Uit het plaatselijk parlement burgerlijke stand Bergvliegers hielden jaarvergadering Gevonden voorwerpen PREDIKBEURTEN Agenda Contactavond Gebr. Dikkers N.V. No. 8. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 27 FEBRUARI 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD itsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting 'floltens Nieuwsblad Adv.-prijs 1—15 mm. (d contant) 2.—. Iedere mm. meer f 0.08 te ttouten. leiejoon uoJ^oo - zo4 Nieuwe uloschool komt in de Gaarden. Dit jaar zal nog met de bouw worden begonnen. Grondprijs voor bouwterreinen vastgesteld. Boerderijtje met grond aangekocht van mevr. Schippers-Oplaat. Kredieten voor kapitaals werken. Nog geen vergunning voor bouw zwembad. Zuid-Oost Holten: Buurt van de toekomst. In de maandagavond gehouden voltal lige vergadering van de gemeenteraad is besloten tot het bouwen van een nieuwe 12-klassige Ulo-school in het Uitbreidings plan „De Gaarden". Een adres van een aantal zakenmensen uit het oostelijk deel van het dorp om de school te bouwen aan de zuidzijde van de Oranjestraat werd op voorstel van B. en W. voor kennis geving aangenomen. In het westelijk deel van het dorp dat in een zeer kort tijds bestek tot ontwikkeling is gekomen zal naast het wijkgebouw van het Groene Kruis, de nieuwe Boerenleenbank en het Postkantoor, nu ook de Ulo-school een plaats krijgen. Bij de bespreking van het voorstel deelde de voorzitter mede, dat B. en W. op hun oorspronkelijk voor. nemen om de school te bouwen aan de Burgemeester van der Borchstraat terug kwamen in de eerste plaats omdat de raad in een vorige vergadering niet enthou siast ble/ek voor dit plan, doch in de tweede plaats omdat door een aanbod van mevr. W. Schippers-Oplaat om haar boerderijtje met omliggende grond aan de gemeente te verkopen, een betere mo gelijkheid wordt geschapen om de schooi, over de grens van het uitbreidingsplan heen, een goede plaats te geven. In verband met het verzoek van het „Actie-comité Zuid-Oost" deelde de voor zitter ..mede, dat de school moet worden gebouwd op het meest geschikte terrein waarover onmiddellijk beschikt kan wor den. De omstandigheden bepalen de plaats van de bouw. Dat de groep neringdoenden met dit verzoek kwam is hun goed recht, doch een gunstige beslissing hierop zou tot gevolg hebben, dat in het realiseren van de plannen ernstige vertraging zou ontstaan, aangezien, er dan eerst een nieuw uitbreidingsplan moet komen voor de zuidzijde van de Oranjestraat. 'Holten heeft dank zij de medewerking o.a. van de inspecteur van het Lager Onder wijs en de zeer goede reputatie die de Holtense Ulo in Den Haag heeft als nog een plaats gekregen op de aanvul lende urgentielijst, maar men heeft daar bij uitdrukkelijk gesteld, dat in 1960 met de bouw moet worden begonnen. De heren Klein Velderman en Teese- link verklaarden preferentie te hebben voor de bouw in het zuid-oostelijk deel van het dorp, gezien de prachtige gelegen heid tot het aanleggen van sportvelden. Een uitbreidingsplan voor dit dorpsdeel had, zo zeide de heer Klein Velderman, al lang klaar moeten zijn. De heer Lande- weerd verklaarde wel iets te voelen voor het argument van de sportvelden, maar men kan toch moeilijk aan een nieuw plan beginnen voordat men klaar is met datgene wat men onderhanden heeft. De mening van de heer Klein Velder man dat er reeds lang een plan voor het zuid-oostelijk dorpsdeel klaar had moeten zijn, werd door de voorzitter bestreden. Men moet systematisch te werk gaan en eerst zal het plan voor de Kolweg ver wezenlijkt dienen te worden. Wanneer de groei van Holten in het