Ter Morst Co» viert 125-jarig bestaan BRIEVEN UIT ISRAEL MODINETTE MEISJES BENDIENS 6©ede nachtrust Handelsvereniging besprak St. licelaasaktie Agenda PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND Gevonden en verloren voorwerpen No. 41. Jaargang 11. ZATERDAG 17 OKTOBER 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De js van dit blad bedraagt 1.85 per "kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens 'Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.07 Nieuwe mogelijkheden Meer personeel Export nam V.S. Het jaar 1960 wordt voor directie en personeel van de Koninklijke Jutespin- nerij en -weverij Ter Horst en Co. N.V. te Rijssen een belangrijk jaar, omdat in dat jaar het 125-jarig bestaan zal wor den herdacht. 't Is echter niet enkel dit jubileum waarom 1960 zal worden opgetekend als een voor het bedrijf bijzonder jaar. On voorziene omstandigheden voorbehou den zullen in de loop van 1960 de nieuwe weefgetouwen in werking wor den gesteld, op welke getouwen een bij zonder product met een bijzondere be stemming zal worden geproduceerd. Het grootste deel bestaat uit de zoge naamde vier-meter getouwen en verder enige drie-meter getouwen, die alle de jute-ondergrond moeten maken voor de tapijten, die men in Amerika vervaar digt. De heer G. W. ter Horst heeft dit voorjaar in de Verenigde Staten be sprekingen gevoerd, welke dermate gunstig waren, dat de directie van Ter Horst en Co. meende deze hoogst be langrijke stap, waarmee enorme bedra gen zijn gemoeid, te mogen en moeten doen. De grote mate van waarschijn lijkheid van een goede orderportefeuille voor de breeddoekgetouwen is een zeer belangrijke reden geweest voor het ne men van deze beslissing, want op het gebied van het normale emballage materiaal is de orderpositie de laatste jaren niet al te best geweest. De wetenschap van een zekere werk gelegenheid voor het gehele personeel voor tenminste enige achtereenvolgende jaren is dan wel van doorslaggevende betekenis geweest. pillllllllllllIllllltllllllllllllllIlilIM^ 1 ACCOUNTANTSKANTOOR POUW j| Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 =j verzorgt administraties Zitting in Hotel Holterman g elke maandagmiddag. gj luililllUIIUIIU Oratorium-uitvoering „Soli Deo Gloria" De Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (dir. de heer W. van Er- kelens te Enschede) hoopt zaterdag avond 19 december a.s. haar jaarlijkse oratorium-uitvoering te geven. Sinds Kerstfeest 1950 geeft „Soli" deze oratorium-uitvoering, waarvoor steeds grote belangstelling bestond. Aan deze 2e lustrum-uitvoering zal medewerking worden verleend door Riek Bolink-Landeweerd, sopraan; Bert van 't Hof, tenor (Hilversum) en Hil- brand van Bolhuis, piano (Almelo). De samenzang zal worden begeleid door het muziekkorps van het Leger des Heils te Almelo. Huishoudshow in Cabaretvorm De firma J. G. Maats heeft de Hol- tense huisvrouwen en een aantal „huis mannen" maandagavond in zaal „Ami- citia" een uitstekend verzorgde en amu sante cabaret-huishoudshow gepresen teerd, die door „Elvano" te Roermond werd gebracht onder de titel „Waar het om draait". De zaal was bijna geheel bezet en de dames en heren hebben een gezellige en bovendien leerzame avond gehad. Het doel van deze show was natuurlijk de reclame voor tal van artikelen, doch de manier waarop deze reclame werd ge maakt, was zo aantrekkelijk en vlot, dat men af en toe meende een gezellige cabaretavond bij te wonen inplaats van een show van diverse fabrikanten. Er werden tal van artikelen gede monstreerd en getoond. Een beetje grie zelig was wel de demonstratie