ih aamansnman President-Kerkvoogd H. J. Westerik onderscheiden met gouden medaille Financiële toestand gemeente minder rooskleurig Agenda Voor 1960 Zullen reserves moeten worden aangesproken? Jaarwisseling had kalm verloop Toneelavond agrarische jongeren „Een man van adel" Holten's zielental ging achteruit Gevonden en verloren voorwerpen BURGERLIJKE STAND No. 1. Jaargang 12. VERSCHIJNT ELKE ZATERDAG ZATERDAG 9 JANUARI 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05483 - 234 Adv-prijs 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 In verband met zijn gezondheidstoe stand heeft de heer H. J. Westerik, admi nistrateur-bedrijfsleider van het GEB al hier, bestuurslid van verschillende vereni gingen en meer dan twintig jaar kerk voogd waarvan de laatste jaren presi dent-kerkvoogd der Ned. Herv. Ge meente, zich op medisch advies genood zaakt gezien deze laatste functie binnen kort neer te leggen. Het heeft H.M. de Koningin behaagd de heer Westerik, in verband met zijn grote verdiensten voor de plaatselijke gemeen schap, te onderscheiden met de medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Deze Koninklijke onderscheiding werd hem de vorige week donderdagmorgen in het bijzijn van zijn familie en tal van ge nodigden door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, in de raadszaal ten gemeente huize uitgereikt. Daarbij waren behalve de beide predi kanten Ds. C. C. Addink en Ds. J. H. Is raël en afgevaardigden van de kerkvoog dij, aanwezig Mr. G. Vixseboxse, lid van de Eerste Kamer; mevr. C. P. K. Enk laar-van Andel; de beide wethouders en de gemeente-secretaris, de heren B. J. Veneklaas Slots, D. J. Wansink en G. J. Langenbarg; Ir. H. H. Vogt; het personeel van het GEB, van de gemeentesecretarie en andere genodigden. Burgemeester Enklaar schetste de gro te verdiensten van de heer Westerik, niet alleen gedurende de 35 jaar, dat hij als hoofd van het GEB werkzaam was, maar in het bijzonder in dienst van de kerk en als bestuurslid van de School met de Bij bel en van de Chr. Oranjevereniging. Nu hij in verband met zijn gezondheid en het feit, dat zijn ambtelijke functie de volle kracht eist, zijn kerkelijke functie gaat afstoten, achtte de burgemeester het mo ment gekomen zijn grote werkkracht; eenvoud en deskundigheid in het volle daglicht te stellen. Want, zo zei Mr. Enk laar, de kerkvoogdij, dat waart gij. De kerkvoogden zullen zich nog wel eens achter het oor krabben als ze U straks moeten missen. De burgemeester deed hierna medede ling van de onderscheiding, welke de Ko ningin de heer Westerik heeft verleend en speldde hem de gouden medaille op de borst. Hij complimenteerde niet alleen hem, maar ook zijn echtgenote en kin deren en zijn 88-jarige moeder, die hier bij nog aanwezig kon zijn. De burgemees ter sprak daarbij tevens de hoop uit, dat de heer Westerik weer spoedig geheel hersteld de leiding van het bedrijf op zich kan nemen. Nadat de ere wijn was rondgediend, sprak Ds. Addink, namens de kerkeraad der Herv. Gemeente, zijn vreugde uit over de onderscheiding, welke de heer Burgemeester Mr. W. H. Enklaar speldt de heer H. J. Westerik de gouden medaille op. Westerik ten deel is gevallen. Gij hebt Uw taak als president-kerkvoogd altijd gezien als een geestelijke zaak maar door Uw ijver en accuratesse hebt U aan de stoffelijke zaken van de kerk een groot vertrouwen gegeven. Wij zijn blij, dat Uw kunde en werkkracht door deze on derscheiding zo hoog gewaardeerd wor den. Mr. Vixseboxse, die een groot deel van zijn leven in de kerkvoogdij in landelijk en provinciaal verband heeft doorge bracht, waardeerde het in de heer Weste rik, dat hij altijd veel belangstelling ge toond heeft in het werk van de Herv. kerkvoogdij, waarin hij een voorname centrale plaats heeft ingenomen. Ik heb herhaaldelijk gewezen op de grote kracht, die van de Holtense Hervormde Gemeente uitging en op haar grote offervaardigheid. Men bouwde twee pastorieën, de kerk werd gerestaureerd, het jeugdgebouw vergroot, hetgeen tonnen kostte, terwijl de gemeente toch bijna geen schulden heeft. U hebt met blijdschap hieraan ge arbeid, aldus spr., en ik hoop, dat die blijdschap U mag sterken, onder Gods