il wm Goede uitvoering vao de Plattelandsjongeren Culturele raad en cultuurfonds laarvergadering Onderlinge Veefonds „Holten e.o." r* BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN Hoe is men een goede gastvrouw Kollekte voor Tuindorp-Oostzaan Agenda Gevonden en verloren voorwerpen No. 4. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 30 JANUARI 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting }JHoltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 051^83 - 23 lf Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2.Iedere mm. meer 0.08 De beide plaatselijke P.J.G.O.-afdelin- gen, de vereniging „Jong Holten" en „De Plattelandsmeisjes" organiseerden zater dag in Amicïtia een zeer geslaagde druk bezochte ontspanningsavond. De zaal was tot de laatste plaats bezet toen mej. WiJly Slijkhuis, presidente van de plattelandsmeisjes, de avond opende en in het bijzonder welkom heette de af gevaardigden van de OX.M. en Platte landsvrouwen, van de zusterverenigingen te Bathmen, Markelo en Diepenheim en de adviserende leden met him dames. Zij bracht de plaatselijke winkeliers dank voor de prijzen, welke zij beschikbaar stelden voor de verloting, welke aan deze uitvoering verbonden was. Samen zong men staande het bondslied van de Overijsselse plattelandsmeisjes. Onder regie van de heer A. J. Snijders, hoofd van de lagere landbouwschool, werd daarna door de toneelclub uit de beide afdelingen opgevoerd het toneel spel in zes taferelen: „Op drift", geschre ven door Jan Lemaire Jr. Een stuk met een wat dramatische inslag, dat door deze jongeren over het algemeen uitste kend werd vertolkt en door zijn soms ontroerende momenten met grote aan dacht door de toeschouwers werd mee beleefd. Het speelt op het Spaanse eiland Mal- lorca. Marius, een eenvoudige visser, die vanaf zijn jeugd niet onaardig tekent en schildert, stijgt de roem wat naar het hoofd, als hij door de toeristen, die het eiland druk bezoeken, zijn schilderijen en tekeningen vlot kan verkopen. Hij vervreemdt zich van zijn gezin, laat zijn vissersbarken, tot groot verdriet van zijn oude yader en zijn zoon Remy, verwaar lozen en voelt zich sterk aangetrokken tot een Nederlandse toeriste Saskia van Staal, die hem z.g. ontdekt heeft en door wie hij zich laat verleiden enkele van zijn doeken naar een Parijse tentoonstelling te zenden. Zijn omgang met Saskia, die overigens niet veel verstand van schil derkunst heeft, geeft aanleiding tot rod delpraatjes in het dorp en vormt een bron van verdriet voor Maria, zijn vrouw en zijn beide kinderen. Als Pieter Holst, een Nederlandse schilder, die verliefd is op Silvia, zijn dochter, de waarheid zegt omtrent zijn schilderkunst en Marius dit gewaar wordt, wijst hij hem de deur. De ontgoocheling komt als de Parijse jury zijn werk heeft afgewezen. Hij ziet hier in een intrige van Pieter Holst. Als Sas kia plotseling moet afreizen en hij met zijn diepe teleurstelling alleen staat, is Marius het huis ontvlucht. Zijn gezin vreest het ergste, maar in een hevige storm worden hem de ogen geopend en komt hij tot inkeer. Hij verzoent zich met zijn vrouw, die haar vertrouwen in hem niet heeft verloren en met deze ont roerende scène komt het einde. In aanmerking nemende, dat deze jon gelui slechts éénmaal per jaar een uit voering geven, moet men bewondering hebben voor de wijze, waarop zij dit stuk op de planken hebben gezet. De rol van Marius, de visser-schilder, werd door de heer Joh. Nikkels met grote intensie vertolkt. Hij was de miskende genie, die zich door zijn vrouw en kinderen in de steek gelaten voelde, maar later tot de werkelijkheid terugkeerde. Maria, zijn vrouw, vond een goede vertolkster in mej. D. Lubbersen. Haar spel was in de eerste taferelen wel iets te zorgelijk, zo dat later op de meest tragische momen ten de climax in haar spel wat ontbrak. Overigens was haar spel goed en haar uitspraak duidelijk. Mej. D. Rietberg was een vlot Spaans meisje „Silvia", dat in de eerste taferelen haar