A Geslaagde paardeniokda< te Dijkerhoek Groter aanvoer - beter materiaal Eervolle plaats voor Bergruiters achttal Agenda REDIKBEURTEN Laatste herinnering betaling abonnementsgeld No. 37. Jaargang 11. ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per "kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 1—15 mm. (d contant2.Iedere mm. meer 0.07 Op de dinsdag te Dijkerhoek gehou den fokdag van de warmbloedpaarden- fokvereniging „Holbatheo" vielen meer dan zestig edele viervoeters van het Gronings en Gelders type te bewonde ren. Deze jaarlijkse wapenschouw van de actieve paardenfokkers in de wijde omgeving van Holten en Bathmen werd weer gehouden op ;de terreinen van café ,,'t Bonte Paard" en mocht zich in een goede belangstelling verheugen. Gezegd kan worden, dat ten aanzien van beide typen warmbloedpaarden een goede vooruitgang valt waar te nemen, vooral als men deze ontwikkeling op een wat langere termijn beziet. Het paard heeft zijn betekenis voor de landbouw nog niet .verloren, ook al schrijdt de mechanisatie langzaam voort. Het is opmerkelijk met welk een liefde en geduld de leden van „Holba theo" hun arbeid voortzetten en telken jare in Dijkerhoek bijeenkomen om de resultaten van hun werk met elkaar te vergelijken. Dat het werk dezer vereniging van meer dan locale betekenis kan worden geacht bleek wel uit het feit, dat drie burgemeesters van hun belangstelling blijk gaven, n.l. de burgemeester van Holten, Mr. W. H. Enklaar, Bathmen's burgervader, de heer J. N. Bogtstra, en de burgemeester van Kaalte, de heer A. J. Ganzeboom. Laatstgenoemde, die al tijd een belangrijke bijdrage levert in de opzet van deze fokdag, was ditmaal echter wegens ambtsbezigheden verhin derd om als jurylid op te treden. Het welkom van de voorzitter van „Holbatheo", de heer W. Staring uit Bathmen, gold dan ook in het bijzon der de burgemeesters en de juryleden, de heren G. A. R. Nieuhoff te Vriezen- veen (arbiter), J. Zweverink te Lochem, Z. Holtland te 's Heerenbroek, R. van Ittersum te Wilsum (voor 't Gronings type), G. J. Vlaskamp te Olst en H. Schrijver te Terwolde (voor het Gel ders type). Hij toonde zich verheugd, dat de aan voer nog steeds een stijgende lijn ver toont en drukte zijn mede-leden nog eens op het hart, dat het toiletteren en voorleiden van hun dieren een belang rijke factor vormt op de fokdag en voor de afzet, indien zij eventueel tot ver koop overgaan. Na afloop bracht hij arbiter en keur meesters dank, alsmede de familie Kloosterboer, die het terrein belange loos afstond, radio Bouwhuis, die voor een uitstekende geluidsinstallatie zorg de, en de vele middenstanders en land bouwcorporaties in Holten en Bathmen, die niet minder dan 38 ere-medailles, bekers, kransen en takken schonken. KAMPIOENEN. De jury had voor de beide aange voerde typen een meer gedifferentieerd kampioenschap opengesteld. Bij de een- en tweejarige merries van het Gelders type werd kampioen „Willy" van de Fa. Koldewee-Nieuwenhuis te Schalk haar, die ook het algemeen kampioen schap in deze afdeling van de fokdag veroverde, en reserve-kampioen „Zero- na", eigenaresse Wed. A. Haverslag te Bathmen. Bij de driejarige en oudere merries werd kampioen „Theeroos" van de heer H. J. Haarman te Heeten, die ook het algemeen reserve-kampioenschap