Winkelweek 1959 (itkt. Qiarib een lintwedstrijd mrwm mm* fw&vmm. Jeugddienst ^burgerlijke WIE PIENTER IS EN BIJDEHAND KOOPT BIJ ZIJN EIGEN MIDDENSTAND PREDIKBEURTEN Gevonden en verloren Agenda No. 47. Jaargang 11. ZATERDAG 28 NOVEMBER 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) f 2.Iedere mm. meer 0.07 VAN WOENSDAG 25 NOVEMBER TOT EN MET ZATERDAG 5 DECEMBER. De winkeliers, aangesloten bij de Holtense Handels vereniging, organiseren in verband met de komst van Sinterklaas van woensdag 25 november tot en met zaterdag 5 december a.s. EEN AANTREKKELIJKE WINKELWEEK Het is uitermate moeilijk om attracties te vinden, waarmede men niet in strijd komt met de Loterij wet, maar men meent voor jong en oud thans een oplossing gevonden te hebben door het houden van waarmede een aantal fraaie prijzen te winnen zijn Ie prijs een BROMFIETS en waarbij de kopers ook nog in het bezit kunnen komen van waarde bonnen, welke 2 zullen vertegenwoordigen van het bedrag, dat men gedurende deze winkelweek aan daarvoor gebruikelijke artikelen heeft besteed. Tot de hoofdprijzen van de lint wedstrijd, zoals die al eens eerder werd gehouden, behoren, behaive de reeds genoemde BROMFIETS, o.m. een stofzuiger, rookstoel, twee wollen dekens, cassette tafelzilver, een theeservies en andere waardevolle voorwerpen. Voor elke gulden, welke men bij onderstaande winkeliers besteedt, ontvangt men een bon. Deze bon nen moeten worden opgeplakt en kunnen op de hier onder vermelde data en plaats worden ingeleverd. Bij inlevering ontvangt men daarvoor waardebonnen, welke bij genoemde winkeliers ingeleverd kunnen worden. Voor elke 20 bonnen ontvangt men tevens een deelnemerskaart, waarmede men kan deelnemen aan de lint wedstrijd. In de etalages van de winkeliers liggen stukken van een lint, waarvan de lengte notarieel is vastgesteld. De deelname is kosteloos. Wie de juiste lengte, door inlevering van de deel nemerskaarten, opgeeft, ontvangt de le prijs. Bij ge lijke uitkomst worden b.v. de le en 2e prijs gedeeld. Heeft niemand de juiste lengte geschat, dan geldt de dichtstbijliggende lengte en zo verder. Men lette er vooral op, dat de lengte, naam en adres goed worden ingevuld. Ook op de opplakvellen moe ten naam en adres volledig voorkomen. De goede Sint zal zich persoonlijk komen overtui gen of de organisatie goed in orde is, of de winkeliers de nodige zorg hebben besteed aan hun etalages en of zij bij „voor elck wat wils" voldoende keuze heb ben. Want dat alleen zo heeft hij ons geschreven vormt een voldoende waarborg, dat de mensen alles in Holten kopen. „Elders kopen, dat behoeft er niet meer by te zyn", zegt de Sint. De deelnemende winkeliers zijn: H. J. AAFTINK JOH. AANSTOOT E. ACHTERKAMP J. BALTUS W. BELDMAN H. J. BELTMAN G. v. d. BOS Jr. Fa. Wed. G. v. d. BOS S. BOS—METZGER P. A. BOS H. J. BOUWHUIS J. VAN BRUGGEN Gebr. DIKKERS W. DOLLEKAMP J. DOLMAN A. FRANSEN J. F. VAN GEENHUIZEN Jr. G. J. GERVEDINK NIJHUIS H. HAAN G. TER HARMSEL R. DEN HEIJER H. KALFSTERMAN H. KLEIN VELDERMAN T KOOPMAN H. C. VAN LEEUWEN M. VAN DER MAAT B. MAATS W. MAATS Fa. Gebr. MULDER J. G. P. MüLLER H. J. OOLBEKKINK W. OOLBEKKINK A. PAALMAN H. ROELOFS G. ROUWENHORST P. RüGENBRINK RADIO SCHONEVELD Gebr. SCHUPPERT (2 X) G. J. SCHUPPERT B. J. SLOTMAN J. H. W. SLOTMAN H. STEUNENBERG JOH. STEUNENBERG Fa. H. STOKKERS (2 X) C. STUKKER—DE RIDDER T. STOKKERS H. TULLER H. W. TEN VELDE Gebr. VELDHUIS B. VISSER Fa. Wed. F. v. d. VLIES H. J. VOORDES Gebr. WANSINK E. J. WESTERIK Fa. E. WONNINK (2 X) J. ZOETBROOD Fa. VAN ZON DIJKERHOEK: G. A. BROEKHUIS Coöp. AAN- en VERKOOPVER. Gebr. DIKKERS JOH. HTJZEN A. M. NIJKAMP ESPELO: B. NIJLAND Gedurende de winkelweek worden geen Sterbonnen uitgegeven. Sinterklaas zal ter gelegenheid van de winkel week een officieel bezoek brengen aan Holten. Maandag 30 november. Bezoek van de Sint voor de kinderen. Aankomst met de trein van 3.07 uur. Rondgang door het dorp met de geluidswagen. 