snelle tempo van de laatste jaren door gaat, moeten er meer nieuwe scholen ge bouwd worden. Zuid-oost Holten krijgt t.z.t. zijn deel wel mee en wordt de buurt van de toekomst. Nadat de heren Rietberg en Westerik nog hadden gewezen op het grote belang van sportterreinen werd het voorstel om de nieuwe school in de Gaarden te bou wen zonder hoofdelijke stemming aan genomen en eveneens ging de raad ak koord met het voorstel om van mevr. Schippers-Oplaat voor f 30.000 aan te kopen een huis met schuur en tuin groot 2410 m2 en een pex-ceel weiland, groot 2039 m2. Met haar gezin mag mevr. Schip pers gratis in het huis blijven wonen tot uiterlijk 1 januari 1962. Aanbesteding zwembad wacht op rijksgoedkeuring. Aan het begin van de vergadering deel de de voorzitter mede, dat de bouw van een zwembad in het „Twenhaarsveld" door Ged. Staten werd goedgekeurd. Het laatste beslissende woord is nu aan de Minister van Volkshuisvesting en Bouw nijverheid die uit vrees voor een over spanning van de arbeidsmarkt, niet scheu tig is met het zetten van handtekeningen. In het westen, waar de bouw van een pier vele miljoenen kost, schijnt deze vrees gerechtvaardigd te zijn, doch in het oosten niet. Dat men in Holten nog geen zwembad mag bouwen dat hoogstens f 150.000 zal kosten, is zeer te betreuren. Wij zullen echter al het mogelijke doen om de goed keuring te krijgen en blijven er naar streven om het bad voor het vakantie seizoen te kunnen bouwen, zo besloot burgemeester Enklaar. De heer Soer stelde voor om namens de raad een protest naar Den Haag te sturen doch nadat de voorzitter had ver klaart het juister te vinden het bij de door hem gesproken woorden te laten, trok de heer Soer zijn voorstel in. Grondaankoop en verkoop bouwterrein Een voorstel tot het aankopen van een perceel grond, groot 1870 m2 aan het Meermansvoetpad, in het toekomstige in dustrieterrein, van de heer G. H. Koop man, voor de prijs van f 1,per m2, ontmoette geen bezwaren, doch iets min der vlot viel de hamer bij de behandeling van het voorstel van B. en W. om voor f 7500 een perceel bouwterrein op de Holterberg, ter grootte van 5025 m2, te verkopen aan de heer W. A. Uitewaal, te Deventer. Het waren de heren Brands en Soer die de prijs een tikkeltje hoger had den willen stellen. Laatstgenoemde zou een extra centje willen besteden voor uit breiding en verbetering van de verlich ting langs de autoweg naar hotel ,,'t Lösse Hoes". De koper van het bouwterrein ge bruikt mogelijk toch het meevallertje op de kostprijs om zijn bezit in het prikkel draad te zetten. Wethouder Wansink: We moeten niet uit hét oog verliezen, dat we elke dag rente moeten betalen van het geld dat geleend werd om deze grond te kopen. Ook de heer Klein Velderman ver klaarde de prijs te laag te vinden, gezien de prijs die betaald werd voor bouw terrein aan de Raalterweg. De discussie werd tenslotte gesloten nadat de voor zitter nog had verklaard bij een volgende „handel" rekening te zullen houden met de gemaakte opmerkingen. Tevens werd besloten tot grondaankoop van mevr. Bos- Metzger voor het VVV-bureau en van de heer H. J. W. Jansen in de Gaarden t.w. 1895 m2 voor f 3300. Vaststellen grondprijs bouw terreinen. Ook bij de behandeling van punt 5 van de agenda „Voorstel tot het vaststellen van de grondprijs voor bouwterreinen om sloten door Raalterweg, Jeurlinksweg en Oude Diepenveenseweg" gaven de heren Brands en Soer te kennen, dat ze de prijs van enkele kavels te laag vonden. Ze zouden de prijs van de riantst gelegen terreinen b.v. met f 1000 willen verhogen en van enkele andere kavels de prijs