Oriënteringsrit „Bergruiters „De profeet uit de bergen" Jaarvergadering O.L.lVL-afdeling Filumid landelijke rijverenïging „Bergruiters" Agenda BURGERLIJKE STAND Biïiarit Pieffers (12 jaar) won wisselbeker Gevonden en verloren voorwerpen V rouwen-wereldgebedsdag PREDIKBEURTEN No. 10. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 12 MAART 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05Jf83 - 23 ly Adv.-prijs 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer f 0.08 9? Amazone's en ruiters van de landelijke rij verenigingen te Holten en Markelo hebben zaterdagmiddag deelgenomen aan een door de Bergruiters georganiseerde oriënteringsrit van 11 Vz kilometer. Dit rit die de deelnemers voerde over de Holtense- en Markelose Borkeld werd door niemand foutloos afgelegd. De jong ste deelnemer Dinant Pieffers leverde met „Sonja" de beste prestatie (8 straf- punten) en hij kwam in het bezit van de fraaie wisselbeker. Natuurlijk was er de mogelijkheid om zonder strafpunten aan de finish te ko men doch aangezien er maar liefst 5 tijd en 2 route-cpntroles waren was de kans op nul strafpunten wel zeer gering. Van het vriendelijke aanbod van mevr. H. Beldman-Bosch om een kopje thee te drinken werd dankbaar gebruik gemaakt en mogelijk heeft dit „intermezzo,, (de thee was gloeiend) voor sommige deelne mers ook nog een paar strafpuntjes op geleverd. De volledige uitslag luidt als volgt: 1 Dinant Pieffers met „Sonja" 8 straf punten; 2 H. Schoneveld met „Invasie" 10 strafpunten; 3 B. H. Altena, Markelo met „Celina" 11 strafpunten; 4 Joh. Bronsvoort met „Enny" 12 strafpunten; 5 W. Aaltink met „Wuzello" 13 strafpun ten; 6 H. J. Bosschers m. „Parel" 14 straf punten; 7 W. J. Stoelhorst, Markelo met „Cor" 14 strafpunten; 8 Jac. ter Horst, Rijssen met „Rascaljoe" 15 strafpunten; 9 D. H. Hidders, Markelo met „Mirzam" 15 strafpunten; 10 A. J. Krijgsman, Mar kelo met „Victoria" 16 strafpunten; 11 B. J. Barvelink met „Siepke" 17 strafpun ten; 12 M. Bolink met „Proeske" 18 straf punten; 13 E. Aaltink met „Rommy" 20 strafpunten; 14' J. H. Meijer, Markelo met „Farmijn" 23 strafpunten; 15 H. Vru- wink met „Still Better" 23 strafpunten; 16 Janny Vruwink met „Dollarprins" 26 strafpunten; 17 G. H. Lammertink, Mar kelo met „Vrona" 30 strafpunten; 18 Els Godeschalk met „Robbie" 52 strafpunten; 19 Johan Schuppert met „Jonny" 56 strafpunten; 20 Jan Mulder met „Jonny" 59 strafpunten; 21 G. H. J. Meijer, Mar kelo met „Robby" 59 strafpunten; 22 E. Klumpers, Markelo met „Katja" 64 straf punten. Bij de pony-koppels, die eveneens llVz kilometer af moesten leggen zegevierden Herman ten Dam met „Nellie" en Bennie Breukink met „Kitty". Zij liepen 17 strafpunten op; 2 Tinus Huisman met „Pukkie" en Johan Veneklaas met „Cor- rie" 19 strafpunten; 3 Jan Kevelam met „Jonny" en, Albert Volkerink met „Jopie" 21 strafpunten; 4 Theo Beldman met „Sjoerie" en Mannes ter Stal met „Pietje" 24 strafpunten; 5 Wim Derksen met „Jo pie" en Gert Teeselink met „Ottello van Schulenborg25 strafpunten; 6 Herman Aanstoot met „Karei" en Albert Egberts met „Robbie" 26 strafpunten. De prijzen, die bestonden uit kunst- en gebruiksvoorwerpen werden na afloop van deze buitengewoon geslaagde rit door de voorzitter-instructeur van de „Berg ruiters" de heer H. Beldman in café „De Poppe" met een gepast woord uitgereikt. De voorzitter van de Markelose rij ver eniging, de heer J. H. Meijer dankte mef enkele woorden voor de ontvangen uit nodiging tot deelname aan deze oriënte ringsrit, waaraan alle deelnemers veel genoegen hebben beleefd. Na een lange rustperiode is een. dergelijke