KOLDERELLEF" Sinterklaas bezocht het dorp en Dijkerhoek II»; Agenda Tijdens druk bezochte ouderavonden Een gezellige revue van de uloschool PREDIKBEURTEN 'urgerlijke i Combineren No. 48. Jaargang 11. ZATERDAG 5 DECEMBER 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.85 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Hollens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 1—15 mm. (d contant) 2.—. Iedere mm. meer 0.07 Zijn enorm bezet programma is voor Sin terklaas geen beletsel geweest om maandag tweemaal een bezoek te brengen aan ons dorp. 's Middags om 3.07 arriveerde de Sint met de trein uit de richting Almelo, ver gezeld van zijn zwarte knechten en van de secretaris-penningmeester van de Hol- tense Handelsvereniging, de heer J. M. Metz- ger, die hem tegemoet was gereisd. Op het stationsplein werd de grijze bis schop opgewacht door de leerlingen van de drie laagste klassen van de beide lagere dorpsscholen en de kleuters van de openba re kleuterschool, die hem met gezang be groeten. Van de beide hoofden van scho len de heren Kroon en Brouwer voerde de laatste het woord, Deze sprak er zijn vreug de over uit dat het de Sint gegeven is tel ken jare nog weer terug te komen. U is zo schatrijk, zei de heer Brouwer, dat wij gaarne een paar wensen zouden willen doen, n.l. voor een zwembad en voor een overdekte rijwielbergplaats bij het station, want men zet nu maar alle rijwielen de ge hele dag tegen het stationsgebouw aan eri dat maakt geen erge nette indruk. De goed heilig man verklaarde de wen sen van de Holtense bevolking in ernstige overweging te zullen nemen, waarna de kin deren hem toezongen „Zie de maan schijnt door de bomen", „Van de hoge, hoge daken" en „Daar ginds komt de stoomboot van Spanje weer aan". Diep ontroerd dankte Sinterklaas voor de ze aandoenlijke kinderhulde, waarna hij fe paard een rondgang door het dorp maakte via de Dorpsstraat, Oranjestraat, Pastorie straat en Boschkampstraat naar het Kerk plein. Aan de Boschkampstraat wuifden de kleuters van de Chr. Kleuterschool de grijze bisschop toe. Bij het afstijgen op het kerkplein brak een van de zadelriemen van het paard, waardoor de goede Sint wat onzacht met het. plavleisel in aanraking kwam. Maar alles liep gelukkig goed af, zodat hij niet verhinderd was 's avonds zijn tweede be zoek aan onze plaats te brengen. Een enorme menigte was samengestroomd toen Sinterklaas met de trein van 7.07 op nieuw in Holten arriveerde en nu werd be groet door de vrolijke klanken van de mu ziekvereniging „HMV". Namens de Holtense Handelsvereniging werd hij en zijn zwarte knechten verwel komd door de heer E. Dikkers Hzn., die met enkele welgekozen woorden de dank van de Holtenaren uitsprak voor dit bezoek. Het werd een zegetocht voor de Sint door Dorpsstraat, Molenbelterweg, Burge meester van der Borchstraat, Gaardenstraat, Larenseweg en Oranjestraat naar hotel Vos man, waar de Sint na zijn vermoeiende dag en nacht doorbracht om de andere dag zijn reisplan verder af te werken. Druk winkeltjes kijken. Het talrijk publiek had zodoende gelegen heid om de prachtige etalages en winkels te bekijken en inkopen te doen, waarvan een druk gebruik werd gemaakt. Zodoen de heerste er een gezellige drukte in het dorp Holten. In Dijkerhoek. Het bezoek dat Sinterklaas woensdagavond met zijn zwarte knecht aan Dijkerhoek bracht is niet alleen voor de zeer talrijke buurtschapbewoners een prettig