wil len drukken. De voorzitter liet de beide heren weten, dat bij het verkopen van grond redelijk heid betracht moet worden. Gemeente koopt voor een zo'n billijk mogelijke prijs en moet bij verkoop niet op winst uit zijn. Het is voor de gemeente van groot belang, dat de mensen naar Holten willen ko men. B. en W. hebben van dit complex een eerlijke verdeling gemaakt. Mocht het nodig zijn dan kan de prijs nog altijd iets opgetrokken worden. Het voorstel werd hierna z.h.st. aangenomen. De prijs per vierkante meter zal gemiddeld f 5,35 bedragen en de kavelprijs varieert van f 9500f 6500. De totale oppervlakte is 14081 hectare. Kapitaalswerken. Voor in 1960 uit te voeren kapitaals- werken verleende de raad een 9-tal kre dieten: 1. Riolering en herbestrating van de Kerkstraat 35000 2. Bouw muziektent 22000 3. Bouw VVV-Inform.bureau.9500 Sparrenweg 32500 4. Verharding en riolering 5. Betegeling schoolplein Es- pelo 1350 6. Aankoop handwerkkast school Espelo525 7. Verlichting Sparrenweg en gedeelte Raalterweg 4470 8. Verharding Weversweg en Pasmansweg 185000 9. Bouwrijp maken gronden complex Raalterweg 24300 Bij de behandeling van dit punt van de agenda greep de heer Soer terug in het verleden. Hij meende zich te herinne ren, dat enkele jaren geleden door de voorzitter een toezegging was gedaan be treffende de riolering van de Molenbel- terweg. Burgemeester Enklaar ontkende ten stelligste een positieve toezegging te hebben gedaan. Toen enkele jaren ge leden deze kwestie aan de orde werd ge steld, werd gezegd: het kan wel 1960 wor den, dat wil zeggen, het kan eerder ge beuren maar ook later. Hopelijk wordt over niet al te lange tijd een aanvang gemaakt met de verbreding van de oprit naar de Holterberg, waarbij ook deze rio lering aan de orde zal komen. B. en W. zijn heus wel van goede wille, maar de lengte van de polsstok is beslissend. Een verzoek van de landbouwers G. J. Barvelink en F. W. W. H. Bekkernens om bij de verharding van de Pasmansweg en de Weversweg in de buurtschap Espelo de weg over hun grond door te trekken, was aanleiding tot een langdurige dis cussie. De heer Brands stelde de vraag of ver harding van de Pasmansweg wel urgent is. Er wonen maar enkele boeren aan. De voorzitter deelde hierop mede, dat dit plan al 6 jaar op uitvoering wacht. In de toekomst zal met de opmerking van de heer Brands rekening worden gehou den en kan bij verharding het aantal be langhebbenden de door-slag geven. Het verzoek van de beide landbouwers is alleszins begrijpelijk, doch we kunnen voor ieder bedrijf geen hard weggetje aanleggen. De zandweg, die adressanten moeten passeren om op de verharde weg te komen, zal zo goed mogelijk onderhou den worden, zo deelde de voorzitter naar aanleiding van een opmerking van de heer Teeselink mede. Gevolg geven aan het verzoek van adressanten zou beteke nen, afwijken van de tot nog toe gevolgde lijn: de wegen richten op het centrum van het dorp. PTT-kantoor. De burgemeester deelde mede, dat van de directeur van het postdistrict Zwolle dezer 'dagen bericht binnenkwam, dat men nu akkoord gaat met de plaats waar het nieuwe kantoor in de Gaarden zal worden gebouwd en de grondoppervlakte van 1000 m2 waartegen oorspronkelijke bezwaren werden geuit. Van de Waterleiding Maatschappij Overijssel is bericht binnengekomen, dat 39 boerderijen in de buurtschappen Wa terhoek, Espelo en Neerdorp aan het net zullen worden aangesloten. Aansluiting werd mogelijk, dank zij een bijdrage van de zuivelfabrieken en de gemeente. De belanghebbenden zullen tweemaal het normale tarief moeten betalen. Betreffende de