Fokvereniging „Roodbont" herdacht zilveren jubieum Zendingsfilm te Dijkerhoek Holten en Espelo Leiing over Amerika in gecombineerde platfelandsjongerenvergadering BURGERLIJKE STSIIB Agenda Verordening benzinepompen Gevonden en verloren voorwerpen PREDIKBEURTEN Kleine aanrijding Pracht handen £7/h No. 7. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 20 FEBRUARI 1960 NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" Adv.-prijs 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 te Holten. Telefoon 05483 - 234 HOLTENS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal De runderfokvereniging „Roodbont" herdacht vrijdagavond van de vorige \/eek in een buitengewone ledenvergade ring in Amicitia haar 25-jarig bestaan. In deze bijeenkomst werd de heer J. W. Jan sen, die gedurende 25 jaar de administra tie voerde en zich voor de runderfokkerij onmisbaar maakte, voor zijn plichtsbe trachting gehuldigd. Het was een gezellige en prettige bij eenkomst, waarin deze herdenking plaats vond en daarbij waren ook de vrouwen van de loden aanwezig. Wij hadden, zo verklaarde de voorzit ter, de heer G. J. Rietberg, in zijn wel komstwoord hier wel een grote receptie kunnen organiseren of een toneelvereni ging kunnen laten optreden, maar de jongste ledenvergadering had ons, we gens onze beperkte geldmiddelen, opge dragen dit jubileum in meer intieme kring te herdenken. De heer Rietberg was verheugd, dat zovelen aan de oproep van het bestuur gehoor hadden gegeven en heette in het bijzonder welkom de besturen van de coöp. zuivelfabriek „De Vrijheid", van de fokvereniging „Fries-Hollands", van de melkcontrole-vereniging en van de coöp. K.I. vereniging „Zuidwest Overijssel". Met deze instanties in het bijzonder heeft de vereniging altijd goede betrekkingen onderhouden en uit dien hoofde was het dan ook, dat men hoewel geen uitno digingen waren verzonden deze ver enigingen gaarne deze avond vertegen woordigd zag. Spreker richtte zich verder nog in het bijzonder tot de nog in leven zijnde op richters, de heren M. Krikkink en H. J. Rensen (Nijkamp) en las een brief voor van de oud-voorzitter, de heer J. A. Riet berg. die 14 jaar de leiding van de ver eniging heeft gehad en haar bij zijn ge lukwensen nog een goede toekomst toe wensten. Behalve de genoemde bestuursleden be stond het oprichtingsbestuur nog uit de heren H. J. Jansen en B. W. Stevens. PRODUCTIE. In een uitvoerig overzicht schetste de voorzitter het werk van de vereniging in de afgelopen 25 jaar en somde hij en kele frappante resultaten op, die in de loop van deze jaren waren bereikt. In 1936 werden geschetst 91 vaarskal veren en 62 stierkalveren. In het laatste jaarverslag bedroeg dit aantal 635 vaars- kalveren en 45 stiex-kalveren. -» In 1939 waren bij de vereniging aan gesloten 472 koeien. De gemiddelde op brengst van alle koeien was toen 3943 kg. melk met 3.33 vet. Op 20 februari 1958 werd het 5000ste vaarskalf geschetst bij de heer J. W. H. Boode te Espelo. Het was ook in dit jaar, dat de eerste prefe rente stammoeder kon worden ingeschre ven, n.l. Coba van de heer H. Beldman. Het ledental was inmiddels gestegen tot ruim 150. De gemiddelde productie van alle koei en van de fokvereniging was in 1951 4085 kg. melk met 3.45 vet. Een knappe vooruitgang bij 1939 vex-geleken. Aan het slot van zijn toespraak richtte de heer Rietberg zich tot de secretaris- administrateur der vereniging, de heer J. W. Jansen, die deze dag ook zijn zilveren jubileum vierde. HU noemde de heer Jan sen de man waar in de vereniging eigen- lUk alles om draait en die gedurende de afgelopen 25 jaar elk uur van de dag heeft klaar gestaan om naast zün func tie van melkcontroleur de zaken vaix de fokvereniging te behartigen. Deze heeft heel wat vrye uren voor de vereniging opgeofferd en men heeft nimmer een ver geefs beroep op hem gedaan. Met de gelukwensen van het bestuur bood de voox-zitter deze jubilaris een pols horloge aan. Ook de echtgenote van de heer Jansen werd in een hartelijk