's Avonds 7.07 uur arriveert de grijze bisschop voor een tweede bezoek, eveneens per trein en ook nu weer vergezeld van zijn zwarte knechten. Rondgang met „H.M.V." door het dorp. De Sint zal voor rekening van de Holtense Handels vereniging een versnapering beschikbaar stellen voor alle leerlingen van de lagere- en kleuterscholen in onze gemeente, zodat hij deze middag niet aan de uitreiking van lekkers toe zal komen. Woensdag 2 december, pl.m. 19.30 uur, zal Sinter klaas, begeleid door H.M.V., een bezoek brengen aan het centrum van Dykerhoek. Maandag 7 december van 1421 uur inlevering bonnen van de winkelweek in „AMICITIA". Uitreiking van de waardebonnen en van de deel nemerskaarten voor de lintwedstrijd, welke laatste terstond weer ingevuld kunnen worden ingeleverd. De inlevering van de deelnemerskaarten voor de lintwedstrijd kan overigens geschieden tot en met zaterdag 12 december, uiterlijk 18 uur, bij de deel nemende winkeliers. DE PRIJZEN VAN DE LINTWEDSTRIJD WORDEN TENTOONGESTELD IN DE SERRE VAN Café MAATS. Maandag 14 december, 20.00 uur: BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG van de lintwedstryd in de zaal van café Maats. De winkels zullen gedurende de winkelweek ge opend zijn: woensdag 25 nov. t.m. vrijdag 27 nov. tot 's avonds 6 uur. Vanaf zaterdag 28 nov. t.m. vrijdag 4 dec. tot 's avonds 9 uur en op zaterdag 5 dec. tot 6 uur 's avonds. Gewaarborgd zyn: EEN RUIME KEUZE; UITSTEKENDE KWALITEITEN en VOORDELIGE AANBIEDINGEN. De Holtense Handelsvereniging voert daarom haar actie onder het motto: in de Hervormde Kerk op ZONDAG 29 NOVEMBER A.S. te 19 uui\ Onderwerp: „WAT DOET U VOOR DE KOST?" Voorganger: Ds. H. J. Stukker, Baptisten- predikant te Vlieschelo (Gr.). Ned. Herv. Kerk. 9 uur en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds. Addink. Collecte Inwen dige Zending; 7 uur Ds. Stukker uit Vrieselo (Jeugddienst). Collecte voor de jeugddiensten. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor evangelisatie in de nood- gebieden en overvloed van werk en werkkrachten. Gevonden: linker leren handschoen; een jongensfiets en een zilveren oorknopje. Verloren: groen kinderwantje; paar kin derwantjes; 3 zakken bloem; paar groene wanten en abonnementskaart OAD. Komen aanlopen: bruine jachthond. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, DOCH UITSLUITEND van 9-22 uur, Dorpsstraat 22, tel. 352. Officiële publikaties UITVOERING WET AUTOVERVOER PERSONEN Burgemeester en Wethouders van Hol ten maken bekend, dat door hen op 25 no vember 1959 is besloten aan J. Kolkman, H. J. Wansinkstraat 14 te Holten vergunning te verlenen voor het exploite ren van één huurauto. Ingevolge artikel 55 van de wet auto vervoer personen staat van deze beschik king voor belanghebbenden beroep op Gedeputeerde Staten open binnen dertig dagen na de openbaarmaking van de be schikking. Gedurende die termijn ligt de beschik king ter inzage op de secretarie van de ge meente. Holten, 25 november 1959. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. DERDE AANVULLING HUISNUMMERLIJST Burgemeester en Wethouders van Hol ten maken belanghebbenden er op attent, dat ter gemeentesecretarie een derde aanvulling op de huis- nummerlijst verkrijgbaar is. Holten, 26 november 1959. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. WIJZIGING UITBREIDINGSPLAN DIJKERHOEK Het hoofd van het gemeentebestuur brengt ter openbare kennis, dat vanaf 28 november 1959, gedurende veertien da gen, ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt het besluit van de raad dier ge meente d.d. 25 november 1959, nr. 2898, tot vaststelling van een wij ziging van het uitbreidingsplan in onderdelen Dijkerhoek. Het besluit heeft betrekking op een wij ziging van het renvooi, inhoudende ver hoging van de maximum-inhoud in m3 van bouwklasse C (ééngezinswoningen). Holten, 27 november 1959. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. Successen voor duivenhouders De heren G. Steunenberg en L. Gazan, beiden lid van de Holtense postduiven- houdersvereniging „De Bergvliegers", hebben op de door de Rijssense postdui- venhoudersvereniging „De Zwaluw" ge houden tentoonstelling mooie successen behaald. De heer Gazan won twee eerste, twee tweede en twee derde prijzen en de heer G. Steunenberg won één derde prijs. Oriënteringsrit Door de landelijke rijvereniging „Berg- ruiters" wordt zaterdagmiddag 28 novem ber a.s. een oriënteringsrit gehouden, waaraan te paard, op de pony en op de fiets kan worden deelgenomen. Het parcours is uitgezet rond Holten, terwijl de snelheid waarmee gereden moet worden zo zal zijn, dat ook met koud- bloedpaarden aan deze rit kan worden deelgenomen. Het tempo ligt voor paar den, pony's en fietsen rond de 8 km. De deelname op paard of pony is vrij, doch per fiets kan alleen worden deelgenomen door leden/donateurs van de „Bergruiters" en hun gezinsleden. Het belooft evenals bij vorige ritten weer een hoogst interessante rit te wor den, waarvoor ongetwijfeld weer flinke belangstelling zal bestaan. Er zal om half twee worden gestart op het erf van de landbouwer G. Beldman aan de Markelo- seweg. Als prijzen zijn enkele kunstvoor werpen beschikbaar gesteld. De heer Joh. Bronsvoort zal in deze rit de Henk Valk- wisselbeker moeten verdedigen. Geboren: Antonie Marinus, zv A. M. Nij- kamp en E. J. Nikkels, Dijkerhoek 48. Hendrik Jan, zv G. H. Egberts en H. Nij- meijer, Look 36. Ondertrouwd: G. J. Kromdijk, 23 jaar, Holten en J. H. Kolkman, 23 jr., Hellen- doorn. Overleden: J. Veneklaas Slots, 70 jaar, echtgenote van J. A. Haverslag, Espelo 84, overleden te Deventer. BEVOLKING: Vertrokken: K. de Boer v. Boschkamps- straat 21 naar Lochem. Zaterdag 28 nov., 8 uur: Toneelvoorstelling onder auspiciën van het Gemeentebestuur door het beroepstoneelgezelschap „Studio" in Irene met het blijspel „Een meisje om te stelen". Zaterdag 28 november, 7.30 uur: Uitvoe ring van Holtens Toneel in „Amicitia" met „De gekke dokter". Zaterdag 28 november en maandag 30 no vember, 7.30 uur: Uitvoering Gemeng- de Zangvereniging Larensebroek in café „De Wippert". Zaterdagen 28 november, 5 en 12 decem ber: Verwerping van krentebrood en speculaas bij W. Beldman, Markelose- weg, Holten. Maandag 30 november, 15.07 uur en 19.07 uur: Aankomst van Sinterklaas bij het station NS (zie aankondiging). Dinsdag 1 december, 7.30 uur: Sint Nico- laasavond Plattelandsmeisjes in hotel Holterman. Dinsdag 1 december, vanaf 7 uur: Voor lichting inzake particuliere woningbouw in de Gaarden, in hotel Holterman (zie adv.). Dinsdag 1 december, 7.30 uur: Ouder avond Ulo-school (voor ouders in Hol ten) in „Amicitia". Woensdag 2 december, 7.30 uur: Ouder avond Ulo-school (voor ouders buiten Holten) in „Amicitia". Woensdag 2 december, 19.30 uur: Sinter klaas brengt een bezoek aan