plannen voor verharding van de autoweg over de Holterberg, deel de de burgemeester mede, dat Holten en Hellendoorn samenwerken. Het provin ciaal bestuur heeft medewerking toege zegd en er is een bijdrage gevraagd van het Ministerie van Onderwijs uit de post voor recreatie. Aankoop strookjes grond. Op voorstel van B. en W. werd be sloten tot het aankopen van stroken grond i.v.m. verharding en verbetering van de Braamweg, Gagelweg en Langstraat, waarmee een bedrag gemoeid is van f 4664,90. In verband met verharding en verbete ring van de Helhuizerweg werden strook jes grond aangekocht voor een bedrag van f 828,75 en werd van de Zondag schoolvereniging 110 m2 om niet in dank aanvaard. Aan het bestuur van de Christelijke Kleuterschool werd als voorschot op de gemeentelijke vergoeding voor het jaar 1960 toegekend f 1932. Aan het bestuur van de School met de Bijbel werd als voorschot f 14159,04 toe gekend. Bij gehouden stemming werd de heer J. Brands, adjunct-commies ter secretarie, benoemd tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand. Een voorstel van het provinciaal bestuur om de jaarwedde van de wethouders met f 370 te verho gen en te brengen op f 1570 ontmoette geen bezwaren en eveneens ging de raad akkoord met het voorstel een besluit van 1959 om een perceel grond op het indu strieterrein te verkopen aan de heer F. H. Markerink te Enschede voor stichting •van een confectie-atelier in te trekken, aangezien diens voorwaarden niet aan vaardbaar zijn. Rondvraag. Bij de rondvraag vestigde de heer Riet berg de aandacht op de trage gang van zaken bij de aanleg van de drinkwater leiding in de Beuseberg. Er zijn gewoon lijk niet meer dan 4 of 5 mensen bezig. De belanghebbenden hebben indertijd fi nancieel vlot meegewerkt en van de wa terleidingmij. Overijssel (W.M.O.) ver wachte men dit ook. Helaas zijn we hier in teleurgesteld, want er zit totaal geen schot in. De heer Sprokkereef constateerde dat de bermen langs de Borkeldsweg hier en daar te hoog zijn. Met de wegenjschaaf kan snel en afdoende een gewenste toe stand worden verkregen. Op een vraag van de heer Soer deelde de voorzitter mede, dat van de toewijzi ging 1960 3 be jaarden woningen gebouwd zullen worden. Indertijd werd besloten deze woningen te bouwen aan het Kos terspad, doch B. en W. geven thans de voorkeur aan een bouwterrein naast het nieuwe postkantoor in de Gaarden. De „woestenij" vlak voor het grote viaduct noemde de heer Soer een aanfluiting voor het aanzien van het dorp. Het is een schandaal dat een, dergelijke toestand Dinsdagavond hield de P.V. ;,De Berg vliegers" haar jaarvergadering in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalf- sterman. Voorzitter L. Gazan opende de verga dering met een hartelijk welkom. Het is jammer, zo merkte hij op, dat het leden tal zo gering is, en hij sprak de hoop uit, dat dit in de toekomst mocht stijgen. Nieuwe leden zijn dus hartelijk welkom. Na uitreiking van de behaalde prijzen van het afgelopen, seizoen bracht de se cretaris, de heer G. Steunenberg, het jaarverslag uit, waarin hij enkele vluch ten de revue liet passeren en hij merkte op, dat alle vluchten in het afgelopen seizoen met gunstig weer waren gelost, waardoor weinig verliezen zijn geleden. Ook bracht de secretaris verslag uit van de afdelingsvergadering in Almelo. Het a.s. seizoen wordt weer op Duits land gevlogen eh de vrachtprijzen zullen, aanmerkelijk lager liggen. Uit het financieel verslag van de pen ningmeester, de heer H. J. Aaftink, bleek dat de vereniging een gunstig jaar heeft gehad. In het afgelopen jaar werden 1527 duiven