Winkelweek 1959 A.R. KIESVERENIGING ONDER NIEUWE LEIDING mm een lintwedstrijd wm |ianfies Advertenties St. Nicolaasnummer WIE PIENTER IS EN BIJDEHAND KOOPT BIJ ZIJN EIGEN MIDDENSTAND Bijeenkomst Hervormde- en Gereformeerde jongeren Agenda BABYDËRM No. 46. Jaargang 11. ZATERDAG 21 NOVEMBER 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per "kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (a contant) 2Iedere mm. meer 0.07 VAN WOENSDAG 25 NOVEMBER TOT EN MET ZATERDAG 5 DECEMBER. De winkeliers, aangesloten bij de Holtense Handels vereniging, organiseren in verband met de komst van Sinterklaas van woensdag 25 november tot en met zaterdag 5 december a.s. EEN AANTREKKELIJKE WINKELWEEK Het is uitermate moeilijk om attracties te vinden, waarmede men niet in strijd komt met de Loterij wet, maar men meent voor jong en oud thans een oplossing gevonden te hebben door het houden van waarmede een aantal fraaie prijzen te winnen zijn Ie prijs een BROMFIETS en waarbij de kopers ook nog in het bezit kunnen komen van waarde bonnen, welke 2 zullen vertegenwoordigen van het bedrag, dat men gedurende deze winkelweek aan daarvoor gebruikelijke artikelen heeft besteed. Tot de hoofdprijzen van de lintwedstrijd, zoals die al eens eerder werd gehouden, behoren, behaive de reeds genoemde BROMFIETS, o.m. een stofzuiger, rookstoel, twee wollen dekens, cassette tafelzilver, een theeservies en andere waardevolle voorwerpen. Voor elke gulden, welke men bij onderstaande winkeliers besteedt, ontvangt men een bon. Deze bon nen moeten worden opgeplakt en kunnen op de hier onder vermelde data en plaats worden ingeleverd. Bij inlevering ontvangt men daarvoor waardebonnen, welke bij genoemde winkeliers ingeleverd kunnen worden. Voor elke 20 bonnen ontvangt men tevens een deelnemerskaart, waarmede men kan deelnemen aan de lintwedstrijd. In de etalages van de winkeliers liggen stukken van een lint, waarvan de lengte notarieel is vastgesteld. De deelname is kosteloos. Wie de juiste lengte, door inlevering van de deel nemerskaarten, opgeeft, ontvangt de le prijs. Bij ge lijke uitkomst worden b.v. de le en 2e prijs gedeeld. Heeft niemand de juiste lengte geschat, dan geldt de dichtstbij liggende lengte en zo verder. Men lette er vooral op, dat de lengte, naam en adres goed worden ingevuld. Ook op de opplakvellen moe ten naam en adres volledig voorkomen. De goede Sint zal zich persoonlijk komen overtui gen of de organisatie goed in orde is, of de winkeliers de nodige zorg hebben besteed aan hun etalages en of zij bij „voor elck wat wils" voldoende keuze heb ben. Want dat alleen zo heeft hij ons geschreven vormt een voldoende waarborg, dat de mensen alles in Holten kopen. „Elders kopen, dat behoeft er niet meer bij te zijn", zegt de Sint. De deelnemende winkeliers zijn: H. J. AAFTINK JOH. AANSTOOT E. ACHTERKAMP J. BALTUS W. BELDMAN H. J. BELTMAN G. v. d. BOS Jr. Fa. Wed. G. v. d. BOS S. BOS—METZGER P. A. BOS H. J. BOUWHUIS J. VAN BRUGGEN Gebr. DIKKERS W. DOLLEKAMP J. DOLMAN A. FRANSEN J. F. VAN GEENHUIZEN Jr. G. J. GERVEDINK NIJHUIS H. HAAN G. TER HARMSEL R. DEN HEIJER H. KALFSTERMAN H. KLEIN VELDERMAN T. KOOPMAN H. C. VAN LEEUWEN M. VAN DER MAAT B. MAATS W. MAATS Fa. Gebr. MULDER J. G. P. MüLLER H. J. OOLBEKKINK W. OOLBEKKINK A. PAALMAN H. ROELOFS G. ROUWENHORST P. RüGENBRINK RADIO SCHONEVELD Gebr. SCHUPPERT (2 X) G. J. SCHUPPERT B. J. SLOTMAN J. H. W. SLOTMAN H. STEUNENBERG JOH. STEUNENBERG Fa. H. STOKKERS (2 X) C. STUKKER—DE RIDDER T. STOKKERS H. TULLER H. W. TEN VELDE Gebr. VELDHUIS B. VISSER Fa. Wed. F. v. d. VLIES H. J. VOORDES Gebr. WANSINK Fa. E. WONNINK (2 