Miljoenenwerken in het Waterschap „Salland" zaken Usor een goed besteed li lieslaas-cedeaw Spert Filmvoorstellingen Dierenbescherming Botsing bij Viadukt Reserve-rijkspolitie schoot met succes H. R0EL0FS St. Nicolaasbal Fa. H. STOKKERS SUCCES adverteer Hollens Nieuwsblad No. 47. Jaargang 11 (Tweede blad) ZATERDAG 28 NOVEMBER 1959 HOLTENS NIEUWSBLAD DIJKGRAAF H. J. ANKERSMIT GAF EEN UITEENZETTING In een dinsdagavond op initiatief van de afdeling Holten van de O.L.M. in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek gehou den vergadering van ingelanden van het waterschap „Salland" heeft de dijkgraaf, de heer H. J. Ankersmit uit Deventer, de boeren een uiteenzetting gegeven van de belangrijke verbeteringswerken, welke het waterschapsbestuur de komende jaren denkt uit te voeren ter verbetering van de waterhuishouding. Met deze werken, welke men geduren de een tijdsverloop van 12 jaren denkt uit te voeren, zal naar de huidige prijzen een bedrag van pl.m. 30 miljoen gul den gemoeid zijn. Hiervan zal door het Rijk naar schatting rond 20 miljoen gul den gevoteerd worden, terwjjl de ingelan den 10 miljoen gulden op tafel zullen moe ten leggen. Door deze werken hoopt men in het gebied van het waterschap, dat 50.000 ha beslaat, vele duizenden hecta ren cultuurgrond beter productief te maken. Het waterschap staat daarbij voor twee grote problemen, waarvoor nog geen af doende oplossing is gevonden, n.l. de af watering op de Overijsselse kanalen en de vraag hoe het geld voor de betaling dei- jaarlijkse lasten er komt. Voor de afwatering van het gebied ten Oosten van het kanaal Deventer-Lemeler- veld is thans de beslissing bekend, dat het water geloosd mag worden op het ka naal. Men verkeert echter nog in het on zekere omtrent het Hellendoornse en het Schanerbroek. Waar dit gebied op het ka naal Zwolle-Vroomshoop mag lozen hangt af van de vraag of dit kanaal al dan niet voor de scheepvaart gesloten zal worden. Wordt het kanaal niet gesloten, dan zal men anderhalf tot twee miljoen meer moeten uitgeven voor het maken van een lange transportleiding naar sluis 2. Omtrent de financiële problemen zijn reeds vele en worden nog steeds bespre kingen gevoerd. Wij gaan maar steeds door de aandacht -van de autoriteiten hierop te vestigen. Ondertussen werken wij rustig door aan het gebied van de 2500 ha. ten Oosten van het kanaal Deventer-Raalte. Van de inge landen zullen wij een jaarlijkse bijdrage vragen van pl.m. f 35.een last, *die draagbaar is. De ontbrekende jaarlijkse lasten zullen wij uitsmeren over de ove rige ingelanden. Dat kan echter voor de tweede keer niet. DOEL DER WERKEN. De heer Ankersmit was zijn betoog be gonnen met zijn toehoorders een indruk te geven van de bedoelingen met deze omvangrijke werken. In natte perioden een snelle afvoer van het overtollige wa ter, in droge jaren een waterbeheersing door het plaatsen van stuwen, waardoor de grond niet zo snel zal kunnen uitdro gen. Hij gaf daarbij een overzicht van de samenstelling van het waterschapsbestuur en de taken, welke het waterschap heeft te vervullen. De eerste taak is het keren van het IJsselwater, daarna komt het wa- terregelend werk en ten slotte het tegen gaan van de vervuiling der waterlopen. Vandaar dat in Olst, Wijhe en Raalte ge werkt wordt aan of voorbereidingen wor den getroffen voor de bouw van water zuiveringsinstallaties. Toen in 1954 de nieuwe samenstelling van het waterschap tot stand kwam is men begonnen met bodem-kartering, nauwkeurige hoogtemetingen en verken ning van de afwatering. Na deze bodem kennis verkregen te hebben