Feest iii Kalfstermansweide van Chr. School Uit het plaatselijk parlement lal-J PRACHTIG VERSIERDE OPTOCHT ONDERSHANDSE OPDRACHT AAN FA. KREKEL Abonnementsgeld "Ve Eko u d Si e i cfi H AM Wandelsport Agenda REDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND No. 35. Jaargang 11. ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1-35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.07 Een fleurige stoet trok donderdag middag onder een stralende september- zon door Holtens straten. De kinderen van de School met de Bijbel vierden hun jaarlijks schoolfeest en begonnen dit feest met een mooie optocht, welke begeleid door de muziek van de Holten, se Muziekvereniging „H.M.V." een flin ke rondgang maakte. Er was weer bijzonder veel zorg be steed aan de kinderstoet, waarin aller aardigste ideeën tot uitdrukking kwa men. De jongelui hadden bij het versieren van de verschillende voertuigen een dankbaar gebruik gemaakt van de weel derig bloeiende heide. Er werden door de jury, die bestond uit het onderwijzend personeel, drie ere-prijzen toegekend, n.l. aan de kin deren Reterink voor hun fantastisch mooi versierde bloemenwagen (Steen bok), aan Anneke en Mieke Hartsuiker, die het sprookje van Assepoester ver tolkten, en aan Jan Peter en Joost Ja- link (Ria en Rak de slimme poedels). Bijzondere vermelding verdient ook het tweetal Wim Lubbersen en Appie Withaar (de één in het zwart en de an der in het wit), die op een bord de slag zin meetorsten: Hier geen Little Rock. De heer J. Ch. Sterk maakte van de optocht en de keuring een groot aantal opnamen, die in de a.s. winter op de ouderavond als kleurendia's vertoond zullen worden. 's Middags vierden de kinderen hun schoolfeest in „Kalfstermansweide", waar het zeer prettig toeging en het weer wel bijzonder meewerkte. Prijzen versierde wagens: Ere-prijzen: Kinderen Reterink en kinderen Hartsuiker. Eerste prijzen: Kinderen Pekkeriet (Laat bloemen uw tolk zijn); Tonny en Janneke Koopman (Miss Orange). Tweede prijzen: Kinderen Addink (Landverhuizers); Jan Teeselink. Derde prijzen: Groepje Martha Hos- mar; Magda Louwerse. Vierde prijzen: Kinderen van Doorn; Richard Paalman. Verklede kinderen: Eerste prijzen: Mieke Stukker (Jaco- ba van Beieren); Thea Hoogkamp; Ri- kus Dikkers. Tweede prijs: Erik Tromop; Pita To- kaya. Derde prijs: Frederik Tamaëla (Ta- nih); Henk Ebrecht; Henny Ebrecht; George Tokay a; Johan Witteveen. Vierde prijs: Dittie Brands; Rudyan Hosmar; Mannie Deijk; Henk Letink; Johan Rietberg. Groepen van 2 verklede kinderen: Ere-prijs: Jan Peter Jalink en z'n broertje Joost. Eerste prijs: Sientje en Johan Schup- pert (Tyrolers); Wim Lubbersen en Ap- py Withaar; Aly en Hennie de Vries (muizen); Jannie Meijer en Herma Stukker; Willemien en Annelientje Dik kers (bruidsparen). Tweede prijs: Mientje Stegeman en Dini Koordes; Zusjes Bea en Ria Veld huis; Kinderen Bolink. Derde prijs: Ina Veldhuis en Fennie Oosterkamp; Hennie en Riki Hulsman; Manda Bronsvoort en Egbert Beldman. Vierde prijs: Duo Wim Jansen; Kin deren Beldman; Mini Oolbekkink en Anneke Beldman. Groepen van drie verklede kinderen: Tweede prijs: Joke, Carl en