BOSSCHER BESCHUIT Uit het plaatselijk parlement Reisvergoeding bij het volgen van Nijverheidsonderwijs Alarmsirene voor de brandweer KLAPROOSDAG Prachtige bal SPORT Moeder Gevonden en verloren voorwerpen rTBABYDERMKrM Trekking verloting H.G.K. Auto door mist tegen boom BILJARTEN No. 43. Jaargang 11 (Tweede blad) ZATERDAG 31 OKTOBER 1959 HOLTENS NIEUWSBLAD BEUSEBERG- EN HOLTERBROEKBEWONERS BRENGEN JAARLIJKS OFFER VOOR GOED DRINKWATER. - ZAL HOLTEN AARDGAS KRIJ GEN? - ER KOMT MEER PARKEERGELEGENHEID IN HET WESTE LIJK DEEL VAN ONS DORP." De drinkwaterleiding zal worden doorge trokken naar het zuidelijk deel van de buurt schap Beuseberg en naar het Holterbroek, dat is een van de resultaten, welke de vrij dagavond van de vorige week onder voor zitterschap van de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, gehouden spoedeisende voltallige raadsvergadering heeft opgeleverd. De kos ten zullen pl.m. f 117.000.bedragen en de vier en veertig buurtschapbewoners, langs wier percelen de leiding wordt gelegd, zul len zich daarvoor jaarlijks een belangrijk fi nancieel offer moeten getroosten, zolang niet het Rijk een subsidie verleent voor aanslui ting van de super-onrendabele gebieden in ons gewest. Maar zij hebben het er voor over, dat is wel gebleken uit die vasthou dendheid, waarmede zij en met name hun voormannen, deze zaak hebben aangepakt. Dank zij hun offer en de bijdragen der ge meente en van de beide zuivelfabrieken, komt hier weer een belangrijke uitbreiding van de drinkwaterleiding tot stand. In deze vergadering is ook gesproken over aardgas. De raad liet zich door een des kundige voorlichten. VOORGESCHIEDENIS De uitbreiding van het drinkwaterlei dingnet heeft een - overigens vrij korte voorgeschiedenis gehad. Een twintigtal boeren in de Beuseberg, dat tot de super-onrendabele gebieden moet wor den gerekend, wendde zich dit voorjaar tot de Waterleiding Maatschappij „Overijssel" om aan het waterleidingnet te worden aan gesloten. De W.M.O. maakte toen een plan op, maar omdat ook een aantal inwoners van het Holterbroek aansluiting verzocht werd in de onderhandelingsperiode een nieuw plan opgesteld dat 68 percelen om vatte, welke een opbrengst aan watergeld zouden moeten garanderen van twee en een half maal het normale tarief. Tijdens een vergadering in de maand augustus in Amicitia belegd, blekei? slechts 44 personen bereid zich op die voor waarde aan te sluiten. Dit had echter tot gevolg, dat de kosten hoger werden en belanghebbenden 3.15 x het gewone tarief zouden moeten garanderen. Op deze abnor maal hoge jaarlijkse garantie zouden de plannen zijn afgesprongen, indien niet de inmiddels ingestelde commissie Pekkeriet zich tot het dagelijks bestuur der gemeente en tot de beide melkfabrieken had gewend om een bijdrage in het te garanderen wa tergeld. Deze opzet gelukte en voordat des' avonds de raad aan deze plannen zijn fiat gaf, had 's middags in hotel Holterman een door burgemeester en wethouders belegde bespreking met de belanghebbende boeren plaats, waarbij ook de W.M.O. vertegen woordigd was en waaruit bleek, dat op een enkele uitzondering na belangheb benden bereid waren 2 y2 x. het gewone ta rief aan watergeld te garanderen. De W.M.O. verklaarde zich bereid, indien enigs zins mogelijk, half november met de aan leg te beginnen. Er werden in deze ver gadering wederzijds woorden van waarde ring geuit aan het adres van de comnpssie en het gemeentebestuur. Bij de behandeling van dit punt in de raadsvergadering kon de burgemeester me dedelen, dat de gemeente een opbrengst aan watergeld moet garanderen van f7775.cn dat de belanghebbende 44 boeren bereid zijn hiervan f6193.50 voor hun rekening te nemen. De beide zuivelfabrieken „De Vrij heid" en „Omefa" zijn bereid jaarlijks f 15.