met het Herder en Sohn's wondermes. Bepaald wonderen deed één van de heren met de Alho-wonderpan en zeer verbaasd waren de bezoekers over de resultaten die bereikt werden met het gebruik van was en metaalpoets met silliconen, het nieuwste product van de Staatsmijnen. Verder werden nog tal van kleine han dige artikelen gedemonstreerd, die voor iedere huishouding van belang zijn. Aan het- slot van de gezellige en leer zame avond werd een gratis verloting gehouden, waarbij mevr. Klaasses-Ve- neklaas de hoofdprijs, een Alho-wonder pan, won. In onze moderne maatschappij met felle concurrentie, zowel op de binnen- als op de buitenlandse markt, kan men zich alleen handhaven met hard wer ken en het presenteren van kwaliteits producten. Toenemende concurrentie in de Euro- markt en door Aziatische importen van goedkope jutesoorten maken het nodig, dat het bedrijf blijvend moet uitzien naar nieuwe mogelijkheden. De Ameri kaanse klanten zijn tot dusver tevreden over de producten van Ter Horst en Co. en over de goede naleving van het leve ringsschema. Wanneer dit zo blijft, krijgt Ter Horst een goede naam en vooral in Amerika doet een goede repu tatie heel wat. WAARDIGE HERDENKING. Bij de directie van Ter Horst en Co. bestaan plannen om het 125-jarig be staan op waardige wijze te herdenken, waarbij speciaal zal worden gedacht aan de werknemers. Het 100-jarig be- Samengestelde wedstrijd Op een parcours op de Hoge Borkeld zal zaterdagmiddag 17 oktober door de Land. Rijvereniging „Bergruiters" een z.g.n. „samengestelde wedstrijd" wor den gehouden, waaraan zal worden deelgenomen door de landelijke rij ver enigingen van Almelo, Diepenheim, Markelo, Goor/Delden, Hellendoorn, Wierden, Neede en Holten. door Zenuvvrust Mijnhardfs Zenowfrabletten staan is in 1935, toen we midden in de crisisjaren zaten, ongemerkt voorbij ge gaan en men is daarom van mening, dat er in het komende jaar des te meer reden is om feest te vieren. CADEAU VAN PERSONEEL. Het jubileumcomité heeft in haar vergadering van vrijdag 2 oktober be sloten om het personeel voor te stellen de jubilerende Kpninklijke N.V. een cadeau aan te bieden. Waaruit dit ca deau zal bestaan is momenteel nog niet bekend, doch wij hopen t.z.t. hierover nadere mededelingen te doen. Namens de Holtense werknemers hebben in het jubileumcomité zitting de heren J. Kolkman en E. D. Stam. Om aan de steeds stijgende vraag naar onze pro- dukten te kunnen voldoen, vragen wij een aan tal MEISJES, die na een goede vakopleiding tot MODINETTE een NIEUWE naam mee zullen helpen bij de vervaardiging van on ze kwaliteitsprodukten: OXFORD heren- en voor jongenskleding. een OUD Aanmelding: dagelijks aan het (bedrijf. Reiskosten worden vergoed. beroep dat Bezoekt ook onze Filmavond op vrijdag 23 okt. in de zaal van Café Maats te Holten. Aanvang steeds 8 uur 's avonds. Toegang gratis. MODERN blijft leer een vak voor nu en later. Wordt ook Modinette bij C O N F E C T I E A T E L I E R ALMELO De Holtense Handelsvereniging hield maandagavond in het Stationskoffie huis van de heer jM. Kalfsterman een ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer G. Wissink. De vergade ring, welke belegd was om te spreken over de aanstaande Sint Nicolaas-actie, was slechts matig bezocht. Bij de bespreking van de plannen voor het aanstaande Sinterklaasfeest wees de heer Joh. van Geenhuizen op de actie van de Ster-winkeliers in 1958. Hoewel afgesproken was, dat er gedu rende deze actie niet Wat anders op touw gezet zou worden, hebben de Ster winkeliers toch de krentebrood-actie gelanceerd. Spreker vroeg zich af of het nog wel