'STUDIO' VOERDE 'MAJOOR FRANS' OP Internationale Raifteisenbank METEN MET TWEE MATEN? BURGERLIJKE STAND BABYDERM de TJoofcgeschfterten Scholieren en jongeren zagen mooie toneelvoorstelling PREDIKBEURTEN Agenda sa by verzorging No. 39. Jaargang 11. ZATERDAG 3 OKTOBER 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens NieuwsbladV te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.07 Bijna driehonderd leerlingen van de openbare ulo-school, de lagere landbouw school en leden van de verschillende plaatselijke jeugdvereniging hebben dins dagavond in Amicitia naast een aantal gasten van het gemeentebestuur geno ten van de zeer goede vertolking van het toneelstuk „Majoor Frans" naar de to neelbewerking in drie bedrijven van het boek van mevr. A. L. G. Bosboom-Tous- saint, door de toneelgroep „Studio" uit Amsterdam. De uitvoering van dit beroepstoneelge zelschap had plaats in het kader van het programma, dat het gemeentebestuur zich heeft gesteld bij de vorming van het voor enige jaren ingestelde fonds, waaruit ver schillende culturele activiteiten zullen worden gefinancierd. Behalve verschillende leden van de raad en van de commissie voor de vrije tijdsbesteding waren ook de onderwij zers van de ulo-school en lagere school aanwezig. Het stuk is geen letterlijke weergave van de roman, die in vele vertalingen is verschenen. Mevr. Eveline Verkade heeft er een toneelspel uitgetrokken, waardoor het stuk een eigen organisch leven heeft gekregen en waardoor men er ten zeer ste van genieten kan, zonder het boek te hebben gelezen. VRIJHEIDSSTRIJD Het speelt omstreeks 1870 op het land goed „De Werve" ergens in de achter hoek waardoor men op het toneel gecon fronteerd wordt met het zeer oudei-wets, maar overigens stijlvol interieur van een kasteel en daarbij kennis maakt met een oud-generaal, die in gezelschap leeft van een oud-kapitein, een nog in uniform rondlopende gele-rijer als bediende en met zijn kleindochter Francis Mordaunt „Ma joor Frans", om wie het gehele stuk draait. Men heeft in „Majoor Frans" de eerste symptomen willen zien van de vrijheids strijd van de vrouw en die geestelijke strijd wordt op de planken door Dore Smit op meesterlijke wijze vertolkt. De vervallen grootheid wordt door Ton Da lenoord als Generaal von Zwenken, de kasteelheer, en door Anselm van Melis, als zijn zoon Hugo, de gesjeesde student, gepersonificeerd terwijl Jaap Hoogstra, als Kapitein Rolf Smekens, het milita- Jonge Kerk begint weer Men schrijft ons: Het is de bedoeling dat we weer als Jonge Kerkers bij elkaar komen op maan dag 5 okt. om half acht in Irene. Op deze avond zal voor ons spreken Ds. Bunj es van Almelo over het onderwerp: „Ik was in Israël". Ds. Bunjes heeft onlangs een reis ge maakt naar Israël en zal ons op de hem eigen wijze iets van zijn indrukken weer geven, waarbij hij tevens gebruik zal ma ken van kleurendia's. Zo u ziet weer een avond die de moeite waard is. Kom dus in grote getale naar Irene, opdat we met elkaar een mooie en leerzame avond zullen hebben. De dorre vlakten der woestijnen, zal zich verblijden eindeloos. De zandzee zal herschapen schijnen, want bloeien zal zij als een roos. Deze ontwikkeling speelt zich momen teel in Israël af. Van rechts naar links: Dore Smit als „Majoor Frans", Erik Plooyer als jon ker Leopold van Zonshoven en Eduard Palmers als Frits, de huisknecht. reske en het feitelijke clowneske met Eduard Palmers, als Frits de huisknecht, completeert. In deze kwasie militaire sfeer is Francis opgegroeid. Zij heeft zich een vrijheidsideaal aangemeten en is ogenschijnlijk ongenaakbaar voor de mannen. Haar paard „Veldheer" is haar enige kameraad en de