Vergadering Waterschap Salland Auto's botsten ie Dijkerhoek BRIEVEN UIT ISRAEL Gezellige ontspanningsavond Volksonderwijs n m e b zf. IZE PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND Televisieartiesten in Amicitia Agenda Gevonden en verloren voorwerpen Pracht handen Jonge Kerk Spit, Spierpijn No. 2. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 16 JANUARI 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting }JHoltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05Jf83 - 23If Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2.Iedere mm. meer f 0.08 BEGROTING VOOR 1960 VASTGESTELD SPOEDIG NADERE BESPREKINGEN OVER TE HOGE LASTEN In de woensdagavond gehouden verga dering van het Verenigd College van het Waterschap „Salland", in het Water schapshuis te 01st, werd de begroting voor het dienstjaar 1960 vastgesteld. De ze wijst voor het waterregelend gebied op de kapitaalsdienst een bedrag aan van f 1.996.000,waarin f 1.143.000,— be grepen is voor de nieuw uit te voeren werken. Het Deventer Dagblad" meldt om trent deze vergadering: „In zijn openingswoord heette dijkgraaf Ankersmit speciaal het nieuw gekozen lid, de heer Horsselenberg uit Raalte, welkom en hij sprak na de beëdiging de hoop uit dat de nieuwe hoofdingeland zich spoedig in het college thuis mocht voelen en zijn beste krachten zou geven aan de belangen van het waterschap. Bij het agendapunt betreffende de on derhandse aanbesteding voor levering en montage van stuwkleppen en bewegings inrichtingen kwamen de tongen nog even los. In het bestek, volgens welke de stu wen werden aanbesteed, werd het leve ren en monteren der daarbij behorende stuwkleppen niet opgenomen. Voorge steld werd dit onderhands op te dragen aan de.N.V. machinefabriek G. R. Veer man te 01st. Met deze levering is een bedrag gemoeid van f 10.435, terwijl de montagekostep berekend zullen worden naar f 5 per uur met een maximum van f 2000. Volgens mededeling van de voorzitter betreft het hier de stuwen in het kanaal ten noorden van Lettele. Men was alge meen van mening dat het niet direct een elegante manier is om de goedkeuring van deze onderhandse aanbesteding eerst nu van het college te vragen, terwijl men hiermede reeds aan het werk is. De voor zitter meende, dat het zeer wenselijk is dat in de toekomst een andere gang van zaken moet worden toegepast. Ook maak te men bezwaren tegen de hoge montage- kosten. Na een toelichting van de voor zitter gaf het college aan dit voorstel zijn goedkeuring. Voor de bestrijding van de kosten van de werken die klaar komen werd goed keuring verleend aan het voorstel voor 1960 een rekening-courant-overeenkomst aan te gaan tot een bedrag van rhaximum f 500.000 met de N.V. Nederlandse Wa- terschapsbank. Dit bedrag zal t.z.t. wor den omgezet in vaste leningen. Vervol gens werden z.h.s. de rekeningen 1958 vastgesteld. Hierop kwamen de volgende cijfers tot uitdrukking. De rekening wa- terkerend-gebied gaf op de gewone dienst een batig saldo aan van f 16.871,21. De gewone dienst van het waterregelend-ge- bied leverde een batig saldo op van f 25.253,75, terwijl het nadelig saldo van de kapitaalsdienst f 411,61 bedraagt. BEGROTING Op de begroting 1960 bedroegen de in komsten en uitgaven van de gewone dienst van het waterkerend-gebied f 116.372,03 (post onvoorziene uitgaven f 2789,46) en van de kapitaalsdienst f 50.051,71. Voor het waterregelend-ge- bied waren de cijfers: Gewone dienst f 221.751,59 (post onvoorzien f 12.281,95) en kapitaalsdienst f 1,996.000. Bij het laatstgenoemde bedrag werd f 1.143.000 uitgetrokken voor aanleg en vernieuwing van de huidige waterleidingen, waarvan men, door middel van subsidie, 8 ton hoopt terug te krijgen. Naar aanleiding hiervan werden ver schillende vragen gesteld en vooral over de veranderde heffingen werd door de heer Beltman nogal het een en ander ge zegd. De heer Beltman vond het niet ge heel juist, dat de heffing op het