Ijsbaan „De Noordpool" wordt vergroot en verbeterd Gemeentelijke Toneelvoorstelling GYMNASTIEKWEDSTRIJDEN Agenda BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN Gouden huwelijk Blijf meester Gevonden en verloren voorwerpen Inlevering lijsten vluchtelingenhulp No. 44. Jaargang 11. ZATERDAG 7 NOVEMBER 1959 Verschijnt elke zaterdag. NIEUWSBLAD e van de Stichting Hollens Nieuwsblad" Adv.-prijs: 1—15 mm. (a contant) 2.—. Iedere te Holten. Telefoon K 5483 - 234 r HOLTENS itsprijs van dit blad bedraagt 1.85 per 'kwartaal j HBK 37. Bovenstaand schetsje geeft een beeld van de uitbreiding, welke de ijsbaan zal ondergaan. Ten noorden van de Dorperdijk ziet men de bestaande baan. Het gearceerde gedeelte geeft het terrein aan waarmede de baan zal wor den vergroot. „EEN MEISJE OM TE STELEN" Op zaterdag 28 november e.k. zal de Toneelgroep „Studio" onder auspiciën van het Gemeentebestuur in de zaal „Irene" een voor stelling komen geven van het blijspel „Een meisje om te stelen". Het vorige jaar en ook dit jaar heeft het gemeentebestuur ten behoeve van de geestelijke en culturele ontwikkeling van de. jeugd z.g. Jeugdtoneelvoorstellingen georganiseerd, welke tegen sterk ge reduceerde prijs toegankelijk waren. Het gemeentebestuur heeft gemeend, dat het niet alleen de jeugd, maar ook de ouderen in de gelegenheid moet stellen goed beroepstoneel te zien. Daarom heeft het in het kader van de cultuurspreiding ten plattelande aan de Toneelgroep „Studio" verzocht, onder financiële garantie van de gemeente, andermaal naar Holten te willen komen, om thans een ieder, die in Holten van toneel houdt, in de gelegen heid te stellen in eigen plaats een toneelvoorstelling van beroeps tonelisten bij te wonen. Dit experiment is geboren uit de bij Raad en Gemeentebestuur levende wens om Holten ook in cultureel opzicht op een hoger plan te brengen. Hierbij is tevens overwogen, dat er naast de prijzenswaardige prestaties van eigen amateur-toneelgezelschappen, toch ook be hoefte bestaat van - de verrichtingen van het beroepstoneel te 0 kunnen genieten, ja zelfs heeft hierbij de gedachte mede voor gezeten, dat juist bij de leden van onze amateur-toneelgezelschappen in het bijzonder belangstelling zou bestaan voor de kunst, welke hun beroepskunstbroeders voor het voetlicht weten te brengen. Ik heb behoefte gehad U bij de aanstaande uitvoering van „Een meisje om te stelen" de motieven mede te delen, die het gemeente bestuur hebben bewogen de voor hem tot nu toe weinig betreden weg der cultuur in te slaan. Ik hoqp, dat het gemeentebestuur met dit initiatief in de roos zal hebben geschoten, hetgeen op 28 november zal kunnen blijken uit de belangstelling bij deze toneeluitvoering. De kaartverkoop zal plaats vinden des avonds aan de zaal en in voorverkoop ten gemeentehuize. Kaarten zijn zonder enige beperking verkrijgbaar tegen 1.25 per plaats, belasting inbegrepen. De Burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. In de vrijdagavond in hotel Vosman on dier voorzitterschap van de heer A. J. Snij ders gehouden buitengewone ledenvergade ring- van de IJsclub „De Noordpool" is met algemene stemmen besloten de ijsbaan te vergroten en te verbeteren. Er zal een be drag van f 6000.mee gemoeid zijn, doch dit bedrag- hoopt men door renteloze aan delen en eventueel door een kleine geldle ning- te kunnen aantrekken, zodat de finan ciering van de noodzakelijke werken geen moeilijkheden zal opleveren. Sedert de oprichting van „De Noordpool", nu bijna dertig jaar geleden, hebben de Hol tenaren schaats gereden op het knusse baantje aan de Dorperdijk. De eerste jaren na de oprichting, toen er nog niet zoveel schaatsliefhebbers waren, ging dat uitste kend, maar de laatste jaren is het aantal in woners, dat 's winters de