- per perceel bij te dragen, zodat hij namens burgemeester en wethouders voorstelde, dat de gemeente Holten f1000.per jaar voor haar rekening zal nemen, zolang het rijk geen subsidie geeft in de ontsluiting van de z.g. super-onrendabele gebieden. GEEN PRECEDENTEN Op vragen van enkele leden of dit geen precedenten schept jegens andere ingeze tenen, die ook wensen te worden aangeslo ten, antwoordde de burgemeester, dat niet ieder bereid is 2% x het tarief te garande ren en dat ook uitdrukkelijk gesteld is, dat ieder complex van aansluitingen op zich zelf bekeken zal worden, mede in verband met de financiële mogelijkheden der ge meente. De burgemeester zeide verheugd te zijn, dat deze uitbreiding- toch nog voor elkaar kon komen en bracht hulde aan de commissie voor haar activiteit. Iedere nieuwe aanvrager binnen dit com plex zal aan dezelfde voorwaarden hebben te voldoen, zo Verklaarde de burgemeester, naar aanleiding van door sommige leden uitgesproken vrees, dat er nu misschien mensen zijn, die van het initiatief van an deren zullen willen profiteren en voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. De W.M.O. zal hieraan meewerken. Verschillende leden spraken hun waar- derig uit voor de oplossing van dit pro bleem, waarna de raad zich met het voor stel verenigde. De heer Rietberg bracht, nadat het be sluit gevallen was, het dagelijks bestuur en de raad namens de belanghebbenden dank voor hun medewerking. PARKEERPLAATSEN Bij een wijziging van de begroting voor 1959 werd aan burgemeester en wethouders een crediet verleend voor het maken van een parkeergelegenheid in de Gaardenstraat nabij 't viaduct, terwijl de burgemeester nog mededeelde, dat met de Rijkswaterstaat on derhandelingen worden gevoerd om langs de rijkstraverse door het dorp een paar verkeershavens te mogen aanleggen, aange zien daaraan in het dorp dringend behoefte bestaat. Voor het uitgraven van zand voor de dienst van gemeentewerken werd van de heer B. W. Veldhuis een perceel grond in de Hoilterberg gekocht groolt 1.48.80 h.a. voor de som van f 4000. De raad vond dit wel een zeer hoge prijs voor een dergelijk doel (27 ct. per m2), maar wethouder Wansink wees er op, dat door een particulier reeds een hogere prijs is betaald. Na een korte rondvraag sloot de voorzit ter de openbare vergadering en had een in formele bespreking plaats over de mogelijk heid van een aardgasvoorziening in de ge meente Holten. AARDGAS Door de directeur van de Technische ge meentebedrijven te Meppel, de heer R. Gerssen is hierover een uitvoerig rapport ■uitgebracht aan het dagelijks bestuur der gemeente. De heer Gerssen was deze avond aanwezig om zijn rapport nader toe te lichten en de raadsleden te informeren om trent de verschillende problemen, welke aan deze aardgasvoorziening verbonden zijn. Hij wees er in zijn inleiding op, dat Mep pel het volgend jaar het 100-jarig bestaan van haar gasvoorziening viert. Er is de laat ste jaren in de gasvoorziening een belang rijke verandering ontstaan, o.a. door de ont wikkeling van de vloeibare gassen als pro paan en butaan, maar vooral doordat in N.O. Nederland ten slotte het aardgasgebied is ontstaan met een nimmer te voren ge boden unieke gelegenheid om de gasvoor ziening tot verdere ontplooiing te brengen en vooral ook kleinere plaatsen van gas te voorzien. Hierbij speelt de „grootte" van het bedrijf in wezen geen rol, daar het Gevonden: sjaal; paar herenhandschoe nen; paar kinderwanten; paar houten ra men; kinderdas; dameshandschoen; dek kleed; sleutel; snoer kralen; twee dames sjaaltjes; vulpen; beige jasje. Verloren: maandkaart OAD; rijbewijs; rijwielpompje. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten, tel. 352. Staatsbedrijf slechts één leveringsprijs met dezelfde voorwaarden kent, ongeacht de hoeveelheid die gecontracteerd wordt. Dit draagt de mogelijkheid in zich om tot stich ting van gasdistributiebedrijven over te gaan. De heer Gerssen wees er voorts op, dat nieuwe bedrijven daarbij in de voordelige positie verkeren, dat zij geen ombouwkos ten hebben, geen oude afschrijvingen heb ben te doen, geen wachtgelden hebben uit te keren wegens afvloeiing van personeel enz., ontstaan door de geheel nieuwe aan voer van het gas. Gas is belangrijk voor de particuliere ver bruikers voor koken, verwarming, geijsers, enz., maar ook voor industriële doeleinden, bakkersovens, smederijen, enz. enz. De heer Gerssen heeft een calculatie op gezet, waaruit duidelijk blijkt, dat zonder enige risico belangrijke investeringen kun nen worden gedaan om toch nog tot een aantrekkelijke kostprijs te komen. Deze is concurrerend tegenover het z.g. flessengas. Uit zijn rapport blijkt, dat bij 450 aanslui tingen reeds een rendabele gasvoorziening te verwachten is. Door de raadsleden werden vooral vragen gesteld met betrekking tot de concurrentie voor het electrisch bedrijf. GEEN CONCURRENTIE De heer Gerssen antwoordde, dat hij als directeur van een flink energiebedrijf uit ervaring weet, dat hiervan weinig te duch ten valt. Zij komt hoofdzakelijk neer op mindere afname van nachtstroom en daar is niets op te verdienen. Waar hier een uit stekend geleid electrisch bedrijf aanwezig is, kan men zonder hoge exploitatie- en ad ministratiekosten ook een gasbedrijf exploi teren. Er komt een buizennet door het ge hele dorp en eventueel naar de Holterberg als de plannen door zouden gaan. In een volgende vergadering zal dit punt opnieuw aan de orde komen. De voorzitter bracht de heer Gerssen dank voor zijn duidelijke uiteenzetting. Ouders of verzorgers van leerlingen, welke de lessen aan ambachtsscholen, la gere land- en tuinbouwscholen, land- bouwwinterscholen, landbouwhuishoud- scholen en industrie- en huishoudscholen bezoeken en daarvoor een afstand van meer dan 15 km moeten afleggen, kun nen, indien de financiële omstandigheden van het gezin zulks noodzakelijk maken, voor het cursusjaar 1959-1960 van de pro vincie een bijdrage in de reis- of ver vervoerskosten aanvragen. Deze aanvrage Officiële publikaties WIJZIGING UITBREIDINGSPLAN Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat het besluit van de raad d.d. 25 juni 1959, nr. 1566, tot vaststelling van een herzie ning van het uitbreidingsplan in onderde len voor het dorp Holten, bij beschikking d.d. 20 oktober 1959, 4e afdeling, nr. 41312, van gedeputeerde staten der provincie Overijssel is goedgekeurd. Het besluit heeft betrekking op een wij ziging van de bouwklasse van een gedeel te der gronden gelegen aan de westzijde van de Diessenplasstraat in het complex Gaarden. Holten, 31 oktober 1959. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. ZITTING WOONRUIMTE-COMMISSIE De voorzitter van de Woonruimte-com missie maakt bekend, dat de maandelijk se zitting dier commissie niet zal plaats hebben op dinsdag 3 november a.s., maar op vrijdag 6 november d.a.v. te 7.30 uur n.m. Holten, 30 oktober 1959. De voorzitter voornoemd, J. KROON. gedurende deze maand voor slechts 10.60 (winkelwaarde f 0.98) bij aankoop van 3 rollen Bosscher Beschuit. Profiteer er direct van - de voorraad la beperkt! moet geschieden vóór 1 december a.s. door invulling van een formulier, dat ter gemeente-secretarie verkrijgbaar is en getekend moet worden door het hoofd der inrichting van het onderwijs. Het college van Gedeputeerde Staten overweegt deze regeling in te trekken voorzover zij betrekking heeft op dagop leidingen, ressorterende onder de Lager Nijverheidsonderwijswet. Zij is in dit ver band overbodig geworden wegens de rijksregeling, welke gunstiger is dan de provinciale regeling. Leerlingen van deze scholen doen verstandig, indien zij nog geen formulier voor het aanvragen van een studie- en reiskostentoelage van het rijk, ontvingen, bij de directeur van hun school daarnaar te informeren. Na diverse proefnemingen beschikt de Holtense brandweer thans over een si rene voor brandalarm, welke gemonteerd is op het hoogste punt van de graansilo van de N.V. Gebr. Dikkers in het cen trum van het dorp. Zij zal beproefd wor den op zaterdag 31 oktober a.s., des mid dags om 12 uur en vanaf dat ogenblik ge bruikt worden bij brandalarm tussen 7 uur 's morgens en 10 uur 's avonds. In de nacht zal de alarmering op de tot nu toe gebruikelijke wijze per telefoon geschie den. De sirene, waarmede de brandweerlie den worden opgeroepen om naar de brandweergarage te komen, wordt be diend vanaf het politiebureau. Het zwaartepunt van de alarmering wordt dus verlegd naar telefoonnummer 3 5 2. Voortaan zal iedere zaterdag, 's mid dags om 12 uur, de sirene proefdraaien om de ongestoorde werking te controle ren. Deze test zal bestaan uit een kort la ten loeien zonder een op- en neergaan- Holten I kwam afgelopen zondag niet in het veld. De naaste concurrenten Omhoog I en WW profiteerden hiervan door de volle winst te behalen. De stand in de 2e klasse F is nu: 1 Omhoog I 6 5 1 0 11 2 Holten I 5 5 0 0 10 3 WW I 6 4 119 SWN b—Holten a 03 Holten a behaalde in een slecht gespeelde wedstrijd de eerste overwinning. Vooral de voorhoede was uitermate slecht op dreef en door slecht schieten werden bovendien de fraaiste kansen ongebruikt gelaten. De eind stand was 10 voor de Holtenaren. Holten bDe Zweef b 42 De b-juniores speelden weer een goede wedstrijd. Twee gelijkwaardige elftallen lie ten soms fraai voetbal zien. De grotere schotvaardigheid van de Holtense voor hoede en de sterke defensie was doorslag gevend. Na een 10 voorsprong lukte het de Nijverdals© jongens gelijk te komen, maar de ruststand was 31 voor de rood zwarten. Direct na de rust scoorden de Nij- verdallers weer (32)maar een vierde Hol tense treffer bepaalde de eindstand op 42. Holtfen c—DES e 0—1 Een zwak spelend Holten c wist het tegen DES e niet te klaren. Dit kwam ook al doordat de Holtenaren in een onvolledige opstelling speelden. Vele fraaie kansen van de Holtenaren werden gemist. De enige en beslissende treffer scoorden de Nijverdalse jongens voor de rust. Prognose. Holten I speelt a.s. zondag tegen een harer naaste concurrenten, n.l. WW I uit Hen gevelde. De WWHers degradeerden ver leden seizoen uit de le klasse. De WW-ers verloren één wedstrijd (4—0 