rol meer sprak dan speelde. Maar later werd dat beter. Een goede vertolking gaven de heer B. Veneklaas van de rol van „Ramon", de vader van Marius, de heer T. Stegink, als de zoon Remy en de heer Joh. Brons voort als Pieter Holst, wiens rol als be schaafde Nederlandse schilder wel heel wat moeilijker was. Aardig was vooral ook het eerste optreden van mej. J. Ste gink als Saskia, de kunstzinnige toeriste. In het laatste bedrijf was ze wat minder zeker, maar de weergave van haar ver houding tot Marius was dan ook minder eenvoudig. Mej. M. Bronsvoort was een uitstekende praatgrage buurvrouw „Ro sa". Het spel van de plattelandsjongeren is de laatste jaten aanzienlijk vooruitge gaan. Dit stuk was in zekere zin een waagstuk, maar de heer Snijders kan met genoegen op deze uitvoering terug zien. Hij en zijn gezelschap mochten har telijke woorden van lof in ontvangst nemen van de 2e voorzitter van „Jong Holten", de heer W. Aalpol, die de heer en mevr. Snijders een geschenk aanbood. Ook van de spelers kregen beide een cadeautje bij monde van de heer Joh. Nikkels. Het publiek beloonde allen met een hartelijk applaus en samen zong men daarna het bondslied van de B.O.O. De grimmering was bij onze plaatsge noot, de heer Joh. van Geenhuizen, weer in goede handen. Aardig was de uitbeel ding van de donkere zuidelijke typen in tegenstelling tot de beide meer blonde westei'lingen. De verlichting, het geluid en de toneelaankleding waren o.m. in handen van de heren J. ten Wolthuis en Joh. van Bruggen. Na de gebruikelijke verloting werd nog geruime tijd gezellig gedanst op de muziek van de band van de heren J. Mossink cs. Feest vergadering O.L.M. De jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van de leden der plaatselijke OLM-afde- ling zal gehouden worden op woensdag, 10 februari a.s. in Amicitia. De toneelclub „OCH" voert dan het toneelspel op „Waar om zweeg je zolang" van H. Turnhout en Bert Peets. De secretaris van de OLM, Ir. Y. van der Wal zal een korte inleiding houden over het onderwerp „Gezin, bedrijf, ge meenschap". Opbrengst kinderzegels De actie van het plaatselijk kinderpost zegelcomité heeft dit jaar f 730,85 opge bracht, waarvan f 644,29 aan postzegels en f 86,55 aan kinderkaarten. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden, dat de schoolkinderen ook reeds een bedrag van f 1086,bijeen hadden gebracht. De gemeenteraad van Havelte besloot tot de instelling van een cul turele raad en van een cidtuurfonds. De taak van de raad omvat het adviseren van b. en w. omtrent alle aangelegenheden, welke hij in het belang van het culturele leven van de gemeente nodig acht, het ver strekken van advies en inlichtingen aan de ter plaatse gevestigde ver enigingen en instellingen, die zich op dit gebied beivegen, en het stimu leren van elk streven, dat zich richt op verhoging of verbetering van het culturele niveau in Havelte. Binnen het kader van deze taakstelling zal de raad in bijzondere gevallen ook eigener beweging evenementen kunnen organiseren. Daarnaast heeft het fonds het doel geldelijke steun te verlenen bij de behartiging van culturele belangstelling in de gemeente. Aldus lazen we in „De Nederlandse Gemeente" van 16 oktober j.l. De gemeente Holten bezit reeds enige jaren een cultuurfonds, dat door burgemeester en wethouders wordt beheerd. Een culturele raad? Zover zouden ice misschien niet behoeven te gaan. Wel demonstreert zich telkens duidelijk de behoefte aan een orgaan, dat de nodige coördinatie brengt in het groot aantal uitvoeringen en andere culturele evenementen, dat zich in onze plaats aandientr'Er wordt de laatste tijd vaak over gesproken. Onze „Agenda" is eigenlijk vanaf het begin al een poging geweest om enige coördinatie te brengen in uitvoeringen en vergaderingen. Door de data zo vroegtijdig mogelijk maar ook weer niet te vroeg te annon ceren kan men met de plannen van anderen rekening houden. Dat wordt niet altijd zo begrepen, maar het is ook trouwens niet voldoende, want