mannen in het kasteel heeft zij feitelijk onder haar cojnmando. Maar als haar jonge neef jonker Leopold van Zonshoven in de persoon van Erik Plooyer op het to neel verschijnt, smelt heel langzaam de ongenaakbaarheid weg. Achter de stoere en doortastende Majoor Frans schuilt in wezen 'n beminnelijke en gevoelige vrouw maar dat blijkt eerst in de loop van het brok leven, dat zich in de drie bedrijven afspeelt. Met een felheid en radheid van tong verzet Majoor Frans zich tegen de indringende, maar bijzonder beminnelij ke neef, die zijn zinnen op haar gezet heeft en haar uiteindelijk ook in zijn ar- Men wil volstaan met een eenvoudig kantoor en een woningwetwoning voor de kantoorhouder, inplaals van een pre miewoning. De oppervlakte van het te bezigen bouwterrein zal niet meer dan 400 a 500 vierkante meter mogen bedra gen en het is dus vanzelfsprekend, dat er bij een dergelijke terreinafmeting geen grond meer overblijft voor parkeerruim te. Daar zal de gemeente dus voor moeten zorgen. Een en ander vormde, zoals men in het raadsverslag van 12 augustus j.l. heeft kunnen lezen, voor het gemeentebestuur de aanleiding om bezwaren te maken op die voorwaarden in de Gaarden een nieuw postkantoor te bouwen. Hiermede JUBILEA CHAUFFEURS De Kon. Ned. Toeristenbond ANWB stelt telken jare de gelegenheid open om chauffeurs die 12 y, of 25 jaar bij eenzelfde werkgever werkzaam zijn geweest, te on derscheiden. Werkgevers kunnen daartoe eventuele candidaten opgeven bij de consul van de ANWB, Mr. W. H. Enklaar alhier. De uitreiking van de onderscheidingen geschiedt op 24 oktober e.k. In verband daarmede is spoedige opgave dringend gewenst. men mag sluiten, nadat zij hem eerst lief gehad heeft en daarna verguisd om zijn miljoenen erfenis, die haar geruïneerde vader en broer uit de moeilijkheden kan helpen, maar waardoor zij haar vrijheids ideaal ziet aangetast. In het derde bedrijf ontkomt de eenmaal ontloken liefde van Francis niet aan de charme van haar rij ke neef en zijn allen na veel onzekerheid uit de financiële moeilijkheden gered. PRACHTIG SPEL Allen gaven een bijzonder goede ver tolking van de hen toevertrouwde rollen, maar het temperamentvolle spel van Do re Smit en het buitengewoon charmante en stille spel van Erik Plooyer mogen toch wel extra genoemd worden. De jonge mensen in de zaal reageerden op een prettige wijze op dit goede spel, waaruit kan worden afgeleid, dat zij de strekking er van wel begrepen heb ben. Zij beloonden de spelers na elk be drijf met een spontaan applaus, dat aan het slot bijna tot een ovatie aangroeide. BLOEMEN Burgemeester Enklaar, die bij de aan vang een woord van welkom en toelich ting sprak en wees op de culturele be hoeften van het platteland, bood na af loop bij het bedanken der spelers mevr. Dore Smit bloemen aan, die ze ook wel verdiend had. Het was een mooie avond, die zeker navolging verdient. De eerste coöperatieve bank werd in 1848 gesticht. Het is precies een jaar geleden, dat pre sident Eisenhower de volgende woorden gebruikte: „De sterke groei van de onder linge spaar- en leenbanken laat me duide lijk zien, dat de begrippen van de weder zijdse hulp en samenwerking, die in deze banken verankerd zijn, van belangrijke economische betekenis zijn geworden". Hij zei dit ter gelegenheid van de 110e internationale Raiffeisendag, die in de Verenigde Staten een herdenkingsdag is geworden voor miljoenen mensen, verenigd in de z.g.n. Credit Unions. En weer is de derde donderdag in okto ber in tal van landen aangewezen om de naam te eren van de man, wiens leven ge wijd was aan het welzijn van anderen. In 1848 kwam F. W. Raiffeisen voor het eerst tot uitvoering