dank woord betrokken en haar werd een bloe metje aangeboden. De heer H. Kloosterboer bood de ver eniging, mede namens de oud-bestuurs leden en de heer P. Dijkstra, oud-direc teur van de coöp. zuivelfabriek, met en kele hartelijke woorden zijn gelukwensen aan. Aanvankelijk ging het wel heel zui nigjes met de belangstelling voor de fok- vex-eniging, maar allengs hebben de mees te boex-en het grote belang van de run derfokkerij leren inzien, aldus de heer Kloosterboer. Hij complimenteex'de ook de heer Jansen. De heer J. G, Holtexman sprak namens de besturen van de coöp. zuivelfabriek „De Vrijheid", de fokvereniging „Fries- Hollands" en de melkcontrolevereniging de hoop uit, dat men ook het gouden ju bileum zal mogen bereiken. Hij noemde de controlevereniging een. lichaam met één arm, indien daarnaast niet een fok- vei'eniging staat. Samen heeft men i'eeds zeer belangxijk werk kunnen doen. Voor al ook de jaarlijkse fokveedag is een be langrijk evenement in de fokkerij. Vooral de kleinere boeren zijn z.i. nog teveel terughoudend om hiei'aan deel te nemen terwijl het voor hen, toch niet min der belangrijk is om deel te hebbexx aan de fokkerij. Hij bood namens genoemde vereniging de jubilerende vereniging een enveloppe met inhoud aan. Verder complimenteerde namens de K.I. vereniging „Zuidwest Overijssel" de heer E. J. Kers het bestuur en. de heer. Jansen met hun jubilea. Hij di'ong er vooral op aan, dat de boeren zelf de keuze doen bij het kiezen van de stier voor de inseminatie en dit niet aan het perso neel van de K.I.-stal overlaten. Het was tenslotte de heer Dijkstra, die nog enkele leuke herinneringen ophaal de aan de eerste tijd van het bestaan der vereniging en aan de invoeiing van de K.I. Ook zijn gelukwensen golden het bestuur en de heer Jansen. De heer Rietberg dankte de sprekers voor hun gelukwensen en cadeaus, waar na gepauzeerd wei'd. Na de pauze werd een aardige kleuren film vexloond, vervaax'digd door de heer J. G. van Dijke, tandarts te Hengelo (O), getiteld „Op en om de boerderij het ge hele jaar door", die door hem zelf ver vaardigd was. Het was een smalfilm met een betrekkelijk klein beeld, maar zij gaf een uitstekend beeld .van alle facetten van het gemengde boerenbedrijf op de zand grond. De heer J. Lubbers, eveneens uit Hen.- gelo, verzoi'gde de muzikale begeleiding, terwijl de heer J. W. Luiten, assistent der R.L.V.D., voor het gesproken woord zorgde. Het was een aardige vertoning, die bij de bezoekers zeer in de smaak ge vallen is. De bezoekers wei-den tijdens de verga dering getrakteex~d op enkele consump ties en aan het slot bracht de voox-zitter de heren uit Hengelo dank voor hun be reidheid om de Hengelose film ook in Holten te vertonen. Betaling hondenbelasting Wij vestigen er gaarne de aandacht van belanghebbenden op, dat de hondenbe lasting over het jaar 1960 vóór 1 maart a.s. moet zijn voldaan ten kantore van de gemeente-ontvanger Voordat men kan betalen moet eerst aangifte worden ge daan op de afdeling gemeentefinanciën ter gemeentesecretarie (tegenover het kantoor van de ontvanger). In de maandagavond te houden raads vergadering komt een voorstel aan de orde tot vaststelling van een verordening op de benzinepompen. Burgemeester en. wethouders zeggen hieromtrent in hun toelichting: Voor de oprichting, uitbreiding of wij ziging van een benzinepomp is een ver gunning vereist ingevolge de Hindex-wet. Deze vergunning mag alleen worden ge weigerd op de gronden in die wet ge noemd. Het is echter lang niet ondenkbaar, dat bepaalde pompinstallaties een ernstige be lemmering zullen vormen voor het ver keer of het dorps- of landschapsschoon zullen schaden. Bovengenoemde bezwaren zijn er even wel geen, die de Hinderwet beoogt te weren, zodat hiertegen niet kan woi'den opgetreden. Het gemotoriseerde verkeer neemt echter in zodanige mate toe, dat de be hoefte aan benzinepompinstallaties, ser vicestations en al wat daarmede annex is steeds groter wordt. Verwacht kan dan ook worden dat het