Plattelandsbibliotheek Holten EUROPESE VERKIEZINGEN ALS DE KINDEREN BI] DE SCHOORSTEEN ZINGEN Na vijf jaar sparen geeft rijk 20 pet, premie BOSSCHEE BESCHUIT Uitvoering „B.A.T.O." Bevordering Bezitsvorming No. 45. Jaargang 11 (Tweede blad) ZATERDAG 15 NOVEMBER 1959 HOLTENS NIEUWSBLAD Nu tegen de winter de tijd van lezen aanbreekt, is het van belang te wijzen op de aanwezigheid van de Plattelandsbiblio theek in Holten. Vele Holtenaren zijn van de Platte landsbibliotheek op de hoogte, daar me nigeen de weg naar de bibliotheek al ge vonden heeft. Voor een groot aantal lezers is het echter wel goed de Plattelandsbi bliotheek nog eens onder de aandacht te brengen. Sinds vorig jaar september heeft de bibliotheek, na de reorganisatie, een snel le groei doorgemaakt. Zowel het aantal jeugdlezers als het aantal lezers bij de vol wassenen is met sprongen omhoog gegaan. Toch zullen er nog velen zijn, tot wie het bestaan van de Plattelandsbibliotheek niet doorgedrongen is, en die gaarne van deze gelegenheid tot lezen gebruik zouden willen maken. Om een indruk te geven welke boeken er zich in de bibliotheek bevinden, volgt hieronder een keuze uit enkele soorten en onderwerpen, zodat de verscheidenheid tot uiting komt en de eventueel toekomstige lezer hiervan een duidelijk beeld krijgt. Eerst een keuze uit enkele romans. Voor de vrouwelijke lezers is een ont roerend verhaal „Billy, mijn zoon" van L. S. Bruckner. Het is een eenvoudig re laas van een moeder over haar zonder armen geboren zoontje, dat zij en naar man na aanvaarding van het moeilijk te dragen lot, zelf opvoeden en dat ondanks hun aanvankelijke ontmoediging, zoveel bijdraagt tot het huiselijk geluk. Heel goed is het laatste boek van C. Bruyn „Het witte rendier", dat zich in Lapland afspeelt. Tussen een Lappenecht- paar, beide karaktervaste mensen, ontstaat verwijdering door toedoen van een wit rendier. Het boek geeft tevens de primi tieve levenswijze van deze nomaden weer, met hun trektochten met kudden van dui zenden rendieren. Zeer geestig is het typisch Engelse ver haal van R. Godden „De zomer van de reine-claudes", waarin de spannende lot gevallen van enige kinderen van uiteen lopende aard en leeftijd uit een gezin die een zomervacantie in Frankrijk doorbren gen, het onderwerp vormt. Aan te raden zijn de boeken van de be kende Zwitserse schrijver F. Diirrenmatt, die men detectives met een psychologische achtergrond kan noemen. In „De verden king" ruikt een gepensioneerde commissa ris van de Bernse recherche op zijn ziek bed nog eenmaal „groot wild" en laat de* verdenking vallen op een gruwelijke sa dist, die hij tracht te ontmaskeren in scherpzinnige, spannende dialogen, waar door een beklemmende sfeer wordt opge roepen. De lezers kunnen naast romans popu- lair-wetenschappelijke werken lenen, waaronder zich allerlei soorten boeken be vinden. PRACHTIGE OPBRENGST De in de Geref. Kerk gehouden z.g. „Dankdag-collecte" heeft '954,82 opge bracht (vorig jaar f923,02). Vergadering Plattelandsvrouwen Onder voorzitterschap van A. J. Pekkeriet werd een gecombineerde vergadering van de Plattelandsvrouwen Holten-Espelo-Dij- kerhoek, Plattelandsmeisjes, Plattelandsjon geren en de afdeling Holten der O.L.M. ge houden. Elk dezer genoemde afdelingen had één of twee personen afgevaardigd naar deze vergadering. Het doel van deze bijeenkomst was (naar aanleiding van een schrijven van de Overijsselse Landbouw Maatschappij te Zwolle aan deze afdeling), om te komen tot een contactcommissie, welke tot doel heeft te komen tot nauwe samenwerking in dezen, en vooral het cursuswerk hoopt men hier meer door te bevorderen. Wat vaak één af deling niet kan bereiken, kan nu gezamen lijk worden aangepakt, en zo zullen er nog wel meer nuttige problemen voor de dag komen. De commissie is samengesteld uit de vol gende personen: E. Voordes, voorzitter; mevr. Reilink-Braakman, secretaresse; mevr. Reilink-Wibbelink; mej. Ridder; mej. Joh. Boode; G. Rensen; W. Barvelink; G. H. Bos man. De gymnastiekvereniging BATO zal vrijdag 20 en zaterdag 21 november a.s. in „Amicitia" haar jaarlijkse uitvoering ge ven onder leiding van de heer Knapen uit Nij verdal. Zoals gewoonlijk zal weer een zeer gevarieerd programma worden gebracht, waarvoor ongetwijfeld beide avonden weer flinke belangstelling zal bestaan. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar de advertentie in dit nummer. Officiële publikaties SPREEKUUR BURGEMEESTER De Burgemeester van Holten deelt me de, dat hij in plaats van woensdag 18 no vember e.k. op dinsdag 17 november van 10-12 uur voor het publiek te spreken zal zijn. Holten, 12 november 1959. De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. Actueel op 't ogenblik is „Oud worden in deze tijd" van J. C. van Andel en O. van Andel-Ripke, waarin deze bekende schrijvers op sympathieke wijze raad ge ven aan mannen en vrouwen rondom en boven de zestig. In het pas verschenen boekje „Ons da gelijks brood" vertelt Y. de Man, een Bel gische huisvrouw, van haar huishoudelijke ervaringen in tijden van overvloed en voedselnood, zowel in Antwerpen als in Manhattan. Tevens wordt een indruk ge geven van de sociale evolutie en de eman cipatie van de vrouw in de eerste helft van de twintigste eeuw. In „Madame Curie", geschreven door haar dochter Eve Curie, maken we ken nis met het leven en werk van de vrouw, die beroemd is geworden door de ontdek king van het radium, en die tevens een groot mens in haar persoonlijk leven was. „De bergen van pharao; 2000 jaren pyra- mide-onderzoek" van L. Cofctrell, is een populair-wetenschappelijk werk over de pyramiden, waarin de romantische en avontuurlijke zijde van het pyramiden- onderzoek door allerlei naties in verschil- lende tijden belicht wordt. Tenslotte enkele boeken voor de jeugd. Voor de kleintjes zijn er o.a. de grap pige boekjes van A. Lindgren „Wij uit Bolderburen", „Meer over Bolderburen" en „Voor het laatst Bolderburen", waarin zes kinderen tezamen op drie boerderijen wonen in het dorpje Bolderburen. Voor de 12-jarigen is er het spannende „Het paard zonder hoofd" van P. Berna. Hierin worden de vele avonturen be schreven van een club kinderen uit een Frans stadje, die op speurtocht zijn naar hun enige speelgoed, een bordpapieren „paard" op drie wielen, dat door bandie ten gestolen is. Ook het volgende is een speurdersver- haal, n.l. „De jacht op het verdwenen schilderij" van E. Fenton, waarin twee Amerikaanse kinderen in Florence allerlei spannende avonturen beleven, wanneer ze naar een oud schilderij gaan speuren. Voor de oudere meisjes is heel bijzonder van sfeer „Marmouzet" van M. Diekman, waarin een meisje opgroeit in een artis tiek milieu, en op volwassen leeftijd ook bewust, bij een belangrijke keuze, kiest voor het kunstenaarschap. Nu nog enkele jeugd-studieboeken, die ook gratis bij een leesboek geleend kun nen worden. Voor de kleinsten de gezellige verhalen bundel „Een postzak vol verhalen" van J. Lepman en H. Schmitthenner, speciaal be doeld om voor het slapen gaan voor te lezen. Gezellig op een andere manier is het knutselboek „Plezier met papier" van A. van Breda. Voor de geschiedenisliefhebbers is er „De wereldgeschiedenis in een notedop" van V. M. Hillyer, waarin vele lezertjes voor 't eerst kennis kunnen maken met de grote geschiedenis van onze wereld. Aan 't slot nog het leuke jongensboek „In de Kruger-wildtuin" van C. Butner, waarin twee jongens met een bewaker een tocht maken door de wildtuin in Zuid- Afrika. Voor ieder, die belangstelling heeft, de openingsuren van de Plattelandsbiblio theek, Stationsstraat 5, zijn vrijdags van 3.30 tot 