rit als trai ning zeer geschikt, de vriendschap wordt er door onderhouden en de band tussen de verenigingen wordt er door verste vigd. Vleeswarenfabriek te Holten Naar uit goede bron wordt vernomen, heeft een combinatie van 22 slagers, ver enigd in de afdeling IJsseldal van de Landelijke Vereniging van Keurslagers besloten in Holten, op het terrein waarop eerlang ook het nieuwe gemeentelijke abattoir zal verrijzen, een vleeswarenfa briek te bouwen. De plannen zijn reeds in een vrij ver gevorderd stadium en met het gemeente bestuur is reeds overeenstemming be reikt over de juiste plaats waar de vlees warenfabriek zal worden gesticht. Ook in de plannen inzake de bouw van een geheel naar de eisen des tijds inge richt gemeentelijk slachthuis schijnt nu meer schot te komen. Deze tak van nij verheid heeft in Holten voor velen al van ouds her een belangrijke bron van bestaan gevormd. Wij hopen op het bovenstaande bin nenkort nog nader terug te komen. Het beroepstoneelgezelschap* „Studio" komt op vrijdag 25 maart a.s. op uitnodiging van het Gemeentebestuur in „Amicitia" een voorstelling geven van het prachtige toneelspel in drie bedrijven „De profeet uit de bergen" naar het Amerikaanse toneelspel „The old man of the moun tains" door Norman Nicholson. Vertaling van Ted Logeman. Het stuk heeft als achtergrond het Bijbelse gebeuren uit de dagen van Koning Achab en de profeet Elia, de man door Jahwe verkoren om het Joodse volk ter verantwoording te roepen, het te wijzen op zijn af dwalingen en het wederom te brengen onder Zijn gehoorzaamheid. Het zelfde gebeuren, maar in het huidige tijdsgewricht. De heerser Achab uit de Bijbel is hier een landjonker. Elia een on afhankelijke - keuterboer, die influisteringen ontvangt van een bood schapper Gods in de gedaante van een raaf. De zuivere, onbewuste natuur wordt vertolkt door een sprekende beek. De handeling beweegt zich tussen werkelijkheid en verbeelding. U weet, de verbeelding kan soms meer waar en werkelijker zijn dan de zichtbare realiteit. En zo worden wij in dit stuk, met het Bijbelse gebeuren op de achtergrond, geconfronteerd met ons wezenlijke bestaan, met de zin van ons leven. En de obstakels van onze menselijke structuur: ontrouw, begeerten, hooghartigheid, ongehoorzaamheid en vooral ook twijfel, waaraan zelfs Elia ten prooi is, verhinderen ons te komen tot wat wij moeten zijn. Het is een bijzonder stuk met een tekst, die niet nalaat op de bezoe kers in te werken als zij luisteren willen niet alleen met de oren, maar vooral met hun hart. Wij hopen, dat velen deze unieke kans zullen aangrijpen om dit boeiende spel te gaan zien. In ons volgend nummer hopen wij daarom trent nog nadere mededelingen te doen. PATROONSDIPLOMA De heer T. Stokkers Jr. (E.H.A.G.) slaagde te 's-Gravenhage voor het diplo ma vakbekwaamheid in het automobiel-, motoren- en garagebedrijf, uitgaande van de B.O.V.A.G. In het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman hield de afd. Holten van de O.L.M. donderdagavond haar jaarver gadering onder voorzitterschap van de heer A. J. Pekkeriet. Na de afhandeling van de huishoude lijke aangelegenheden hield de 2e secre taris van de O.L.M., Ir. E. Bouma, een lezing over het onderwerp „De E.E.G. en de Nederlandse landbouw". In zijn openingswoord maakte de voor zitter een excuus voor de ver gevorderde tijd waarop deze vergadering wordt ge houden, maar er zijn zg. praatavonden voor in de plaats gekomen, die van groot nut zijn en goed bevallen, aldus de heer Pekkeriet. Ir. Bouma deed hierna mededelingen over de excursie van de O.L.M. naar de D.L.G. te