zin heeft onder dergelijke omstandigheden afspraken te maken. De voorzitter antwoordde hierop, dat het optreden zonder voorafgaande over leg moet worden betreurd, maar dat het voor de winkeliers over het alge meen heel goed is geweest, dat er veel publiek in het dorp was. Hij sprak de hoop uit, dat door goede samenwerking eën voor allen gunstig resultaat zal worden verkregen. Na een breedvoerige discussie werd dan ook besloten met de komende St. Nicolaas, behoudens toestemming van de betrokken autoriteiten, een z.g. puzzle-actie te lanceren. Deze is als volgt gedacht: In iedere etalage zullen twee ver schillende foto's worden geplaatst. Voor elke gulden, welke men gedurende de nader vast te stellen periode besteedt, wordt een bon verstrekt. Voor 10 bon nen krijgt men van de winkelier een deelnemerskaart en op deze kaart vult men in waar de op de foto afgebeelde objecten zich bevinden. De actie duurt 9 dagen en om de 3 dagen is er een toe wijzing van prijzen. Er zullen dus 3 maal maal over twee foto's in de etalages geplaatst worden. Verantwoording bejaardentocht. Na deze bespreking werd door de se cretaris-penningmeester, de heer J. M. Metzger, zoals door hem destijds-reeds in het vooruitzicht werd gesteld, reke ning en verantwoording afgelegd van de autotocht voor bejaarden op 6 juli van dit jaar. Uit zijn afrekening bleek, dat deze tocht 830.58 gekost heeft en dat aan inkomsten van de bejaarden zelf, de winkeliers en verschillende fabrikanten en plaatselijke instellingen een bedrag van 765.is ontvangen, zodat door de vereniging een bedrag van 65.58 zal moeten worden bijgepast. Met inbegrip van de bestuurders dei- beschikbaar gestelde auto's hebben 93 personen aan deze tocht deelgenomen. De kascommissie, bestaande uit de heren H. J. Oolbekkink, J. H. Kalfster man en J. Wegstapel, had de rekening in orde bevonden. De heer Metzger bracht in deze ver gadering de winkeliers en instellingen welke de tocht financieel steunden, en de autobezitters, welke hun wagen be schikbaar stelden, dank voor hun bij drage in deze tocht, die zo goed is ge slaagd. Hij dankte ten slotte de kas commissie, die zich de moeite heeft ge troost de bescheiden te controleren. MOOIE OPBRENGST De ten bate van het t.b.c-bestrijdings- fonds „Draagt Elkanders Lasten" (DEL) gehouden collecte heeft f 359,21 opge bracht. (Vorig jaar f366,30). Eerste indrukken uit het beloofde land Onze jonge plaatsgenoot, Bram Pagrach, die voor een studiereis in Israël vertoeft, vervolgt zijn correspondentie uit het joodse land met een tweede brief, welke wij hier onder publiceren. Zijn eerste „luchtpost" publiceerden wij in ons nummer van 3 okto ber j.l. onder de titel „Israël, het beloofde land". Wij zien zijn verdere indrukken met belangstelling tegemoet en zullen hem ons blad geregeld toezenden met de beste wen sen en groeten uit zijn geboorteplaats. Beth-Hashita, 8 oktober 1959. Sjalom, Door een misverstand is in de vorige brief uit Israël een foutje geslopen. Het is niet Sjalam, maar Sjalom. De eerste officiële personen, die je ont moet, als je een land binnenk.omt, zijn de douane-beambten. Nadat ze diverse stem peltjes in de paspoort gedrukt hadden, wer den de koffers geïnspecteerd. Ze zochten en zochten alsof ik atoomgeheimen of vals geld het land wilde binnensmokkelen, maar ont dekten echter alleen een slof sigaretten, die niet staatsgevaarlijk bleken te zijn, zodat ik door kon gaan, en strompelde met de loodzware koffers Haifa in. Als men Israël alleen maar vanuit de Bijbel kent, moet je wel even wennen aan een moderne stad, zoals Haifa. Het is helemaal