Adrie Is raël. Derde prijs: Oliede Bouwhuis e.a.; Dini Megelink e.a. Vierde prijs: Toosje Landeweerd e.a.; Kinderen Klein Nagelvoort. Groepen van vier of meer verklede kinderen: Eerste prijs: Kinderen Reinink; Kin deren Schuppert. Versierde fietsen: Tweede prijs: Hendrika Baltus; Dini Stam. Derde prijs: Herman Meerman. Vierde prijs: Gerard Rozendom; Ger- rit Stam; Geert Beldman. Vijfde prijs: Geert Dijkstra; Henk Achterkamp. Versierde steps: Eerste prijs: Aaltje Koopman. Derde prijs: Henk Oosterkamp. Vierde prijs: Jan Paalman; Mientje Stam. Bogen: Eerste prijs: Gerrie van Diepen; Han- neke Lubbersen. Tweede prijs: Teunis Scheperman. Derde prijs: Jennie Beldman; Johan na Baltus; Aly Ekkelkamp. Vierde prijs: Antje Lubberdink. Vijfde prijs: Kinderen Hulsman. Mandjes: Eerste prijs: Ria Meijer. Tweede prijs: Hennie Stam; Jo Mark voort; Mini Scheperman. Derde prijs: Riki Bosschers; Alineke Landeweerd. Vierde prijs: Gerrit Jan Bekkernens. Paraplu's: Tweede prijs: Kinderen Scholman; Dini Deijk. SPORTIEVE STRIJD OM DE PRIJZEN. Op de feestweide werden onder lei ding van het onderwijzend personeel, daarbij geassisteerd door de bestuurs leden van de Chr. Oranjevereniging, vei-schillende spelletjes gedaan, waarbij de jongelui in een sportieve en veelal spannende strijd elkaar de mooie prij zen betwistten. Er waren per klas zowel voor de jon gens als de meisjes tien mooie prijzen beschikbaar gesteld, doch ook de kin deren die zich niet bij de eerste tien wisten te plaatsen ontvingen 'n prijsje. Niemand ging met lege handen naar huis en ook een lege maag was er niet bij, want de kinderen werden ruim schoots getrakteerd op een krentebol, snoep, een ijsje en limonade. Voordat met de spelletjes werd be gonnen sprak de voorzitter van de Chr. Oranjevereniging, de heer J. Kroon, een kort woord en hij dankte aan het einde van de-, geslaagde feestviering al len die hun medewerking verleenden, waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot het bestuur van de Chr. Oranjever eniging voor het beschikbaar stellen van de benodigde gelden. „Radio Schoneveld" verzorgde via de geluidsinstallatie de muzikale omlijs ting van dit buitenfeest. De uitslagen van de verschillende kinderspelen luiden als volgt: MEISJES. Klas I (vlaggetjes steken): 1 Hennie Ebrecht, 2 Adrie Israël, 3 Truusje Aan stoot (Markelo), 4 Julia Karssen, 5 Ger rie Tuitert,6 Janneke Koopman, 7 Truusje Aanstoot, 8 Annelientje Dik kers, 9 Anneliedeke Landeweerd, 10 Dini Koordes, 11 Mineke Vruggink. Klas II (letters ophangen): 1 Hannie Kruimelaar, 2 Johanna Baltus, 3 Dine- ke Stam, 4 Renny de Vries, 5 Willy Hosmar, 6 Gerrie Klein Nagelvoort, 7 Betsy Scholman, 8 Jannie Meijer, 9 Zwany Jansen, 10 Rikie Langkamp. Klas III (was ophangen): 1 Manda Bronsvoort, 2 Hedy Houters, 3 Rudyan illllllllllllllllllllllillllllllllllllllllillllllM 1 ACCOUNTANTSKANTOOR POUW 1 j Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 H verzorgt BOEKHOUDINGEN Zitting in Hotel Holterman M elke maandagmiddag. IlillllllllllilllllllllllllllllllllilH Hosmar, 4 Ina Klein Nagelvoort, 5 Sien tje Reinink, 6 Mannie Deijk, 7 Riki Bos schers, 8 Hanneke Lubbersen, 9 Jo Markvoort, 10 Mini Scheperman, 11 Gerrie Aaltink. Klas IV (autopedrace): 1 Hendrika Baltus, 2 Magda Louwerse, 3 Marietje Bolink, 4 Tineke Kruimelaar, 5 Bartha Aanstoot, 6 Ina Veldhuis, 7 Dini Stam, 8 Ellen Timmerman, 9 Thea Hoogkamp, 10 Jannie Paalman. Klas V: 1 Joke Israël, 2 Willy Paal man, 3 Martha Hosmar, 4 Dinie Stam, 5 Gerrie Aanstoot, 6 Janna Podt, 7 Dit tie Brands, 8 Jennie Scholman, 9 Rikie Kolkman. 