X) J. ZOETBROOD Fa. VAN ZON DIJKERHOEK: G. A. BROEKHUIS Coöp. AAN- en VERKOOPVER. Gebr. DIKKERS JOH. HUZEN A. M. NIJKAMP ESPELO: B. NIJLAND Gedurende de winkelweek worden geen Sterbonnen uitgegeven. Onze muziekvereniging zal Sinterklaas by zyn be zoek aan Holten met haar vrolijke klanken welkom heten. Het programma van de winkelweek ziet er als volgt uit: Woensdag 25 november: OPENING VAN DE WINKELWEEK door een muzikale rondgang van H.M.V. Maandag 30 november 19.07 uur: AANKOMST VAN SINTERKLAAS by het Station N.S. Rondgang van de grijze bisschop op zijn witte paard en met zijn zwarte knechten, begeleid door de muziek van H.M.V. De Sint zal voor rekening van de Holtense Handels vereniging een versnapering beschikbaar stellen voor alle leerlingen van de lagere- en kleuterscholen in onze gemeente, zodat hy deze avond niet aan de uit reiking van lekkers toe zal komen. Woensdag 2 december, pl.m. 19.30 uur, zal Sinter klaas, begeleid door H.M.V., een bezoek brengen aan het centrum van Dijkerhoek. Maandag 7 december van 1421 uur inlevering bonnen van de winkelweek in „AMICITIA". Uitreiking van de waardebonnen en van de deel nemerskaarten voor de lint wedstrijd, welke laatste terstond weer ingevuld kunnen worden ingeleverd. De inlevering van de deelnemerskaarten voor de lintwedstrijd kan overigens geschieden tot en met zaterdag 12 december, uiterlijk 18 uur, bij de deel nemende winkeliers. DE PRIJZEN VAN DE LINTWEDSTRIJD WORDEN TENTOONGESTELD IN DE SERRE VAN Café MAATS. Maandag 14 december, 20.00 uur: BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG van de lintwedstrijd in de zaal van café Maats. De winkels zullen gedurende de winkelweek ge opend zijn: woensdag 25 nov. t.m. vrijdag 27 nov. tot 's avonds 6 uur. Vanaf zaterdag 28 nov. t.m. vrijdag 4 dec. tot 's avonds 9 uur en op zaterdag 5 dec. tot 6 uur 's avonds. Gewaarborgd zyn: EEN RUIME KEUZE; UITSTEKENDE KWALITEITEN en VOORDELIGE AANBIEDINGEN. De Holtense Handelsvereniging voert daarom haar actie onder het motto: Voor de vrijdagavond van de vorige week door de besturen van de hervormde en gereformeerde jeugdverenigingen in gebouw „Irene" belegde bijeenkomst be stond niet alleen een flinke belangstelling, doch er heerste ook de hele avond een vriendschappelijke sfeer en de heer A. Westerik had in zijn slotwoord dus alle reden om op die bijeenkomst met genoe gen terug te zien en tevens de wens uit te spreken dat de jongeren op de inge slagen weg zouden voortgaan. Men was het bij het bespreken van het door de heer E. Aaltink ingeleide onder werp: „De mens in gesprek met Jezus" (Joh. 3 1-11) niet altijd met elkaar eens, doch over verschillende punten werd een prettige discussie gevoerd. Waar men het wel over eens was? Dat het vaak zo moeilijk is om voor Christus te getuigen; het ontbreekt ons aan persoonlijk getui genis. Door de wedergeboorte zijn we niet volmaakt, we blijven onze zondige aard behouden. We moeten het kruis opnemen en blijven strijden voor het behoud van onze ziel. Het gaat er om, dat we zien mogen dat Christus onze Verlosser en Zaligmaker is. Na het dankgebed werd deze mooie avond besloten met het zingen van het eerste vers van psalm 138. IJsclub „De Noordpool" Liefhebbers van de schaatssport raden wij aan goede nota te nemen van een advertentie van de IJsclub „De Noord pool" betreffende de kosten verbonden aan het donateur worden van de club. Opgave kan plaats hebben bij de pen ningmeester Jan Wiggers, Kolweg 14, te lefoon 356. Zaterdag 21 november, 7.30 uur: Uitvoe ring BATO in zaal „Amicitia". Zaterdag 21 november: Gezellig bal in hotel G. Müller. Zaterdag 21 november, v.m. 