waterke- rend-gedeelte van i/3 was gebracht op y8 en op het waterregelend-gedeelte van z]3 op y8. De voorzitter merkte op, dat deze verandering was gelegen in de werkelijke kosten en dat het niet verantwoord zou zijn om de oude toestand te blijven hand haven. Naar aanleiding hiervan ontstond een gedachtenwisseling, waarbij men unaniem van mening was, dat het niet juist kon worden genoemd, dat Zwolle en Deventer hierin niet meer bijdragen. De heer Beltman kreeg vervolgens het gehele- college achter zich toen hij zijn mening gaf over de rentevergoeding van een voorschot aan de Cultuur Technische Dienst van f283.000,-. Hierover zal een onderzoek worden ingesteld. Na nog enkele kleine opmerkingen kon het college zich met de begroting akkoord verklaren. Bij de rondvraag bleek de voorzitter nog enkele zeer bijzondere mededelingen in petto te hebben. Op de vraag wat er met ae Overijsselse kanalen gaat gebeuren, deelde de dijkgraaf mee, dat bericht was binnengekomen van de directeur van de Overijsselse kanalen. Dit hield de mede deling in, dat de Raad van Waterstaat is ingeschakeld om een besluit te nemen. In tweede instantie kon medegedeeld worden dat de Rijkswaterstaat te Zwolle een con cept-nota heeft opgesteld en deze aan de Raad van Waterstaat heeft gezonden. Het werd niet voor onwaarschijnlijk gehou den, dat er over een maand meer bekend zal worden over de kanalen-kwestie. TE HOGE LASTEN. Een tweede belangrijke mededeling gold de reactie op het bezoek, dat door de dijk graaf en de secretaris is gebracht aan de minister en waarbij gesproken werd over de te hoge lasten van de ingelanden. Naar aanleiding hiervan is door de minister voor contact met G.S. aangewezen Ir. Post, zodat hierover hopelijk ook spoedig na dere besprekingen zullen volgen. De voorzitter was van mening, dat de minister veel begrip heeft getoond. Wan neer deze besprekingen resultaten zullen hebben, zal dit voor de pachters hogere opslag voor extra waterlasten ten gevolge hebben, terwijl de lasten voor de ingelan den zullen verminderen. Hij stelde echter vast, dat nog vele instanties ingeschakeld moeten worden, voordat hierover een be slissing valt. Een eventuele beslissing zal geen voordeel brengen voor de eigenaar gebruiker. De heer Schoorlemmer had gehoopt, dat de minister met geld op 'tafel zou zijn ge komen en had dit liever gezien dan de te bespreken regeling. Hij was dan ook van mening, dat het hoofdprobleem hiermede geen volledige oplos&ing krijgt." Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds. Is raël en 7 uur Ds. Addink (Bed. H. Av. en DankzJ. Dijkerhoelt. 10 uur Ds. Addink (Bed. H. Av. en Dankz.). Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoogkamp (Bed. H. Av. en Dankzegging). Geboren: Gerritdina Janna, dv J. Paal man en G. W. Bronsvoort, Oude Deventer- weg 13. Grietje, dv H. J. Stoevenbelt en J. Roelvink, Beuseberg 86. De vijf televisie-artiesten Christel Ade laar, Jan Pruis, Guus Verstraete, Cor Witschge en Joop Reinolds, die dinsdag avond onder leiding van televisieregisseur Jan Dassen op uitnodiging van de Holten- se Bestuurdersbond in Amicitia het pro gramma „Buiten Beeld" zullen opvoeren, zullen niet minder dan 18 nummers voor het voetlicht brengen. Wij noemen als en kele van deze nummers: „Wij springen „Buiten Beeld" door het ensemble, „Test- plaatmuziek", een potpourri van bekende melodieën, speelt hammond-organist Joop Reijnolds, „Storing" door Christel Ade laar, Cor Witschge en Jan Pruis. „Relais van de Vlaamse televisie" door Guus Ver straete en o.a. „Vier keer vier"-televisie- quiz. Er zijn blijkens aankondiging in dit nummer nog een aantal kaarten ver krijgbaar. Om 4 uur komt „Pipo de T.V.clown" voor kinderen van de leden der bij het N.V.V. aangesloten vakbonden in de leef tijd van ongeveer 612 jaar in Amicitia een voorstelling geven. MOOIE OPBRENGST De zendingscollecte voor de Soemba- zending, die tijdens de Kerstdagen in de Geref. Kerk werd