10 Truusje Letink. Klas VI en VTI (steltlopen en sprin gen): 1 Aaltje de Vries, 2 Dini Mege link, 3 Aly Aaltink, 4 Fenneken Ste vens, 5 Anneke Hartsuiker, 6 Mientje Bronsvoort, 7 Janny Nekkers, 8 Hen nie Reinink, 9 Sientje Schuppert, 10 Mineke Vincent. JONGENS. Klas I (blokjes rapen): 1 Johan Riet man, 2 Bennie Lubberdink, 3 Wim Lub berdink, 4 Bertus Bronsvoort, 5 Jan Teeselink, 6 Gerrit Tuitert, 7 Tummie Houters, 8 Doe Huis, 9 Jan Baltus. Klas II (hoepelen): 1 Gerard Rozen- dom, 2 Jacob van Lindenberg, 3 Albert Jansen, 4 Dickie Rietberg, 5 Mannes Scholman, 6 Piet Withaar, 7 Gerrit El- bersen, 8 Harry Reterink, 9 George To kay a, 10 Willem Dikkers. Klas III: 1 Jan Paalman, 2 Bertus Rietberg, 3 Winnie Müller, 4 Gerrit Jan Bekkernens, 5 Gerrit Sluiter, 6 Gerard Kolkman, 7 Jan Peter Jalink, 8 Henk Klein Teeselink, 9 Henk Stam. Klas IV (tonnetje rollen): 1 Teunis Scheperman, 2 Wim Jansen, 3 Carl Is raël, 4 Wander Drent, 5 Henk v. Doorn, 6 Henk Paalman, 7 Johan Witteveen, 8 Henk Oolbekkink, 9 Hans Hoeve, 10 Johan Rietberg. Klas V: 1 Jan Rietberg, 2 Jan Klein Nagelvoort, 3 Allard Wansink, 4 Ge rard Witteveen, 5 Hennie Paalman, 6 Jan Albert Paalman, 7 Jan Ulfman, 8 Jan Meuleman, 9 Wim Beldman, 10 Pie- ter van Doorn. Klas VI en VII (kikvorsenrace): 1 Jan Albert Landeweerd, 2 Wim Aanstoot, 3 Joop Wansink, 4 Henk Wansink, 5 Al- bert Pekkeriet, 6 Jan Kruimelaar, 7 Wim Maneschijn, -8 Arie Jansen, 9 Freek Tamaëla, 10 Dinant Hulsman. In de woensdagnamiddag om 5 uur ge houden spoedeisende raadsvergadering werd een voorstel van B. en W. om de verharding van het westelijk gedeelte (to taal 900 meter) van de Beumersteeg in de buurtschap Dijkerhoek onderhands op te dragen aan de Fa. J. Krekel en Zn. te Holten, zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Met de verharding, waarmee een be drag gemoeid is van f 35.000,-, zal onmid dellijk worden begonnen en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zal het object begin oktober worden opgeleverd. De aangelanden zullen in de vorm van een aanlegbelasting in de kosten van ver harding moeten bijdragen. In verband met deze onderhandse aan besteding deelde burgemeester Mr. W. H. Enklaar nog mede, dat t.z.t. ook zal wor den getracht onderhands tot overeen stemming te komen met de Fa. Klein Horsman te Holten wat betreft de verbe tering van de Kerkhofsweg. Bij de „rondvraag" informeerde de heer Rietberg naar het verharden van de Lang straat, Braamweg en Gagelweg in de buurtschap Beuseberg. De voorzitter deelde hem mede, dat be houdens goedkeuring van hogerhand de aanbesteding zal plaats hebben op 19 of 26 september a.s. Betreffende de bouw van een zwembad in het „Twenhaarsveld" deelde de voor zitter naar aanleiding van