tegen een berg opgebouwd en er bovenop had ik een prachtig gezicht op de stad, die vredig lag te soezen onder de sterren. De huizen hier zijn allemaal van witte steen gebouwd, wat een prachtig contrast vormt tegen de groene palmbomen. De voornaamste vervoermiddelen zijn in Israël de bus en de taxi. De meeste bussen zijn zo oud, dat ik ze er van verdenk, dat ze al reden voordat de auto zelfs maar was uit gevonden. Eens zat ik in een bus, waarvan de deur openvloog als hij ging rijden en het noodluik openklapte als hij stopte. Toch houd ik van de bussen, want ze zijn zo ge zellig en zo onconventioneel. Je hoeft je niet te verwonderen als je plotseling in de bus een haan hoort kraaien of als iemand naast je z'n fluit voor de dag haalt en een wijsje speelt. De chauffeurs rijden alsof ze sneller willen gaan als de klok zelf. Met volle vaart een bocht langs een steile heu vel nemen, als gold het een vierbaans weg wordt hier als iets vanzelfsprekends be schouwd. Het gaat schijnbaar altijd goed, want hier gebeuren weinig verkeersongeval len, heeft men mij verteld. Treinen lopen hier bijna niet, zodat iedereen de bus of een taxi moet nemen. De taxi's zijn hier anders dan in Holland. Het zijn geweldig grote luxe auto's, waarin men met zeven of acht man plaats kan nemen. De taxi staat meestal in de nabijheid van een bushalte en de chauf feur zegt let wel: de chauffeur waar hij heen gaat. Je gaat zitten en de taxi blijft net zo lang wachten tot hij vol is. Met z'n allen betaal je de rit. Er wordt druk gebruik van gemaakt, want ze zijn niet zo veel duur der dan de bus. Liften wordt hier ook veel gedaan. Zelfs militaire- en politie-auto's ne men je mee. Soms is het wel ontmoedigend, zoals mij gebeurde. Ik stond al IV2 uur op een lift te wachten en er kwam niets. Plot seling verscheen er een vrouwelijke sol daat. Ik weet niet of het kwam doordat het een knap meisje was, maar ze had binnen vijf minuten een lift. Ik heb de bus toen maar genomen. Akko is een stadje niet ver van Haifa. Na poleon bouwde er eens versterkingen, die men nu nog kan zien. Er wonen veel Arabie ren, die in hun winkeltjes allerlei vreemd soortige artikelen aan de man proberen te brengen. Sommigen zitten gewoon op de grond en schreeuwen om 't hardst als je voorbij loopt. Het geestelijk middelpunt is de moskee. Voor westerse ogen is het een vreemde kerk zonder banken. Er ligt alleen een mat op de grond, waarop de Mohamme danen dan knielen met hun gezicht naar het Oosten. Op de muren zijn allerlei voor mij althans onbegrijpelijke tekens geschil derd. Om de moskee is een tuin, waar de meeste exotische bloemen en vruchten groei en, maar het is ten strengste verboden ze te plukken. Dit waren zo de eerste indrukken, die ik van Israël kreeg, die echter later door vele werden aangevuld, maar daarover een vol gende keer. BRAM. AAN DE ADVERTEERDERS IN HOLTENS NIEUWSBLAD Madrid, 13 oktober 1959 Mijne Heren, Als vorige jaren hoop ik ook ditmaal weer tijdig een deel van mijn Zwarte Pieten naar Holland te sturen, teneinde aldaar mijn inkopen te doen. Wanneer u mij wilt helpen, kom dan met uw advertenties veelvuldig in dit blad. De administratie heeft mij beloofd enige exemplaren te sturen. Ik knip uw advertentie persoonlijk uit en dit maakt mij het kopen veel gemakkelijker. Mijn Pieten kunnen dan aan de hand van de opgeplakte annonces veel sneller werken en u kunt uw voorraden bijtijds aanvul len. Het is een systeem, dat ik in vele an dere plaatsen in Nederland reeds invoer de en dat voor beide partijen met succes werd beloond. Rekenende op uw medewerking: Hoogachtend, SINT