er zijn vooral in het winterseizoen dagen te kort om alle activiteiten een behoorlijke kans te geven. Het zou te proberen zijn of een commissie met een actief dagelijks bestuur of een actieve secretaris dit beter zou kunnen regelen. Wij willen gaarne daaraan onze medewerking verlenen. Het Onderlinge Veefonds „Holten e.o." hield donderdagmiddag haar jaarverga dering in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman, onder voorzitter schap van de heer H. J. Bolink. In zijn gebruikelijke welkomstwoord wenste deze de vrij talrijk opgekomen leden nog een voorspoedig 1960 toe en Geboren: Tonia Wilhelmina Frederika, cv J. Boode en A. G. Aalpol, Espelo 65. Hendrik Jan, zv H. J. Kettelarij en J. Klein Horstman, Neerdorp 31. Gerrit Diderik Jan, zv E. Veneklaas en W. F. Tuitert, Look 90. Overleden: J. G. Broekhuis, 52 j., echt genoot van W. Jansen, Beuseberg 124. W. Braakhekke, weduwnaar van J. A. Doornink, 85 jaar, Pastoriestraat 20. BEVOLKING: Ingekomen: A. E. Steenbergen en gezin van Diepenveen naar Look 19. Arbeider kreeg balk tegen het onderlijf Tijdens werkzaamheden aan de in aan bouw zijnde graansilo van de C.V. Gebr. Wansink te Holten, die reeds een flinke hoogte heeft bereikt, werd bij het optake len van een balk een van de arbeiders, de heer H. Bosch uit Deventer, door het te rugvallen van deze balk tegen het onder lijf getroffen, waardoor hij ccn ogenblik bewusteloos bleef liggen en over hevige pijnen klaagde. Dokter Nagelhout, die de eerste hulp verleende, achtte overbren ging naar een ziekenhuis noodzakelijk, waarheen de getroffene dan ook per am bulance-auto werd vervoerd. In het St. Jo zef-ziekenhuis achtte men een uitgebrei der onderzoek noodzakelijk, zodat de heer Bosch niet naar zijn woning kon terugke ren. Zijn toestand was bevredigend. wees er op, dat het afgelopen jaar voor het fonds niet ongunstig is geweest. De secretaris-penningmeester1, de heer J. Aaftink Sr., bracht vervolgens het jaarverslag uit, waaraan wij ontlenen, dat het ledental 112 bedroeg. Deze had den 685 runderen in het fonds onderge bracht tegen een verzekerde waarde van f 309.075.—. Er werd ter bestrijding van de kosten van 17 onteigende runderen een premie geheven van 2 De inkomsten bedroegen f8493.19 en de uitgaven f 8041.05, zodat er een batig saldo was van f 452.15. De boekhouding was door de contro lecommissie, bestaande uit de heren H. J. Pasop en W. Veneklaas keurig in orde bevonden, zodat de penningmeester werd gedechargeerd, waarbij hem door de voorzitter dank werd gebracht voor de vele werkzaamheden, welke door hem ook in *het afgelopen jaar weer werden verricht. Naast de heer Veneklaas werd als nieuw lid van de kascommissie aange wezen de heer A. M- Tuitert. Bij de verkiezing van twee nieuwe be stuursleden wegens overlijden van de heer D. J. Aanstoot en het zich, wegens zijn hoge leeftijd, niet weer herkiesbaar stellen van de heer G. Schoneveld, wer den in hiln plaats benoemd hun zoons G. J. Aanstoot en M. Schoneveld. De voorzitter herdacht in enkele ge voelvolle woorden het gestorven be stuurslid, de heer Aanstoot, die hij posthuum dank bracht voor zijn lang durige arbeid in het belang van het fonds. Ook de heer Schoneveld, die 45 jaar bestuurslid is geweest, dankte hij in hartelijke woorden voor de bijna unieke vervulling van zijn bestuurslid maatschap. Hem zal over enkele dagen voor zijn langdux-ige arbeid een cadeautje worden aangeboden. De maximale vergoeding voor ont eigende runderen zal ook in het thans ingetreden jaar f 550.per ri^nd be dragen. ;>*V -rf. -4& Foto Max Koot Onze kroonprinsesdie a.s. zondag haar 22e verjaardag hoopt te vieren. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Israel (Bediening H. Doop) en 19 uur Ds Labrie van Den Ham. Collecte „Inwendige Zending". Bijkerhoek. 