Zwitserse schilders exposeren hun schilderijen Vluchtelingen] aar 1959 Forumavond agrarische jongeren Spoedeisende Raadsvergadering O.C.H. voert stuk van Heijermans op BURGERLIJKE STAND Gevonden en verloren voorwerpen No. 42. Jaargang 11. ZATERDAG 24 OKTOBER 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.85 per "kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.07 In de raadszaal ten gemeentehuize was deze week weer een schilderijententoon stelling ingericht. Na de Franse, Belgi sche en Monagaskische schilders, welke de laatste jaren de gasten waren van de Hol- tense hotelhouders, zijn het nu een vier tal Zwitserse kunstenaars, die in het kader van het bekende plan Nagelhout in Gieten en Holten hebben vertoefd en nu hier hun in het land vervaardigde werken exposeren. Het is een kleine, maar van goed kun stenaarschap getuigende, collectie olie verfschilderijen, gouaches en tekeningen, welke in het intieme vergaderzaaltje van onze vroede vaderen is ondergebracht. De schilderes Gertrud Steib, die in het Drentse Gieten de gast was van een ho telhouder, is er met een viertal doeken, o.a. voorstellende de schoolstraat in Gie ten, een gezicht op het z.g. Kolkje in Oud- Amsterdam, een Drentse molen en een paar aardappelrooisters met op de achter grond een paar Saksische boerderijen. Frits Huber, de enige kunstenaar, die tijdens deze expositie naar ons land kon komen, heeft de stof voor zijn pictures voornamelijk gezocht in Holten, Deventer en Zwolle. Ook bracht hij een landschap mee bij Schaffhausen. Het is wel in het bijzonder de lichte toets van zijn werk, dat opvalt. Van een geheel andere stijl en karak ter zijn de werken van Wladimir Sagal en Jacques Schedler, welke met Huber in Holten vertoefden, maar o.a. Amsterdam, Zwolle en Deventer als hun werkterrein uitkozen. Wij willen de kunst-kritische beoordeling gaarne aan terzake deskundi gen overlaten, maar belangstellenden in de kunst toch gaarne aanraden een kijkje te komen nemen op deze weer bijzonder aardige tentoonstelling. Dat kan zater dag en zondag nog. Officiële opening. De expositie werd zaterdagmiddag in tegenwoordigheid van tal van genodig den geopend door de burgemeester. Deze toonde zich in aanwezigheid van zijn echtgenote, wethouder Wansink, de ge meentesecretaris, de heer G. J. Langen- barg en diens echtgenote, de meeste ho- helhouders en hun dames en leden van het onderwijzend personeel, weer een uit nemende gastheer, zodat er een prettige en ongedwongen sfeer heerste in de raads zaal. Mr. Enklaar richtte zich in de eer ste plaats tot de Zwitserse gast, de heer Huber, en zeide, dat het gemeentebestuur het bijzonder op prijs stelt, dat hij en zijn landgenoten in het kader van het plan Nagelhout naar Nederland zijn gekomen om hun kunst uit te leven. Hij bracht in dit verband de dokter dank voor zijn ini tiatieven en de hotelhouders, dat zij deze uitwisseling van kunstenaars mogelijk willen maken. De burgemeester had ove rigens weinig toe te voegen aan hetgeen hij bij de opening van de vorige exposities reeds in het daglicht heeft gesteld. Sprekende namens de hotelhouders, wees de heer W. ten Berge er op, dat zij deze expositie anders zien dan de burge meester en het gemeentebestuur. Dit stelt de raadszaal beschikbaar, de hotelhouders ievenmeer direkt mee met de schilder of schilders, die tijdelijk in hun hotel ver blijven. Doordat hen daarvoor prachtige schilderijen in eigendom worden afge staan, kunnen zij hun zaken met goede kunst verrijken en wordt het publiek in staat gesteld kunst van kitsch te onder scheiden. De hotelhouders zijn dan ook bijzonder ingenomen met de schilders, welke van tijd tot tijd in hun hotel ver toeven. Wel wordt de organisatie daarvan voor dokter Nagelhout wellicht te zwaar door het vele werk, dat hij er mee heeft, maar dit werk moet toch doorgaan. Dokter Nagelhout toonde zich zeer dankbaar jegens de hotelhouders, die zijn plannen hielpen verwezenlijken en het gemeentebestuur met name jegens de burgemeester voor de medewerking, wel ke hij daarbij mocht ondervinden. Hij toonde zich ook een weinig teleurgesteld, dat niet meer schilders uit Zwitserland gevolg hebben gegeven aan