Op de drempel van 1960 Oudejaarsrede van de burgemeester Agenda BURGERLIJKE STAND Verhoging abonnementsprijs PREDIKBEURTEN Gevonden en verloren voorwerpen No. 52. Jaargang 11. OUDEJAARSNUMMER DONDERDAG 31 DECEMBER 1959 HOLTENS NIEUWSBLAD De ijs van dit blad bedraagt 135 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-priis: 115 mm. (a contant) f 2.Iedere mm. meer 0.07 De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, heeft in de laatste raadsvergadering van dit jaar de volgende oude jaarstoespraak gehouden: Mijne heren leden van de raad, Sedert ik het voorzitterschap van Uw raad mag bekleden, heb ik nog ieder jaar aan het einde van onze oudejaars-verga- dering met U wapenschouw mogen hou den over hetgeen dat jaar ons bracht. Het woord van de dichteres: Oudejaar, o laat ons rusten omzien eer wij verder gaan 't nieuwe jaar wordt niet begonnen eer wij hebben stil gestaan, is voor ons tot een goede traditie gewor den. Traditie is het al evenzeer geworden, dat de kroniek, welke ik jaarlijks voor U schrijf, begint met een beschouwing over de financiële omstandigheden onzer ge meente. Wij hebben in het afgelopen jaar mogen ervaren hoezeer een sluitend budget een spoedige afdoening van zaken bevordert, hoeveel minder in het gemeentelijk be leid door 't toezichthoudend orgaan wordt medegesproken en hoeveel meer de ge meentelijke zelfstandigheid wordt ont zien. De middelen, waarover onze gemeente in het afgelopen jaar had te beschikken waren voldoende om in redelijke behoef ten te voorzien en het bestaande verzor- gingspei! onzer gemeente te kunnen hand haven. Het ziet er evenwel naar uit, dat de middelen in 1960 weliswaar voldoende zullen blijken te zijn om de lasten van de gewone dienst te dekken, doch voor het doen van kapitaalsuitgaven zal helaas slechts zeer weinig ruimte blijken te zijn. Bij het bepalen welke investeringen in 1960 nog zullen dienen te geschieden, zal ook van Uw raad een zeer voorzichtig en wijs beleid, worden gevraagd, opdat met het doen der kapitaalsuitgaven zoveel mogelijk ingezetenen gebaat zullen zijn en de grootste belangen worden gediencj. Het is teleurstellend, dat de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten nog steeds beheerst wordt door een wet, die reeds lang plaats had behoren te maken voor een regeling, die meer recht doet wedervaren aan de bijzondere behoeften van de gemeenten. Het wetsontwerp, waarbij de nieuwe fi nanciële verhouding wordt geregeld, kan het vooralsnog maar niet tot wet brengen. Het ware te hopen, dat de regering aan de thans heersende, wel zeer onbevredi gende toestand, in het nieuwe jaar een einde zal weten te maken. Niettemin is het afgelopen jaar onder de oude regeling voor de gemeente Hol ten er één geweest, waarin nog al wat tot stand kon worden gebracht. Ik moge U het beeld, dat de gemeente Holten in het afgelopen jaar te zien gaf, schetsen naar de rubrieken, waarin dit beeld uiteen valt. WONINGBOUW HUISVESTING. Wij hebben in der jaren loop voor vele hete vuren gestaan, wanneer het er om ging om de veel te geringe beschikbare woonruimte te verdelen over de velen, die daarop een gerechtvaardigde aan spraak maakten. Ai is dan misschien in de gevallen van de meest nijpende woning nood voorzien, dit neemt niet weg, dat het aantal woningzoekenden, vergeleken bij het vorige jaar, is gestegen van 87 tot 94. De regelmatige voortgang der woning bouw, welke sedert 1945 kon worden vol gehouden, zou eerder een daling dan een stijging in het aantal woningzoekenden doen verwachten. De woonruimtecommissie heeft recht op de dankbaarheid van bestuurders en be stuurden dezer gemeente. Het ondankbare werk der verdeling volbracht zij, in on kreukbaarheid de belangen van allen af wegend. Ofschoon de bouwnijverheid in deze ge meente groot