5.30: Jeugd en volwassenen; 6.30 tot 8.00: Volwassenen. Wil Europa d.w.z. voorlopig het Europa van de Zes behalve een econo mische ook een politieke eenheid worden, dan zal het een eigen parlement moeten hebben. Parlementaire controle is onont beerlijk als men de democratie wil hand haven. En daarover bestaat geen verschil van mening, gelukkig: het een wordende Europa moet een democratisch Europa zijn. Maar is er dan geen Europees parle ment? Jazeker, meer dan één zelfs! Te Straatsburg zetelt de Raadgevende Ver gadering van de Raad van Europa en te Het zijn de calorieën, die het hem doen. Voor velen is het woord „calorieën" even bekend geworden als „vitamines". Nu veel aandacht besteed wordt aan het li chaamsgewicht, adviseert de dokter vaak minder calorieën te gebruiken. Voor de meesten is calorieën echter niet meer dan een klank en nogal geheimzinnig, net als „vitamines". Wat zijn calorieën? Verschillende voedingsstoffen zoals zet meel- en suikerstoffen, vetten en eiwitten worden geheel of gedeeltelijk in het li chaam verbrand. Zij leveren ons warmte en maken lichaamsarbeid mogelijk. De hoeveelheid warmte en arbeid drukt men uit in calorieën. Vetten geven bij ver branding ongeveer twee maal zoveel ca lorieën als eenzelfde hoeveelheid zetmeel- en suikerstoffen of eiwitten; zo levert 1 gram vet ruim 9 calorieën, 1 gram suiker ruim 4 calorieën. Te veel calorieën een gevaar. De moderne volwassene eet gemakkelijk te veel calorieën. Hij verricht minder li chamelijk zware arbeid dan vroeger en hij eet niet minder. Vaak zelfs meer, omdat hij meer geld te besteden heeft dan vroe ger en het voedsel in een smakelijker vorm wordt aangeboden. Zijn lichaamsgewicht wordt dan te hoog, met alle nadelige ge volgen van dien, zoals grotere vatbaar heid voor bepaalde ziekten en grotetfe sterftekans op jongere léeftijd. Vooral uit vet neemt men te veel calorieën op. Zel den of nooit krijgt de moderne mens te veel calorieën uit eiwitten. Te veel vetten en suiker is het zwakke punt in de mo derne voeding. Er zijn veel soorten vermageringsdiëten, vaak met mystiek omgeven. Dit is ver klaarbaar, want ook de moderne mens is geneigd in de mystiek te vluchten. Wan neer deze diëten niet tevens arm aan calo rieën zijn, zijn ze echter nonsens en van generlei waarde. Het zijn de calorieën die het hem doen. Men kan alleen op een goed gewicht blijven of weer op een goed gewicht ko men door regeling van de hoeveelheid calorieën in het voedsel. Vooral voor degenen, die te zwaar zijn of gemakkelijk te zwaar worden, geldt dat zij calorierijk voedsel wantrouwend moe ten bekijken. Is en blijft het lichaamsge wicht normaal, dan behoeft men er zich geen zorgen over te maken of het voedsel te veel, te weinig of juist genoeg calo rieën levert. Brussel het gemeenschappelijke parlement van de Europese gemeenschap voor Kolen en Staal, de Euromarkt en Euratoom. Als men die drie niet had samengevoegd, zou den er dus vier zijn geweest, gezwegen nog van de parlementaire vergadering van de West-Europese Unie, die weinig te betekenen heeft. Aan de bestaande parlementen kleven vele bezwaren. In de eerste plaats hebben zij te weinig bevoegdheden, maar daar zullen wij het nu niet over hebben. In de tweede plaats echter zijn zij niet door de volkeren van Europa gekozen. Men be helpt zich ermee, dat de nationale parle menten een aantal leden uit eigen kring naar Straatsburg c.q. Brussel' sturen om daar bij tijd en wijle het Europese harnas aan te gorden. Deze onbevredigende gang van zaken is tijdelijk bedoeld. Sinds jaar en dag staat er in artikel 21 van het E.G.- K.S.