Keulen, waartoe hij de leden opwekte. De kosten bedragen f 45,per persoon. De 12-jarige Dinant Pief fers won zatedagmiddag met z'n blesje „Sonja" de oriënteringsrit van de Lan delijke Rij vereniging „Bergruiters". Het cineasten-echtpaar Kleinstra uit Hengelo heeft vrijdagavond van de vorige week in feestzaal „Vosman" de prachtige kleurenfilm vertoond, die in de afgelopen zomer werd gemaakt van de ponyclub van de landelijke rijverenïging „Bergruiters" tijdens een demonstratie op het oefenter rein bij de fa. Vruwink aan de Markelose- weg. De pl.m. 125 belangstellenden genoten buitengewoon van de prachtige film en de mededeling van voorzitter Beldman, dat de film na de pauze nogmaals zou worden vertoond, werd met een daverend applaus onderstreept. We zagen op de film o.a. 'n aardig springnummer en pyramide-rijden. Verder werd er een film vertoond over een concours-hippique te Blaricum en Del den. De acteurs Stan Laurel en Oliver Hardy zorgden met grollen en grappen een half uur voor lachsalvo's aan de lo pende band. De voorzitter-instructeur van de Berg ruiters, bij wie de leiding van deze zeer geslaagde avond berustte, sprak in zijn slotwoord hartelijke woorden van dank tot de heer en mevrouw Kleinstra. Vau de film van de ponyclub is o.a. een copie in het bezit van de fa. Koudijs, wel ke op tal van plaatsen in het land de film vertoond op voorlichtingsavonden voor de afnemers. Aangezien de secretaris zijn jaarverslag reeds uitgebracht heeft op de feestelijke bijeenkomst van de afdeling, bracht in deze vergadering de penningmeester, de heer G. Rensen zijn financieel verslag uit. De inkomsten bedroegen f 8157,10 en de uitgaven f 8143,24. Met de rente over 1959 en het batig slot van 1958 is er een batig saldo van f 1092,74. De kascommissie bestaande uit de hé ren J. Lubbersen en E. Reilink vond de bescheiden in orde, zodat de penning meester onder dankzegging voor zijn be heer werd gedechargeerd. De nieuwe commissie zal bestaan uit de heren E. Reilink en H. Markvoort. Bij de bestuursverkiezing werden de periodiek aftredende leden de heren H. J. Aarfman en G. J. Klein Hegeman met bijna algemene stemmen herkozen. In de plaats van de heer J. Oolbekkink, die re glementair niet herkiesbaar was, werd met bijna algemene stemmen gekozen de heer J. W. Wesseldijk. De candidaten H. J. Schorfhaar en H. Stegeman kregen ieder twee stemmen. De voorzitter bracht de heer Oolbek kink dank voor zijn arbeid ais bestuurs lid. De organisatie van het jaarlijks reisje werd in handen van het bestuur gelegd. In een uitvoerig betoog schetste tr. Bouwma vervolgens de voor- en nadelen van de economische integratie door mid del van de E.E.G., welke men in 12 jaar denkt in te voeren. Het zeer moeilijke vraagstuk werd door spreker met tal van cijfers en voorbeel den toegelicht, waarbij hij, naar het ons voorkomt, vrij sceptisch stond tegenover 'de voordelen, die deze voor ons land zal meebrengen. De invoering van de E.E.G. heeft ten doel het vrije verkeer en vrije dienstver lening te bevorderen tussen de landen die hieraan deelnemen, zodat er een vrije onderlinge concurrentie zal ontstaan. Voor Nederland schuilt hierin het voordeel van een ruimere handel door het verdwijnen van de invoerrechten. Er zijn ook tal van nadelen aan verbonden, maar hoe die zich in het geheel verhouden zullen, is nog lang niet met zekerheid te zeggen. De Nederlandse boer zal zich het beste kunnen handhaven door een efficiënte, d.w.z. doelmatige en zo goedkoop moge lijke bedrijfsvoering, zodat hij met zijn collega's in andere landen scherp kan concurreren. Na zijn causerie werden