verzonden en hiervan bleef voor de kas ƒ103.08 over. Dit financiële meeval lertje komt echter zeer goed van pas, want er moeten o.a. nieuwe manden wor den aangeschaft. De voorzitter bi'acht hierna dank aan de heren Aaftink en Steunenberg voor de verrichte werkzaamheden. De aftredende bestuursleden, de heren L. Gazan, G. Steunenberg en G. Veldhuis, resp. voorzitter, secretaris en commissa ris, werden bij acclamatie herkozen. Het bestuur v/erd gemachtigd de man den te laten repareren en eventueel nieuw materiaal aan te kopen. Na stemming werden de kampioen schappen voor het a.s. seizoen iets ge wijzigd. Bij de rondvraag werd besloten een andere regeling in te voeren bij het in nen van de contributie. Nadat voorzitter L. Gazan allen een. goed vliegseizoen had gewenst, sloot hij de vergadering. Ondertrouwd: W. G. Lammers, 23 jaar en G. Smale, 24 jr., beiden te Holten. BEVOLKING: Ingekomen: H. H. Wacht en gezin van Noorddijk naar Dorpsstraat 23. P. M. van Walraven en gezin van Mijdrecht naar Dorpsstraat 62. H. Meester van Kampen naar Pastoriestraat 43. E'. Brouwer van 's-Gravenhage naar Rörik- straat 1. J. Nieuwenhuis van Hengelo (O.) naar Kolweg 12. A. Gerrits van Gramsbergen naar Schoolstraat 9. Vertrokken: A. Mully van Look 40 n. Deventer. H. Völke van Look 40 naar Deventer. F. Eland en gezin van Look 40 naar Deventer. R. P. Knaap en ge zin van Look 40 naar Tilburg. S. Gou- wens van Holterberg 32 naar Almelo. H. G. F. Muijs en gezin van Look 40 naar Enschede. H. J. Paalman van Neerdorp 87 naar Denekamp. - P. Terpstra van Holterberg 46 naar Hengelo (O.). Kindersjaal; paar groene; handschoe nen; zak slakkenmeel; 4 huissleutels; een zwart kinderbeursje (in „Rehoboth"). Inlichtingen: dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie (van 9-13 en van 14-22 uur) te Holten, Dorpsstraat 22, tel. 352. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur (Bed. H. Doop) Ds. Israël en 7 uur Ds. Addink. Extra collecte: in beide diensten inza meling der offerzakjes voorjaars-zen dingscollecte. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Extra collecte: inzameling der offerzak- jes voorjaars-zendingscollecte. Geref, Kerk, 10 en 3 uur Ds, Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Provinciale Kas Hulp behoevende Kerken. jaar in jaar uit bestendigd kan blijven en hij verzocht om met de eigenaresse in overleg te treden. De heer Brands kan geen enkel i\ut meer zien in het laten voortbestaan van het z.g.n. „Maatpaadje". Er wordt door niemand gebruik meer van gemaakt. De heer Klein Velderman verklaarde zich steeds weer te ergeren aan de bord jes „Verboden toegang", waarvan er tientallen staan in de Holterberg. Hij meent zich te herinneren dat bij verkoop van enkele gemeentewegen aan de firma Ter Horst te Rijssen de afspraak werd gemaakt, dat op deze wegen gewandeld mocht worden doch alles is afgesloten. Nadat de voorzitter had toegezegd eens te zullen nagaan wat enkele jaren gele den werd afgesproken volgde sluiting der vergadering. Zaterdag 27 februari, 7.30 uur: Openbare uitvoering Holtense Acordeonvereni- ging in „Amicitia". OCH speelt: „Een vriend komt over" (zie adv.). Zaterdag 27 februari: Laatste dag inleve ring inschrijvingsbiljetten compost-wa terzuiveringsinstallatie (zie off. publi- katie). Zaterdag 27 februari: Holtense Boekhan del heropent (zie adv.). Dinsdag 1 maart, 8 uur, in „Amicitia": Zang- en toneelavond ten bate van de aktie „Vier maal Z N" (Bouw Dia- conessenhuis in Paramaribo) met me dewerking van Holtens Gemengd Koor, de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Glo ria", de