van zijn financieel systeem, dat destijds volkomen nieuwe in zichten bracht. Zijn ideaal was namelijk een onbaat zuchtige samenwerking in verenigingsver band om geldelijke steun te kunnen verle nen in de vorm van passend en billijk krediet. Dit betekende tevens, dat de strijd werd aangebonden tegen tal van misstanden op dit gebied. Sedertdien is het voorbeeld van Raiffei- sen over de gehele wereld nagevolgd, zij het ook onder verschillende namen. In ons land wordt de 15e oktober als Raiffeisendag gevierd door een groot aan tal coöperatieve boerenleenbanken en Raiffeisenbanken, aangesloten bij de Coö peratieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht. Gedurende de week van 12 t.m. 17 ok tober zal het sparen met verschillende middelen worden aangemoedigd en op de bewuste donderdag gaat de vlag in top. Een bezoek aan de bank zal dan een extra feestelijk tintje hebben. En daar is alle reden voor! In ruim 60 jaar hebben de 1300 boe renleenbanken en Raiffeisenbanken in ons land zich krachtig ontwikkeld. Verenigd in de beide centrale banken te Utrecht en Eindhoven vormen zij twee hechte groe peringen met een totaal ingelegd tegoed aan spaargelden van pl.m. 314 miljard gulden. Dit spaargeld is afkomstig van alle be volkingsgroepen en getuigt van een toe nemend vertrouwen in deze landelijke organisaties. In het stelsel van Raiffeisen is het spa ren echter geen doel op zichzelf, eerder een middel om te komen tot financiële onafhankelijkheid. g De bank waarborgt op vele manieren de veiligheid der belegde gelden, doch past de gebundelde krachten toe in een veel omvattende kredietverlening. De stimulerende werking van het Raif- feisenkrediet heeft veel bijgedragen tot de opbloei van het bedrijfsleven op het platteland. Dit is mede mogelijk geworden door de talloos velen, die hun belangeloze krach ten hebben gegeven om dit werk overal in den lande te besturen. En ook dit is een reden om deze 111e internationale Raiffeisendag dankbaar te gedenken. ONROEREND GOED GEVEILD In hotel Holterman had woensdagmorgen ten overstaan van notaris B. H. Pluimers te Markelo de eindveiling plaats van de onroe rende goederen van de erven A. J. Willems, alhier. De percelen 1, een onbewoond huis van twee woningen, met schuur, erf en tuin aan de Deventerweg, groot ca. 20 aren, in gezet op f 6500.— 2. bouwland, groot ca. 12 a. en 30 ca., ingezet op f 316.— en 3. bouwland aan de Oude Deventerweg, groot ca. 0.69.27 ha., ingezet op f 1567.werden in massa- geveild door de heer G. J. Boks, makelaar te Holten voor de som van f 16.500.ten be hoeve van zijn principaal de Geld. Over ijsselse Slachtvee-coöperatie (G.O.S.) te Zutphen. Wie de beraadslagingen in de gemeen teraad gevolgd heeft over de bouw van het nieuwe postkantoor dat Holten zal krijgen, zal het opgevallen zijn, dat men van de zijde van de PTT een grote so berheid wil betrachten bij de stichting van dit gebouw, indien althans de bouw vanwege de overheid zal geschieden, het risico lopend, dat een kantoorhouder wordt benoemd, die zelf voor een woning en de nodige kantoorruimte zal moeten zorgen en dus het postkantoor niet aan een vaste plaats gebonden zal zijn. Dat de overheid in dit geval de PTT soberheid betracht bij het stichten van haar dienstgebouwen, zal ieder welden kend mens toejuichen, mits daarbij esthe tica geen geweld wordt aangedaan. Men knippert echter, in het licht van het vorenstaande, toch wel even met de ogen, als men leest, dat in Almelo een mo numentaal postkantoor is aanbesteed, waarbij, zoals uit de details blijkt, de kos ten niet gespaard zijn. Het terrein, waarop het nieuwe postkan toor in Almelo wordt gebouwd, is 8200 