be haalde, en reserve-kampioen „Sophie" van de heer T. Ikkink uit Markelo. Bij de „Geldersen" vormden de mer rieveulens een matige klasse met be hoorlijke kopnummers; vertoonden de hengstveulens een behoorlijke groep met goede kopnummers; en vormden de 1-jarige merries een gewone klasse met 2 aardige kopnummers. De 2-jarige merries waren van een goed aanhou dende klasse; de 3-jarige merries, zon der veulen, vormden een beste klasse - hieruit kwam de reserve-kampioen - en de 3-jarige merries met veulen wa ren redelijk goed te noemen, met drie goede kopnummers. De enig aangevoer de stermerrie in deze groep is een goed soortig dier met wat arm gespierde rug. De enig aangevoerde merrie met twee afstammelingen was een vrij matige moeder met goede nakomelingen. De algemene: kampioen „Willy" is een sterke en solied gebouwde merrie met goede gangen, maar moet iets malser worden. Bij de „Groningers" werd in de ru brieken 1- en 2-jarige merries het kam pioenschap behaald door „Zirene" van de heer G. Boode te Espelo (Holten), die ook 't algemeen reserve-kampioenschap behaalde; terwijl reserve-kampioen werd de 1-jarige lichtbruine merrie „Zelphine" van de heer M. Boode te Espelo. Bij de 3-jarige en oudere mer ries was het de stermerrie „Ureda" van de fa. Koldewee-Nieuwenhuis, Schalk haar, die het kampioenschap in deze rubriek en het algemeen kampioen schap van de. „Groningers" behaalde. De stermerrie „Pliada" van de heer J. W. Reilink Mzn. te Dijkerhoek werd de reserves-kampioen van deze oudere merries. De merrieveulens vormden een klas se met aan het hoofd een goed veulen, dat even edeler kon zijn. De hengstveu lens bij de „Groningers" waren bedui dend beter met vooral aan het hoofd twee zeer goede veulens. De 1-jarige merries waren lokaal gezien zeer goed met twee uitlopers, die ook in groter verband zeker ernstig zouden meespre ken. De 2-jarige merries waren goed, vooral no. 33, „Welphine" van de heer T. Boode te Espelo, mag zich laten zien. De 3-jarige merries zonder veulen vormden een kleine rubriek, waaruit geen stermerries konden komen. Daar entegen waren de 3-jarige merries met veulen weer heel goed, zodat zelfs geen 3e premie kon worden gegeven. De stermerries van 3-7 jaar waren buitengewoon in aanvoering, terwijl de op de tweede plaats gestelde merrie van zeer goed gehalte is. De oudere ster merries warén goed zonder meer. Houdt men in het oog, zo verklaarde de arbiter, de heer Nieuwhoff, na af loop nog, dat het hier een ontmoeting betreft in streekverband, dan mag men zich verwonderen, dat het gemiddelde gehalte zo goed was, terwijl ook in bij na alle rubrieken merries aan 't hoofd gingen, die ver boven de middelmaat uitkomen en moeten gerekend worden mede tot de besten, welke de provincie Overijssel kan presenteren. De landelijke kampioenschappen van de Kon. Ned. Federatie van Land. Rij- verenigingen die te Utrecht werden ge houden hebben niet zo als het vorig jaar een kampioenstitel opgeleverd voor het achttal van de Bergruiters maar de 5e plaats die werd behaald mag zeker zeer eervol worden genoemd. De 3e plaats was voor de Land. Rij- vereniging „Deltaruiters" te Kampen die op de Provinciale Kampioenschappen op zaterdag 1 aug. in „Twenhaarsweide" met een gelijk aantal punten uit de bus kwa