Ontspanningsclub COC en de heer G. Landeweerd. Dinsdag 1 maart, 8 uur: Vergadering be drijfsvereniging Holten in hotel Holter- man. Woensdag 2 maart, 8 uur: Ouderavond o.l. Dorpsschool. Woensdag 2 maart, 8 uur: Jaarvergader- ring Chr. Oranjevereniging in de School met de Bijbel. Donderdag 3 maart, 7.30 uur: NPO-pluim- veeavond in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). Vrijdag 4 maart, 7.30 uur: Filmavond Lan delijke Rijvereniging „Bergruiters" in feestzaal „Vosman", (zie adv.). Vrijdag 4 maart, 8 uur: Vrouwen wereld gebedsdag in „Irene". (In verband hier mede geen bijeenkomst Hei~v. vrouwen vereniging op donderdag 3 maart). Vrijdag 4 maart, 8 uur: Vrouwen wereld gebedsdag in „Bethanië" te Dijkerhoek. Zaterdag 5 maart: Laatste dag inzending sollicitaties concierge wijkgebouw van het Groene Kruis (zie adv.). Maandag 7 maart, 7.45 uur: Forumavond van de AR kiesvereniging in het ge bouw „Rehoboth". Dinsdag 8 maart: Zitting woonruimte commissie inplaats van op 1 maart (zie officiële publikatie). Woensdag 9 maart (Dankdag), 8 uur: Uit voering Holtens Toneel in „Amicitia". Opgevoerd wordt het blijspel in drie be drijven „De verkochte bruid" van Arie v. d. Lugt. Vrijdag 11 maart, 7.30 uur: Jaarvergade ring van de School met de Bijbel in de hall van de school. Zaterdag 12 maart: Feestavond Ulo-leer lingen in „Amicitia". Maandag 14 maart, 8 uur: Ledenvergade ring van de vereniging „Het Groene Kruis" in hotel Holterman. Dinsdag 15 maart, 8 uur: Jaarvergadering afd. Holten Ned. Roode Kruis met film vertoning „De Witte Engel". Donderdag 17 maart en vrijdag 18 maart, 8 uur: Filmavond School met de Bijbel. Vrijdag 18 maart, 8 uur: Openbare verga dering van de Partij van de Arbeid. Spr. Mr. Th. J. A. M. van Lier. Zaterdag 19 maart, 8 uur: Feestavond van de Holtense Bestuurdersbond voor de leden van de bij het NVV aangesloten vakbonden in „Amicitia". Vrijdag 25 maart, 8 uur: Toneeluitvoe ring van het beroepstoneelgezelschap „Studio" in „Amicitia". Opgevoerd wordt „De profeet uit de bergen". Maandag j.l. belegde Gebr. Dikkers N.V. afd. Mengvoeders, in café Jansen een zeer goed geslaagde contactavond voor haar afnemers en hun dames. Toen een der heren Dikkers om kwart voor acht de bijeenkomst opende, kon hij een geheel gevulde zaal met belangstellenden wel kom heten. Het programma voor deze avond was opgesteld in samenwerking met V.V.M. Bureau in Deventer. Als eer ste punt was er een inleiding van de heer G. H. M. Claessen over de biggen- opfok, verder stond spreker stil bij de zeug en zogende biggen, terwijl ook aan dacht werd besteed aan de voeding van de mestvarkens. Spreker wees op ver schillende aspecten, die in de praktijk wel eens te weinig aandacht krijgen. De heer Claessen legde veel nadruk op het ver strekken van water aan deze dieren en kele uren na het voederen en toonde met voorbeelden aan welke behoefte jonge en ook oudere dieren hieraan hebben en welk een groei dit geeft naast een goed meelmengsel. Spreker kan terugzien op een zeer aan dachtig en dankbaar gehoor. Na de lezing werden kleurendia's ver toond van vele bedrijven van afnemers. De aanwezigen konden op daarvoor uit gereikte kaarten invullen of ze de naam van de boerderij wisten van de bewoner van het vertoonde bedrijf. Er waren aan deze wedstrijd enkele prijzen verbonden. Hierna werd nt>g een komische film ge draaid, welke zeer in de smaak viel. Aan het eind van de avond gekomen, sloot de heer Dikkers deze contactavond en hoopte een volgend jaar weer een der gelijke avond te kunnen houden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1