-verdrag, dat het parlement recht streeks gekozen moet worden. Datzelfde staat in artikel 138 van het Euromarkt- verdrag en in artikel 108 van het Eura- tomverdrag. In de afgelopen maanden nu zijn twee j commissies doende geweest aan te geven hoe de bedoeling van de drie verdragsarti kelen in een daad zou moeten worden om gezet: eerst een particuliere com missie, benoemd door en gekozen uit de Europese Beweging onder leiding van de Belg Etienne de la Vallée Poussin, daarna een officiële commissie, benoemd door en gekozen uit het Europese parlement te Brussel onder leiding van de Belg Fer- nand Dehousse. (Dat beide voorzitters toe vallig Belgen zijn betekent nog niet, dat alleen België op dit stuk van zaken acti viteit ontplooit, ook Italianen, Fransen, Duitsers, Luxemburgers en Nederlanders zijn bij dit werk betrokken.) Beide com missies zijn tot het inzicht gekomen, dat er tussen de Zes een nieuw verdrag moet worden gesloten, inhoudende zoiets als een Europese kieswet, die alles regelt zoals de nationale kieswetten alles regelen voor de nationale verkiezingen. Het is de bedoe ling, dat er een eenvormige procedure komt, maar die term moet men niet al te letterlijk nemen. Het gewoonterecht spreekt ook een woordje mee, zodat men tot een soepele regeling zal moeten ko men. In Frankrijk bijvoorbeeld houdt men verkiezingen het liefst op zondag, maar kom daar in Nederland eens om. In Duits land kent men geen stemplicht, in Neder land wel. Het passieve en het actieve kies recht beginnen niet in alle landen op de zelfde leeftijd. Aan zulke dingen, die niet essentieel zijn, zal men zo weinig moge lijk moeten komen. De commissie-Dehousse is alle zes lan den afgereisd om de stemming in parle mentaire kringen te peilen. Zij bleek gun stig te zijn. De commissie De la Vallée Poussin heeft haar overwegingen aan de Europese Be weging in de zes landen ter bespreking voorgelegd. Die gedachtenwisseling had in Nederland plaats op 6 november in het Kurhaus te Scheveningen. Het ziet er nu werkelijk naar uit, dat de rechtstreekse Europese verkiezingen in een nabij verschiet liggen. Over de vraag wat daarvan het resultaat zou kunnen zijn nog het een en ander in een volgend artikel. GESLAAGD VOOR KLEUTERLEIDSTER Onze plaatsgenote, Mej. J. Roelofs, slaag de woensdag te Meppel voor het examen kleuterleidster A. TALLOZE LIEDJES WEERKLINKEN TER ERE VAN DE SINT. Inhoud der versjes duidt echter op heidense oorsprong. „Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht, Want we zitten allemaal even recht Helder klinken deze woorden de eer biedwaardige grijsaard tegemoet. En maar al te waar is de inhoud van het lied. De kinderen, anders een rumoerig stelletje, zitten kaarsrecht in de ban ken. Juf heeft het makkelijk op 5 de cember. Braaf en zoet, dat zijn de woor den, die als het ware van de gezichtjes zijn af te lezen. De Sint neemt plaats in de reeds klaar gezette leunstoel. De goede Heilige Bisschop van Myra opent zijn boek en controleert of ieder kind wel ijverig en gehoorzaam is ge weest, wantaan stoute kinderen heeft Sinterklaas een hekel. Zwarte Piet telt niet tevergeefs een gard onder zijn uitrusting. Jawel, maar heel vroeger werd met Nicolaas niemand minder bedoeld dan de duivel zelf, nu nog in Duitsland Niclo genoemd, of op zijn Engels Old Nick of, zoals hij in Vlaanderen heet, Niklaai. Ook Zwarte. Piet of Pieterman, ook wel Pietje Pek, is een ou.de' bena ming voor de Satan. Gevolgd door wil de geesten werd, zo vertelt het oude verhaal, een luidruchtige ommegang gehouden. Later is het Sinterklaas, die de duivel, genaamd Piet, in ketenen boeide en gelastte de zak met geschen ken en de roede te dragen. Deze omme gang wordt nu nog op verscheidene plaatsen van Friesland nagebootst, zo als bijvoorbeeld op Ameland, waar ge maskerde individuën, gewikkeld in een laken, voor spoken willen doorgaan. Dit sinistere bedrijf wordt aldaar op 4 december door de jeugd uitgeoefend. De vaders doen het op 5 december nog IEDEREEN LOOPT WE O MET bros en