zijn uitno diging. Hij had er n.l. nog 8 in Gieten en 3 in Holten meer onder kunnen brengen. Het werk wordt hem inderdaad te zwaar en dat is dan ook de reden, dat in het vervolg de Ned. Reisvereniging zijn taak voor wat betreft het arrangeren van de uitwisseling der schilders zal overnemen. De dokter sprak de hoop uit, dat dit met veel animo zal geschieden. Een kijkje in de tentoonstellingszaal. De beide plaatselijke afdelingen van de P.J.G.O., de vereniging „Jong Holten" en de „Plattelandsmeisjes" hielden woensdagavond in hotel Muller aan de Deventerweg voor de 5e achtereenvolgende maal een forum avond, waarvoor ook nu weer een flinke belangstelling bestond. Het forum, bestaande uit de dames Mevr. Hol en Mej. J. Cats en de heren Mr. W. H. Enklaar, G. S E. Vegter, H. Kers en W. Beijers, kreeg, onder voorzitterschap van de heer A. J. Snijders, weer een groot aantal zeer uiteenlopende vragen te beantwoor den, welke niet alleen tot nadenken stem den, maar anderzijds ook vaak aanleiding gaven tot grote vrolijkheid, zodat er een gezellige sfeer heerste in deze bijeenkomst. Ook het leerzame element ontbrak echter niet. Er was voldoende tijd om de stof, die deze vragen inhield, van alle zijden te be lichten, waarbij de voorzitter dan ten slotte een kort resumé gaf van de mening der fo rumleden. De voorzitster van de Plattelandsmeisjes, mej. Willy Slijkhuis, heette de leden en ge nodigden, alsmede de forumleden van harte welkom. Men had gemeend' een soort rou leersysteem in de samenstelling van het fo rum in te voeren, hetgeen mogelijk werd doordat mevr. Nagelhout en Ds. Israël ver hinderd waren aanwezig te zijn. In hun plaats hadden zitting genomen Mevr. Hol en de heer H. Kers. Na een kort inleidend woord van de fo rumvoorzitter, de heer Snijders, stelde deze vervolgens de ingekomen vragen aan de orde. ""De eerste vraag lag op zuiver agrarisch terrein en had betrekking op de verwach ting van het forum over de garantiepoli- tiek van de regering ten aanzien van enkele belangrijke landbouwproducten. De meeste leden verklaarden, dat het in dit verband moeilijk is in de toekomst te zien, maar het losmaken van de garantie prijzen van de kostprijzen riep bij enkelen van hen toch wel bedenkingen op ten aan zien van het toekomstig landbouwbeleid. Uitvoerig werd gesproken over het ver schijnsel van de nozems, wier aanwezigheid in Holten nog niet werd geconstateerd, ter wijl de volgende vraag weer een geheel ander onderwerp behandelde, n.l. de nood zakelijkheid voor een praktiserende boer om de volkshogeschool te bezoeken. De verlenging van de duur der rijvaar digheidsbewijzen, de vermeende afnemende belangstelling van de jongeren voor de coöperatieve gedachte en de hulp aan de door de droogte getroffen landbouwers, vormden voor de pauze onderwerp van be spreking. Na de koffie kwamen de opvoe ding en de onderlinge bijstand in vereni gingsverband aan de orde. De heer Joh. Nikkels, voorzitter van „Jong Holten" bracht tenslotte vragenstellers, be zoekers en forum dank voor hun mede werking. De gemeenteraad komt vrijdag 23 okto ber a.s., des avonds 7.30 uur ten gemeen tehuize in spoedeisend^ vergadering bij een ter behandeling van de volgende agenda: 1 Ingekomen stukken. 2 Voorstel verlenen garantie voor uit breiding waterleidingnet gedeelte Beuseberg en Holterbroek. 3 Begrotingswijziging 4 Voorstel aankoop grond. 5 Rondvraag. Na afloop der vergadering zal een in formele bespreking plaats hebben over aardgasvoorziening in deze gemeente en onderhandelingen met de Nillmij inzake overeenkomst zwembad. Lezing textiel-etikettering en wasmiddelen Dinsdagavond vergaderde de afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen in Ho tel Holterman, onder leiding van haar presidente mevrouw J. W. Nagelhout- Klijsing. Mejuffr. S. G. M. Rottink uit Delden sprak over teXtiel^tikettering en wasmiddelen. Door de grote verscheiden heid van moderne stoffen is het van be lang te weten hoe die stoffen behandeld moeten worden. Door etiketjes met ver schillende figuren en kleuren in te naaien, weet men dan hoe het goed gewassen of gestreken kan worden. Ook over de moderne wasmiddelen was veel te vertellen, daar