gehouden, heeft in to taal f 652,59 opgebracht (vorig jaar f561,-). Op de rijksstraatweg naar Deventer had vrijdagavond van de vorige week om streeks zes uur even voor Dijkerhoek een gecompliceerd verkeersongeval plaats, waarbij drie personenauto's werden be schadigd, één bestuurder vrij ernstig werd gewond en naar een ziekenhuis in Almelo moest worden overgebracht, een andere bestuurder een shock opliep, terwijl het verkeer geruime tijd ernstig werd gestag neerd. Tussen huize „De Rinkelaar" en de sme derij Broekhuis reed op dat moment een Beth Hashita, januari 1960. Sjalom, Jeruzalem ligt eenzaam op een rots, achthonderd meter boven de zeespiegel. De weg er naar toe was van het hoogste belang, omdat het'de enigste weg was, waarlangs gedurende de oorlog van 1948 de voedsel- en munitiebevoorrading kon plaats vinden. Men ziet overal langs de weg wrakken van auto's, die in die oor log door de Arabieren kapot geschoten zijn. Wanneer men in die tijd een voed- selconvooi vanaf de haven naar Jeruza lem zond, wist men haast met zekerheid, dat 20% van de auto's nooit het doel zou bereiken en niettegenstaande dat, ging men toch door met het zenden van voed sel en munitie, want Jeruzalem wilde men tot elke prijs behouden. De stad zelf is het trefpunt van het verleden en het heden. Er is een hyper modern universiteitscomplex. In een van de gebouwen worden de Dode Zee-rollen bewaard. Het zijn geschriften uit de tijd vlak vóór Jezus geboorte. Zij vormen te- samen het Oude Testament. Het zijn voor de wetenschap en de theologie uiterst belangrijke documenten, maar als een leek ze ziet, zijn het maar gescheurde stukjes papier, vol met onleesbare tekens. Het nieuwe gedeelte van Jeruzalem is een en al bedrijvigheid, waar de huizen als paddestoelen uit de grond komen. Buiten de stad is men bezig een zieken huis te bouwen, dat uit vijf verdiepingen bestaat. Drie verdiepingen liggen onder de aardoppervlakte, verborgen in een rots, want het hele ziekenhuis is boven op een rots gebouwd en zo de hele om geving domineert. Jeruzalem is in tweeën gedeeld. Het oude en misschien het meest schilderach tige gedeelte is in handen van de Arabie ren en het nieuwe en moderne Jeruza lem is van Israël. Het is verboden voor de mensen in Israël om in het Arabische gedeelte te komen en de enigste moge lijkheid om er iets van te zien is vanaf de Berg Zion. Vanaf deze hoge plaats kan men een blik slaan op de oude, nau we straatjes van Jeruzalem, op de Klaag muur en de Arabische drukte. Op de Berg Zion zelf bevindt zich het graf van Koning David. Het is een hele klim om op de top van de berg te komen, waar het graf is. Toen ik hijgend boven stond, moest ik nog verscheidene gangen doorlopen, waar de voetstappen akelig weerklonken tegen de natte muren. Door een brede deur kwam ik in een grote hal met vele nissen, waarin enige mensen aan het bidden waren. Nog eens een gan getje doorgestapt en ik stond in de ka mer waar het graf is. Achter een soort van toonbank stond een grote kist, die bedekt was met een grote rode doek. Deze kist bedekt op zijn beurt weer een hol in de muur, waar volgens de overleve ring Koning David begraven ligt. Al deze bijzonderheden werden mij meegedeeld door een grijsaard, die het graf bewaakt, als was het de grootste schat op aarde, wat het voor hem dan ook is. De geheim zinnige heilige sfeer werd nog vergroot door het licht, dat door de groene ramen naar binnen viel. In deze kamer hing nog de geest van de Bijbel. Een paar pas verder was de plaats, waar Jezus met zijn discipelen het laat ste avondmaal gebruikte. Het oorspron kelijke gebouw is allang verdwenen, maai de Arabieren hebben op precies dezelfde plaats een moskee gebouwd, die echter nu als kerk wordt gebruikt. Het is een koel hol gebouw, dat van alle schoonheid gespeend is. Deze twee bovengenoemde plaatsen zijn de enige in Jeruzalem die men kan be zoeken, want al het andere zoals b.v. de Klaagmuur liggen