kon met het maken van plannen begonnen worden, hetgeen na gevraagde offertes aan de Ned. Heide-Mij. in samenwerking met de eigen technische dienst, werd opgedra gen. GEBIEDEN. Aan de hand van uitgebreide kaarten gaf de dijkgraaf zijn gehoor vervolgens een inzicht hoe het waterschap in ver schillende gebieden is ingedeeld en hoe men zich de verbeteringswerken in elk van deze gebieden gedacht heeft. Voor de aanwezige Dijkerhoekse en Espelose boeren was voornamelijk van be lang de gang van zaken in het gebied ten Oosten van het reeds genoemde kanaal Deventer-Raalte, dat door een transport leiding op dit kanaal zal afwateren. Dat kan alleen bij een regelmatig voorkomen de waterstand van 5.6 m. boven AP. Nu doet zich de moeilijkheid voor, dat ge middeld 10 dagen per jaar de IJssel en daarmede het kanaal hoger is dan 5.6 m., waardoor een gemaal moet worden ge bouwd bij de grote nieuwe sluis te De venter om het water weg te pompen. DUUR GEMAAL. Dat gemaal zal één tot anderhalf mil joen gulden kosten. Is dat nu geen gek kenwerk, zo vroeg de heer Ankersmit zich af om voor die tien dagen per jaar zo'n duur gemaal te bouwen? Een andere op lossing, zo verklaarde hij, zou echter vier miljoen meer kosten. Uitvoerig ging spreker vervolgens in op de problemen van het Hellendoornse en Schanerbroek. Als die rechtstreeks kun nen afwateren op het kanaal Zwolle- Vroomshoop, zullen de kosten anderhalf tot twee miljoen minder bedragen. Dit moet dan voor het scheepvaartverkeer ge sloten worden, maar daarover moeten eerst tal van instanties worden geraad pleegd, voordat de Rijkswaterstaat hier toe zou kunnen overgaan. Er passeren hier 1 of 2 scheepjes per dag en men heeft zich reeds de vraag gesteld of het wel verantwoord is dit dure kanaal voor de scheepvaart open te houden, aldus de heer Ankersmit. Het waterschap Salland wil echter gaarne verder werken met de plannen, maar men moet wel wachten op een beslissing, daar bij sluiting van het kanaal het reeds genoemde bedrag be spaard kan worden. DE LASTEN. De heer Ankersmit rekende zijn gehoor voor, dat de lening van 10 miljoen een jaarlijkse uitgave aan rente en afschrij ving zal vergen van 600.000. Daarbij komt nog 500.000 voor onderhoud enz., zodat de jaarlijkse lasten meer dan een miljoen gulden zullen bedragen. De hoof delijke omslag bedraagt nu nog geen 200 duizend gulden, hetgeen betekent, dat de gronden die van de werken het meest profiteren in de le klasse zullen vallen en so.per ha aan waterschapslasten zul len moeten opbrengen. Thans bedragen deze ƒ10 ƒ11. De Cultuur Technische Dienst en Heide Mij. hebben uitgerekend, dat dit er, gezien de schade, welke in waterrijke gebieden' wordt geleden, toch wel bijna in zit. 35 tot 40 is te dragen, maar er is een ander probleem. De helft van de grond is eigendom en de andere helft wordt ver pacht en nu verzetten de huidige pacht- voorschriften zich tegen het verhalen van deze lasten op de pachter. Als de eigenaar ƒ40 moet betalen, dan mag hij toch nog maar pl.m. 15 verhalen op de pachter. Deze toestand is voor het waterschapsbe stuur niet aanvaardbaar, vandaar dat men gesproken heeft met Ged. Staten, met het Landbouwschap en met Minister Marij- nen. Deze heeft tenslotte gezegd: Het Rijk doet wat het kan, het waterschap gaat zover als mogelijk is en dan is het woord aan de provincie." De Waterstaatscom missie uit Ged. Staten heeft echter ge zegd: „Wij hebben geen geld". Maar, zo verklaarde de dijkgraaf, wij moeten verder. In het vroege voorjaar moet het detailplan voor het volgende deel van het gebied klaar zijn om te wor