is en met name vele wonin gen in 't afgelopen jaar werden gebouwd, is het einde der woningnood nog niet in zicht. In 1959 kwamen 8 woningwetwoningen en 15 particuliere woningen gereed. In aanbouw zijn 13 woningwetwoningen en 23 particuliere woningen. De particuliere woningbouw neemt mitsdien langzamer hand in betekenis toe, terwijl de over- heidswoningbouw in betekenis afneemt. Zolang er echter in Holten nog geen particulieren gevonden worden, die wo ningen voor de verhuur bouwen, zal de gemeente zich moeten blijven inspannen voor de bouw van woningwetwoningen. In het afgelopen jaar werden 226 bouw vergunningen afgegeven (vorig jaar 206). De ontwikkeling van onze gemeente brengt met zich mede, dat er voortdurend aandacht moet worden besteed aan de ste- debouwkundige voorzieningen. Wijzigin gen van het uitbreidingsplan in onderde len voor de Holterberg en het dorp zijn in bewerking. Eveneens is onze stedebouwkundige ad viseur Ir. Rentjes doende een komplan te ontwerpen. De ontwikkeling van het plan Gaarden is in hoge mate verrassend geweest. Voor nagenoeg alle gronden, voorzover de gemeente deze niet heeft gereserveerd voor eigen woningbouw in de eerste twee jaren, is een recht van optie verleend. Enkele bouwplannen voor particuliere woningen zijn in ontwikkeling. De boe renleenbank en het Groene Kruis-gebouw hebben eveneens in de Gaarden hun plaats gevonden. In verband met deze snelle ontwikke ling is het noodzakelijk geworden reeds thans voorbereidingen te treffen tot ont sluiting van bouwterreinen in 't complex Kolweg. Een uitbreidingsplan voor dit deel van de gemeente is in voorbereiding. Het hoofdbestuur van de PTT heeft se dert augustus 1.1. in alle talen gezwegen, toen het gemeentebestuur het duidelijk maakte, dat evenals iedere particulier ook de PTT zich had te richten naar redelijke eisen, die het uit een oogpunt van ge meentelijke grcndpolitiek nu eenmaal moet stellen. Het is wel zeer onbevredigend, dat de PTT in de kleine gemeenten voor de bouw van een hulp-P.- en T.-kantoor niets over heeft, terwijl in de grote gemsenten geen kosten worden gespaard om een ae PTT waardig vertegenwoordigend gebouw te kunnen oprichten. Ons Holtens Nieuwsblad schreef, dat in dezen met twee maten wordt gemeten. Ik acht deze discriminatie eveneens onbillijk en kwetsend. MIDDENSTAND. De middenstand ging ook het afgelopen jaar voort met de modernisering van zijn winkelpanden. Ik noem U in dit verband de winkels van H. Klein Velderman, Gebr. Steunen berg, H. Roelofs en de weduwe Van den Bos. De heren G. H. Koopman en G. ter Harmsel openden nieuwe zaken, terwijl de heer J. G. P. Müller zijn door brand verwoest winkel- en bedrijfspand weer in oude luister zag herrijzen. De C.V. Gebr. Wansink maakte een be gin met de bouw van een graansilo, even als de Fa. C. A. Müller, terwijl de Gebr. Dikkers op het industrieterrein een plaats vond voor een grote opslagplaats. De Coöp. Aan- en Verkoopvereniging voltooide haar bedrijfscomplex met kunst- mestloods, winkel en riante directeurs woning. INDUSTRIE-VESTIGING. Een uitbreiding van de plaatselijke in dustrie had in 1959 niet plaats. Het is ook van groot belang de bevordering van de industrie-vestiging met beleid en overleg te doen geschieden. Er zal in het komende jaar wederom een onderzoek worden ingesteld naar de grootte van het arbeids-potentieel dat Holten bezit. Het is noodzakelijk, dat de industrie-commissie in dezen over zo juist mogelijke gegevens beschikt. De industrie-commissie is onder leiding van haar voorzitter Beltman in dezen dili gent. Haar komt voor hetgeen zij verricht te onze dank toe. Voor de constructie werkplaats van de heer H. Klein Velderman kwam een uit breiding tot ontwikkeling. Het bezoek van de Commissaris der Koningin aan dit con structiebedrijf