tegen Om hoog) en speelden verder gelijk tegen En ter 2 (00). Een moeilijke wedstrijd voor Holten, dat nu nog ongeslagen is. We ge loven, dat als de rood-zwarten doorgaan met hun goed begin, ze zeker kunnen win nen. Moeilijker krijgt het Holten II, dat op be zoek moet bij SDOL I in Luttenberg. We verwachten dan ook een nederlaag. Even min zien wij winstkansen voor Holten III, dat tegen Markelo Vooruit I, ongeslagen leider, moet aantreden. Programma: A.s. zaterdag: Holten bRijssen Vooruit a Holten aEnter Vooruit a A.s. zondag: Holten I—WW I SDOL IHolten II Markelo V. I—Holten III 2.30 uur 3.45 uur 2.30 uur 1.30 uur 2.30 uur Omstreeks 11 november wordt telken jare in ons land de klaprooscollecte ge houden ten bate van het Ned. Oorlogs graven Comité. Het zal dit jaar geschie den door de leden van de Herv. en Geref. jongelingsverenigingen, die na Dankdag op pad zullen gaan. Zij moeten er daarbij wel even rekening mee houden, dat mo menteel de vrouwen- en meisjesvereni- Praatje en kleurenfilm over Nieuw-Zeeland De afdeling Dijkerhoek van de Bond van Plattelandsvrouwen hield maandag avond haar maandelijkse bijeenkomst in de zaal van café ,,'t Bonte Paard" aldaar. Na een welkomstwoord van de voor zitster, mevr. M. Reilink-Kers, werd het bondslied gezongen en een aantal pun ten van huishoudelijke aard besproken. O.a. kwam de deelname aan een knutsel- cursus ter sprake, waaraan nog enkele da mes kunnen deelnemen, waaronder ook niet-leden boven 20 jaar. Vervolgens hield de heer H. Offereins, voormalig directeur van de Coöp. Aan- en Verkoop vereniging te Bathmen en thans te Holten woonachtig, een praatje over zijn verblijf van enkele maanden in Nieuw-Zeeland, waar het echtpaar Offe reins zijn kinderen bezocht. Het gespro kene werd toegelicht met een prachtige kleurenfilm, zodat de dames een duide lijk beeld kregen van dit mooie en verre land, waarheen ook reeds enkele Holte naren emigreerden. Aan het einde van de bijeenkomst dankte de presidente de heer Offereins voor deze mooie avond. gingen bezig zijn met de lijstcollecte voor het Vluchtelingen jaar 1959, welke lijsten op maandag 9 november a.s. ingeleverd moeten worden. Het is onnodig de Holtenaren, die meer dan duizend van hun bevrijders op de Canadese begraafplaats op de Holterberg geborgen weten, nog te zeggen waarvoor de gelden zijn bestemd, die met de Klap rooscollecte worden opgehaald. Het Oorlogsgraven-comité helpt daar mede de nabestaanden de graven van hun dierbaren te bezoeken. Het is dikwijls ontroerend om er ge tuige van te zijn met welk een dankbaar heid zij dan een wijle vertoeven op dat plekje grond in het vreemde land waar een zoon, een echtgenoot of een vader zijn laatste rustplaats ge/o;'den heeft. .Moeten wij niet veel dankbaarder zijn, dat wij door onze bijdrage in staat zijn in vrijheid hun deze troost te schen ken? Laten wij daar dan rekening mee houden. Voor bef tere Baby-huidje Een hond verkrijgbaar Van de zijde van de afdeling Holten van de Bond van Dierenbescherming deelt men ons mede, dat voor liefhebbers, die het dier goed willen verzorgen, een bruine hond gratis verkrijgbaar is bij de heer B. J. Slotman, kennelhouder, Oranje straat 75. de toon van de sirene. Mocht juist op dit moment brandalarm plaats vinden, dan zal opnieuw direkt daarop de sirene in werking worden gesteld met een op- en neergaande toon. Bij brandmelding is het van het groot ste belang, dat men aan degene die de melding in ontvangst neemt, de juiste plaats