zegen. De heer D. J. Bronsvoort complimen teerde de heer Westerik namens de kerk voogdij. De heer M. Teeselink sprak hem toe als vriend en raadslid en de gemeen te-secretaris, de heer G. J. Langenbarg, reikte de heer Westerik met een korte toespraak en vele gelukwensen namens de collega's de draagmedaille uit. Hij wenste hem een spoedig algeheel herstel toe. De heer Westerik heeft H.M. de Ko ningin en de burgemeester bedankt voor deze hoge onderscheiding en de sprekers en aanwezigen voor de hartelijkheid en vriendelijkheid, waarmede men hem deze morgen en gedurende zijn ziekte heeft bejegend. Net voor de jaarwisseling hebben bur gemeester en wethouders de raad de ge meentebegroting voor het jaar 1960 aan geboden. De begroting is sluitend, maar op de post voor „onvoorziene uitgaven" is f 10.000,minder uitgetrokken, terwijl, in tegenstelling tot het vorige jaar, geen nieuwe kapitaalsuitgaven zijn geraamd. Het ziet er dus zoals de burgemees ter, Mr. Enklaar, ook reeds in zyn oude- jaarsrede heeft doen uitkomen met de middelen voor het thans ingetreden jaar niet zo gunstig uit als in het afgelopen jaar het geval geweest is. Weliswaar zul len deze voldoende blijken te zijn om de lasten van de gewone dienst te dekken, doch voor het doen van kapitaalsuitgaven zal slechts zeer weinig ruimte blijken te zijn. In zijn begeleidend schrijven zegt het dagelijks bestuur, dat het evenals vorige jaar mogelijk is gebleken een sluitende begroting aan te bieden. Hoewel op de post „onvoorziene uitga ven een bedrag van rond f 15.000,(vo rige jaar f25.000,—) is uitgetrokken, welk bedrag nog dient te worden ver minderd met rond f 2000.— wegens na het gereedkomen van de ontwerpbegroting verleende kredieten, is het algemeen beeld 1960 minder gunstig dan in 1959. Wanneer bovendien in aanmerking wordt genomen, dat op de post onvoor zien een bedrag van f 1.50 per inwoner, of f8750.behoort te worden geraamd voor de dekking van de noodzakelijke voorzieningen, welke in de loop van het begrotingsjaar opkomen en voor over schrijving naar posten die alsdan te laag blijken te zijn geraamd, dan resteert op de onderhavige post nog slechts een be drag van f4250. Omdat dit bedrag geheel ontoereikend zal zijn om liieruit de kapitaalslasten te dekken van een object van enige omvang en betekenis, zal het naar de mening van B en W. wel noodzakelijk zijn een gedeel te van de gevormde reserve aan te wen den. Het is n.l. mogelijk het 1/30 deel van een bepaalde reserve hiervoor te gebrui ken. Bij het bepalen van de objecten, welke in 1960 tot uitvoering gebracht moeten worden zullen derhalve vele belangen te gen elkaar afgewogen moeten worden. Het college is voornemens de raad voor stellen dienaaangaande zo spoedig moge lijk te doen toekomen. In zijn brief somt het de uitgaafposten op, welke een belangrijk hogere en lage re raming in vergelijking met 1959 ver tonen. De hogere raming beloopt ruim f 53.000,de lagere bijna f 17.000,De post kapitaalslasten (rente en afschrij ving) vertoont alleen al een verhoging van f23.000,— bovendien komt er een nieuwe post op de begroting voor n.l. het geraamde exploitatietekort van de bad- en zweminrichting in het Twenhaarsveld die echter nog gebouwd moet worden ad f 7.852,—. Burgemeester en, wethouders verwach ten aan hogere inkomsten een bedrag van ruim f41.000,waarvan de algeme ne en belasting-uitkering uit het gemeen tefonds alleen reeds met ruim f31.000, deel uitmaken. Zij geven in hun brief enkele interes sante' cijfers van het per 1 jan. 1960 to taal door de gemeente geïnvesteerde ka pitaal. (boekwaarde nog niet afgeschre ven kapitaalsuitgaven). Dit vormt het niet onbelangrijke bedrag van f5.680.000 of f 974.per inwoner, welke investerin gen als volgt zijn gefinancierd: Eigen kapitaal f32.000.reserves f628.375, waarborgsommen f66.745,saldireserve f 152.585,vaste leningen f 4.581.295, en kasgeldleningen en opname in reke ning-courant f 219.000,Iedere baby, die in Holten geboren wordt heeft dus, vanaf de eerste geluidjes, die hij produceert, een gemeentelijk blok aan 't been van bij na duizend gulden. Voor de begrotingen van de bedrijven achter B. en W. geen nadere toelichting nodig. Bij afzonderlijke