Dijker hoek, begeleid door HMV (zie aankon diging). Donderdag 3 december, 8 uur: Filmavond Dierenbescherming in „Amicitia" (zie adv.). Donderdag 3 december: Verwerping bij B. Paalman, Raalterweg (zie adv.). Vrijdag 4 december, 2 uur n.m.: Officiële opening radio- en televisiewinkel van de heer G. ter Harmsel (zie adv.). Vrijdag 4 december, 8 uur: Jaarvergade ring ijsclub „De Noordpool" in café G. Vruggink. Zaterdag 5 december, 7.30 uur: St. Nico- laasbal in „Amicitia" (zie adv.). Maandag 7 december, 7.45 uur: Propagan- da-avond met forum van de AR-kies- vereniging in het gebouw „Rehoboth". Maandag 7 december, 14-21 uur: Inleve ring bonnen winkelweek in „Amicitia" (zie aankondiging). Dinsdag 8 december, 7.30 uur: Praatavond o.l. school Espelo van de Schoolkring Espelo en afd. OLM te Holten. Spr. J. Gunst, OLM Zwolle, over „Voorlichting over diverse verzekeringsvormen". Vrijdag 11 en zaterdag 12 december: Jaarfeest CJMV „De Bouwers" in de school te Espelo. Maandag 14 december, 20 uur: Bekend making uitslag lintwedstrijd winkel week in café Maats (zie aankondiging). Woensdag 16 december, 7.30 uur: Jaarver gadering CBTB-afdeling in „Rehoboth". Vrijdag 18 december, 8 uur: 2e lustrum Kerstoratorium-uitvoering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. kerk. Ouderavond van de lagere landbouwschool Op donderdag 19 november werd in het Overblijflokaal van de Lagere Landbouw school een druk bezochte ouderavond gehou den. Nagenoeg alle ouders hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. De voorzitter van het schoolbestuur, Mr. W. H. Enklaar, opende de avond. In zijn openingsavond bracht hij dank aan het on derwijzend personeel voor de toewijding, waarmee in het afgelopen jaar het land bouwonderwijs gediend werd. Hij kon de verheugende mededeling doen, dat naar alle waarschijnlijkheid in 1960 een derde leer kracht benoemd kan worden, in verband met de te verwachten stijging van het leer lingenaantal. Het hoofd van de school, die hierna de leiding kreeg, deelde mee, dat het onder wijs thans volledig volgens het nieuwe pro gramma gegeven wordt. Alleen de 4e klas krijgt nog gedeeltelijk les volgens het oude programma. In het kader van de vernieu wing wordt ook het melkonderwijs gewij zigd. In de le en 2e klas wordt door een voormelker les gegeven in melken aan de kunstuier. In de derde klas volgen de leer lingen dan een melkerscursus. Bij het ver laten van de school kunnen de leerlingen dan meteen het melkersdiploma bezitten. In de toekomst zal aan de school ook onderwijs in melken met de melkmachine gegeven worden. De mening van de ouders werd gevraagd over het instellen van een boekenfonds. Bij voldoende belangstelling zou het bestuur middelen beramen om dit te verwezenlij ken. Uit de discussie bleek, dat nagenoeg alle ouders volledig met dit plan konden instemmen. Na de pauze kreeg de bekende architect en dialectkundige, de heer J. Jans uit Al melo, het woord. Hij hield een voordracht over Twentse taal en humor. In zijn lezing, die telkens een luid gelach deed opklinken, liet hij duidelijk uitkomen, dat onze Over ijsselse taal niet alleen geschikt is voor „da gelijks gebruik", maar dat wij onze moeder taal op vrijwel alle terreinen van het leven kunnen gebruiken. Hij illustreerde dit o.a. met gedichten van Joh.a van Buren en Cato Elderink. Nadat de voorzitter de heer Jans dank gebracht had voor zijn boeiende voordracht, werd nog gelegenheid gegeven tot bezich tiging van het schoolgebouw, waarvan door velen gebruik werd gemaakt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1