10 uur Ds Broeijer. Collecte „Inwendige Zending". Geref. Kerk. Half tien en 3 uur Ds Hoog kamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het eigen Bouwfonds. De afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield dins dagavond in café ,,'t Bonte Paard" te Dij kerhoek haar maandelijkse bijeenkomst, onder voorzitterschap van haar presi dente mevr. M. Reilink-Kers, waarin mej. Rottink, Zandbouwhuishoudonder- wijzeres te Delden, een inleiding hield over bovenstaand onderwerp. Uitvoerig sprak zij over hetgeen een vrouw doen moet om een goede gast vrouw te zijn. Daax-bij kwamen ook aan de orde het serveren en het bedienen, alsmede het op tafel brengen van de ge rechten. De aankleding van de tafel en ■het aan tafel zitten werden door mej. Rottink uitvoerig besproken. Er werd een film. gedraaid van de ge woonten van het platteland en van een modeshow, die zeer in de smaak vielen. De presidente dankte de inleidster voor haar leerzame causerie en film avond en wenste haar een goede terug reis. Zij herinnerde nog aan de volgende bij eenkomst, waarin zr. L. C. E. F. Loeff, districts-verpleegster te Almelo, zal spre ken over de kankerbestrijding. Ook het zomeruitstapje van de leden der afdeling kwam reeds ter sprake, waarbij plannen werden besproken om een bezoek te brengen aan Harderwijk en aan de inpolderingswerken van Z.O. Flevoland. Er zijn al heel wat envelopjes binnen gekomen voor de geldinzameling ten bate van de door de overstroming getroffen bewoners van Tuindoi-p-Oostzaan, hoewel nog niet alle zakjes door de PTT besteld waren. Dit wijst er wel op hoe gaarne de kinderen rondgaan om de bijdragen op te halen. Toch is het gewenst, dat men niet al te jonge kinderen met dit ophalen belast, omdat hier gevaren aankleven, die niet in de hand gewerkt moeten worden. Men geve de voorkeur aan de leerlingen van de hoogste klassen der lagere scholen en controlere wel of alles goed wordt af- Zaterdag 30 januari, 7.15 uur: Dropping WSV „De Trekkers" vanaf café Jansen. Maandagavond 1 februari, 7.30 uur in ,,'t Bonte Paard": Buurtvereniging Dijker- hoek, lezing over ruimtevaart. Maandag 1 februari: Ringvergadering van de Hervormde Vrouwengroep in Colm- schate. Vertrek kwart voor zeven van de Smidsbelt. Woensdag 3 februari, 8 uur: Ledenverga dering Alg. Ned. Bedrijfsbond Metaal enz. (ANMB) in café Maats. Spreker: de heer F. v. d. Veer over de vorm van sociale verzekeringen. Donderdag 4 februari: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging om 8 u. in „Irene". Vrijdag 5 februari, 7.30 uur: Openbare vergadering Chr. Hist. Kiesvereniging in „Irene". Spr.: Mr. H. K. J. Beernink, voorzitter CHU en lid Tweede Kamer over „De algemene politieke toestand". Zaterdag 6 februari: Feestavond van de voetbalvereniging HVC in „Amicitia". Aanvang 7.30 uur precies. Maandag 8 februari, 7.45 uur: Vergade ring AR kiesvereniging in gebouw „Re- hoboth". Spreker de heer G. Lande- weerd uit Canada. Woensdag 10 februari, 7.30 uur: Feeste lijke jaarvergadering afd. OLM. Uitvoe ring OCH en spreker Ir. Y. v. d. Wal over „Gezin, bedrijf, gemeenschap". Zaterdag 13 februari, 8 uur: Dansavond WSV „De Trekkers" in „Amicitia". Woensdag 17 februari, 7.30 uur: Gecombi neerde vergadering „Plattelandsmeis jes" en „Jong Holten" in hotel Holter- man. Zaterdag 20 februari, 8 uur: Bijeenkomst Herv. Jeugdraad. Spreekster: mej. Li Oostveen uit Utrecht over: „Land van de dorst", met kleurendia's. Woensdag 24 februari, 7.30 uur: Zendings avond in „Bethanië" te Dijkerhoek: „De weg naar Damascus". Donderdag 25 februari, 7.30 u.: Zendings filmavond in „Irene": „De weg naar Damascus". Vrijdag 26 februari, 7.30 uur: Zendings filmavond in de school te Espelo: „De weg naar Damascus". Gevonden: gymnastiekschoen; jongens petje; bruine damesglacé-handschoen; een sleuteltje; muntbiljet; schortje; poeder doos. Verloren: portemonnaie met inhoud; een polshorloge mgj; schakelarmband; para- pluie-hoes; sleuteltje van hangslot; dames sjaal. Vermist: een klein hondje (ree-pincher), bruin, acht weken. Inlichtingen: Dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten en wel van 9-13 en van 14-22 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1