wijziging zal een krediet gevraagd worden voor de span ningsverbetering van het elektriciteitsnet in de buurtschap Espelo en verder ligt het in de bedoeling het terrein omsloten door de Raalterweg, Jeurlinksweg en Oude Diepenveenseweg (via het grondbedrijf) bouwrijp te maken, opdat zo spoedig mo gelijk met de uitgifte van deze gronden kan worden begonnen. Zondagsschool om negen uur In verband met de bevestiging en het afscheid nemen van ambtsdragers in de Ned. Herv. Kerk alhier, is het zondags schooluur voor aanstaande zondag ver vroegd. In plaats van om half elf is voor deze keer de aanvang gesteld op 9 uur. Het jaar 1959 dat voor onze ge meente over het algemeen een goed jaar kan worden genoemd de schade door de droogte bleef voor de meeste boeren betrekkelijk beperkt en voor de midden stand was er een druk vreemdelingenver keer is met veel luidruchtigheid van vuurwerk uitgeluid. Toen de klokken van de dorpstoren te middernacht begonnen te luiden, ten teken dat het nieuwe jaar was ingetreden, werd er overal in het dorp, maar ook in de buurtschappen, veel vuurwerk afgestoken. Het was geruimen tijd een aanhoudend geknal van rotjes, donderbussen en voetzoekers, terwijl prachtige vuurpijlen de lucht ingingen. Behoudens het verslepen van enkele fietsrekken, een bank, kruiwagen, enz., naar het gemeentehuis, had de jaarwis seling een heel rustig verloop. Het nieuw- jaarschieten door kinderen, dat vroeger sterk in zwang was, komt thans bijna niet meer voor, maar ook door ouderen wordt aan het nieuwjaar wensen op de eerste dag van het jaar weinig meer ge daan, zodat men geen dronken mensen meer langs de straat ziet, zoals dat vroe ger op het platteland nog al eens het ge val was. De uitingen van „de welvaarts staat" manifesteren zich nu meer in knap pend vuurwerk en het in de lucht doen uiteenspatten van prachtige gekleurde vuurballen. Op zaterdag 23 januari a.s. gaat de to neelclub uit de verenigingen „Jong Hol ten" en de Plattelandsmeisjes, afdelingen van de P.J.G.O., onder regie van de heer A. J. Snijders, in Amicitia opvoeren het toneelspel in 6 taferelen van Jan Le- maire Jr. „Op drift". Het stuk speelt op het eiland Majorca, waar een visser, die aardig kan tekenen en schilderen, door de toeristen als een groot kunstenaar wordt uitgeroepen en daardoor wat over zijn toeren raakt. Als hij enkele van zijn werken naar Parijs zendt, blijkt, dat z'n kunstenaarsschap niet hoog wordt aangeslagen en komt de ont goocheling. Hij heeft zich intussen van zijn gezin vervreemd, er speelt een liefdes geschiedenis tussendoor en alles dreigt mis te lopen. Maar als hij ten slotte tot inkeer komt en zich van zijn hoogmoed bevrijdt, komt alles nog weer in orde en eindigt het stuk met een „happy end". De afdeling Holten van Volksonderwijs besloot voor leden en belangstellenden 'n ontspanningsavond te organiseren. Op dinsdag 12 jan. zal door de toneel vereniging van de afd. Deventer van V.O. in Amicitia worden opgevoerd het blij spel „Een man van adel" van de beroem de Engelse schrijver Somerset Maughan. Het is een kostuumstuk en speelt in de 2e helft van de 19e eeuw. Het belooft een prachtige avond te worden. In verschillen de plaatsen is dit stuk reeds met groot succes vertoond. In een aankondiging in dit nummer vindt men verdere bijzonderheden. Het aantal inwoners onzer gemeente blijkt in het afgelopen jaar met 90 te zijn achteruitgegaan. Dit behoeft geen be zorgdheid te wekken, want het was als het ware reeds voorzien. Door de tijde lijke vestiging van een groot aantal ge repatrieerde Nederlanders in het bunga- lowkamp „Twenhaarsveld" en in de con tract-pensions leefde Holten, wat zijn zie lental betreft, de laatste jaren boven zijn stand. Nu deze mensen elders in het ar beidsproces zijn opgenomen en er nog slechts enkele naar Holten komen, om even later weer naar andere gemeenten te vertrekken, moest dit z'n terugslag heb ben op het normale groeiproces der be volking. De mijlpaal van 6000 inwoners blijft behoudens onvoorziene omstan digheden nu nog wel enkele jaren bui ten het bereik. De loop der bevolking over het jaar 1959 was als volgt: Aantal inwoners per 1 januari 1959: 5831, waarvan 2998 mannen