moment ge worden, maar vooral ook de muziekvereni ging „HMV", die dit bezoek een muzikale omlijsting gaf is er wel bij gevaren. De Sint heeft de muzikanten n.l. bij deze gele genheid namens verschillende particulie ren en verenigingen enveloppen met inhoud aangeboden. Toen Sinterklaas arriveerde stond oud en jong hem reeds op te wachten. Het hoofd der school de heer J. W. Witmer heette hem hartelijk welkom en sprak daarbij de hoop uit, dat de Sint zeer mild zal zijn dit jaar. Hij richtte zich ook tot HMV en zeide te hopen, dat de muzikanten nog vaak in Dijkerhoek zullen komen. HMV blies bij haar rondgang bij verschil lende winkels een vrolijke mars en ging toen naar café ,,'t Bonte Paard", waar de heer J. M. Metzger, Sinterklaas, HMV en de politie, niet alleen namens de Holtense Handelsvereniging maar ook namens de Dij- kerhoekse bevolking dank bracht voor zijn komst. De grijze bisschop sprak een dankwoord en bood HMV namens de families Broek huis en Kloosterboer en later ook vanwe ge de Schoolkring, de Volksfeestcommissie en van hem persoonlijk een enveloppe met inhoud aap. De heer F. J. Schuppert zeide deze aardi ge, attenties met grote dankbaarheid aan- 'vaarden en verklaarde, dat HMV in Dijker hoek ook gaarne 'n concert zal komen ge ven als er altijd zo'n grote belangstelling De revue, welke dinsdag- en woensdag avond tijdens de druk bezochte zesde fees telijke ouderavond van de openbare Ulo school in „Amicitia" door de leerlingen werd opgevoerd, was voornamelijk kol der, maar zij bevatte toch ook een fijnzin nige satyre jegens de vertechniseerde mens, die maar steeds meer moeite doet om naar de maan te komen. Het was een leuke vertoning, die aan beide avonden een grote gezelligheid gaf en waarvoor leerkrachten en leerlingen door de burgemeester een bijzonder woord van dank werd toegebracht. WAAROM EEN REVUE? Het hoofd der school, de heer J. Sinne- ma, die beide avonden mede namens de oudercommissie opende, zei in zijn wel komstwoord, dat men geen geschikt stuk had kunnen vinden dat door de leerlingen kon worden opgevoerd en dat daarom het personeel zelf maar iets had gemaakt, waarvoor hij de clementie van de ouders inriep. Dit verzoek om clementie was ech ter beslist niet nodig, want de revue „Kol- derellef", die door de leerlingen voor het voetlicht werd gebracht, vormde een aan eenschakeling van leuke vondsten en grappige taferelen, die bij de toeschou wers erg in de smaak vielen. Bovendien had men aan deze aardige revue en aan de decors zoveel zorg besteed, dat het ge heel een vlot schouwspel vormde, waar van zowel de toeschouwers als de samen stellers en uitvoerenden erg hebben geno ten. NAAR DE MAAN. „Kolderellef", de naam zegt het reeds, was kolder en hield verband met het ge tal elf, zoals de heer Sinnema verklaarde, maar er zat voldoende lijn in om het jonge gezin Blankenberg per raket naar de maan te zien reizen en het op Sinterklaas avond ook nog weer c d de aarde terug te zien keren. Daartussen lagen leuke tafe reeltjes, welke werden afgewisseld met muziek van het orkestje, bestaande uit accordeons, blaasinstrumenten en slag werk met pianobegeleiding en gevormd uit leerlingen van verschillende klassen. Na een muzikale inleiding presenteerde het gezelschap zich met een openingslied, Opening meubelbedrijf Koopman. Het aantal panden aan de Dorpsstraat waarin een zaak is gevestigd, is weer met één vermeerderd. a Vrijdagmiddag van de vorige week heeft in tegenwoordigheid van familie, buren, klanten, vrienden en bekenden, burgemeester mr. "W. H. Enklaap de meu belwinkel van de Firma G. PI. Koopman, Dorpsstraat 32, officieel geopend, nadat de 13-jarige Herman Koopman de burge meester de sleutel had overhandigd. Mr. Enklaar hield hierbij een korte toe spraak en hij wenste de heer en mevrouw Koopman goede zaken en geluk met hun nieuwe winkel. Wandelsport De wandelsportvereniging „De Trekkers" zal op zaterdag 19 dec. 