NICOLAAS. Voor zwervende dieren De collecte die in de week van 512 oktober in deze gemeente werd gehou den door de afd. Holten van de Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren, heeft 141.05 opgebracht. Mede dank zij dit ingezamelde geld kan het bestuur van de plaatselijke afdeling haar mooie werk voortzetten en de zwervend aan getroffen dieren een onderdak verschaf fen en voedsel verstrekken. De collecte werd gehouden door jon gens en meisjes uit de zesde en zevende klas van de O.L. Dorpsschool en enkele Zaterdag 17 oktober, 3 uur n.m.: Officiële opening schilderijententoonstelling van Zwitserse schilders in de raadszaal door de Edelachtbare Heer Burgemeester Mr. W. H. Enklaar (zie adv.). Dinsdag 20 oktober, 7.30 uur in „Irene": Filmavond Interkerkelijke Gezinsweek. Hoofdfilm: „Tot U zal spreken". Voor film: „En de zee was niet meer". Voor ouders èn jeugd. Woensdag 21 oktober, 7.30 uur: Forum avond agrarische jongerenverenigingen in hotel Muller. Donderdag 22 oktober, 7.30 uur in „Re- hoboth": Bijeenkomst van de jeugd in het kader van de Interkerkelijke Ge zinsweek. Ds. J. Vuyst over: „Dringt God's spreken tot ons door?" Donderdag 22 oktober, 10 uur v.m.: Her opening winkelpand annex brood- en banketbakkerij J. G. P. Muller (zie ad vertentie). Donderdag 22 oktober, 7.45 uur: Vergade ring Chr. Plattelandsvrouwen in „Re- hoboth". Demonstratie ploegstoffen. Zaterdag 24 oktober, 7.30 uur in „Amici- tia'"': Uitvoering Holtens Gemengd Koor en Kinderkoren (zie adv.). Maandag 26 oktober, 7.30 uur in „Irene": Bijeenkomst van de ouders in het ka der van de Interkerkelijke Gezinsweek. Ds. T. J. Hagen over: „Horen wij Gods stem in Zijn Woord?" Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u, Ds. Addink. Collecte Herv. Raad voor- Kerk en Gezin. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Rietveld van Markelo. Collecte Herv. Raad voc Kerk en Gezin. Wij vestigen er gaarne de aandacht op, dat Ds. Broeijer te Nijverdal bereikbaar is onder telefoonnummer 05486-286. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor Algemeen Christelijke Doeleinden. Geboren: Berend Jan, zv J. W. Haver slag en B. Brinkman, Espelo 23. Ondertrouwd: G. ter Harmsel, 27 jaar, Rijssen en M. W. Kalfsterman, 23 jaar, Holten. H. J. Robers, 24 jr., Enschede en H. G. Sprökkereef, 24 jr., Holten. E. Aaltink, 24 jr. en G. Overmeen, 23 jr., beiden te Holten. M. A. Bosschers, 22 jr. en F. H. Krikkink, 20 jr., beiden te Holten. Gehuwd: A. G. Jansen Manenschijn, 28 jr. en J. H. Koopman, 23 jr., beiden te Holten. Overleden: J. Vincent, 89 jr., weduw naar van H. Bosman, Beuseberg 22. H. Stevens, 70 jr., echtgenote van A. J. Ke- velam, Larenseweg 13. BEVOLKING: Vertrokken: F. J. Pasop van Borkeld 70 naar Laren (Geld.). W. van Heel en gezin van Look 40 naar Deventer. I. Leembrug van Oranjestraat 38 naar Leeu warden. G. A. M. Alberdingk Thijm en gezin van Dijkerhoek 38 naar Brielle. M. Achterkamp van Kerkstraat 24 naar Arnhem. H. Altheer en gezin v. Look 40 naar Dordrecht. Gevonden: 2 portemonnaies; 2 ball points; doublé schakelarmband; dames broche; boodschappentas. Verloren: beige rechter kinderschoen; jongensjasje; gouden broche; uitlaat van bromfiets. Komen aanlopen: fox-terrier. dames, die voor hun medewerking har telijk dank wordt gezegd. De jongelui werden allemaal getrak teerd en enkelen van hen, die zelfs nog een nieuw lid hadden gemaakt, zullen een mooi insigne ontvangen. Het bestuur dankt bij deze ook gaar ne allen, die een kleiner of groter be drag in de. bus hebben gedeponeerd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1