schaatsen onder bindt, zo groot geworden, dat de baan veel te klein geworden is. Reeds enkele jaren heeft het bestuur naar een oplossing van het ruimteprobleem uitgezien, totdat het deze nu, dank zij de medewerking van de na burige landbouwer, de heer H. Oplaat, ge vonden heeft. De heer Snijders gaf in de tweede verga dering, welke statutair belegd moest wor den, omdat in de eerste vergadering het vereiste quorum niet aanwezig was, een uit voerige uiteenzetting van de plannen van het bestuur. Er zijn de laatste jaren nog al eens klach ten geweest over de ijsbaan. Elders ging de baan dikwijls eerder open dan in Holten. De klachten waren vaak ongegrond, maar niet ontkend kan worden, dat de baan de laatste jaren moeilijk dicht vroor, dat het ijs bros was en dat er vaak spoedig open plekken waren. BODEM ONDEUGDELIJK De Heide Maatschappij heeft een onder zoek ingesteld en geconstateerd, dat de zode ondeugdelijk was, de bodem verzuurd en het rottingsproces aanleiding was, dat on deugdelijk ijs ontstond. Zij stelde voor de zode van de baan te verwijderen, deze te verzanden en het terrein opnieuw in te zaaien. Met de heer Oplaat werden onder handelingen gevoerd om een deel van de aangrenzende weide bij de baan aan te trek ken en deze op een zodanig niveau te bren gen, dat het geheel met een bronbemaling in een minimum van tijd onder water gezet kan worden. De heer Oplaat heeft hierin toegestemd. Hij zal de gehele oppervlakte in de zomer mogen beweiden, terwijl] „De Noordpool" er 's winters haar banen op zal hebben. Het geheel zal nu een oppervlakte krijgen van 140 bij 55 meter, zodat er drie banen aangelegd kunnen worden. Een nieu we pompinstallatie zal het water onder het ijs brengen en in het voorjaar het over tollige water ook weer snel kunnen weg- malen. KOSTEN De kosten van het grondwerk en de~pomp- installatie zijn begroot op f 5300.Voor bijkomende kosten rekent men nog op f700, zodat de totale kosten f 6000.zullen be dragen. Duur verschillende leden werd het bestuur lof toegezwaaid voor de betoonde activiteit en de gedocumenteerde voorstellen. Een der leden had de uitbreiding liever in de lengte gezocht door uitbreiding in de richting van de Larenseweg, maar aangezien zoals ook uit een nadere toelichting van de voorzitter bleek de betrokken landbouwer de daar voor benodigde grond niet beschikbaar wil de stellen, wilde hij gaarne met het plan van het bestuur genoegen nemen. De ver gadering dacht er net zo over, zodat de voorstellen unaniem werden aanvaard en het bestuur werd gemachtigd de nodige stappen te doen om zo mogelijk dit jaar nog de verbetering door de Ned. Heide Mij te doen uitvoeren. Met de heer Oplaat zal omtrent het ge bruik van zijn weide nog een officieel ac- coord worden getroffen, 'terwijl men zo spoedig mogelijk bij de ingezetenen hoopt aan te kloppen voor het plaatsen der rente loze aandelen. Staande de vergadering stel den verschillende leden hiervoor reeds een bedrag in het vooruitzicht. De beoogde uitbreiding opent nieuwe perspectieven voor het houden van wed strijden en vooral ook voor een snellere houdbaarheid van het ijs. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 en 10.30 uur Ds. Israël (Voorb. H. Av.). Collecte v. Kinderzorg te Zwolle. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink (Voorb. H. Av.). Collecte voor Kinderzorg te Zwolle. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Veenhuizen van Goor. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de evangelisatie in de classis Deventer. Op woensdag 11 november a.s. hoopt het echtpaar J. W. Stevens en F. Stevens- Wansink, Beuseberg 112, zijn 50-jarige echtvereniging te herdenken. De heer Ste- WISSELBEKER VOOR VZOD UIT LEMELERVELD Sietse Meinsma behaalde het hoog ste aantal punten Achttien jongens van 12-15 jaar, leden van de gymnastiekverenigingen VZOD te Lemelerveld, WIK te Enter en BATO te Holten, hebben zaterdagmiddag in het moderne gemeentelijke gymnastieklokaal te Holten op brug, fcaard, springkast, mat en aan de ringen een sportieve strijd ge leverd om een fraaie wisselbeker en drie medailles, die beschikbaar waren gesteld voor de drie knapen die op de genoemde vijf onderdelen de beste prestaties lever den. Het zestal uit Lemelerveld kwam met een totaal van 678 punten uit de bus en kwam in het bezit van de fraaie wissel- trophee. BATO werd met 668 punten tweede en de derde plaats was voor WIK met 643 punten. Sietse Meinsma van BATO uit Holten werd met 121 punten eerste in het indivi duele eindklassement, gevolgd door L. Schuttert en J. Ophoff, beiden uit Leme lerveld, resp. met 117)4 en 117 pt. De le raar van de drie verenigingen, de heer W. Knapen te Nijverdal, deelde mede, dat t.z.t. ook de meisjes tegen elkaar zullen uitkomen. Voordat de wedstrijd begon, sprak de voorzitter van BATO, de heer J. Bulsink, een kort woord van welkom tot de be stuursleden uit Lemelerveld en Enter en vens is 75 jaar en zijn echtgenote 71 jaar en beiden genieten nog een goede gezond heid. Het zal het gouden paar zeker op deze dag niet aan belangstelling ontbre ken. Aan de vele gelukwensen, die hen zullen bereiken, voegen wij gaarne de onze toe. tot de gymnasten, voor wie een dergelijke krachtmeting van zeer groot belang moet worden geacht, temeer daar deze vereni gingen niet aan wedstrijden van de lan delijke verbonden kunnen deelnemen, aangezien ze hierbij niet aangesloten zijn. Een wedstrijd als deze houdt de fut er in en het ligt in de bedoeling, dat te zij ner tijd ook de meisjes tegen elkaar zul len uitkomen, zo deelde de heer W. Kna pen te Nijverdal, die leider is van deze drie verenigingen, ons mede. Uitslagen: De jury, die bestond uit de heren J. Bulsink (BATO), W. de Bruine (VZOD) en H. ter Weeie (WIK) waardeerde de in dividuele prestaties (brug, paard, ringen, mat en springkast) als volgt: 1 S. Meinsma (BATO) totaal 121 pt. 2 L. Schuttert (VZOD) 117)4 pt. 3 J. Ophoff (VZOD) 117' pt. 4 C. Berends (VZOD) 113)4 Pt. 5 H. Hommes (BATO) 112)4 pt- 6 C. Beukenkamp (VZOD) 112)4 Pt- 7 G. Roesink (WIK) 112 pt. 8 A. ten Hove (WIK) 111 y, pt. 9 E. Voordes (BATO) 111 pt. 10 W. Getkate (WIK) 110 pt. 11 G. Beukenkamp (VZOD) 110 pt. 12 G. Soer (BATO) 108)4 pt. 13 H. Aanstoot (BATO) 108 pt. 14 B. Ardesch (VZOD) 107)4 pt. 15 W. Nijenhuis (WIK) 107 pt. 16 H. Jansen (BATO) 107 pt. 17 R. Wolves (WIK) 104 pt. 18 W. Pluimers (WIK) 98)4 pt. over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtsbletten „FANFARE" NOG EENS IN AMICITIA. De film „Fanfare't van onze vroegere plaatsgenoot Bert Haanstra hij is in Es- pelo geboren, toen zijn vader daar hoofd van de school was trok onlangs zoveel belangstelling, dat velen teleurgesteld moes ten worden. In verband hiermede heeft de bioscoop exploitatie Miedema uit Deventer besloten „Fanfare" dinsdagavond a.s. opnieuw te ver tonen in Amicitia. BIJENKOMST KUNSTCLUB. De Holtense Kunstclub „H.K.C." houdt haar jaarlijkse bijeenkomst onder leiding van dokter J. P. Nagelhout, op woensdag 11 november a.s., in Amicitia. Op het pro gramma -staan een interessante causerie, een film over Rembrandt of Vincent van Gogh en de verloting van vele prachtige prijzen, waaronder schilderijen van de kunst schilders, welke in het kader van het plan Nagelhout, in ons land en met name in Holten enige tijd geschilderd hebben. Ook niet-leden worden uitgenodigd deze ayond ter kennismaking bij te wonen. De avond begint om 7.45 uur. Zaterdag 7 november, 15 uur: Opening automobielbedrijf, garage „Mercurius" te Deventer (zie adv.). Maandagavond 9 november: theoretische