men. Het Bergruiter achttal dat in de Domstad, de 5e plaats wist te behalen be stond uit de ruiters: E. Aaltink met Still Better'; W. Aal- tink met .Wuzello'; G. Bolink met ,Lyda'; L. B. Bronsvoort met ,Honduroe'; J. Bronsvoort met Dollarprins'; J. Struik met .Hennie'; H. Schoneveld met ,Ivasie'; H. Vruwink met Klein Duimpje'. MUTATIES COMM. VAN ADVIES Rij kslandb ouwh ui shouds chool. Bij besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen van 12 september j.l. is met ingang van 1 september 1959 tot lid en voorzitter van de commissie van advies ten behoeve van de Rij kslandb ouw huis houdschool „Nieuw Rollecate" te De venter benoemd onze burgemeester, Mr. W. H. Enklaar. Gelijktijdig werd eervol ontslag uit deze functie verleend, onder dankbe tuiging voor de bewezen diensten, aan Ir. J. M. L. Otten te Meppel. Opening winterwerk De secretaris van de Jonge Kerk, al hier, schrijft ons: Het is weer zo ver al kun je je het haast nog niet voorstellen. Op het mo ment dat wij dit schrijven is de tempera tuur 29°! terwijl de kalender het al weer ver over de helft van september heeft. Het wordt weer tijd, dat we met frisse moed en liefde aan het werk gaan terug denken aan een prachtig vakantieseizoen al liet Pluvius wel wat te veel ver stek gaan voor de gewassen kunnen we het winterseizoen met vertrouwen te gemoet zien. Ouders en jongens komt zondagmor gen in groten getale naar de speciale kerkdienst van half negen. In deze dienst hoopt Ds. Addink voor te gaan. „Ik hoor de roep van 't leed der we reld bange vragen. Alom wijst God m' in and're mensen broeders aan. Ziet welk een grootse taak: wat wankel is te schra gen, En bouwen s' Heren Kerk, vat aan het werk, vat aan!" Indien u deze roep verstaat, zal het ze ker een goed seizoen worden, zowel voor uzelf als voor de Kerk. BURGERLIJKE STAND Geboren: Gerrit Willem Bernardus, zv G. J. Geessink en G. Schepers, Pastorie straat 48. ACCOUNTANTSKANTOOR POUW g Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 g verzorgt BELASTINGZAKEN Zitting in Hotel Holterman j= I elke maandagmiddag. g 1 i llilUI[!ll]llil[!ll[lllllllllilll!ll!ll!li:illlllllllll!lllll[!llll!lllllllU!ii:illlll]|lill!lll]|III[!lllli Mede dank zij het werk van de ijve rige secretaris, de heer G. J. Boode, was de organisatie weer uitstekend in orde, zodat „Holbatheo" op een geslaagde en zonnige fokdag kan terugzien. UITSLAGEN. Rubriek 1, Merrie veulens (Gron.): la „Alpine", eig. M. Boode, Espelo; 2a „Agatha", eig. B. J. Reilink, Schoolt (Gorssel); 2b „Analies", eig. H. J. Lug- tenberg, Schalkhaar; 3a „Anneliesje", eig. J. W. Reilink Mzn., Dijkerhoek. Rubriek 1, Merrieveulens (Geld.): la „Asiena", eig. Wed. G. H. Stegeman, Dijkerhoek; lb „Apaulien", eig. M. Harmelink, Bathmen; 2a „Zelientje", eig. G. H. Volkerink, Holten; 2b „Alex andria", eig. H. J. Lugtenberg, Schalk haar; 2c „Atonia", eig. fa. Koldewee- Nieuwenhuis, Schalkhaar; 2d „Annie- mosa", eig. H. Deten, Dijkerhoek. Rubriek 2, Hengstveulens (Gron.): la N.N., eig. fa. Koldewee-Nieuwenhuis, Schalkhaar; lb N.N., eig. G. J. Flier- man, Heeten; 2a N.N., eig. D. W. Bril- leman, Bathmen; 3a N.N., eig. G. J. Flierman, Heeten. Idem, (Gelders type)la N.N., eig. M. Harmelink, Bathmen; 2a N.N., eig. G. Denneboom, Colmschate; 2b N.N., eig. A. Roeterdink, Bathmen; 