de gewone wasp'oe- ders, de synthetische en de bleekmiddelen bevattende, allen weer een andere werking hebben. Na de pauze werd een filmpje „Goede kle ding" vertoond, waar vooral kleren geshowd werden, die voor het platteland geschikt zijn. Hierna werden de huishoudelijke zaken behandeld. Op donderdag 26 november kun nen de dames, die gecollecteerd hebben voor het Kraamcentrum Deventer dit gebouw be zichtigen. Besloten werd, evenals vorig jaar. met de Kerstmisviering ouders of familieleden uit te nodigen. Ook zal men meewerken aan de collecte vluchtelingen jaar 1959. De lijs ten werden zoveel mogelijk uitgereikt. De toneelclub „O.C.H." heeft reeds gerui me tijd in studie het bekende en aangrij pende toneelspel van Herman Heijermans: „Op hoop van zegen", een spel van de zee in vier bedrijven. Het zal op de Overijsselse dankdag voor het gewas, woensdag 4 november a.s„ wor den opgevoerd in Irene en op zaterdag, 14 november d.a.v. in Amicitia. Dat O.C.H. het aandurft om twee keer vlak achter elkaar met dit stuk te komen, bewijst wel, dat men een zeer grote belang stelling verwacht. Deze verwachting lijkt ons wel gewettigd. Al zullen er veel ouderen zijn, die dit stuk, dat Heijermans schreef om de aandacht te vestigen op de droeve en dikwijls gevaarvolle omstandigheden, waaronder de vissers om streeks de eeuwwisseling hun zware beroep uitoefenden, al eens gezien hebben, de jon gere generatie in onze plaats is er zeker nog niet mee geconfronteerd en toch is het uiter mate belangrijk, dat zij van dit boeiend to neelstuk kennis neemt. Het is onze overtui ging. dat O.C.H, haar uiterste best. doet, om het zo gaaf mogelijk voor het voetlicht te brengen. Ook vele ouderen zullen het zeker willen zien en daarvoor bestaat thans de gelegen heid. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. (Bed. H. Doop) Ds. Israël. Collecte plaatselijk jeugdwerk; 19 uur Ds. Nije- boer van Beilen. Jeugddienst. Collecte voor de jeugddiensten. De gewone dia conie-collecte is bestemd voor de medi sche zending. Zaterdag 31 oktober (Gedenkdag der Hervorming): 19.30 uur Interkerkelijke dienst in de Herv. Kerk. Predikator: Ds. J. H. Israël. Liturg: Ds. R. A. Hoog kamp. Collecte voor het Ned. Bijbelge nootschap. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Addink. Twee maandelijkse collecte voor „Bethanië". 19 uur: zie Holten. 31 oktober: zie Holten. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het Evangelisatiewerk in Noord-Brabant en Limburg. Geboren: Geertruida Hennie, dv G. W. A. Groteboer en A. Megelink, Borkeld 57. Fredrikus, zv H. van Schoten en L. W. Rooze, woonwagenkamp alhier. Ondertrouwd: H. G. Jansen, 23 jaar, Holten en G. Bannink, 20 jr., Laren (G.). Gehuwd: G. ter Harmsel, 27 jr., Rijs- sen en M. W. Kalfsterman, 23 jr., Holten. BEVOLKING: Ingekomen: C. E. Steijns van Vriezen- veen naar Kosterspad (salonwagen). J. Nijland van Bathmen naar Espelo 43. Vertrokken: R. L. Brouwer en gezin v. Look 40 naar Almelo. D. Bultman en gezin van Holterberg 73 naar Rozendaal (Geld.). D. Rozendom en gezin van Kolweg 59 naar Almelo. G. E. Koetzier en gezin van Holterberg 18 naar Diepen- heim. A. M. Tromop en gezin v. Raal- terweg 20 naar Nieuw-Zeeland. J. W. V. L. Prommenschenckel en gezin van Look 40 naar Ede (Geld.). Zaterdag 24 oktober, 7.30 uur in „Amici tia": Uitvoering Holtens Gemengd Koor en Kinderkoren (zie adv.). Maandag 26 oktober, 7.30 uur in „Irene": Bijeenkomst van de ouders in het ka der van de Interkerkelijke Gezinsweek. Ds. T. J. Hagen over: „Horen wij Gods stem in Zijn Woord?" Dinsdag 27 oktober: Gelegenheid voor deelname aan de bloedplasma-actie van de afd. Rijssen van het Ned. Rode Kruis (zie bericht). Dinsdag 27 oktober, 8 uur: Vergadering Hervormde vrouwenvereniging Dijker- hoek in „Bethanië". Maandag 2 november: Professor Langini treedt op in de hal van de o.l. Dorps school. Aanvang 7.30 uur. Toegang om 7 uur. Woensdag 4 november (Dankdag): des avonds 8 uur: dansen in café Maats (zie adv.). Woensdag 4 november (Dankdag): Bal in „Amicitia". Woensdag 4 november (Dankdag): To neeluitvoering door OCH in „Irene" met Heijermans' „Op hoop van zegen" (zie adv.). Vrijdag 6 november, 