aantal verzoeken tot het plaatsen van benzinepompen groter zal worden, het geen betekent, dat het in gevaar brengen van de vrijheid en de veiligheid van het verkeer en de aantasting van het dorps- en landschapsschoon in het geding zullen komen. Ten einde in dezen regelend te kunnen optreden, bieden B. en W. de raad een ontwerp-verordening krachtens artikel 168 der Gemeentewet ter vaststelling aan, in welke verordening nadere voorschrif ten zijn gesteld. In verschillende gemeenten is reeds een soortgelijke verordening van kracht. Woensdagavond hielden de plattelands meisjes en „Jong Holten" een gecombi neerde ledenvergadering in hotel Holter- man. De vergadering stond onder leiding van de presidente der plattelandsmeisjes, mej. Willy Slijkhuis en als spreker voor deze vex-gadering was uitgenodigd de heer Joh. Lensink uit Aalten. Nadat mej. Slijkhuis de vergadering had geopend, hield de heer Lensink een lezing over zijn verblijf van 1 jaar in de Verenigde Staten van Ameri ka in het kader van de uitzending van de PJGN. Spreker had in Ohio gewerkt en liet aan de hand van dia's, die door de heer Dijk stra vertoond werden, zien, hoe de mo- Gevonden: broche; ballpoint; kindersok; zwarte handschoen; platte zaklantaarn; alpino-mutje. Verloren: kindermuts; vergunningbe- wijs WAP; portemonnaie met inhoud; aktetas met inhoud; rijbewijs A, B-E, C-E. Weggelopen: herdershond met zwart dek. Inlichtingen: dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten en wel van 9-13 en van 14-22 uur. Geboren: Ina Gerda Jansje, dv E. J. Keuterman en A. H. Boode, Holterbroek 78. Overleden: G. Jansen, weduwe van A. Klein Velderman, 80 jaar, Dorpsstraat 13. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds. Wes- tra van Hengelo (O.) en 7 uur Ds. v. d. Waal van Weerselo. - Jeugddienst. On derwerp „MaskeradeIn beiden dien sten extra collecte voor de gezinsver zorging. Dijkerhoek („Bethanië"). 10 uur Ds. Is raël. Extra collecte voor „Bethanië". Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Geref. Sociale Arbeid. Op de Zendingsfilmavonden, uitgaande van de Zendingscommissie der Hervormde Gemeente alhier, die op woensdag 24 fe bruari a.s. in „Bethanië" te Dijkex'hoek, op donderdag 25 februari a.s. in „Irene" te Holten en op vrijdag 26 februari a.s. in de School te Espelo gehouden zullen worden, zal dit jaar een Bijbelse film draaien, getiteld: „De Weg naar Damas cus". Verfilming van gedeelten uit de Bijbel se geschiedenis is altijd een tere zaak. Wat men b.v. in Amerika op dit gebied ge daan heeft zou ons bijna tot de overtui ging brengen dat alle verfilming van Bij belse onderwerpen te veroordelen valt. „De Weg naar Damascus" van Max Glass is echter een film van volkomen ander ka liber dan de Hollywood-produkten over Bijbelse figuren. De film is al geruime tijd geleden en met bescheiden middelen vervaardigd, maar vormt desalniettemin een uiterst boeiend en indrukwekkend dra matisch geheel, waarin vooral de spelkwa- liteit opvalt. De film begint in de dagen van Jezus' dood en opstanding, als de jonge schrift geleerde Saulus van Tarsen de stad Je ruzalem binnenrijdt om een bezoek aan zijn vrienden daar te brengen. Van de kleine sekte der christenen met zijn fan tastische vex-halen over de opstanding uit de doden van zijn als misdadiger gekrui sigde leider trekt hij zich op dat ogenblik nog maar bitter weinig aan. Maar al spoe dig dringt deze nieuwe beweging zich aan hem op. Jeruzalem is er vol van. De vu rige Petrus maakt duizenden bekeerlin gen en weerstaat de macht van het San hedrin. Saulus kiest partij tégen de chris tenen. Later is hij tegenwoordig bij de af schuwelijke steniging van Stefanus. Ook komt hij in aanraking met de wijze Gama- leël, die hem tot tolex-antie tracht te be wegen. Maar Saulus is dan al in de greep van de Hogeprieser en aanvaardt de op dracht om de nieuwe sekte te vuur en te zwaard te bestrijden. De ch listen ver vol ging brengt hem op .de weg naar Damas cus, waar het wonder geschiedt dat Sau lus