beter eens dunnetjes over, verkleden zich op de meest potsierlijke wijze, maskeren zich en doen zo hun best om heuse geesten voor te stellen. ,,'t Paardje kan de weg wel vinden, Stippe stappe, stippe stap. Bij het lezen van deze regels van het aardige liedje, gewijd aan het rijdier van de Patroon, wordt nimmer gedacht aan de oorspronkelijke, heidense bete kenis van dit rijden-op-de-daken, n.l. het draven van de god Wodan over de velden om zo een windstroom te ver oorzaken, waardoor het zaad over de akkers werd verstrooidEen ge woonte dus van de Germanen-opper heer, die in het teken stond van de vruchtbaarheid. Ter verhoging van deze vruchtbaarheid werden door onze voor ouders bloedige offers gebracht. Paar den, koeien en varkens werden geslacht, later brood, hèt korenoffer na de oogst. Vandaar nu nog de woorden: „Eerlijk zullen we alles delen: Suikergoed en marsepein." Trouwens, ook de symbolen van de vruchtbaarheid, appels, noten en zuid vruchten, worden elk jaar in de eerste dagen van december bezongen en daar deze vruchten uit Spanje komen, heffen we dapper aan: „Wie komt er alle jaren Daar heel uit Spanje varen. Het klaar zetten van de schoen bij de haard, al dan niet gevuld met stro of een rauwe wortel, duidt op het in oude tijden klaarmaken van 't offer, al zijn wij deze oeroude betekenis reeds lang vergeten als we inzetten: „Sinterklaas is jarig, 'k zet mijn schoentje klaar." En zo kunnen wij doorgaan. Ach, het is eigenlijk net als met al die andere half kerkelijke half „wereldlijke" fees ten van oorsprong heidensna de komst van het Christendom voorzien van een andere betekenis.in mo derne tijden min of meer „verzake lijkt", meest door de op nering-doen beluste middenstand, waarmee wij nog lang niet willen beweren, dat de zaken man hiermee iets slechts op het oog heeftImmers, hij bevordert toch, dat Sinterklaas elk jaar iets kopen gaat.voor een ander. En zolang de mens nog behept is met deze Sinter klaasgeest, blijft 5 december een dag om in ere te houden. De regering is van plan ter be vordering van de bezitsvorming onder brede lagen der bevolking, op een spaarbedrag van ten hoog ste f 400 per jaar een premie te geven (boven de normale bank- rente) van twintig procent. Wie 400 gulden spaart, krijgt van het rijk dus 80 gulden extra. Deze be lastingvrije premie wordt ver leend aan alle meerderjarigen. Van de gehuwden krijgt slechts één echtgenoot de premie. Het spaarbedrag, waarover een pre mie wordt verstrekt, moet gedu rende vijf jaren uitstaan op een bijzondere rekening of belegd zijn in effecten. Gedacht wordt aan het stellen van een nader te be palen inkomensgrens, want het doel is vooral nieuwe besparingen te kweken van mensen die voor heen niet of weinig konden spa ren. Het plan moet nog nader worden uitgewerkt. Het zal dus nog geruime tijd duren voor het tot uitvoering komt. Het bovenstaande blijkt uit de nota aan de Tweede Kamer, waar in de regering ene overzicht geeft van haar plannen op het gebied van de bezitsvorming. Geschat wordt dat 500.000 a een miljoen Nederlanders aan het gepremiëerde sparen zullen deel nemen en dat dit na vijf jaren de schatkist 20 a 40 miljoen gulden per jaar zal kosten. De gepremi eerde besparingen zullen dan 100 a 200 miljoen gulden per jaar be dragen. Bij de uitwerking van het plan zal worden bezien op welke wijze kan worden voorkomen dat de na een aantal jaren vrijkomende, reeds gepremiëerde besparingen, opnieuw voor premiëring in aan merking kan worden gebracht. Tevens zal worden nagegaan of het technisch mogelijk is dat ook besparingen voor de aankoop of schuldaflossing van een eigen huis voor de premie in aanmerking ko men. De spaarbanken en handelsban ken zullen bij de premie-spaarre geling worden ingeschakeld.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1