een vraag van de heer Jansen mede, dat half september in Den Haag hierover besprekingen ge voerd zullen worden. De heer Klein Velderman gaf onom wonden zijn misnoegen te kennen over de trage gang van zaken bij de verwezenlij king van het plan Slachthuisbouw. Het is belachelijk, dat alles zo lang moet duren. De heren architecten hebben handen vol werk en ze denken blijkbaar: de gemeen te wacht wel. Spr. drong bij B. en W. aan op spoed, want steeds maar wachten kon wel eens tot gevolg hebben, dat we er naast zouden grijpen en dat zou zeer te betreuren zijn. We kunnen zo niet blijven voortsukkelen. Er zijn toch buiten deze twee nog wel architecten, die een slacht huis kunnen bouwen. De voorzitter deelde de heer Klein Vel derman mede, dat medio juli een ontwerp bouwplan met de directeur van het slacht huis, de heer G. S. E. Vegter, de beide ar chitecten en de keurmeesters werd be sproken en dat naar aanleiding van dit onderhoud een nieuw plan zal worden ge maakt. De voorzitter zegde toe deze kwestie nog eens met de architecten te zullen bespreken, waarbij hij de gevoelens van de raad kenbaar zal maken. Het oude slachthuis zal, zo deelde de voorzitter naar aanleiding van een vraag van de heer Landeweerd mede, geheel worden gesloopt. Met de omvang van het te bouwen ob ject zijn de architecten op de hoogte, zo deelde de voorzitter aan de heer Sprokke- reef mede. Er zal een slachthuis worden gebouwd, dat aan alle eisen voldoet. De heer Soer zou graag zien, dat zo gauw mogelijk werd begonnen met de bouw van een nieuwe openbare kleuter school. De voorzitter deelde de heer Soer me de, dat B. en W. alles in het werk stellen om deze school te bouwen. Het bestek is thans binnen en zal via de inspectrice naar Den Haag worden gezonden. Nadat de heer Jansen nog had gewezen op de gevaarlijke situatie bij het begin van het trottoir in de Oranjestraat ter hoogte van de heer D. Aaftink en de voor zitter op een vraag van de heer Sprokke- reef had medegedeeld, dat het met de nieuwe wegenschaaf steeds beter gaat, volgde sluiting der vergadering. Abonné's op Holtens Nieuwsblad BUI TEN DE GEMEENTE HOLTEN wor den beleefd verzocht hun abonnements geld 2e halfjaar a f2,70 te willen voldoen op girorekening no. 875587 van de Coöp. Boerenleenbank te Holten. Bij het over maken even vermelden: Abonnements geld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 15 sept. a.s. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent in- ningskosten) Vertrouwende op aller welwillende medewerking, ADM. HOLTENS NIEUWSBLAD. van neus, keel of borst, snuift en wrijft U weg met Weer eerste prijs voor De Trekkers De wandelsportvereniging „De Trek kers" wist zaterdag weer een mooi succes te boeken door de eerste prijs te winnen in Almelo met 535/c punt. Het parcours leidde de wandelaars(ters) door de mooie omgeving die Almelo biedt. Om half 3 werd gestart vanaf de Cantine van Eltem voor een afstand van 25 km. Alle Hol tenaren wisten de tocht te volbrengen. Om half acht werden de prijzen uitge reikt door de voorzitter van de N.U.W. de heer C. de Jonge uit Almelo. Uitslag 3 klasse N.U.W. Ie prijs: De Trekkers, Holten