door Ir. Bouma tal van vragen beantwoord, waarna de voorzitter hem dank bracht voor het be toog dat wel zeer moeilijke problemen behandelde. BENOEMD IN HOOGEVEEN De heer J. Kraaijeveld, onderwijzer aan de School met de Bijbel, alhier, is met ingang van 1 augustus a.s. benoemd tot onderwijzer aan de Geref. ulo-school te Hoogeveen. Op melkwagen gebotst Maandagmorgen omstreeks half zeven is op de Deventerweg ter hoogte van ho tel Müller de 22-jarige landbouwersknecht A. J. B. uit Bathmen met zijn motorrij wiel achter op een in de richting Holten rijdende melkwagen gereden van J. W. N. uit Holten. De onfortuinlijke motorrijder bekwam een ernstige hoofdwond en een verbrij zelde knieschijf en is op last van dokter C. H. Rietdijk uit Holten, die de eerste hulp verleende, naar het St. Geertruiden Ziekenhuis te Deventer overgebracht. De juiste toedracht van het ongeval is nog niet bekend. De melkwagen moet wel voorzien zijn geweest van een rood ach terlicht. I-Iet motorrijwiel werd vrij ern stig beschadigd. UIT DE TOTO-POT De secretaris-penningmeester van de Holtense Voetbalvereniging HVC, de heer H. W. Tulier, is één van de ruim 70 toto deelnemers, die 13 van de 15 uitslagen goed hebben ingevuld op het totoformu lier van de KNVB. Hij deelt daarmede in de gecombineerde 2e en 3e prijs tot een bedrag van f 125.200,De winnende ko lom werd door zijn echtgenote ingevuld. Besteed voor vermaak en cultuur In de gemeente Holten is in het jaar 1959 voor een bedrag van f 30.855,be steed voor vermaak en culturele doel einden, zo blijkt uit een statistiek om trent de vermakelijkheidsbelasting. Het voorgaande jaar was dit f 33.877,Aan belasting bracht dit op f 3931,(v. j. f 4097,Er werden 43.000 toegangs bewijzen afgegeven. Het belangrijkste onderdeel vormde het musea-bezoek, gevolgd door de activitei ten van verenigingen e.d., waaraan f 8604 besteed werd. met 7036 toegangsbewijzen. Voor sport en film (bioscoopvoorstellin gen) werd resp. f 1163 en 1138 uitgegeven en bedroeg het aantal bezoekers resp. 3207 en 760. Een juist beeld geeft deze statistiek niet, omdat hierin niet begre pen zijn de activiteiten gedurende het vreemdelingenseizoen in het kader van het VW-vakantieprogramma. Twee be roepstoneelvoorstellingen trokken ruim 500 bezoekers. Gevonden: zakmes; rechter leren heren handschoen; zakmesje. Verloren: rechter motorhandschoen; zil veren broche; rechter leren herenhand schoen; bloedkoralen armband; dames- portemonnaie met inhoud. Inlichtingen dagelijks (uitsluitend van 9-13 en van 14-22 uur) aan het Groepsbu- reau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, Hol ten, tel. 352. Op 4 maart werd in „Irene" en „Betha- nië" de Vrouwenwereldgebedsdag gehou den. De bijeenkomst in Holten werd door ruim 100 vrouwen bezocht, terwijl in Dij- kerhoek ongeveer 25 vrouwen aanwezig waren. De collecte voor diverse zendings doeleinden bracht in Holten en Dijker- hoek resp. f 38,47 en f 11,65 op. BOUWKUNDIG OPZICHTER De heer M. Kers, Larenseweg 35, als uit voerder werkzaam bij de Fa. Haase en Roelofs te Rijssen, is benoemd tot bouw kundig opzichter bij het Centraal Bureau te Rotterdam. Zaterdag 12 maart: Feestavond Ulo-leer lingen in „Amicitia". Maandag 14 maart, 8 uur: Ledenvergade ring van de vereniging „Het Groene Kruis" in hotel Holterman (zie adv.). Maandag 14 maart, kwart voor acht (pre cies): Ledenvergadering Geref. Kerk in gebouw „Rehoboth". Dinsdag 15 maart, 8 uur: Jaarvergadering afd. Holten Ned. Roode Kruis met film vertoning „De Witte Engel" (zie adv.). Woensdag 16 maart, 7.30 uur: Vergadering afdeling Holten Bond van