buiten het bereik van bezoekers. Toen ik Jeruzalem verliet begon het juist te regenen. De eerste echte regen van dit seizoen, en heel het land begroet te het vreugdevol. Jeruzalem de „jonge" oude stad lag glinsterend tussen de ber gen toen ik een laatste blik terug deed. Bram. tractor, bestuurd door de heer T. Pinkert uit Dijkerhoek, met daarachter een ploeg, in de richting Deventer. Van de andere zijde naderden een aantal personenwa gens. Achter de tractor kwam met grote snelheid een Mercedes aangereden, be stuurd door de heer J. S. L. B. uit Apel doorn, die doordat hij voor de tegenlig gers dimmen moest, de tractor te laat op merkte. Hij trachtte deze nog te passeren, maar moest meteen afremmen, waardoor hij de ploeg raakte en dwars over de weg kwam te staan. De eerste tegenligger kwam er zonder kleerscheuren af, maar de volgende, een bestelwagen, bestuurd door de heer K. H. uit Apeldoorn, botste op de Mercedes, sloeg terug en kwam daardoor in botsing jnet de volgende personenauto, bestuurd door de heer D. J. M. uit Hengelo. De situatie liet zich eerst ernstig aan zien, maar viel gelukkig nog wat mee. De bestuurder van de bestelauto was er het ergste aan toe. Hij had een hoofdwonde en een vrij ernstige vleeswond aan het onderbeen, zodat hij veel bloed verloor. Enkele dames van de Dijkerhoekse E.H. B.O. verleenden onder leiding van dokter Nagelhout uit Holten, de eerste hulp. Hij moest per ambulance naar een ziekenhuis in Almelo worden overgebracht. De be stuurder van de Mercedes had een shock opgelopen, terwijl de bestuurder van de derde auto, die de botsing min of meer zag aankomen en zich schrap zette voor de aanrijding, er zonder letsel afkwam. De drie auto's liepen zware averij op en waren flink beschadigd. Aangezien de verkeersweg volkomen ge blokkeerd was, moest het vrachtvervoer geruime tijd wachten tot de politie de plaats van de verkeersbrokken gemar keerd had. Personenauto's werden zo goed en zo kwaad als dat ging, achter de bo men langs, over het rijwielpad geleid. Burgers assisteerden de politie met rode lampen om verdere ongelukken te voor komen. Tal van auto's en de dienstbus van de O.A.D. reden over Espelo om in Holten de grote weg weer te bereiken. DEVENTERNAREN VOERDEN VROLIJK STUK OP Op dinsdag 12 januari trad voor de af deling Holten van Volksonderwijs in „Amicitia" op de toneelvereniging van de afdeling Deventer van Volksonderwijs. De voorzitter van de plaatselijke afde ling, de heer B. H. Brouwer, opende de bijeenkomst en heette allen welkom, in het bijzonder burgemeester Mr. W. H. Enklaar, mevr. H. van Otten-Jansen, be stuurslid van de federatie Overijssel voor de kring Deventer, de afgevaardigden van de afdeling Rijssen en de spelers. Voorts belichtte hij in het kort doel en streven van de vereniging Volksonder wijs, die zich inzet voor goed onderwijs in het algemeen, doch voor de belangen van het openbaar onderwijs in het bijzonder. Ook de zorg voor goede schoolgebouwen, alsmede die voor de gezondheid der kin deren, liggen de vereniging na aan het hart, aldus spreker. Volksonderwijs stelt zich volledig ach ter de gedachte, dat de openbare school toegankelijk moet zijn voor alle kinderen van ons volk, ongeacht de geloofsovertui ging of levensbeschouwing. Alle kinderen behoren ons, als personeel, even dierbaar te zijn, aldus de heer Brouwer. Er blijft Zaterdag 16 januari, 2.30 uur: Schaats wedstrijden om het kampioenschap van Holten (zie adv.). Zaterdag 16 januari, 7.30 uur n.m.: Bal in „Amicitia" (zie adv.). Maantlag 18 januari, 2 uur: Schaatswed strijden om het clubkampioenschap. Maandag 18 januari, vanaf 7.30 u. Spreek uur Ter Horst en Co.: aanmelding per soneel café Vruggink (zie adv.). Maandag 18 januari, 7.30 u.: Bijeenkomst Jonge Kerk in de consistoriekamer der Herv. Kerk. Spreker: Ds. Broeijer. Dinsdag 19 januari, 7.30 uur: Voorstelling „Buiten beeld" door VARA-televisie- artisten in „Amicitia" en optreden Pipo de