nu Uit het plaatselijk parlement Een stokje Holland Festival op het platteland Agenda M. Vakatitie- p.bo-g.katntna Gevonden en verloren voorwerpen BURGERLIJKE STAND No. 32. Jaargang 11. ZATERDAG 15 AUGUSTUS 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per 'kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.oprijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 POSTKANTOOR GAF WEER VOLOP STOF TOT SPREKEN. IN 1960 IN HOLTEN EEN NATUURBAD. VER HARDING EN VERBINDING LARENSE- WEG—MARKELO SE WEG. De plaats waar het nieuwe postkantoor zal verrijzen is in de woensdagavond onder voorzitterschap van de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, gehouden voltallige vergade ring van de gemeenteraad opnieuw maar overigens niet onverwacht aanleiding ge worden tot een langdurige discussie, die aan deze verder niet zo belangrijke vergadering- bij de rondvraag nog plotseling een grote levendigheid gaf. In zijn vergadering van 25 juni heeft de raad zoals bekend met 65 stemmen besloten aan het Staats bedrijf der P.T.T. een kavel bouwterrein in het complex „De Gaarden" aan te bieden, waarop de gemeente Holten bereid is een postkantoor te bouwen. De rechtstreekse aanleiding tot dit vrij plot seling besluit was toen een vraag van de heer Landeweerd (a.r.), waarbij deze infor meerde naar de stand van zaken met het P.T.T.kantoor. Omstandig is toen gesproken over de mogelijkheden in de dorpskern en over de bouw in de Gaarden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Uit de discussie van woensdagvond viel af te leiden, dat de raadsminderheid zich met een aantal schriftelijke vragen tot B. én W. had gewend en op deze vragen ook een schriftelijk antwoord had gekregen. Dit antwoord was voor de heer Teeselink, die tot de vijf vragenstellers behoorde, aan leiding om te verklaren, dat hij de plaats van het nieuwe postkantoor als afgedaan be schouwde. Aan het besluit van de meerdei1- heid viel naar zijn mening niet meer te tor nen. De heren Klein Velderman (alg. bel.) en Landeweerd (a.r.) waren minder voldaan, zo bleek uit het verloop van de beraadslagingen. Eerstgenoemde wilde nog graag op de brief wisseling terugkomen in een aparte verga dering of eventueel bij de rondvraag. De discussie ontbrandde door een vraag van de kant waarvan zij niet verwacht werd, toen de heer Soer (arb.) veiidaarde dit punt „bouw postkantoor" op de agenda te hebben verwacht. De Voorzitter reageerde daarop met de opmerking, dat deze zaak. toch aan de kant was. Maar de heer Soer had de bouwplannen reeds op tafel verwacht en zover was het nog niet. VERVELENDE SOBERHEID. De Burgemeester verklaarde, dat de direc teur van het postdistrict Zwolle, de heer Jeurgens, B. en W. een brief geschreven heeft, waarin gezegd wordt dat met een kavel van 500 m. kan worden volstaan en dat men geen premiebouw wenst, maar een woningwetwoning. „Wij zijn een beetje boos" aldus de bui'gemesetei', omdat wij de P.T.T. niet anders wensen te behandelen, als wij anderen zouden doen, en deze kavél 1000 m2 gi-oot is. Wij hebben nu voldoende geluisterd naar de soberheid, die de P.T.T. wil betrachten. Het college heeft o.m. terug geschreven, dat de 1000 m2 stedebouwkundig noodzakelijk is en dat er een gebouw van enige zij het bescheiden, allure zal moeten verrijzen. De soberheid is de ï-eden geweest dat men heeft afgezien van de bouw naast het gemeentehuis. De heer Landeweerd (a.r.) betoogde, dat het wel lijkt of de gemeente het knechtje is van de P.T.T. Wij zijn toch niet verplicht om te bouwen, aldus spreker. ZWERVEND POSTKANTOOR. De Raadsvoorzitter wees er op, dat de ge meente aangeboden heeft om te bouwen, om te voorkomen, dat het postkantoor door de gemeente zwex*ft, hetgeen het geval zal zijn, wanneer de nieuw te benoemen kantoor houder kantoorruimte moet beschikbaar stel len. Met de mening van de heer Landeweerd, dat het grootste deel der gemeente van oor