vierkante meter groot. Hiervan wordt 1600 vierkante meter door het gebouw in beslag genomen. Een groot voorplein biedt gelegenheid voor parkeren, zonder dat het verkeer er hinder van ondervindt. Het gebouw zal tal van moderne voor zieningen bevatten. De horizontale ban den van het gebouw worden gemetseld van lichtgrijze verglaasde steen. De mas sieven worden opgetrokken van brons kleurige steen. Alle ruimten worden voorzien van dubbele beglazing, hetgeen bij deze arctitectuur warmte-technische voordelen geeft. De kantoorruimte en de lokettenhal worden gescheiden door een in boekvorm geplaatste open balie ter lengte van 31 meter. De balie wordt gedekt met mar mer, welke natuursteen elektrisch zal worden verwarmd; opdat het personeel geen rheumatiek in de armen zal krijgen, mogen we veronderstellen. Wij gunnen Almelo van harte haar nieu we monumentale postkantoor. Wij weten niet wie het laat bouwen, de gemeente Almelo of de PTT. Het is in elk geval ze ker, dat de PTT er haar fiat aan heeft gegeven en in dit licht bezien vragen wij ons dan af: „Zijn de centjes, die de platte landers aan het Staatsbedrijf der PTT be steden, minder in waarde dan die uit de grote stad?" „Is dit geen meten met twee maten?" Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds. Rietveld. Collecte Kerk en Israël. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Israël. Collecte Kerk en Israël. Geref. Kerk. 10 uur (Voorbereiding H. Avondmaal) en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Stichting Steun Kerk bouw (S.S.K.). R.K. Kerkdiensten: (elke zondag): Rijs- sen: 7 uur en 8.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis; Nieuw-Heeten: 7.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Zondag 4 oktober, 2.30 uur n.m.: Jeugd- appèl in de Ned. Herv. Kerk te Markelo. Spr.: Ds. Okke Jager van Almelo (zie adv.). Maandag 5 oktober, 8 uur: Ledenvergade ring afd. Holten Ned. Bond van Plat telandsvrouwen in hotel Holterman. Spreker de heer Wittermans met kleu- ren-dia's. Maandag 5 oktober tot 10 oktober: Collec te Dierenbescherming. Maandag 5 oktober, 7 uur: Voorlichtings avond haarden en kachels in café Maats (zie adv.). Dinsdag 6 oktober, 's middags 3 uur en 's avonds 8 uur: Grote modeshow Firma Wed. A. ter Harmsel in het Parkgebouw te Rijssen (zie adv.). Woensdag 7 oktober, 8 uur: Ledenverga dering afd. Holten Alg. Ned. Bouwbe- drijfsbond in de zaal van de heer J. Maats. Woensdag 7 oktober: Aanvang cursus EH BO (zie adv.). Zaterdag 10 oktober: Balavond van de WSV „De Trekkers" in „Amicitia" (zie adv.). Maandag 12 oktober, 8 uur: Ledenverga dering Holtense Handelsvereniging in café Kalfsterman. Vergadering 6 okto ber uitgesteld. (Zie adv.). Maandag 12 oktober, 's avonds 8.30 uur: Filmavond bestuur buurtvereniging Dijkerhoek in café ,,'t Bonte Paard". Dinsdag 13 oktober, 7.30 uur: Zitting van de Woonruimtecommissie. (Zie officiële publikatie). Woensdag 14 oktober, 7.30 u.: Feestavond „Holbatheo" met uitreiking prijzen van de paardenfokdag in ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. VERLOREN VOORWERPEN Portemonnaie met inhoud; fietspompje; boodschappentas; uitlaat met knaldemper van bromfiets. Komen aanlopen: 2 honden. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der-Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten, tel. 352. Geboren: Hendrikus, zv J. Janssen en M. Wesseldijk, Neerdorp 38. Mannes, zv G. J. Potman en G. Kruithof, Beuse- berg 43. Geert Zwier, zv G. Schutte en Z. Jansen, Holterberg 26b. Gerardina Maria, dv P. A. Brands en H. G. Aaltink. Pastoriestraat 10. Gerrit Jan, zv W. Brinks en H. W. Peters, Holterbroek 53. Gehuwd: J. Nijland, 36 jr., Holten en J. Paalman, 39 jr., Borculo. G. Keizer, 28 jr. en W. Paalman, 23 jr., beiden te Hol ten. A. M. Tromop, 29 jr. en J. Hase- winkel, 24 jr., beiden te Holten. Overleden: B. J. Brinkman, 56 j., echt genoot van A. Brinks, Holterbroek 61. G. Kroese, 20 j., wonende te Hellendoorn. BEVOLKING: Ingekomen: H. Wansink van Deventer naar Look 28. J. Hulsman van Gorssel naar Look 64. H. G. Sprokkereef van Enschede naar Pastoriestraat 52. P. Terpstra van Leeuwarden naar Holter berg 46. G. Kootstra van Leeuwarden naar Holterberg 46. S. Gouwens van Almelo naar Holterberg 32. J. M. De- ten van Apeldoorn naar Dijkerhoek 88. Complete Babvderm-Set met Doktersboek en „a Complete Babyderm-Set met Doktersboek en voor navulling der Set: Poeder-Zalf-Olie-Zeep PLATTELANDSMEISJES VERGADERDE De Holtense Plattelandsmeisjes, afde ling van de PJGO hielden donderdag avond in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman een goed bezochte ledenvergadering onder leiding van hun voorzitster, mej. Willy Slijkhuis. Deze heette in het bijzonder welkom een drietal nieuwe leden en de heer J. A. Ganzeboom van de N.V. Spanjaard te Borne, die deze avond een lezing met lichtbeelden gaf over textielproducten. Uit de mededelingen van de presidente bleek, dat door de O.L.M. te Almelo een vormingscursus zal worden georgani seerd in de komende winterperiode voor de kader-opleiding van agrarische jonge ren. Ook zullen er kaderdagen worden gehouden op de Volkshogeschool Diepen- daal te Markelo van 11-14 december en van 26 jan. 5 febr. 1960. Hiervoor zal nog gelegenheid worden gegeven zich aan te melden. Door het bestuur werd medegedeeld, dat voor het PJGN blad, dat tot voor kort gratis werd toegezonden aan de leden, een kleine bijdrage als abonnementsgeld zal worden gevraagd. Verder werd ge wezen op de opstelwedstrijd uitschreven door het Centraal Bureau. Na de pauze hield de heer Ganzeboom een inleiding, waarin hij de jongelui wees op de dingen waarop zij letten moeten bij de aankoop van textielgocderen. Vroeger werden lakens vervaardigd waarin veel pap zat, dat na enkele keren wassen daar uit verdween, zodat men een prodijjct overhield, dat minder in kwaliteit was, dan ogenschijnlijk leek. Hoe meer ga rens in textiel verwerkt zijn hoe sterker het produkt. Thans wordt bij de vervaar diging van theedoeken en handdoeken de voorkeur gegeven aan frisse en helde re kleuren. In donkere kleuren worden deze langer gebruikt, zodat zij onfris worden en door het wassen eerder slijten. Lichtgekleurde producten stopt men eer der in de was, maar hebben slechts een hele lichte beurt nodig. Spreker wees daarbij op de Cinderella-producten en toonde aan de hand van lichtbeelden het gehele produktieproces van textielgoede- ren. De presidente heeft de heer Ganze boom bedankt voor zijn leerzame lezing en bood hem een doos sigaren aan. Mej. Dineke Struik deed ten slotte nog verslag van haar verblijf op de Volksho geschool Diependaal, waar zij een 14- daagse cursus volgde. Ook haar bracht de presidente dank en sloot de vergadering. HUISSLACHTINGEN 1959/1960 In verband met het steeds geringer wor den van het aantal huisslachtingen is het aantal dagen, dat deze kunnen geschieden in onze gemeente teruggebracht van drie op twee. De woensdag is vervallen, zodat deze slachtingen nog uitsluitend op maandag en dinsdag kunnen plaats hebben. In de aan kondiging van de keuringsdierenarts, hoofd van dienst, in dit nummer, kan men zien hoe de regeling voor de verschillende buurt schappen is. Geadviseerd wordt de aankon diging uit te knippen om haar bij de hand te hebben als men slachten wil.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1