voor werktuigen voor glad heidbestrijding deze zomer,-was een er kenning van de ondernemingsgeest en durf van de heer Klein Velderman. Ook de Fa. Kooiman breidde zijn constructie werkplaats uit. VERHARDING VAN WEGEN. Ook in 1959 hebben wij weer aan de verharding van een aantal wegen kunnen werken. De Beumersteeg kwam gereed. Door de verharding van de Langstraat, Braamweg en Gagelweg, waarmede men thans doende is, zal een verbinding wor den verkregen tussen de Deventerweg en de Markeloseweg. Mogelijk, dat in de naaste toekomst de verbinding Markeloseweg-Rijssenseweg tot stand kan worden gebracht, waardoor niet alleen talrijke boeren uit de modder kunnen worden verlost, maar waardoor ook het te bouwen zwembad een goede verbinding met het zomerhuisjesterrein zou kunnen worden gegeven. Plannen tot verharding van de Weversweg en de Pas- mansweg liggen gereed. Ten behoeve van een beter onderhoud der zandwegen werd in het afgelopen jaar een nieuwe wegen- schaaf cum annexis in gebruik genomen. De vervanging van 2 vrachtauto's en de aanstelling van drie arbeiders op de we- Het jaar 1959 staat op het punt in de nacht der tijden te ver zinken. Wij maken ons op, een ieder op zijn eigen wijze en met zijn eigen gedachten de drempel van het oude naar het nieuwe jaar over te gaan. Ik stel het op prijs, dat de redactie van „Holtens Nieuwsblad" mij ouder gewoonte weer in staat stelt mij bij de jaarwisseling met een enkel ivoord tot U allen te richten. Ik geloof niet, dat men U en mij van sentimentaliteit mag ver denken, wanneer wij op de Oudejaarsavond een ogenblik stilstaan bij hetgeen was en worden zal. Deze laatste avond van het jaar is immers zozeer geladen met gedachten en herinneringen aan al datgene, wat ons leven in het achter ons liggende jaar vervulde. Het verdriet dat ons sloeg en de zorgen die ons drukten, zullen op de Oudejaarsavond extra tot ons spreken. Het geluk en de voorspoed die ons deel waren, zullen ons misschien tot het besef brengen hoezeer wij boven anderen zijn bevoorrecht. Ofschoon wij geneigd zijn aan het verdriet en de zorgen in ons gedenken een belangrijke plaats te schenken, wij mogen niet vergeten, dat ons daarnaast toch vaak nog veel gelaten wordt, waarvoor wij dankbaar mogen zijn. Welk een zegen, als wij op een avond als die van Oudejaar mogen ontdekken, dat God ons in het afgelopen jaar, ondanks alles wat ons overkwam, in de blijdschap en het verdriet, nabij is geweest. Staande op de drempel van het nieuwe jaar, wil ik gaarne ge tuigen van mijn erkentelijkheid en waardering voor de wijze waarop velen Uwer in het afgelopen jaar, zelfstandig, zowel als in vereni gingen en organisaties hebben willen bijdragen tot de bevordering van het algemeen plaatselijk belang. Ik hoop dat overheid en burgerij elkaar ook in het nieuwe jaar weer in harmonieuse samenwerking en overleg zullen weten te vinden tot heil van onze gemeente Holten. Mr. W. H. ENKLAAR, Burgemeester van Holten. gen waren voorts even zovele bijdragen voor een goed onderhoud der wegen. In het afgelopen ja~r werden ten be hoeve van het onderhoud en de verhar ding van wegen grote bedragen uitgege ven. Men kan, naar ik meen, moeilijk stel len, dat de belangen van de landbouwers in 1959 zijn vergeten. Van het totaal van de in 1959 ten laste van de algemene dienst gedane kapitaals uitgaven ad f 453.000,- werd f 292.000,- be steed aan wegenverharding en onderhoud van zandwegen. In het dorp werd de Kerkhofsweg ver beterd, nadat door het leggen van een rioolbuis de riolering van het industrie terrein was verbeterd. ONDERWIJS. Het is een voorrecht ieder jaar weer te genover U te mogen getuigen van de toe wijding, waarmede het onderwijzend per soneel aan de onder Uw verantwoordelijk heid staande scholen, zijn taak vervult. De