deel is, dat het kantoor in de doi'pskern thuis hoort, is de meerderheid van b. en w. het niet eens. De Gaarden acht zij een allès- zins aanvaardbare oplossing, men zit daar met z'n drieën: Gi-onee Kruis, Boerenleen bank en Postkantoor. Een niet zwichten voor de P.T.T., zoals de heer Landeweerd wil, zou betekenen, dat de gemeente er geld op moet toeleggen en het is wel zeer de vraag, aldus de burgemeester, of hiervoor ooit de goed keuring zou worden verkregen. EERST EEN PLAN. De heer Klein Veiderman zette omstandig uiteen, dat het er niet om gaat, dat de min derheid haar zdn wil doordrijven, maar in de notulen van 29 april staat te lezen, dat uitdrukkelijk een plan voor een kantoor is toegezegd. De vraag van de heer Lande weerd had niet de beslissing om toen een beslissing uit te lokken. De Voorzitter verklaarde wel geproefd te hebben, dat de tegenstemmers meenden a.h.w. overdonderd te zijn, maar dat was nu juist helemaal de bedoeling niet. De i'aad is bij herhaling met dit probleem geconfron teerd en toen de heer Landeweerd het de laatste keer aan de orde stelde, heeft hij (de raad) in alle vrijheid kunnen beslissen of er een besluit genomen zou worden. Tegen de behandeling in de vorige vergadering heeft niemand zich verzet. Het ging volkomen de- moci-atisch en het ds beslist niet de bedoeling geweest om de zaak te forceren. Als de heer Rietberg voor z'n eigen sug gestie n.l. uitstel van de beraadslagingen had gestemd, dan was met 65 stemmen aldus besloten, verklaarde vei'volgens wet houder Wansink (vvd). De heer Rietberg (c.h.) vei-dedigde zich met er op te wijzen, dat hij bij sommige le den een weifeling pi-oefde en daarom deze suggestie had gedaan. Voor zichzelf had hij zijn standpunt al bepaald en daarom stemde hij voor het nemen van een beslissing. Naar aanleiding van verschillende opmer kingen ging de raadsvoorzitter ten slotte het verloop van de vorige besprekingen nog eens in het kox't na. Nadat het Aaltinkshuis en de plaats bij Beltman waren afgeval len, bleven nog de woning van Stukker met het Heersboershuis en de Gaai-den over. he afbraak van het Heersboershuis achtte de meerdex-heid van b. en w. planologisch on aanvaardbaar, welke mening ook door de planoloog ir. Rentj es wordt gedeeld. Het zou zijn of men een hoektand mist uit een gaaf gebit, als dit pand werd afgebroken. Trouwens als hier op den duur winkelpan den zullen ven-ijzen is een onderbreking met een woonhuis onjuist. Bovendien kan het nog wel 40 a 50 jaar dui-en voordat de panden van Van der Maat en Dolman zou den kunnen worden afgebroken. Dat maakt het gehele geval onevenredig. Een opmerking van de heer Klein Vel derman, dat de maniei-, waarop het besluit tot stand was gekomen, hem niet was be vallen, maakte de heren Soer (arb.) en zijn partijgenoot Brands boos. Zij achtten het inN sti-ijd met het prestige van de raad om op het eenmaal genomen besluit terug te ko men. Wij moeten er „geen kwajongenswerk van maken", aldus de heer Soer. Over de grond voor de G.O.S. hebben wij na het tweede besluit ook niet weer gesproken, hoewel ons dat slecht aanstond, zei de heer Brands. De verantwoordelijkheid ligt thans bij de voorstemmers, riep de heer Klein Velder man, die verklaarde niet meer over dit punt te willen spreken. „We staan er voor", i-epliceerde de heer Soer, en daaimede ging het debat over het postkantoor als een nachtkaars uit. GRONDVERKOOP EN AANKOOP. Direct na de aanvang van de vergadering werden kleine stukjes grond, die niet als bouwterrein kunnen dienstdoen, vei-kocht aan de heer D. J. Schuppert en Mej. J. Weg- stapel voor fl.per m2. Van de heer J. G. P. Müller werd een perceel grond aangekocht, dat dienen zal als bouwterrein aan de Raalterweg en Oude Diepenveenseweg, groot 7310 m2, voor f 15.000.inclusief schadeloosstellingen en van de heer J. Kevelam een terrein aan de Kolweg groot 1.31.25 ha. voor de som van f22.350.onder dezelfde