dagen. TE KOOP EEN TOOM BIGGEN en Nuchter Roodbont VAARSKALF en een paar VOETBALSCHOENEN no. 3%, bij W. Bieleman, Dijkerhoek 23, Holten. TE KOOP 4 ZWARE BIGGEN J. HERDER, Espelo 17, Heihuizen. TE KOOP TOOM ZWARE BIGGEN W. F. TEESELINK, Beuseberg 39, Holten. Holten II. J. Wansinkstraat 14 VOOR EEN BETERE OPLEIDING. Vanaf heden geven wij ook SCOOTERLES. dat U wat aan hebt, als U een MAATCOSTUUM CONFECTIECOSTUUM of REGENJAS aanschaft, maardat U iets koopt, waar U wat aan hebt voor jaren. 't Moderne en het degelijke, in de juiste combinatie tegen een scherp uitgerekende prijs, wordt U altijd aangeboden door Telefoon 397 LE COQ ROUGE Wilt U voor de Paasdagen een goed en goedkoop GLAS WIJN, wij hebben hierin een 3 SPECIALE AANBIEDING! Bij aankoop van: 1 fles Sherry J 1 fles Witte Landwijn 1 fles Beaujolais a o a 5.75 a 2.35 a 3.85 Totaal 11.95 1 literfles VERMOUTH a 4.05 GRATIS! mits U gelijktijdig de 4 loden capsules inlevert. Beleefd aanbevelend, Het is maar een weet, Als u SULTANA's eet, Lekkernij gelijk zalm, Met dit nieuwe brood Wij hebben in voorraad: le Nabouw MARNE en A DEL AARHAVER Verder houden wij ons beleefd aanbevolen voor de leverantie van GRAS- en KLAVERZADEN. NATUURLIJK BIJ: CTq»* «h Ook de volgende week weer zeer vele voordelige aanbiedingen van de KEURSLAGER. Dinsdag: i/2 kg. VERSE WORST 1.68 1 kg. voor 3.10 >/2 kg. BRAADWORST 1.35 Woensdag: i/2 kg. Magere SPEKLAPPEN 1.38 bakje HACHEEVLEES 1.18 y2 kg. KLAPSTUK 1.78 Donderdag: EXTRA GEHAKTDAG y2 kg. 1.55 1 kg. voor 2.95 Vrijdag en zaterdag: l/2 kg. SCHOUDERCARBONADE slechts J „Jg Voor FIJNE VLEESWAREN zie onze speciale reclame onder 't motto: „Betaal een dubbeltje voor een kwartje!" Doe uw voordeel, haal dagreclames bij KEURSLAGER PLUIMEEHANDELAAR van Larenseweg 27 naar HOLTERBROEK 3 TELEF. 332 LANDBOUWERS! Wij hebben aangeschaft een nieuwe TRACTOR met MEST- en ZANDLADER, waarmee wij U gaarne van dienst zullen, zijn. HOLTEN Te koop: kleine partijtjes HOOI en STRO. der te HOLTEN op maandag 28 maart a.s. in Café Maats. Aanvang 8 uur. Punten van behandeling: 1. Opening en notulen. 2. Mededelingen. 3. Verslag en bespreking rekening en balans 1959. 4. Verkiezing van een lid van het bestuur wegens periodiek aftreden van de heer J. H. Sprokkereef- 5. Verkiezing van een. lid van de Raad van Toezicht wegens periodiek aftreden van de heer J. Lubber - sen. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. De voordrachten der verkiezingen liggen ten kantore van de bank ter inzage en kunnen tot 21 maart 1960 door minstens 10 leden schriftelijk worden aangevuld. HET BESTUUR. Diegenen, die deze nog bestellen moeten, kun nen dit nog doen vóór zaterdag 19 maart a.s. Door de hoge prijzen worden door ons geen poters over besteld. Diegene, die thans niet bestelt en toch nodig heeft, kunnen wij niet helpen. Beleefd aanbevelend, HOLTENS NIEUWSBLAD AUTORIJSCHOOL En toch hoort men steeds weer: Bij „SUCCES" leert U meer! 6.50 per les en een gedegen opleiding. Aanm.: Café JANSEN, Holten, Tel. 574. Beleefd aanbevelend, G. J. TUITERT, Bathmen. GEVRAAGD WERKSTER voor een halve dag p. w. Holtense Boekhandel, Dorpsstraat 62, tel. 400. DINSDAG 15 MAART houden wij een DEMONSTRATIE met de ALLERNIEUWSTE (deze machines kunnen absoluut niet meer vastlopen) van 's middags 2 uur (tot 6 uur) IN ONZE ZAAK 's avonds vanaf 7 uur in de zaal van Café JANSSEN Komt geheel vrijblijvend deze interessante demonstratie bijwonen. TE KOOP TOOM BESTE BIGGEN bij W. F. BOODE, Espelo 65.ikwVWWWVWVVVVWWWVVWWVVWWVV doet „wonderen" voor de verkoop!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 3