met 535/e punt; 2e prijs: KSW Nijverdal met 521/3 punt. 13 Airborne wandeltocht Zaterdag 12 september zal de wandel sportver. „De Trekkers" deelnemen aan de 13e Airborne wandeltocht in Ooster beek, georganiseerd door Politiesportver. „Renkum". In 1958 waren er niet minder dan 18.000 deelnemers. De route loopt langs de onvolprezen Veluwezoom en o.m. langs de voornaamste punten van het strijdtoneel der le Britisch Airborne- Division in september 1944, zoals het Air borne-monument, het Airborne-kerkhof, de landingsterreinen, de Duno, de Brit- steekplaatsen over de Rijn, waar de Brit se helden na him heroiëke strijd terug moesten trekken. De start vindt plaats bij hotel „Harten- stein", vandaar zullen de wandelaars weer starten voor een afstand van 25 km. De WSV „De Trekkers" vertrekken des 's morgens om 8 uur met de OAD-bus naar Oosterbeek, 's avonds om pl.m. 10 uur hoopt men weer in Holten terug te zijn. Indien er gegadigden zijn, om deze reis mee te maken, dan kunnen zij zich opge ven bij G. Voortman, p.a. Larenseweg 27, Holten. Programma De Trekkers hebben voorts nog de vol gende wandeltochten op hun programma staan: 26 sept.: Zwolle; 3 okt. Nijver dal; en 17 okt. Enschede. HERVORMDE KERKBOUW ACTIE 1959 In het kader van de grote Kerkbouw Actie der Hervormde Kerk, die tot doel heeft in enkele maanden het bedrag, dat benodigd is voor de bouw van 165 nieuwe kerken, bijeen te brengen, zal op woens dag 9 september a.s. in „Irene", 's avonds om 8 uur, een gemeenteavond worden gehouden. De heer v. d. Hulst, lid van het Kerkbouwactiecomité, zal in deze verga dering de grote plannen nader ontvouwen voor een ongetwijfeld grote schare van belangstellenden, want deze zaak moet iedere Hervormde ter harte gaan. HM.V.-DRUMBAND NAAR CONCOURS De drumband van de Holtense Muziek vereniging HMV zal op zaterdag 12 sep tember a.s. deelnemen aan een groot drumbandconcours te Haarlo bij Eibergen. Tevens is er die dag een groot nationaal muziekconcours. Zij, die met de drumband mee willen naar Haarlo, kunnen zich opgeven bij de heren L. Meinsma, Kolweg 9 en Jan Wig- gers, Kolweg 14, tel. 356. Bij voldoende belangstelling zal een extra bus rijden. AKTE WISKUNDE BEHAALD. De heer F. Groenewoudt, onderwij zer aan de openbare u.l.o. school al hier, slaagde te Arnhem voor de akte Wiskunde l.o. FOKVEEDAG OP KALFSTERMANSWEIDE. De jaarlijkse fok veedag wordt zater dag a.s. gehouden op Kalfstermanswei de. De keuringen vangen aan om .9.30 uur. In verband met het zonnige weer wordt een grote belangstelling ver wacht voor de roodbonte en zwartbon te veeslagen, welke zullen worden aan gevoerd. Catalogi zijn aan het terrein verkrijgbaar. Maandag 31 augustus tot zaterdag 5 sep tember: Fa. H. J. Bouwhuis, Oranje straat, wegens vakantie gesloten. Maandag 31 augustus tot zaterdag 5 sep tember: huis-aan-huis-collecte ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds door de leerlingen van de lagere scho len en de Uloschool. Lees met aandacht het bericht onder „Miljoenen nodig" in het nummer van vorige week. Zaterdag 5 september: fokveedag, aan vang keuringen 9.30 uur. Zaterdag 5 september, 2.30 uur: Veilig