voorwaarden. H. J. Aaftink en A. H. Beltman staan om niet stukjes gi-ond af voor het trottoir voor hun nieuwe woningen aan de Oranjestraat, terwijl b. en w. gemachtigd werden aan grenzende strookjes grond te kopen aan de Kerkhofsweg, die verbreed en gerioleerd zal worden. Verschillende leden spraken over de wen selijkheid van éénrichtingsverkeer of ver keer in beide richtingen nu de Kex'khofs- weg verbreed wordt, maar de voorzitter meende hierin nu nog geen enkele toezeg ging te kunnen doen. VERBINDINGSWEG. Voor de verbetering en verharding van de Braamweg, Gagelweg en Langstraat vo teerde de raad een bijdrage van f 175.227. Waarschijnlijk wordt 30 subsidie ontvan gen van de D.U.W. ad f95,752.De weg wox-dt 4289 m. lang, 3 m. breed en gedekt met S.K.A.B. De verkeerssituatie bij de Viaduct zal ver beterd worden. De kosten zullen f8050. bedragen, waarvan de gemeente f 1250. zal moeten bijdi-agen. Voor uitbreiding van de leermiddelen dei- openbare u.l.o. school, wegens toename van het aantal leerlingen, verleende de raad een crediet van f 3900.De voorzitter wees op 100 geslaagden en noemde dit een groot succes. AANLEGBELASTING. Bij de bespreking van de vei'harding van de Braamweg c.a. sprak de heer Landeweerd er zijn vi-eugde over uit, dat weer een harde weg zal tot standkomen. De aanlegbelasting zal 30 jaar f 1600.opbrengen. Wordt er wel i-ekening mede gehouden, zo informeerde hij, dat voor bos- en heidegrond minder be lasting wordt betaald, maar dat deze veel meer in waarde kan stijgen als het cultuur land, indien hierop b.v. zomerhuisjes mogen worden gebouwd. De Burgemeester wees er op, dat dit dan planologisch ook voor elkaar moet zijn, tex'- wijl de heer Sprokkereef het onjuist zou vinden als men voor bosgi-ond meer zou moeten betalen. Vei-schillende leden zouden toch gaai'ne willen dat b. en w. hierop hun aandacht ge richt houden en in zo'n geval de verorde ning zouden aanvullen, en dat niet alleen de eigenaren van deze waardeveimeerdering zouden profiteren. Aan de heer H. de Boer werd op zijn ver zoek eervol ontslag vei-leend als onderwijzer aan de o.l. doi-psschool, wegens zijn benoe ming te Lochem. ZWEMBAD. Voordat men tot de rondvraag overging, deelde de burgemeester nog mede, dat b. en w. tegen half augustus een plan voor een zwembad verwachten. De onderhandelingen met de Nillmij zijn nog niet geheel afgeslo ten, maar er liggen thans i-eëds gi-ote moge lijkheden, zodat men hoopt, dat het volgend jaar het bad, dat door de gemeente zal wor den gesticht, in gebruik kan worden geno men. Bij de rondvraag ve:. zocht de heer Sprok kereef b. en w. aandacht te willen besteden aan te zware vrachten op de z.g. groene wegen, o.a. door hout- en stenenvervoer. De heer Teeselink verzocht het gras uit de trottoirs in de Boschkamp te verwijderen en de heer Soer informeerde naar de stand van het nieuwe uitbreidingsplan. Dit laatste zal zeer zeker spoedig in be handeling komen, verklaarde de burge meester. Motorkozakken Zaterdagavond 15 augustus treden on der auspiciën van de Motor- en Automo bielclub „De Holterberg" de Motorkozak ken uit Zenderen op in het Sportdal met een sensationeel wereldstad-programma. Aanvang 19 uur. Terrein open 18.30 uur. Het px-ogramma bevat niet minder dan 19 nummers, o.a. het optreden van 2 kunst rijders, optreden kunstrijders en rijdsters Harry, Thea en Ria Kroeze, bokspringen over een motor in volle vaart, de levende bx-ug, gecombineerd optreden van vijf kunstrijders op drie motoren, voetbalwed- strijd op motoren. „De kruiser Piet Hein", 6 man op 1 motox-, achtervolgipgsrace (rij- der voorwaarts en x-ijder achterwaarts), spong door brandende hoepel enz. enz. Wie van stoutmoedigheid en sensatie, maar ook van goede motorsport houdt, mag deze avond niet verzuimen. Voor de toegangsprijzen en verdere bijzonderhe den wordt verwezen naar een adverten tie in dit nummer. Oriënteringsrit Zondag 16 