in Paulus verandert en hem tot een derne Amerikaanse boer in Ohio zijn be drijf voert. De bedrijven daar zijn sterk gemechaniseerd, vooral wat de maisver- bouw betreft. De maisteelt- neemt hier een grote plaats in. Het bedrijf waar de heer Len sink gewerkt heeft, was 80 ha groot en op het bedrijf waren 30 koeien aanwezig. Het was een modern bedrijf met een door loop melkstal. Ook de keuken van de boerin was zeer modern ingericht, aldus spreker. In het zomerseizoen werd er zeer hard gewerkt, maar 's winters deden de boeren niets anders dan het vee verzor gen en naar de televisie kijken. In de fa brieken in de steden was overal de 40- urige werkweek ingevoerd, maar in die 40 uur werd veel gepresteerd. Het werk tempo lag hoog, aldus spreker. Aan het einde van de lezing werden nog enige dia's van de terugreis vertoond, zoals de Niagara waterval en het Vrij heidsbeeld. Spreker had in Amerika zeer veel geleerd en de kosten van de reis konden daar in 1 jaar terugverdiend wor den. Hierna was er gelegenheid tot het stel len van vragen. Zo werd o.a. de vraag ge steld, hoe groot de gemiddelde bedrijven waren. Spreker zei, dat de gemiddelde grootte 60 ha was. Een bedrijf van 40 ha kon de boer geen bestaan in vinden. Ver der werd gevraagd, hoe het met het ras senprobleem stond. Spreker merkte hier over op, dat het rassenprobleem in Ohio niet zo erg was, als men hier leest. Wel kon je zien dat de negers in de minderheid waren enj dat ze vaak de zwaarste kar weien moesten opknappen. Hierna dankte mej. Slijkhuis de Heer Lensink voor zijn leerzame uiteenzettxng, waarbij zij hem een pocketboek aanbood. Ook bracht zij de heer Dijkstra dank voor het vertonen van de dia's. Donderdagmorgen had op het kruispunt van de Kolweg en de H. J. Wansinkstraat een kleine aanrijding plaats, waarbij de heer G. J. Broekhuis met zijn bromfiets in botsing kwam met de auto van de dieren arts, de heer Th. A. Oostenbrug. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. De auto werd aan de linkerzijkant bescha digd. De automobilist had voorrang. der Apostelen maakt. Dit wonder is in de film zeer delikaat aangegeven. Evenals de soldaten, die Paulus begeleidden, zien wij slechts een groot licht en eerst later ver nemen wij van de Stem, die Paulus heeft gehoord. „De Weg naar Damascus" werd ver vaardigd in een periode, toen de rassen- ideologie in Europa hoogtij vierde. Dit pro bleem heeft men, historisch niet geheel juist maar in de konkrete situatie van die dagen alleszins begrijpelijk, op de geschie denis van Paulus geprojekteerd. De christenvervolgers wordt een leer van radikale superioriteit en het recht van de sterkste in de mond gelegd. Hiermee moet Paulus radikaal breken, wil hij Jezus Christus als zijn Heer en Heiland aan vaarden. Menigeen zal deze film de reaktie ont lokken: „ik had me deze Bijbelse figui'en heel anders voorgesteld". Inderdaad wijkt het beeld, dat ons hier van deze mannen gegeven wordt, in menig opzicht van de gangbare voorstelling af. Maar is deze traditionele voorstelling dikwijls niet een al te plechtige en idealiserende? In „De Weg naar Damascus" treft met name de felle, realistische vertolking van de rol van Petrus. Wij weten niet hoe de Apostel er uit gezien heeft maar het zou wel eens kunnen zijn, dat deze ruige visser in zijn oude plunje de werkelijkheid heel wat meer nabij komt, dan de waardige oude heer met lange baard en sneeuwwit kleed, die men zich meestal voorstelt. Zo kan van „De Weg naar Damascus" worden gekonstateerd, dat zij ons een stuk Bijbelse geschiedenis in geaktuali- seerde vorm naderbij brengt zonder daar bij de geheimenis van de Bijbelse bood schap geweld aan te doen, zoals dat zo dikwijls in films over Bijbelse onderwer pen is geschied. Het zal ongetwijfeld zaak zijn tijdig op deze Zendingsfilmavonden aanwezig te zijn, daar zeer zeker velen van de zo ruim geboden gelegenheid om deze boeiende en indrukwekkende film te zien, gebruik zullen maken. Zaterdag 20 februari, 8 uur: Bijeenkomst