11 uur: Aan besteding openbare kleuterschool ten gemeentehuize. Zaterdag 21 november, 7.30 uur: Verwer ping van krentebrood, speculaas enz. in zaal café „De Wippert". Zaterdag 21 november: Verwerping van krentebrood en speculaas bij W. Beid- man, Markeloseweg, Holten. Dinsdag 24 november, 7.30 uur: Lezing van de heer H. J. Ankersmit, dijkgraaf Waterschap „Salland" over de verbete- ringswerken in het waterschap voor de ingelanden in café ,,'t Bonte Paard" (zie adv.). Dinsdag 24 november, 8 uur: Vergadering Hervormde vrouwenvereniging Dijker- hoek in „Bethanië". Dinsdag 24 en woensdag 25 nov.: Gebr. Steunenberg, schoenhandel, gesloten (zie adv.). Woensdag 25 november: Zitting Iduna- corsettière bij Fa. Gebr. Schuppert (zie adv.). Woensdag 25 november: Opening winkel week met muziek van HMV (zie aan kondiging). Woensdag 25 november, 7 uur: Verwer ping bij Fa. A. M. Nykamp, Dijker- hoek (zie adv.). Donderdag 26 november, 7.45 uur: Verga dering Geref. vrouwenvereniging „Pris- cilla" in „Rehoboth". Donderdag 26 november, v.m. 10 uur: Her opening gemoderniseerde en uitgebrei de winkel Gebr. Steunenberg (zie adv.). Donderdagavond 26 november, 8 u.: Ver gadering Herv. vrouwenvereniging in „Irene". Vrijdag 27 november, 8 uur: Lezing van mej. M. v. d. Ridder uit Amsterdam met lichtbeelden voor de Plattelands vrouwen van Espelo in de school aldaar, over „Britannië". Vrijdag 27 november, 2 uur n.m.: Ope ning winkel G. H. Koopman, Dorps straat 32, door burgemeester Mr. W. H. Enklaar (zie adv.). Vrijdag 27 november, 's avonds 7.30 uur: Gecombineerde vergadering in café M. Kalfsterman van de OLM, afd. CB- TB en Bedrijfsvereniging. Spreker: Ir. J. Jepma over: „De rundveehouder^'". Vrijdag 27 november: Jaarvergadering v. de afd. Holten van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel in „Rehoboth". Zaterdag 28 nov., 8 uur: Toneelvoorstelling onder auspiciën van het Gemeentebestuur door het beroepstoneelgezelschap „Studio" in Irene met het blijspel „Een meisje om te stelen" (zie adv.). Zaterdag 28 november, 7.30 uur: Uitvoe ring van Holtens Toneel in „Amicitia" met „De gekke dokter" (zie adv.). Zaterdag 28 november en maandag 30 no vember, 7.30 uur: Uitvoering Gemeng de Zangvereniging Larensebroek in café „De Wippert" (zie adv.). Zaterdagen 28 november, 5 en 12 decem ber: Verwerping van krentebrood en speculaas bij W. Beldman, Markelose weg, Holten. Maandag 30 november, 19.07 uur: Aan komst van Sinterklaas bij het station NS (zie aankondiging). Dinsdag 1 december, 7.30 uur: Ouder avond Ulo-school (voor ouders in Hol ten) in „Irene". Woensdag 2 december, 7.30 uur: Ouder avond Ulo-school (voor ouders buiten Holten) in „Irene". Woensdag 2 december, 19.30 uur: Sinter klaas brengt een bezoek aan Dijker- hoek, begeleid door HMV (zie aankon diging). Vrijdag 4 december, 2 uur n.m.: Officiële opening radio- en televisiewinkel van de heer G. ter Harmsel (zie adv.). Vrijdag 4 december, 8 uur: Jaarvergade ring ijsclub „De Noordpool" in café G. Vruggink. Maandag 7 december, 7.45 uur: Propagan- da-avond met forum van de AR-kies- vereniging in het gebouw „Rehoboth". Maandag 7 december, 14-21 uur: Inleve ring bonnen winkelweek in „Amicitia" (zie aankondiging). Dinsdag 8 december, 7.30 uur: Praatavond o.l. school Espelo van de Schoolkring Espelo en afd. OLM te Holten. Spr. J. Gunst, OLM Zwolle, over „Voorlichting over diverse verzekeringsvormen". Vrijdag 11 en zaterdag 12. december: Jaarfeest CJMV „De Bouwers" in de school te Espelo. Maandag 14 december, 20 uur: Bekend making uitslag lintwedstrijd winkel week in café Maats (zie aankondiging). Vrijdag 18 december, 8 uur: 2e lustrum Kerstoratorium-uitvoering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. kerk. Jl HAMFA.