les autorijschool „Kolkman" in voorzaal gebouw „Irene" (zie adv.). Dinsdag 10 november, 8 uur: Vergadering Hervormde vrouwenvereniging Dijker- hoek in „Bethanië". Dinsdag 10 november, 8 uur: Filmvoor stelling met „Fanfare" in „Amicitia" (zie adv.). Dinsdag 10 november, 7 u. n.m.: Verwer ping bij de Fa. A. M. Nijkamp, Dijker- hoek (zie adv.). Woensdag 11 november, 8 uur: Toneelge zelschap Johan Kaart komt met de klucht in drie bedrijven „Nachtdienst" in het Volkspark te Rijssen (zie adv.). Woensdag 11 november, 7.45 uur: Bijeen komst Holtense Kunstclub „H.K.C." in „Amicitia" (zie adv.). Vrijdag 13 november, 7.45 u.: Jaarverga dering van de afd. Holten van de NC- BvO in gebouw „Rehoboth". Zaterdag 14 november: Toneeluitvoering van OCH met Heijermans' „Op hoop van zegen" in „Amicitia" (zie adv.). Maandag 16 november, 7.30 uur: Zen dingsavond in „Irene" met kleuren film over melaatsenverpleging. Spre ker: Ds. Sijtthoff. Maandag 16 november, 7.45 uur in „Reho both: Jaarvergadering AR kiesvereni ging „Nederland en Oranje". Donderdag 19 november, 7.30 uur: Ouder avond lagere landbouwschool. Spreker: de heer Jan Jans uit Almelo over het onderwerp: „Twentse volkshumor". Donderdag 19 november: Feestavond van de CNV-Besturenbond in „Irene". Vrijdag 20 november en zaterdag 21 no vember, 's avonds om 7.30 uur: Uitvoe ring gymnastiekvereniging „BATO" in „Amicitia". Zaterdag 21 november: Gezellig bal in hotel G. Müller. Zaterdag 21 november, v.m. 11 uur: Aan besteding openbare kleuterschool ten gemeentehuize (zie off. publikatie). Dinsdag 24 november, 7.30 uur: Lezing van de heer H. J. Ankersmit, dijkgraaf Waterschap.„Salland" over de verbete- ringswerken in het waterschap voor de ingelanden in café ,,'t Bonte Paard". Woensdag 25 november, 7 uur: Verwer ping bij Fa. A. M. Nijkamp, Dijker- hoek. Vrijdag 27 november, 's avonds 7.30 uur: Gecombineerde vergadering in café M. Kalfsterman van de OLM, afd. CB- TB en Bedrijfsvereniging. Spreker: Ir. J. Jepma over: „De rundveehouderij". Zaterdag 28 nov., 8 uur: Toneelvoorstelling onder auspiciën van het Gemeentebestuur door het beroepstoneelgezelschap „Studio" in Irene met het blijspel „Een meisje om te stelen". Zaterdag 28 november, 7.30 uur: Uitvoe ring van Holtens Toneel in „Amicitia" met „De gekke dokter". Ondertrouwd: H. J. Blumink, 22 jr. en H. A. Elbersen, 22 jr., beiden te Holten. D. J. Nijland, 22 jr. en H. Roeterdink, 21 jr., beiden te Holten. Overleden: J. Zwiersen, 86 jr., Beuse berg 114, alhier. BEVOLKING: Ingekomen: D. M. E. Schultz van Ham burg (Did.) naar Holterberg 25. J. Smalbrugge van Rijssen naar Deventer- weg 35. Vertrokken: G. Dijkink van Rijssense- weg 10 naar Hellendoom. M. Bolink v. Borkeld 71 naar Hellendoorn. F. van Schaik en gezin van Look 40 naar Alme lo. H. A. Bos van Holterberg 68 naar Epe. H. G. Hovenga van Holterberg 25 naar Deventer.. Gevonden: aktetas met inhoud; paar grolse wanten; dameshandschoen; bos sleutels. Verloren: damessjaaltje; motorbril. Komen aanlopen: jachthond. Weggelopen: 2 schapen; jonge hond. Inlichtingen: dagelijks tussen 9 en 13 en tussen 14 en 22 uur aan het Groepsbureau der Rijkspolitie te Holten. De aandacht van de leden der vrou wen- en meisjesverenigingen wordt er op gevestigd, dat de inlevering van de inza- melingsïijsten voor de vluchtelingenhulp overeenkomstig de bij de uitreiking ge maakte afspraak moet geschieden op maandag 9 november a.s., des namiddags 4 uur, in de raadszaal van het gemeente huis. De inlevering mag ook plaats hebben via de presidente of de secretaresse, die dan voor de gezamenlijke afdracht zal zorgdragen. Het is met het oog op andere inzame lingen wel wenselijk, dat de actie uiter lijk maandag haar beslag krijgt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1