Dorpsschool zag tengevolge van het vertrek van gerepatrieerden en het af vloeien van de top-geboortejaren het aan tal leerlingen sterk teruglopen; hierdoor moesten twee leerkrachten worden afge voerd. De kleuterschool boekte een record aan tal kleuters. Het is dan ook dringend noodzakelijk, dat de bouw van het nieuwe kleuterschoolgebouw met de meeste spoed tot stand komt, omdat de huidige huisves ting het grote aantal kleuters nauwelijks meer kan bevatten. De aanbesteding van de school vond in november plaats, zodat mogelijk met de nieuwe cursus een betere huisvesting kan worden verkregen. Het is overigens een onbevredigende situatie, dat de voorbereiding van de bouw meer dan één jaar heeft gevorderd. De groei en de bloei van de Ulo-school gaat steeds voort en zal zich blijven voortzetten zolang daaraan door het onderwijzend personeel met zoveel enthousiasme en eensgezind heid wordt gewerkt. In september werden de 8e en 9e onderwijzer aan deze school verbonden. De resultaten waren, zoals wij dat gewend zijn, weer uitstekend. De plannen tot het bouwen van een nieuwe school, gecombineerd met de pro vinciale commandopost van de BB, nemen steeds vastere vorm aan. Ik heb goede hoop, dat met de bouw hiervan in 1960 een begin kan worden gemaakt. CULTURELE AANGELEGENHEDEN. In het afgelopen jaar hebben wij, zij het op bescheiden wijze, een poging gedaan, cm naast het verdienstelijke amateurto neel ook enige malen het beroepstoneel naar Holten te laten komen. De goede bedoelingen, die hierbij voor zaten, zijn helaas niet overal evengoed be grepen. Evengoed heeft de jeugd ondub belzinnig laten blijken, dat zij het waar deert, wanneer er op cultureel gebied iets voor hen wordt gedaan. Dokter Nagelhout bleef ook in het afge lopen jaar onvermoeid bezig met zijn cul turele aktiviteiten. Het is een voorrecht, voor ons, dat onze gemeente zo vaak in deze aktiviteit be trokken wordt. VOLKSGEZONDHEID. De bewijzen van burgerzin, welke Hol ten zo menigmaal toont, zullen in het ko mende jaar gestalte krijgen, wanneer het in aanbouw zijnde Groene Kruis-gebouw in gebruik zal worden genomen. In een reeds jaren bestaande behoefte zal dan kunnen worden voorzien. De uitbreiding van het waterleidingnet in de buurtschappen Beuseberg en Holter- broek, welke, dank zij grote offers van belanghebbenden en steun van zuivelfa brieken en gemeente, mogelijk werd, valt inderdaad te rubriceren onder zorg voor de volksgezondheid. De kwaliteit van het water is in grote delen van onze gemeente van dien aard, dat de aanleg van waterleiding naar deze gebieden de volle aandacht van de over heid verdient. De regering is evenwel nog onvoldoen de doordrongen van het grote belang, dat met een goede watervoorziening is ge moeid. In de kosten van aanleg der leidingen zal de regering noodzakelijk moeten par ticiperen, wil de aansluiting van de super- onrendabele gebieden kunnen worden ge- effectueerd. VREEMDELINGENVERKEER. Het vreemdelingenverkeer is een steeds groter wordende bron van inkomsten voor onze gemeente. Ook het afgelopen jaar gaf weer een toeneming van het aantal zomergasten in onze gemeente te zien. Het is moeilijk in cjfers uit te drukken hoe groot het aantal z.g. dagjesmensen was, dat Holten bezocht. Men kan veilig aannemen, dat ook dit aantal steeds groei ende is en zich zeker om de 100.000 zal bewegen. Het aantal vakantiegangers bedroeg in 1959 8570, hetgeen een toeneming verge leken met 1958 betekent van 3198. Het aantal overnachtingen bedroeg in Hetzelfde tijdsgewiücht 52907, hetgeen 16846' meer is dan in 1958. Het bijzonder fraaie zomerweer heeft hiermede zijn in vloed doen gelden. Ieder jaar komen er meer inrichtingen om de zomergast te ont vangen. In 1959 kwamen voor het eerst het bungalowkamp „De Haspel" en het café-restaurant „De Wielen" in exploita tie, terwijl de reeds bestaande zomerhuis jes-exploitanten regelmatig bungalows bijbouwden. De Christelijke Bond van Overheids personeel vestigde zich op het zomerhuis jesterrein met een vakantie-oord voor zijn leden. In 1960 zal het bungalowkamp „Twen- haarsveld" zijn oorspronkelijke bestem ming volgen en voor het eerst zomergas ten ontvangen. (Doorlezen op pagr 2) In verband met de verhoogde drukkos ten, sedert 1 april 1959, zien wij ons ge noodzaakt de abonnementsprijs van ons blad met ingang van 1 januari 1960 met 15 ct. te verhogen en te brengen op 1,50 per kwartaal, exclusief eventuele innings- kosten. ADVERTENTIETARIEVEN In verband met de verhoging van de advertentietarieven sedert 1 april 1959 zullen vanaf 1 januari 1960 ook voor alle lopende contracten de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht. Aan de hand van de uitkomsten over 1959 zullen wij moeten nagaan of met deze kleine verhoging kan worden vol staan. Donderdag 31 december: Coöp. Boeren leenbank „Holten" de gehele dag geslo ten. Café „De Waag" Oudejaarsavond na 6 uur gesloten. Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag), 7.30 uur: Filmvoorstelling in „Irene" met de prachtige kleurenfilm „Vergeet mij nooit" (zie adv.). Dinsdag 5 januari, 8 uur: Jaarvergadering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in gebouw „Rehoboth". Donderdag 7 januari, 8 uur: Ledenverga dering MAC „De Holterberg" in café Vruggink. Zaterdag 9 januari: Jaarfeest CJMV „De Vriendenschaar", Beuseberg, in „Irene". Aanvang 8 uur. Zaterdag 9 januari: Laatste dag voor aan gifte moedercursus van 't Groene Kruis (zie bericht). Dinsdag 12 januari: Toneeluitvoering afd. Holten „Volksonderwijs" in „Amicitia". Woensdag 13 januari: Ledenvergadering 'Plattelandsmeisjes, afd. v. d. PJGO, in hotel Holterman. Donderdag 14 januari: Filmavond van de Ned. Reisvereniging in „Amicitia". Zaterdag 16 januari: Openbare uitvoering HMV in „Amicitia". OCH speelt „Een vriend komt over". Dinsdag 19 januari, 8 uur: Voorstelling „Buiten beeld" door VARA-televisie- artisten in „Amicitia" en optreden Pipo de Clown, nam. 4 uur, voor kinderen NVV-leden. Ned. Herv. Kerk. Holten. Oudejaarsdag n.m. 5 uur Ds. Addink. Oudejaarscollec- te. Nieuwjaarsdag 10 uur Ds. Israël. Zondag 10 uur Ds. Israël en 7 uur Ds. Addink. Collecte Jeugdwerk. Dijkerhoek. Oudejaarsdag n.m. 3 uur Ds. Israël. Oudejaarscollecte. Nieuw jaarsdag zie Holten. Zondag 10 uur Ds. Addink. Collecte Jeugdwerk. Geref. Kerk. Oudejaarsavond 5 uur Ds. Hoogkamp. In deze dienst is de derde collecte bestemd voor Art. 13 K.O. (Emeritus predikanten, predikantswe duwen en -wëzen). Nieuwjaarsmorgen 10 uur Ds. Hoogkamp. Derde collecte voor de Schipperskerk te Lobith. Zon dag 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Theologische Hogeschool te Kampen. Overleden: H. Kevelam, 83 jr., weduw naar van B. C. van Zadel, Dorpsstraat 34. J. A. van den Bos, 66 jr., Dorpsstraat 10 (overl. te Deventer). J. W. Potman, 70 jr., weduwe van D. J. Aanstoot, Look 81 (overl. te Deventer). BEVOLKING: Ingekoimen: J. Hospers en gezin van Peize naar Borkeld 27b. Vertrokken: K. Slagter van Burg. v. d. Borchstraat 10 naar Zwartsluis. L. A. Carli en gezin van Look 40 naar Olst. R. Fürrer en gezin van Holterberg 26 naar Olst. F. J. L. Schoo en gezin van Look 40 naar Kampen. Gevonden: dasspeld met kleine steen tjes; bruine portemonnaie met inhoud; 1 paar zwart leren motorwanten; huissleu tel; leren voetbal; rechter glacé heren handschoen; halve slof sigaretten (North- State); boek uit bibliotheek. Verloren: rechter glacé dameshand schoen; bruine pet. Komen aanlopen: bruine jachthond. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tussen 9 en 22 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1