Clown, nam. 4 uur, voor kinderen NVV-leden. Dinsdag 19 januari t.m. 23 januari: Grote balansopruiming Fa. E. Wonnink (zie adv.). Dinsdag 19 januari: Opruiming bij Fa. Gebr. Schuppert, J. W. Dollekamp, G. J. Schuppert en H. J. Oolbekkink (zie adv.). Donderdag 21 januari, 8 uur: Ledenverga dering van de afd. Holten van de Plat telandsvrouwen in „Amicitia". Archi tect Jan Jans spreekt over Twentse hu mor. Donderdag 21 januari, 7.30 u.: Filmavond voetbalvereniging HVC in café Jansen. Zaterdag 23 januari, 7.30 uur: Toneel avond „Jong Holten" en Plattelands meisjes, afdelingen van de PJGO, in „Amicitia" met opvoering van het to neelspel „Op drift" (zie adv.). Zaterdag 23 januari: Dansavond bij hotel Vosman. Aanvang half acht. Muziek: Dansorkest Slot (zie adv.). Dinsdag 26 januari, 10.15 uur v.m.: Voe der- en weidebouwdag in „Amicitia". Sprekers: de heer Joh. de Veer, voor zitter van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees; de heer Ir. B. van Dam, voorzit ter van het Bedrijfschap voor Zuivel. Na de middag forum. Vrijdag 5 februari, 7.30 uur: Openbare vergadering Chr. Hist. Kiesvereniging in „Irene". Spr.: Mr. H. K. J. Beernink, voorzitter C-HU en lid Tweede Kamer over „De algemene politieke toestand". Zaterdag 6 februari: Feestavond van de voetbalvereniging HVC in „Amicitia". Gevonden: 2 portemonnaies met inhoud; kinderportemonnaie met inhoud; kinder zakdoekje; kinderhandschoen. Verloren: kickstarter van motorrijwiel; rode portemonnaie, inh. sleuteltjes; En gels leesboek. Komen aanlopen: klein bruin hondje met zwart dek. Weggelopen: klein jong hondje, zwart met licht bruin. Weggevlogen: witte sierduif met kuifje. Inlichtingen: dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten van 9-13 en van 14-22 uur. gelegenheid voor kerken en bepaalde ver enigingen om godsdienstlessen te geven tijdens de schooluren in alle klassen, doch het volgen daarvan behoort nimmer ver plicht te worden gesteld. Na de aandacht gevestigd te hebben op de verloting, welke gehouden zal worden om de kosten van deze ontspannings avond te helpen dekken, gaf de voorzit ter het woord aan de spelers. Het blijspel in drie bedrijven „Een man van adel" (The Noble Spaniard) door So merset Maugham, werd opgevoerd. Het stuk werd zeer vlot gespeeld. Alle spelers vertolkten hun rol op uitstekende v/ijze. De vaak grappige situaties wekten de lachlust van het publiek. Na elk be drijf en vooral aan het slot werden de spelers met een dankbaar applaus be loond. De voorzitter was de tolk van allen toen hij de medewerkenden met enkele welge kozen woorden hartelijk dank bracht voor de vrolijke avond. Hierbij memoreerde hij, dat mej. Ineke Mater als invalster de rol van mevr. Proudfoot op voortreffelijke wijze speelde. Daar de oorspronkelijke vertolkster van deze rol ziek was geworden, had mej. Ma ter haar rol nog na vrijdag j.l. moeten in studeren. Voor deze prestatie bracht de Uen nimmer i H«t it de Hamamelit die het m doe< Men shrijft ons: De Jonge Kerk hoopt a.s. maandag weer bij elkaar te komen, ditmaal in de consistoriekamer om 7.30 uur. Op deze avond vertelt Ds. Broeijer iets over de geloofsvervolging van de eerste christengemeenten en hoe deze mensen als schuilplaats in de catacomben (dit zijn oude grafkelders) moesten leven. Hier over zal Ds. Broeijer tevens een korte film draaien. Een pracht gelegenheid om als Jonge Kerkers (en dat zijn er heel wat als ze ko men) met Ds. Broeijer kennis te maken, want de meesten van ons kennen hem alleen maar van de preekstoel en van Hervormd Holten. Kom dus in grote getale op maandag avond, toon dat Holten ook in dat opzicht niets onder doet voor Den Haag. en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met voorzitter haar extra hulde. De spelers en speelsters werd een taart aangeboden, waarvan ze straks samen zouden kunnen genieten. Na de verloting volgde nog een gezellig bal.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1