Plattelands vrouwen in hotel Holterman. Spreker: de heer Oltmans over: „De stamlanden van ons Vorstenhuis". Woensdag 16 maart, 7.45 uur in „Reho both": Jaarvergadering afdeling Holten van de Ned. Chr. Bond van Overheids personeel. Lezing over Arabië en Israij door de Hoogedelgestrenge Heer D. v. d Meulen, oud-gezant van Saoedi-Arabië, met vertoning van lichtbeelden. Donderdag 17 maart en vrijdag 18 maart, 8 uur: Filmavond School met de Bijbel. Donderdag 17 maart, 7-8 uur: Zitting Ter Horst en Co. N.V. in café Vruggink (zie adv.). Donderdag 17 maart, 3 uur: Vei'gadering Herv. Vrouwenvereniging in „Irene". Vrijdag 18 maart, 8 uur: Openbare verga dering van de Partij van de Arbeid. Spr. Mr. Th. J. A. M. van Lier (zie adv.). Vrijdag 18 maart, 8 uur: Vergadering Alg. Ned. Metaalbedrijfsbond (ANMB) in zaal Maats. Districtsbestuudrer M. Zon dervan spreekt over „Wat staat de bond Zaterdag 19 maart, 8 uur: Feestavond van de Holtense Bestuurdersbond voor de leden van de bij het NVV aangesloten vakbonden in „Amicitia". Zaterdag 19 maart, 11-12 uur in „Reho both" en precies 3 uur in o.l. school te Dijkerhoek: inenting en herinenting te gen pokken (zie off. pubiikatie). Maandag 21 maart, 7.30 uur: Jaarvergade ring Buurtvereniging Dijkerhoek in ,,'t Bonte Paard". Donderdag 24 maart, 7.30 uur: Vergade ring Plattelandsmeisjes in café Kalfster man. Donderdag 24 maart, 7.45 u.: Demonstra tie tafeltennis in „Amicitia". Vrijdag 25 maart, 8 uur: Toneeluitvoe ring van het beroepstoneelgezelschap „Studio" in „Amicitia". Opgevoerd wordt „De profeet uit de bergen". Vrijdag 25 maart: Propaganda-filmavond Rekkense Inrichtingen in gebouw „Ire ne". Maandag 28 maart, 8 uur: Jaarvergade ring VVV „Holtens Belang". Maandag 28 maart, 8 uur: Algemene le denvergadering Coöp. Boerenleenbank „Holten" in café Maats. Geboren: Hermina Teodora, dv G. Nij- enhuis en J. Kolkman, Espelo 20a. - Ema nuel, zv P. M. van Walraven en C. N. Loof, Dorpsstraat 62. Josephina Anto- nette Gerharda, dv H. J. Kemper en G. J. M. Leerkes, Espelo 7a. Ondertrouwd: J. G. Meijerman, 26 jr., Holten en J. F. Sluiter, 23 jr., Bathmen. J. H. Wissink, 24 jr. en F. M. Aaltink, 21 jr., beiden te Holten. Gehuwd: W. G. Lammers, 23 jr. en G. Smale, 24 jr., beiden te Holten. Overleden. G. H. Boode, 82 jr., echtg. van J. Boode, Espelo 61. BEVOLKING: Ingekomen: M. C. Braunius van Deven ter naar Holterberg 65. Vertrokken: J. W. Dolman van Dorps straat 12 naar Canada. G. Landeweerd en gezin van Beuseberg 161 naar Canada. A. Potman van Beuseberg 161 naar Ca nada. G. J. van der Wielen van Oranje straat 60 naar Raalte. J. Timmerman en gezin van Look 40 naar Deventer. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur Ds. Broeyer. Tekst: Lucas 22 44a, 46a. On derwerp: „De Herder en de slapende kudde". 10.30 uur: Tekst: Matth. 26 49b, 51, 56b. Onderwerp: „Een mooi stel vrienden!" Medewerking van het Her vormd kerkkoor onder leiding van de heer Westerik. 's Avonds 7 uur zang- dienst met trompetbegeleiding door de heer H. J. Fransen. Voorganger: Ds. Addink. In alle diensten extra collecte voor inwendige zending. Geref. Kerk. 9.30 uur Ds. Hoogkamp en 3 uur Ds. Veenhuizen van Goor. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Chr. Kleuterschool, in de komende tijd te doen?" DIACONALE COLLECTE INTERNATIONALE HULPVERLENING Met enkele nagiften heeft de bijzondere diaconie-collecte voor de Internationale Hulpverlening, die op 7 februari j.l. in de Hervormde Kerk alhier werd gehouden, f611,08 opgebracht. Een mooi resultaat voor dit belangrijke doel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1