2c N.N., eig. H. Nijland, Schalkhaar; 3a N.N., eig. H. J. Haarman, Heeten. Rubriek 3, Eenjarige merries (Gron.): De jongere garde was op de fokdag van de warmbloedpaardenfokvereniging „Holbatheo" te Dijkerhoek goed vertegen woordigd. Hier ziet men het mooie jonge hengstveulen van de heer M. Harmelink te Bathmen. Afstamming V.Udo, M. Nan cy. V. Ot. v. Wittenstein. la „Zirene", eig. G. Boode, Espelo (re serve kampioen); lb „Zelphina", eig. M. Boode, Espelo; 2a „Zonnebloem", eig. G. A. Niemeijer, Lettele (Diepenveen); 2b „Zedera", eig. A. Roeterdink, Bath men; 2c „Zebalta", eig. G. H. Nijenhuis, Dijkerhoek; 2d „Zelma", eig. H. J. Rei link, Schalkhaar. Idem Gelders type: la „Zerona", eig. Wed. A. Haverslag, Bathmen; lb „Ze- mona", eig. alsvoren; 2a „Zoruda", eig. H. J. Buitenhuis, Colmschate; 3a „Zon nekind", eig. J. W. Vorkink, Bathmen; 3b „Zelma", eig. G. Denneboom. Colm schate. Rubr. 4, tweejarige merries (Gron.): la „Welphine", eig. T. Boode, Espelo; 2a „Wecomora", eig. H. J. Buitenhuis, Colmschate. Idem, Gelders type: la „Willy", eig. fa. Koldewee-Nieuwenhuis, Schalk haar, algemeen kampioen; lb „Willy", eig. G. A. Niemeijer, Lettele; lc „Wa- maika", eig. A. Stegeman, Bathmen; 2a „Wienella", eig. J. van Zanten, Okken- broek. Rubriek 5, driejarige en oudere mer ries (Gelders type): la „Sophie", eig. T. Ikkink, Markelo; lb „Ucora", eig. H. J. Haarman, Heeten; 2a „Vadusa", eig. F. G. Soeters, Lettele; 2b „Uvera", erg. G. H. Volkerink, Holten; 3a „Soroza", eig. F. G. Soeters, Lettele; 3b „Olgetta", eig. A. Hengeveld, Bathmen. Rubriek 6, driejarige en oudere mer ries met veulen (Gelders type): la „U- paulien", eig. M. Harmelink, Bathmen; lb „Pimosa", eig. H. Deten, Dijkerhoek; lc „Ulonia", eig. alsvoren; 2a „Oriena", eig. A. Roeterdink, Bathmen; 2b „Tita- nia", eig. fa. Koldewee-Nieuwenhuis, Schalkhaar; 2c „Serona", eig. A. Hen- geveld, Bathmen; 3a „Nancy", eig. M. Harmelink, Bathmen; 3b „Ulerrie", eig. H. Nijland, Schalkhaar. Stermerries (Gelders type): la „Thee roos", eig. H. J. Haaiman, Heeten, re serve kampioen. Rubriek 7, driejarige en oudere mer ries zonder veulen (Gron.)2a „Ustella" eig. H. Bosman, Dijkerhoek, 3a „Prinses Olga", eig. G. A. Niemeijer, Lettele, 3b „Nellie", eig. dezelfde. Rubriek 8, driejarige en oudere mer ries met veulen (Gron. type)la „Tol- gate", eig. B. J. Reilink, Schoolt (Gorssel); lb „Umana", eig. T. Ikkink, Markelo; lc „Umonica", eig. G. J. Flier man, Heeten; 2a „Urema", eig. J. W. Stegink, Lettele; 2b „Nimosa", eig. Wed. G. H. Stegeman, Dijkerhoek; 2c „Tasti", eig. D. W. Brilleman, Bath men. Rubriek 9, Stermerries 3 tot 7 jaar (Gronings type)la „Ureda", eig. fa. Koldewee-Nieuwenhuis, Schalkhaar; algemeen kampioen; lb „Temonica", eig. G. J. Flierman, Heeten. Stermerries 7 jaar en ouder (Gron.): la „Pliada", eig. J. W. Reilink Mzn., Dijkerhoek; lb „Nemonica", eig. G. J. Flierman, Heeten; lc „Rolphine", eig. M. Boode, Espelo. („Limona" van H. Rietberg te Holten moest verstek laten gaan wegens verpleging na opgelopen verwonding in de kliniek te Utrecht.) Rubriek 10, merries met minstens 2 afstammelingen (Gronings type): la „Rolphine", „Welphine", „Zelphine" en „Alphine", eig. M. Boode, Espelo; JLb „Nemonica", „Temonica", „Umonica" en hengstveulen N.N., eig. G. J. Flierman, Zaterdag 