^FI El nden of schraal HAMEA-GELEIIT"t,,5*l De leden van de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" kwamen maan dagavond in gebouw „Rehoboth" in jaar vergadering bijeen onder leiding van de voorzitter, de heer W. Rietberg, die deze door 38 leden bezochte bijeenkomst open de met gebed en Schriftlezing (Spreuken 3 1-7), nadat gezongen was Ps. 84 6. Na een kort openingswoord door de voorzitter, waarin deze het bestuurslid de heer A. Rietman, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen, een spoedig herstel toewenste, las de secretaris, de heer K. A. Koekkoek, de notulen en hij bracht tevens een uitgebreid jaarverslag uit, waaruit o.m. bleek, dat het ledental over het afgelopen jaar met een toename van 3 was gestegen tot 104. Tijdens deze vergadering gaven zich nog een zevental personen als lid op. Financiën. De penningmeester, de heer J. Beldman, liet, wat de dubbeltjes betreft, een blij geluid horen. De inkomsten waren, m?de dank zij een inzameling, die gehouden werd voor het verkiezingsfonds, 118.44 hoger dan de uitgaven. Bestuursverkiezing. Wegens bedanken van de heren W. Rietberg (voorzitter) en G. Landeweerd (algemeen adjunct) werden tot bestuurs leden gekozen de heren H. Beltman Hzn. (voorzitter) en J. van der Meulen. De af tredende penningmeester, de heer J. Beld man, werd met bijna algemene stemmen herkozen. De krant, waarin U Sinterklaas het bes te van Uw uitgebreide sortering cadeaux op de hoogte kunt stellen is het nummer van 28 november a.s. Wij verzoeken U vriendelyk Uw adver tenties zo spoedig mogelijk op te geven aan een van onze onderstaande adressen: W. BEIJERS, Holterberg 13, tel. 234 J. WIGGERS, Kolweg 14, tel. £56 of bij onze administrateur, de heer H. BELTMAN, Kolweg 19, tel. 426. Een voorstel van het bestuur om na een zittingsperiode van 5 jaar aftreden ver plicht te stellen werd met algemene stemmen aanvaard. Ook bestond er bij de leden geen be zwaar tegen het bestuursvoorstel om de leden van de Jongeren Studieclub (Arjos) boven 23 jaar tegen verminderde contri butie in te schrijven als lid van de kies vereniging, terwijl bij de behandeling van de nieuwe statuten een voorstel werd aanvaard, zodat personen die wonen in de randgemeenten Rijssen, Markelo, Laren en Bathmen, grenzende aan de gemeente Holten, lid kunnen zijn/worden. Voordat deze jaarvergadering door Ds. R. A. Hoogkamp met dankgebed werd ge sloten, sprak de heer W. Rietberg woorden van dank tot de heer G. Landeweerd, die vele jaren z'n beste krachten aan de af deling gaf, terwijl namens de vereniging tot de scheidende voorzitter, de heer W. Rietberg, die pl.m. 10 jaar de voorzitters hamer hanteerde, woorden van dank ge sproken werden door de heer Koekkoek. Na afhandeling van de agenda werden door de heren E. de Jong en J. Kraaijen- veld met het toestel van de School met de Bijbel een drietal mooie films ver toond, resp. over: „Olietransport over de wereldzeeën", „Het dagelijks leven in Ve nezuela" en „Het zoeken naar olie in de oerwouden van Nederlands ^ieuw-Gui- nea". liiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinniininiiiiiiiinniiiiniiflMiiii g ACCOUNTANTSKANTOOR POUW B g Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 g verzorgt g boekhoudingen. g Zitting in Hotel Holterman g elke maandagmiddag. g BllIIII!l!j|lil[illillillill!lll!|[!|[j||H|!|l!|||!|[||i||[|[]j[]||j|[||{|||||||||||[|||!||!||n|[||!|||^ POEDER-ZALF Vóórhellere Baby-huidje

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1