'n Kersttocht organi seren onder auspiciën van het district Al melo van de NUW. De start is om 3 uur vanaf Café Jansen, de afstand bedraagt pl.m. 8 km. Hieraan zal worden deelgenomen door: WIOL Rijssen, KSW Nijverdal, senioren en junioren, El- tem Almelo en „De Trekkers" Holten. Ook scholen, verenigingen en individuele wandelaars kunnen hieraan deelnemen. De tocht voert de wandelaar door de prachtige omgeving van Holten. Na afloop zullen zij weer bij café Jansen bijeenkomen, om een prachtige Kerstkrans in ontvangst te nemen. Inschrijving en inlichtingen tot 12 decem ber bij mej. J. Sc-huppert, Oranjestraat 30 en G. Voortman, Larenseweg 27, Holten. Inschrijfkosten: Senioren f 1.junioren f 0.75. Oratoriumuitvoering „Soli Deo Gloria" De Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (dir. de heer W. van Eikelens te Enschede) hoopt vrijdagavond 18 december a.s. haar jaarlijkse oratorium-uitvoering te geven. Sinds Kerstfeest 1950 geeft „Soli" een oratorium-uitvoering, waarvoor steeds grote belangstelling bestond. Aan deze 2e lustrum-uitvoering zal mede werking worden verleend door Riek Bo- link-Landeweerd, sopraan; Bert van 't Hof, tenor, Hilversum; Hilbrand van Bolhuis, or gel, Almelo. De samenzang zal worden begeleid door het muziekkorps van het Leger des Heils te Almelo. Propaganda-f eestavond Door de AR-kiesvereniging „Nederland en Oranje" en de AR-jongerenstu dieclub wordt op maandagavond 7 december a.s. een propaganda-feestavond gehouden in gebouw „Rehoboth". Er zal een drietal interessante films worden vertoond en een forum, waarin zitting hebben de heren Ds. R. A. Hoog kamp, J. Cloo tg^ Deventer (lid Statencen- trale), H. Bloemendaal, Enter (provin ciaal bestuurslid CBTB), J. van Leeuwen te Wierden (voorzitter provinciale AR- JOS) en G. Landeweerd zal vragen be antwoorden op 't terrein van Kerk, Staat en Maatschappij. gezongen met de hoofden door een doek, dat de naam van de revue aangaf. Het stuk speelde verder in het Saksisch en na dat de maan bezongen was, waarbij dit hemellichaam op een fraai achterdoek werd vertoond, kwam uit een dialoog van Willem en Dika naar voren, dat de win kelier van het dorp van plan was naar de maan te emigreren. Deze emigratie bleef verder het motief van de revue, want na dat Mientje en Adriaan ,,'n Crêpe de Chientje" voor een tientje hadden kunnen kopen, bleek uit een gesprek van Hanna en Janna en uit de komst van de ver pleegster met kinderwagen, dat de oude Mansoom Blankenberg, die met atoom- pillen een verjongingskuur in het zieken huis zou ondergaan, door de verwisseling van de nachtzusters een dubbele portie kindermeel had gekregen, waardoor hij 7 maanden geworden was. Deze en andere aardige grapjes verwekten telkens de grootste hilariteit. Het optreden van het ballètje met de „trappelzak-boogie" en later van het boe rendansgroepje met een programma van ouderwetse boerendansen, was bijzonder aardig. Toen deze