7.45 uur: Jaarverga dering van de afd. Holten van de NC- BvO in gebouw „Rehoboth". Zaterdag 14 november: Toneeluitvoering van OCH met Heijermans' „Op hoop van zegen" in „Amicitia" (zie adv.). Maandag 16 november, 7.45 uur in „Reho both: Jaarvergadering AR kiesvereni ging „Nederland en Oranje". Donderdag 19 november: Feestavond van de CNV-Besturenbond in „Irene". Vrijdag 27 november, 's avonds 7.30 uur: Gecombineerde vergadering in café M. Kalfsterman van de OLM, afd. CB- TB en Bedrijfsvereniging. Spreker: Ir. J. Jepma over: „De rundveehouderij". VRIJSTELLINGEN DIENSTPLICHT Aan de dienstplichtigen van de lichting 1959 G. H. Bosman te Dijkerhoek 102 en J. ten Dam, Espelo 21 is voorgoed vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens per soonlijke onmisbaarheid. Gevonden: schakelarmband; ballpoint. Verloren: herenjasje m. dameshorloge; ballpoint. Het jaar 1959 is internationaal uitgeroepen tot vluchtelingenjaar. Men is er zich met name in brede kring van bewust, dat het vluch telingenprobleem, waaronder de wereld nog steeds zucht, er één is, dat onze samenleving onwaardig is. Overal in de vrije wereld worden nog steeds vele vluchtelingen kampen gevonden, waarin mensen, die voor het communistische regiem hebben moeten vluchten, onder allererbarmelijkste omstandigheden moeten leven. De bevolking van deze kampen is het restant van hen, die oorspron kelijk daarin waren ondergebracht. Het zijn mensen, die hetzij uit medische, hetzij uit ander oogpunt, niet in aanmerking zijn gekomen om te emigreren en zich een plaats in de normale samenleving te verwerven. Deze mensen, waarvoor thans onze belangstelling en hulp wordt gevraagd, zijn na alle teleurstellingen murw geslagen; hun bestaan lijkt ben doelloos en het leven is voor hen inhoudloos. Deze onmogelijke toestanden in de vluchtelingenkampen hebben geleid tot massificatie en nihilisme, omdat het bestaan daar kleurloos en hopeloos is. De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen wil trachten met ons aller hulp voor zoveel mogelijk vluchtelingen weer een normaal leven te scheppen. In Overijssel hebben wij ons sterk willen maken voor het vluchte- lingenkamp Ohmstede in Oldenburg. In dit kamp leven nog 400 mensen, grotendeels Balten en Polen, waarvoor men zich voorstelt in Ohmstede 129 woningen te bouwen en in te richten. jQol„OOTYlt Het vluchtelingen-comité Salland, waarin ook Holten deelneem heeft besloten als gewestelijk comité tezamen de actie ten bate van e vluchtelingen in Ohmstede te voeren. In overleg met het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen mag een deel van de opbrengst der collecte mede besteed, worden aan de Hongaarse vluchtelingen, welke het Sallandse comité naar Deventer liet komen en waarvoor het zich sterk maakte. Wij kunnen en mogen onze ogen niet sluiten voor de ellende en de uitzichtloosheid van velen, die voor het barbaarse regiem op de vlucht gingen, omdat zij te fier waren de dwingelandij nog langer te dulden. Wij, Nederlanders, hebben ons steeds ontfermd over hen, die om der wille van geloof of politiek de wijk moesten nemen. Ons volkslied spreekt al evenzeer van onze ingewortelde afkeer van dictatuur. „de tyrannie verdrijve die ons ons hart doorwondt". Waar het medegevoel met deze om politieke redenen verdrevenen zozeer behoort tot één der wezenskenmerken van ons volk, geloof ik, dat de collecte, die dezer dagen ten behoeve van hen zal worden gehou den, nauwelijks nog een aanbeveling bij U behoeft. De vrouwen- en meisjesverenigingen ter plaatse zullen in de ko mende week van U een offer komen vragen. Ik dacht, dat het wellicht mogelijk zou kunnen zijn te streven naar een collecte-opbrengst van gemiddeld 1,— per gezin (niet per huis). Ik ga er daarbij van uit, dat zij, die wat meer kunnen missen, er ge dachtig aan willen zijn, dat er ook gezinnen zijn, voor wie 1,wat zwaar is. Laten wij samen tonen dankbaar te zijn te mogen wonen in ons goede Nederland, waar wij in vrijheid ons geloof en onze politiek mo gen belijden en dat immer een toevlucht is geweest voor hen, die ver volgd werden. W. H. ENKLAAR, Burgemeester van Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1