en 2883 vrou wen. Toename: door geboorte 132 (v.j. 143), t.w. 69 jongens en 63 meisjes, waarvan 7 jongens en 7 meisjes in Deventer werden geboren; door vestiging: 265 ,v.j. 487), t.w. 127 mannen en 138 vrouwen. Vermindering: door overlijden: 49 (v.j. 37), t.w. 29 mannen en 20 vrouwen en door vertrek: 438 (v.j. 455) ,t.w. 215 man nen en 223 vrouwen. Het aantal inwoners bedroeg derhalve op 31 december 1959: 5741, waarvan 2950 mannen en 2791 vrouwen. Inl 1959 werden 39 huwelijken voltrok ken. Het voorgaande jaar 58. Er werden geen echtscheidingen ingeschreven. Zaterdag 9 januari: Jaarfeest CJMV „De Vriendenschaar", Beuseberg, in „Irene". Aanvang 8 uur. Zaterdag 9 januari: Laatste dag voor aan gifte moedercursus van 't Groene Kruis. Dinsdag 12 januari: Toneeluitvoering afd. Holten „Volksonderwijs" in „Amicitia". Aanvang 8 uur precies (zie adv.). Dinsdag 12 januari, 7.45 uur in gebouw „Rehoboth": Hervatting repetities Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Nieuwe leden hartelijk welkom. Dinsdag 12 januari, n.m. 4.30 uur houdt Dr. M. Tromp Visser, controlerend ge neesheer ziekenfonds, spreekuur ten huize van de fam. Soer, Larenseweg 3. Dinsdag 12 januari, 8 uur: Vergadering Hervormde vrouwenvereniging Dijker- hoek in „Bethanië". Woensdag 13 januari: Ledenvergadering Plattelandsmeisjes, afd. v. d. PJGO, in hotel Holterman. Woensdag 13 januari, 8 uur: Ledenverga dering WSV „De Trekkers" in café Jan sen. Donderdag 14 januari: Filmavond van de Ned. Reisvereniging in „Amicitia". Donderdag 14 januari, 8 uur: Ledenverga dering Motor- en Automobielclub „De Holterberg" in café Vruggink (gewij zigde vaststelling). Donderdag 14 januari en vrijdag 15 janu ari, 8 uur: Filmavond School met de Bijbel. Vrijdag 15 januari: Opruiming schoenhan- del Gebr. Steunenberg, Larenseweg (zie adv.). Vrijdagmorgen 15 januari: „Feest voor de Huismoeders" bij Gebr. Schuppert (zie adv.). Vrijdag 15 januari begint opruiming bij H. Roelofs, manufacturier, Dorpsstraat (zie adv.). Vrijdag 15 januari: Opruiming schoenhan- del H. Steunenberg en Zoon, Burge meester v. d. Borchstraat (zie adv.). Zaterdag 16 januari, 7.30 uur n.m.: Bal in „Amicitia" (zie adv.). Dinsdag 19 januari, 8 uur: Voorstelling „Buiten beeld" door VARA-televisie- artisten in „Amicitia" en optreden Pipo de Clown, nam. 4 uur, voor kinderen NW-leden. Donderdag 21 januari, 8 uur: Ledenverga dering van de afd. Holten van de Plat telandsvrouwen in „Amicitia". Archi tect Jan Jans spreekt over Twentse hu mor. Zaterdag 23 januari, 7.30 uur: Toneel avond „Jong Holten" en Plattelands meisjes, afdelingen van de PJGO, in „Amicitia" met opvoering van het to neelspel „Op drift". Vrijdag 5 februari, 7.30 uur: Openbare vergadering Chr. Hist. Kiesvereniging in „Irene". Spr.: Mr. H. K. J. Beernink, voorzitter CHU en lid Tweede Kamer over „De algemene politieke toestand". Gevonden: Duimstok, kompas, kinder- portemonnaie met inhoud, vierkleurenpot lood, étui met gereedschap, paar kinder wanten (geel), eierkist, linker jongens handschoen, rechter dameshandschoen, luchtschuif van motor. Komen aanlopen: klein hondje, geel met donker dek. Verloren: Grolse want, herenportemon- naie met inhoud, padvindersmes in sche de, portemonnaie met inhoud, plastic ceintuur, bruine jongenspet, paar bruine handschoenen, linker grolse want, plastic beige portemonnaie met pl.m. f 2, Weggelopen: donker gekleurde kees hond (8 jaar). Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie (van 922 uur), Dorpsstraat 22 te Holten, telefoon 352. Geboren: Lambertdina, dv G. W. Wol- ters en W. Rosman, Tuinstraat 3 An- toon, zv M. Kers en J. H. Oplaat, Laren seweg 35. Overleden: J. Wansink, 23 jaar, Look 28 (overleden te Rijssen). Ned. Herv. Kerk. Holten 10 uur Ds. Ad dink (bevestiging ambtsdragers en Voorbereiding H. Avondmaal), 7 uur Ds. Israël. Collecte voor het Kerkkoor. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Stoutjesdijk van Hellendoorn." Collecte voor het Kerkkoor. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp (Voorbereiding H. Avondmaal). In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Theol. Hogeschool te Kampen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1