groep dan naar de maan ging, kwam het paartje bijna te laat. Na de pauze volgde de landing op de maan, die door middel van een radiore portage op suggestieve wijze werd weer gegeven, terwijl het achterdoek moeder aarde als een vurige bol te zien gaf. Mo- nus van de maan zag door zijn kijker het oude Weenen der Middeleeuwen, dat door een ballètje in Biedermaijer-costuumpjes en met wisselende gekleurde verlichting bijzonder aardig werd weergegeven. Mo- nus liet Dika en Hendriik ook hun geboor tegrond op aarde zien door middel van een zeer sterke kij'ker met kleurendia's, met o.a. de televisietoren van Markelo, zo dat bij hen een sterk verlangen opkwam om op Sinterklaasavond even een bezoek aan de oude lui te brengen. Dat geschied de dan ook. Nadat eerst in de ouderlijke woning nog enkele leuke taf reel tj es te zien waren geweest met een mandoline trio, dat enkele aardige nummers speelde, o.a. „Marina" en „Zeg niet nee", kwam plotseling Monus, de man van de maan, op bezoek, die tevens de komst van de maanreizigers, Hendrik en Dika, aankon digde. Dat was op Sinterklaasavond wel een bijzondere verrassing, maar de grote verrassing kwam, toen onder grote hilari teit van het publiek drie Sinterklazen op het toneel versohenen. Met het slotlied „Jonge, jonge, wat is 't mooi geweest op ons Ulo-winterfeest" en een dankwoord van „Monus, de maan man", kwam toen 't einde van deze leuke revue. HET ONDERWIJS In zijn openingswoord aan het begin van de avond heette de heer Sinnema nog in *t bijzonder de burgemeester welkom en wees hij er op, dat diens tegenwoordigheid hem een goede gelegenheid bood om nog eens in het openbaar te zeggen, hoe dankbaar men is, dat het gemeentebestuur, onder diens leiding, zoveel doet voor het onder wijs. Hij dankte de ouders, dat zij altijd zo spontaan gereageerd hebben op verzoeken om versterking van de financiën der ouder commissie. Daarom wilde men deze avond geen verloting of collecte houden, maar liever indien nodig nog eens, tegen dat de zakelijke ouderavond wordt gehouden, een beroep doen op de ouders voor een bijdrage in de schoolkas. DANKWOORDEN Dat deze ouderavonden in Amicitia wor den gehouden vindt zijn oorzaak in het aan tal vergaderingen dat in Irene plaats vindt. Er was daar alle medewerking, maar men kon elkander helpen door naar Amicitia te gaan, dat door de schietvereniging „De Eendracht" reeds was gehuurd, maar on middellijk voor de ULO beschikbaar werd gesteld. De heer Sinnema dankte dan ook de heer Ten Berge en het bestuur van de schietvereniging voor deze prettige oplos sing. Hij bedankte ook, de heer en mevr. Mos- sink en de heer Plekkenpol uit Laren, die de boerendansen hielpen instuderen en de heer van Bruggen voor de toneelverlichting en bood hun een klein geschenk aan. Burgemeester, Mr. Enklaar, dankte aan het slot van de eerste avond de jongens en meisjes, maar in het bijzonder de leerkrach- ten, die onder aanvoering van de heer Sin nema, deze avond verzorgden. Onze ULO is enig in het land door het uitnemend samenspel tussen leerkrachten, leerlingen en ouders; aldus de burgemees ter, die daarbij de heer Sinnema de grote coördinator noemde. Vrijdag 4 december, 7.45 uur: Opvoering revue „Kolderellef" Uloschool in „Ami citia" ten behoeve actie „Redt een kind". Zaterdagen 5 en 12 december: Verwerping van krentebrood en speculaas bij W. Beldman, Markeloseweg, Holten. Zaterdag 5 december, 7.30 uur: St. Nico- laasbal