Verkeersrit MAC „De Holterberg" van af clublokaal café Vruggink. Maandag 7 t.m. zaterdag 12 september: Bakkerij G. Kettelarij „De Wippert" wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 7 t.m. woensdag 9 september: Herenkapperszaak Fa. J. F. van Geen huizen Sr. en Zn., Dorpsstraat 60, we gens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 8 september, 4.30 uur: Spreekuur contr, geneeskundige Dr. M. Tromp Vis ser ten huize van de fam. Soer, Laren seweg 3. Woensdag 9 sept.: schoolfeest Dorpsschool. Optocht om half elf; kinderspelen op „Kalfstermansweide" van 1.30 tot 4.30 uur. Woensdag 9 september, 8 uur, in „Irene": Gemeente-avond in kader van Kerk- bouwactie der Ned. Herv. Kerk. Spre ker: de heer v. d. Hulst, lid van Kerk bouwactiecomité. Zaterdag 12 september, 2.30 uur: Verkoop van kleuterschool-meubeltjes in de voormalige school bij de Geref. kerk (zie adv.). Zaterdag 12 september: Drumband HMV naar concours te Haarlo (Eibergen). Vanaf heden gelegenheid tot opgave bij dansclub Müller in hotel Müller. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds. Ad dink (inleiding van Ds. Broeijer) en 10.30 uur Ds. Broeijer. Collecte voor de zondagsscholen. Dijkerhoek. Geen dienst. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten in de derde collecte bestemd voor de hulpbehoevende stu denten. R.K. Kerkdiensten: (elke zondag): Rijs sen: 7 uur en 8.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis; Nieuw-Heeten: 7.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Geboren: Albertha Johanna, dv J. Paal man en J. G. Kooijmans, Borkeld 28a. Ondertrouwd: H. Schutte, 25 jr., Holten en D. H. Rensink, 24 jr., Raalte. Overleden: H. Stukker, 57 jr., ev C. E. van de Ridder, Oranjestraat 20, overleden te Diepenveen. G. H. Wissink, 72 jr., ev M. Paalman, Espelo 78. Gevonden: herenzakdoek; 2 volle Spar- spaarkaarten; herenportemonnaie met in houd; portefeuille met inhoud (pas). Verloren: groene jongensmuts met wa pentjes; wollen herenvest; scooter-coat (khaki-kleurig); zwarte suède dames schoen; bruine jongensschoen; herenpols horloge; een paar voetbalschoenen. Weggelopen: zwart hondje. Komen aanlopen: een boxer. Blijven staan: zwart gelakt damesrij wiel, merk Simplex. GESLAAGD VOOR TOELATINGSEXAMEN Voor het toelatingsexamen der Rijks Middelbare Landbouwschool te Hengelo zijn geslaagd: G. J. Beldman; J. W. Hulsman; G. J. Jansen; B. J. Oolbekkink en H. J. Ste geman. VEILIG VERKEERSRIT „DE HOLTERBERG". De Motor- en Automobielclub „De Holterberg" organiseert zaterdagmiddag haar jaarlijkse Veilig Verkeersrit voor automobilisten, motorrijders en brom fietsbestuurders. Deze rit heeft een lengte van pl.m. 35 km. en de deelne mers zullen zeker, evenals vorige jaren, danig aan de tand gevoeld worden om trent hun kennis van de verkeersregels. Dat is voor alle weggebruikers belang rijk en men kan hier dus lering opdoen, maar bovendien zijn voor de deelne mers, die het er het beste afbrengen, ook nog mooie prijzen beschikbaar. De start heeft plaats vanaf 2.30 uur bij het clublokaal Café Vruggink aan de Stationsstraat.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1