19 september, Hotel G. Müller: Gezellig bal. Muziek: „Kings Melody". Aanvang 8 uur (zie adv.). Maandag 21 t.m. donderdag 24 september: winkel kruidenierswaren Gebr. Dikkers N.V. gesloten (zie adv.). Woensdag 23 sept., n.m. 1.30 uur: Sport dag van de kring Holten van de PJGO in het Sportdal te Holten. Donderdag 24 september, 7.30 uur: Lezing afd. Espelo van de Ned. Bond van Plat telandsvrouwen. Spreker de heer Stik- voort uit Arnhem over het openlucht- muesum, met lichtbeelden (dia's). Donderdag 24 september, 7.45 uur: Ver gadering Chr. Plattelandsvrouwen in gebouw „Rehoboth". Spreker de heer H. Koopman te Dalfsen. Maandag 28 september tot 4 oktober: Her vormde Kerkbouw-actie (een half pro cent van het zuiver jaarinkomen). Maandag 28 september, 2.30 uur en 8 uur: Mode-show Fa. E. Wonnink (zie adv.). Woensdag 30 september, 11 uur: Toeslag veiling onroerend goed erven A. J. Wil- lems in hotel Holterman. Zaterdag 10 oktober: Balavond van de WSV „De Trekkers" in „Amicitia". Vanaf heden gelegenheid tot opgave bij dansclub Müller in hotel Müller. VOOR DE KANKERBESTRIJDING De collecte voor het Koningin Wilhel- mina-kankerfonds heeft in onze gemeen te f 227,50 opgebracht. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur (ope ning winterwerk) en 10.30 uur Ds. Ad dink. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Grootjans van Markelo. Collecte inwendige zending. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. R. A. Hoog kamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het Bouwfonds. R.K. Kerkdiensten: (elke zondag): Rijs sen: 7 uur en 8.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis; Nieuw-Heeten: 7.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Abonné's op Holtens Nieuwsblad BUI TEN DE GEMEENTE HOLTEN wor den beleefd verzocht hun abonnements geld 2e halfjaar a f 2,70 te willen voldoen op girorekening 875587 van de Coöp. Boerenleenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 24 sept. a.s. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent inningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. POLITIEBERICHT Op zaterdag 12 september 1959 had op de Meij boomstraat te Nijvêrdal een ver keersongeluk plaats, tengevolge waarvan een 10-jarig jongetje werd gewond. Bij het verkeersongeval was betrokken een groengekleurde vrachtauto (vermoede lijk dumpauto), waarvan nadere gege vens ontbreken. De politie verzoekt even tuele getuigen zich te vervoegen ten poli- tieburele tot het geven van inlichtingen, o.a. omtrent de identiteit van de bestuur der. Officiële publikaties TOEPASSING ARTIKEL 20 WEDEROPBOUWWET Burgemeester en Wethouders van Hol ten maken bekend, dat zij voornemens zijn, met toepassing van artikel 20 der wederopbouwwet, aan de heer J. W. Ke- velam, Kolweg 54, te Holten vergun ning te verlenen tot het bouwen van een woning met bedrijfsruimte op het per ceel, kadastraal bekend gemeente Hol ten, sectie F nr. 2419, gelegen aan de Kolweg. Bezwaren hiertegen kunnen vóór 27 september a.s. worden ingebracht bij hun college. Holten, 18 september 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Heeten. Idem, Gelders type: la „Nancy", „Willy", „Upaulien", „Apaulien", eig. M. Harmelink, Bathmen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1