in „Amicitia". Zaterdag 5 december, 17 uur: Trekking verloting WSV „De Trekkers" in café Jansen. Maandag 7 december, 7.45 uur: Propagan- da-avond met forum van de AR-kies vereniging in het gebouw „Rehoboth". Maandag 7 december, 14-21 uur: Inleve ring bonnen winkelweek in „Amicitia" (zie aankondiging). Dinsdag 8 december, 7.30 uur: Praatavond o.l. school Espelo van de Schoolkring Espelo en afd. OLM te Holten. Spr. J. Gunst, OLM Zwolle, over „Voorlichting over diverse verzekeringsvormen". Dinsdag 8 december, n.m. 2 uur: Verga dering gemeentebestuur met bewoners van Dijkerhoek, Espelo en Neerdorp over uitbreiding drinkwaterleiding, in hotel Holtennan. Dinsdag 8 december, 's avonds 8 uur: Ver gadering Hervormde vrouwenvereni ging Dijkerhoek in „Bethanië". Woensdag 9 december, 7.30 uur: Dropping plattelandsjongeren. Start bij café Ha verslag. Woensdag 9 december, 7.30 uur: Demon stratie Tornado-snelkokers in café Maats (zie adv.). Donderdag 10 en vrijdag 11 december, 8 uur: Filmavond School met de Bijbel. Donderdag 10 december, 8 uur: Vergade ring Hervormde vrouwenvereniging in „Irene". Vrijdag 11 en zaterdag 12 december: Jaarfeest CJMV „De Bouwers" in de school te Espelo. Zaterdag 12 december, 7.30 uur: Verwer ping bakkerij Hartsuiker. Maandag 14 december, 20 uur: Bekend making uitslag lintwedstrijd winkel week in café Maats (zie aankondiging). Woensdag 16 december, 7.30 uur: Jaarver gadering CBTB-afdeling in „Rehoboth". Vrijdag 18 december, 8 uur: 2e lustrum Kerstoratorium-uitvoering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. kerk. Zaterdag 19 december, 3 uur: Kersttocht WSV „De Trekkers" vanaf café Jan sen. Zaterdag 19 december, 7.30 uur: Verwer ping bakkerij Hartsuiker. Woensdag 23 december, 8 uur: Kerstvie ring Plattelandsvrouwen afd. Holten in „Amicitia". Maandag 28 december, 7.30 uur: Toon- keur-avond in „Amicitia", aangeboden door kruidenier Jo Slotman. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds. Broeijer en 7 uur Ds. Addink. In beide diensten collecte voor de Oecumenische Raad. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Collecte voor de Oecumenische Raad. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor net Gereformeerd Maat schappelijk Werk. Geboren: Hendrik Albert, zv J. H. Groothaar en H. J. Schreurs, Holterbroek 84. Reina, dv F. J. Pasop en H. B. Jan sen, Borkeld 69. Hanna, dv F. J. Pasop en H. B. Jansen, Borkeld 69. Ondertrouwd: F. Scholman, 26 j., Mar kelo en L. G. Vincent, 22 jr., Holten. H. J. Kolkman, 27 j. en J. G. Ezeman, 17 j,. beiden te Holten. Overleden: D. J. Aanstoot, 75 jr., echt genoot van J. H. Potman, Look 81, overl. te Deventer. BEVOLKING: Ingekomen: S. W. P. C. Braunius v. Den Helder naar Holterberg 65. J. Londt Schultz en gezin van Banka naar Holter berg 26. J. F. Batenburg en gezin van Bandung naar Raalterweg 32. Vertrokken: D. Mast van Oranjestraat 38 naar Enschede. J. M. Kloppenberg, ev H. Voorveld, en gezin v. Holterberg 58 naar Baarn. Trekking verloting W.S.V. „De Trekkers" Zaterdagmiddag om 5 uur zal W.S.V. „De Trekkers" de trekking houden van haar ver loting in café Jansen, Dorpsstraat. De prijzen kunnen na trekking in ont vangst worden genomen. In het volgende nummer zal de uitslag bekend worden ge maakt. Er zijn tal van prachtige prijzen, o.a. een keukenuitzet, staande schemerlamp, strijk ijzer, deken enz.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1