den uitgevoerd en daarbij zal er voor ge waakt dienen te worden, dat geen hogere last wordt opgelegd dan door de ingelan den te dragen valt. Vandaar dat zoals in de aanvang reeds is gezegd men steeds maar doorgaat om de autoriteiten van de noodzaak van een financiële bij drage te overtuigen. De eerste werken in het gebied ten oos ten van het kanaal Deventer-Raalte ko men deze winter gereed. Dan gaat men meer oostwaarts in de richting van de Holterberg om daar de aanvangsleidingen op wat grotere breedte en diepte te bren gen, waarmede men in het voorjaar hoopt te beginnen. STEDEN MOETEN BIJDRAGEN. Na de pauze verklaarde de dijkgraaf nog, dat b.v. de steden Deventer en Zwol le niet mee betalen in de lasten, hoewel voor deze de welvaart van het achterland toch van grote betekenis moet worden geacht. Wanneer van de 30.000 woningen, die hier samen worden aangetroffen, als mede van de talrijke openbare gebouwen 10.per jaar zou worden betaald, zou dit een opbrengst betekenen van 300 dui zend gulden, waarmede „Salland" uit de nood zou zijn. Aan huur zou dit slechts 20 cent per woning per week meer be dragen. Naar aanleiding van zijn inleiding wer den door de aanwezigen aan de heer An kersmit tal van vragen gesteld, welke hij op duidelijke wijze beantwoordde. De heer J. H. Veneklaas Slots, heem raad van het waterschap te Dijkerhoek, die de vergadering met een welkomst woord geopend had, bracht de heer An kersmit dank voor zijn duidelijke uiteen zetting. VOETBAL Holten I speelde afgelopen zondag niet. Medelijstaanvoerder Omhoog I ondervond in Goor veel tegenstand van G.F.C. II. Een kwartier voor het einde hadden de Wierde- naren nog een 3—1 achterstand. Een slot- offensief bracht tenslotte nog een 33 ge lijkspel. S.O.S. I behaalde een benauwde zege op het bezoekende .Enter II (21). De stand is thans: 1 Omhoog I 9 6 2 1 14 3313 2 Holten I 8 6 1 1 13 28— 5 3 WW I 8 5 2 1 12 18— 8 4 SOS I 8 5 0 3 10 20—16 5 Nijverdal II 8 3 2 3 8 19—22 6 GFC II 8 2 2 4 6 15—28 7 Enter II 8 1 4 3 6 13—21 8 Hector II 8 116 3 14—25 9 Rijssen V. II 7 0 2 5 2 9—28 R.K.S.V. II—HOLTEN n 1—2. Ook nu weer een kleine overwinning van de rood-zwarten. De Holtenaren moeten het meestal van snelle uitvallen hebben. Door 't verdedigende systeem krijgt de voorhoede praktisch geen gelegenheid een sluitend sa menspel te krijgen. Dit komt vooral doordat de binnenspelers hun achterhoede moeten as sisteren. De Rijssenaren hadden pech, toen een prachtige kopbal van hun linksbinnen hard tegen de lat belandde. Het laatste kwartier voor de rust bracht de Holtenaren een 20 voorsprong. De openingstreffer lcwam van de voet van J. A. Ulfman, die een fout van de Rijssense spil afstrafte. Even later rondde J. ten Velde een combinatie met H. Wansink doeltreffend af. In de tweede helft werd er slecht gespeeld. De Holtenaren gingen hun voorsprong verdedigen. Het spel- beeld werd er vanzelfsprekend niet beter op. Toen Hoiten met tien man speelde, wist de thuisclub door haar midvoor het verdiende tegenpunt te noteren. Verder kwamen de R.K.S.V.