van de brand zo duidelijk mogelijk opgeeft; dit voorkomt misverstanden. BINDINGSAVOND B.B. De Holtense BB-noodwachters zijn met hun echtgenoten of verloofden uitgeno digd voor de jaarlijkse bindingsavond, welke voor de gemeenten Rijssen en Hol ten op maandag 2 november a.s. gehou den wordt in het Parkgebouw te Rijssen. Het kleinkunst-ensemble „De Bromtol" uit Groningen zal deze avond verzorgen door de opvoering van een drietal humo ristische schetsjes. De Holtenaren worden met bussen ver voerd, welke als volgt vertrekken: Dij kerhoek 7 uur: OAD-plein 7.10 uur en Smidsbelt 7.15 uur. Zij moeten zich voor 1 november opgeven bij een van de heren G. H. Broekhuis, Joh. Arfman, A. Jansen of G. Kers. De trekking van de verloting, die „Hol- tens Gemengd Koor" ter verbetering van de financiële positie heeft gehouden, zal plaats hebben op woensdag 4 november (Dankdag). In het volgend nummer hopen wij de nummers bekend te maken waar op de prijzen zijn gevallen. Een Israëlisch echtpaar, G. B. en C. S., waarvan de man steward is op de grote vaart, kwam woensdagnacht omstreeks 12 uur op de rijksstraatweg te Dijker- hoek, op weg naar Rotterdam, plotseling met de auto in een mistbank terecht, waardoor B.: die de wagen bestuurde, on zeker werd en op de berm terecht kwam. Hij kon een voor hem opdoemende boom van voren nog juist ontwijken, maar kon niet verhinderen, dat de auto met een flinke klap aan de achterzijde de boom raakte. Het ongeval liep nog bijzonder goed af. Mevr. B. verwondde haar rech terhand, die door een lid van de Dijker- hoekse EHBO, mevr. H., verbonden werd. De auto werd flink beschadigd, maar kon toch nog op eigen kracht haar reis ver volgen. BILJARTWEDSTRIJD Bij een ontmoeting op het groene la ken in hotel Holterman tussen een zeven tal van de biljartclub Holterman en de biljartclub Boode uit Bathmen moesten de bezoekers in de thuisclub hun meer dere erkennen. De wedstrijd eindigde n.l. met 555 tegen 472 punten in het voordeel der Holtenaren. Voor de competitie van de biljartbond „Ons Genoegen" te Nijverdal en omstre ken werden in de week van 19 tot 24 ok tober de volgende wedstrijden gespeeld: Eerste klasse: KOT l-'t Groentje 1 26 Spekhorst 1-Kalf sterman 1 44 Oudelaar 1-Vios 1 17 HBC 1-NBC 1 6—2 De Vios-speler E. Gijsbers kwam in de ze klasse tot de beste prestatie door zijn partij van 125 cahamboles in 13 beurten te beëindigen. Dezelfde speler maakte eveneens de hoogste serie, n.l. 35. Tweede klasse: HBC 2-'n Hook 1 44 Vios 2-'t Groentje 2 44 KOT 2-Struik 1 26 De Waag 1-OBK 1 62 De hoogste serie werd in deze klasse gemaakt door J. Kamphuis ('n Hook) en L. Bakker (De Waag). Zij brachten het beiden tot een serie van 16. J. Wennekes (De Waag) speelde de beste partij, 75 caramboles in 16 beurten. Derde klasse: OBK 2-'n Hook 2 2—6 NBC 2-Oudelaar 2 80 Kalfsterman'2-HBC 3 44 De Waag 2-VOP 1 '8—0 J. H. Muller (De Waag) was deze week de beste speler in de derde klasse: 60 car. in 22 beurten. De hoogste serie (19) was voor M. v. d. Weide (NBC). Voor de competitie van de biljartbond „Ons Genoegen" te Nijverdal en omstre ken worden in de week van 2-7 novem ber de volgende wedstrijden gespeeld: Eerste klasse: HBC l-'t Groentje 1 Spekhorst 1-Vios 1 Oudelaar 1-NBC 1 KOT 1-Kalfsterman 1 Tweede klasse: De Waag l-'n Hook 1 Vios 2-Struik 1 KOT 2-OBK 1 HBC 2-'t Groentje 2 Derde klasse: De Waag 2-'n Hook 2 NBC 2-HBC 3 Kalfsterman 2-VOP 1 OBK 2-Oudelaar 2

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1