Herv. Jeugdraad. Spreekster: mej. Li Oostveen uit Utrecht over: „Land van de dorst", met kleurendia's (zie adv.). Zaterdag 20 februari, 7.30 uur: Dansavond in hotel „Vosman" (zie adv.). Zaterdag 20 februari, 8 uur: Dansen in ho tel G. Müller (zie adv.). Zaterdag 20 februari: Laatste dag aangifte voor praatavond over hooiventilatie (zie bericht RLVD). Zaterdag 20 februari, n.m. 2 uur: Publieke verkoop goederen door notaris Pluimers (zie adv.). Maandag 22 februari, 7.30 uur: Lezing van de heer G. H. M. Claessen over veevoe ding in café Jansen op uitnodiging van Gebr. Dikkers. Maandag 22 februari, 7.30 uur n.m.: Ver- gadering van de gemeenteraad. Maandag 22 februari, 7.30 uur: Lezing van dokter C. H. Rietdijk en zuster Loef over de kankerziekte in ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Maandag 22 februari, 7.30 uur in café Kloosterboer: lezing door zuster Loef over kankerbestrijding. Alle dames en hei-en uit de Schoolkring Dijkerhoek zijn op deze avond, die georganiseerd wordt door de plattelandsvrouwenafde ling, hartelijk welkom. Dinsdag 23 februari, 9.30 uur: Officiële opening vishandel Reinaardus, Laren- seweg (zie adv.). Woensdag 24 februari, 7.30 uur: Zendings avond in „Bethanië" te Dijkerhoek: „De weg naar Damascus". Woensdag 24 februari, 9-10 uur v.m ^Be zichtiging compost-waterzuiveringsin- stallatie (zie off. publikatie). Donderdag 25 februari, 7.30 u.: Zendings filmavond in „Irene": „De weg naar Damascus". Vrijdag 26 februari, 7.30 uur: Zendings filmavond in de school te Espelo: „De weg naar Damascus". Vrijdag 26 februari, 7.45 uur: Vergadering afd. Holten der CBPB in het gebouw „Rehoboth". Zaterdag 27 februari, 7.30 uur: Openbare uitvoering Holtense Acordeonvereni- ging in „Amicitia". OCH speelt: „Een vriend komt over" (zie adv.). Zaterdag 27 februari: Laatste dag inleve ring inschrijvingsbiljetten compost-wa terzuiveringsinstallatie (zie off. publi katie). Dinsdag 1 maart, 8 uur, in „Amicitia": Zang- en toneelavond ten bate van de aktie „Vier maal Z N" (Bouw Dia- conessenhuis in Paramaribo) met me dewerking van Holtens Gemengd Koor, de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Glo ria", de Ontspanningsclub COC en de heer G. Landeweerd. Woensdag 2 maart, 8 uur: Ouderavond o.l. Dorpsschool. Woensdag 2 maart, 8 uur: Jaarvergader- ring Chr. Oranjevereniging in de School met de Bijbel. Vrijdag 4 maart, 7.30 uur: Filmavond Lan delijke Rij vereniging „Bergruiters" in feestzaal „Vosman", (zie adv.). Vrijdag 4 maart, 8 uur: Vrouwen wereld gebedsdag in „Irene". (In verband hier mede geen bijeenkomst Herv. vrouwen vereniging op donderdag 3 maart). Maandag 7 maart, 7.45 uur: Forumavond van de AR kiesvereniging in het ge bouw „Rehoboth". Woensdag 9 maart (Dankdag), 8 uur: Uit voering Holtens Toneel in „Amicitia". Opgevoerd wordt het blijspel in drie be drijven „De verkochte bruid" van Arie v. d. Lugt. Vrijdag 11 maart, 7.30 uur: Jaarvergade ring van de School met de Bijbel in de hall van de school. Dinsdag 15 maart, 8 uur: Jaarvergadering afd. Holten Ned. Roode Kruis met film vertoning „De Witte Engel". Donderdag 17 maart en vrijdag 18 maart, 8 uur: Filmavond School met de Bijbel. Vrijdag 18 maart, 8 uur: Openbare verga dering van de Partij van de Arbeid. Spr. Mr. Th. J. A. M. van Lier. Zaterdag 19 maart, 8 uur: Feestavond van de Holtense Bestuurdersbond voor de leden van de bij het NW aangesloten vakbonden in „Amicitia". Vrijdag 25 maart, 8 uur: Toneeluitvoe ring van het beroepstoneelgezelschap „Studio" in „Amicitia". Opgevoerd wordt „De profeet uit de bergen". yen nimmer Hst it d« Homomeüt die het m do«4 Bil j art wedstrijd In hotel Holterman had donderdag avond een ontmoeting op het groene la ken plaats tusseji de biljartclub Holter man en de biljartclub Boode uit Bath- men. De thuisclub toonde zich de meer dere en wist met 603 tegen 442 punten de overwinning te behalen. Binnenkort zal in Bathmen de revanche wedstrijd plaats vinden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1