-ers echter niet. De stand in de 3e klasse J is: 1 Haarlese Boys I 9 9 0 0 18 3910 2 Holten II 9 7 1 1 15 24—14 3 Haarlese Boys II 9 4 1 4 9 2518 HOLTEN a—ENTER VOORUIT a 7—1. Ook deze keer weer een grote zege van Holten a. De voorhoede combineerde niet alleen goed, maar was ook produktief. Bo vendien werden nog enkele goede kansen, waaronder twee strafschoppen onbenut gelaten. Holten a 10 4 2 4 10 2714 HOLTEN b—RIJSSEN VOORUIT a 1—3. Een wat teleurstellend spelend Holten b kreeg de eerste nederlaag op eigen veld te slikken. De Rijssense geel-zwarten waren weliswaar beter, maar de doelpunten ont stonden door zwakke momenten in de rood zwarte verdediging. Bovendien misten de Holtenaren enige uitstekende kansen. De ruststand was 0—1 voor de gasten. G. F. v. d. Bos benutte een penalty voor de Hol tenaren. Holten b 7 4 1 3 9 1818 PROGNOSE VOOR HET KOMENDE WEEKEND: Holten I krijgt een moeilijke opgave voor a.s. zondag. Enter II zal op eigen veld zeker proberen de grote 90 zege van Holten in de return wedstrijd weer goed te maken. Speelt Holten weer net als tegen Omhoog, dan boeken de Entenaren een nederlaag. Wordt er echter gespeeld als tegen Nijver - dal II dan zal Enter II zeker aan het langste eind trekken. Holten II moet a.s. zondag proberen de aansluting op Haarlese Boys I niet te mis- Vergadering „Jong Holten" Onder voorzitterschap van de heer Joh. Nikkels hield de vereniging „Jong Holten", afdeling van de P.J.G.O., haar maandelijkse vergadering in café Kalfsterman. Deze ver gadering werd bijgewoond door de heer Reilink als hoofdbestuurslid. Door de voor zitter werd meegedeeld, dat de nieuwe zaai- machine reeds in werking is en ter beschik king staat voor leden en belangstellenden bij de heer Reilink (dorp). De jaarlijkse ontspanningsavond zal waar schijnlijk 23 januari worden gehouden. Door de leden zal worden opgevoerd het toneel spel „Op drift". Evenals andere jaren zullen er weer ver schillende Volkshogeschool-cursussen wor den gehouden voor de Plattelandsjongeren. De voorzitter wekte de aanwezigen op om hier naar toe te gaan. Besloten werd om weer een dropping te houden. Na de pauze werden door de heer E. Boeve, assistent van het rijksveeteeltconsu- lentschap Zwolle te Oldebroek, de diplo ma's uitgereikt van de gehouden stalwed- ■strijd. Hij wekte de aanwezigen op om aan een stalwedstrijd deel te nemen, daar dit van belang wordt in verband met de ver plichte uitbetaling van de melk naar kwa liteit en de verschillen in toeslag en aftrek zeer zeker groter zullen worden. Hierna werden enige films vertoond over de veeverzorging en stalverbetering en ruil verkaveling. De afdeling Holten van de Ned. Vereni ging tot Bescherming van Dieren gaat voort om de belangstelling van de ingezetenen te wekken voor het noodlijdende dier, ondanks de nog te geringe belangstelling voor dit be langrijk aspect van onze maatschappij. Zij organiseert op donderdag december in Amicitia een filmvoorstelling, die vooral bedoeld is om de boerenbevolking op haar werk te attenderen. Er worden o.m. films vertoond getiteld „In en om de boerderij" en „Brand in stallen", welke echter ook voor de dorpenaren de moeite waard zijn om te worden bekeken. Het hooldbestuurslid de heer Brummelman uit Zutphen zal een korte inleiding houden bij deze films. Ter dekking van de onkosten zal een vergoeding van 25 cent worden gevraagd. 's Middags zullen de schoolkinderen boven de 10 jaar in de gelegenheid zijn een spe ciale kindervoorstelling bij te wonen. De kosten bedragen voor hen 10 cent. Het lijkt ons bijzonder belangrijk, dat vooral de kin deren liefde voor de dieren wordt bijge bracht. Ouders en hoofden van scholen wil len wij dan ook gaarne adviseren de kinde ren deze voorstelling te doen bijwonen. AANHANGER BOTSTE TEGEN BOOM Vrijdagmorgen omstreeks half tien is op de Deventerweg even voor „De Rinkelaar" van een vrachtauto met aanhanger, gela den met stenen, de aanhanger tegen een langs de weg staande boom gebotst. Door de kracht van de botsing werden de ste nen op de weg geslingerd, waardoor een grote ravage ontstond en het verkeer in beide richtingen werd gestremd. Men had spoedig één zijde van de weg weer vrij gemaakt, zodat het verkeer weer lang zaam kon passeren. Het betrof hier een vrachtauto van de expediteur F. uit Hil versum. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Waarschijnlijk is de aanhanger van de trekker losgeschoten. De juiste toedracht van het ongeval was bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. De Rijkspolitie regelde het verkeer en stelt een onderzoek in naar het gebeurde. sen. Op eigen veld zijn de Haarlese Boys II echter moeilijk te verslaan. We verwachten daarom een gelijk spel. Holten III moet in Wierden tegen Wier den IV spelen. We verwachten niet dat de rood-zwarten weer zo'n grote zege behalen als in Holten (93), maar een overwinning zit er toch wel in. Holten a kan in Enter tegen Enter a tot winst komen. Hetzelfde geldt voor Holten b in de uit wedstrijd tegen Enter Vooruit b. Voor Holten c is echter geen succes weg gelegd in de uitwedstrijd tegen lijstaan voerder De Zweef d. PRO GRAMMA: A.s. zaterdag: Enter a—Holten a (2) 3.15 uur, Enter Vooruit bHolten b (2) 3.00 uur, De Zweef dHolten c (1) 2.00 uur. A.s. zondag: Enter II—Holten I (2) 2.30 uur, Haarlese Boys IIHolten II (3) 2.30 uur, Wierden IV—Holten III (2) 11.00 uur. Dinsdagavond omstreeks acht uur had in de Dorpsstraat bij de grote viaduct een botsing plaats tussen en splinternieuwe personenauto, die zo van de Ford-fabrie ken uit Amsterdam kwam om aan een dealer te worden afgeleverd, en een auto scooter, merk Messerschmitt, bestuurd door de heer J. de B. uit Almelo. De bestuurder van de personenauto, de heer A. van 't H. uit Amsterdam, reed waarschijnlijk met een te grote snelheid, toen hij de bocht naar de viaduct moest nemen, waardoor zijn wagen bij het rem men aan het slingeren kwam en zig-zag in de richting van de viaduct x*eed. Hij kwam daardoor na eerst de viaduct ge raakt te hebben, in botsing met de Messer schmitt, die uit het dorp naderde en zwaar beschadigd werd. De heer B. liep een arm breuk, een voetkneuzing en snijwonden in het gezicht op en moest op advies van dokter C. H. Rietdijk, die de eerste hulp verleende, naar het ziekenhuis in Almelo worden overgebracht. De achter hem zit tende mede-passagier, de heer A. B. uit Almelo, kreeg enkele hoofdwonden. De personenauto werd beschadigd; de bestuurder kwam met de schrik vrij. Woensdag werden te Goor onderlinge schietwedstrijden gehouden voor het per soneel van de reserve-rijkspolitie van de groepen Holten, Markelo en Goor. Er wa ren in totaal 24 deelnemers. De reserve-wachtmeesters van de groep Holten (Holten en Bathmen) behaalden de navolgende prijzen: H. J. Dokter le prijs 40 punten H. J. Vorkink 6e prijs 34 punten H. H. Bleijenberg 7e prijs 33 punten J. W. van Schooten 8e prijs 32 punten J. A. Kolkman 9e prijs 31 punten J. Aanstoot 10e prijs 28 punten A. J. Podt 12e prijs 25 punten D. J. Dommerholt 16e prijs 19 punten A. de Vries 17e prijs 15 punten M. Scholman 20e prijs 9 punten MOET U BIJ BOELOFS WEZEN. GROTE KEUZE VOOR ELKE BEURS WAT. MANUFACTUREN Telefoon 396 G in Amicitia op zaterdag 5 dec. a.s PRIMA BAND! Als altijd reuze gezellig. Aanvang 7.30 uur. T Dit seizoen voor de nieuwe ijsbaan een stel NOREN met schoenen f 85. met riemverbinding f23.50 Verder grote sortering in ie SUPER P.B. en NOOITGEDAGT Verkrijgbaar Ibij H. J. Bouw huis Zn. Tel. 210 Géén ijs, geen nood! Dan een paar prachtige ROLSCHAATSEN met stalen of rubber wielen. Oranjestraat 812, Telefoon 238. in is een kwestie van durf en doorzicht daarom in

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1