augustus organiseert de MAC „De Holterberg" een oriënteringsrit voor auto's, motoren en brommers. De afstand bedaagt x-uim 53 km langs verharde, z.g. groene wegen, zodat men van het natuurschoon onzer mooie omge ving volop kan genieten. De stai't heeft plaats vanaf 2.30 uur bij het clublokaal café Vruggink aan de Stationsstraat. VVV Holterbergrit per auto Bij voldoende deelname zal de volgen de week woensdagmiddag weer een bus tocht worden gehouden door de Holter berg en omgeving met onder andere prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt tevens een korte wandeling gemaakt van pl.m. 20 minuten over de terreinen van het Staatsbosbe heer. Opgave hiervoor zo spoedig mogelijk bij het V.V.V.-bureau, Dorpsstraat 33, telef. 373. Prijs 1.25 per persoon. Dagtochten OAD De Overijsselse Autobusdiensten orga niseren met comfortabele touringcars tal van dagtochten. Inlichtingen worden ten kantore van de OAD N.V. Burgemeester van der Borchstraat en op het VW-bureau gaar ne verstrekt. Informatie Het informatiebureau van de V.V.V. verleent gaarne zijn bemiddeling voor het maken van tochten per touringcar. Reisgidsen voor bus_ en treindiensten, alsmede ander propaganda-materiaal aanwezig. 9 Nat. Historisch museum Elke vrijdagavond 8 uur rondleiding in het Nat. Historisch Museum van de heer Piet Bos, met z'n prachtige diora ma's, door de eigenaar zelf of diens zoon Kees Bos. De heren Bos zijn gezellige en des kundige causeurs. Zij vertellen de be- zoekex-s zeer interessante dingen over de fauna van de Holterbex-g en omge ving. Het museum is uitgebreid met een ti-opisch gedeelte, een bijzonder en kleurrijke schoonheid. Voor de komende weken De demonstratie van de Hondendressuur- club „Holten", welke woensdag j.l. we gens bijzondere omstandigheden moest worden uitgesteld, zal nu gehouden wor den op woensdag 26 augustus a.s. in Kalf- stermansweide. Nadere bijzonderheden worden nog be kend gemaakt. Gevonden: sigarettenaansteker; toeris- tenkaart; damesjasje; damesschoen; da mespolshorloge; kaartentas met inhoud; herentrui; broekje (van kind van onge veer 3 jaar); onderbroekje (idem); school- etui m. inh.; kinderschoentje; motorbril; wieldop van auto; lange damespantalon. Verloren: pull-over; damespolshorloge; wieldop (Ford-Taunus); meisjespolshor loge; dolkmes; zonnebril; 2 damesporte- monnaies met inhoud; jongensjasje; he renregenjas. Komen aanvliegen: kanarie. Geboren: Hendrikus, zv H. Stoevenbelt en F. J. Teeselink, Bushofstraat 2. BEVOLKING: Ingekomen: Lasinah van Wageningen naar Look 40. H. J. Plekkenpol van Gorssel naar Industriestraat 16. I. Eland van Hilversum naar Look 40. J. Willeman van Hengelo (O.) naar Holter berg 41c. A. Meerman van Amsterdarri naar Beuseberg 157. J. Willeman en gezin van Rotterdam naar Holterberg 41c. Vertrokken: J. F. Keynër en gezin van Look 40 naar Hoogeveen. L. Kok van Dijkerhoek 48 naar Hardenberg. W. H. Peters en gezin van Look 40 naar Rotter dam. C. C. van der Hout en gezin van Look 40 naar 's-Gravenhage. M. Jansen van Holterberg 25 naar Deventer. E. Rosendahl en gezin van Look 40 naar Delfzijl. J. H. Brinkman van Holter- broek 61 naar Heemstede. Maandag 10 augustus t.m. 15 augustus: Schoenhandel en reparatiebedrijf W. Oolbekkink en Zn. wegens vakantie ge sloten. Maandag 10 t.m. 15 aug.: wegens vakantie gesloten: kapper Joh. van Geenhuizen, vishandel J. Reinaardus. Zaterdag 15 aug.: 19 uur: Optreden Motor kozakken in het Sportdal (zie adv.). Zaterdag 15 t.m. 24 aug.: wegens vakantie gesloten: Smederij Fa. Maats. Zondag 16 aug.: Oriënteringsrit MAC „De Holterberg". Maandag 17 t.m. vrijdag 21 aug.: Veldhuis, afd. levensmiddelenbedrijf wegens va kantie gesloten (zie adv.). Maandag 17 t.m. vrijdag 21 augustus: G. J. Schuppert, Oranjestraat, wegens vakan tie gesloten (zie adv.). Maandag 17 t.m. zaterdag 22 augustus: G. H. Broekhuis, Dijkerhoek, wegens va kantie gesloten (zie adv.). Woensdag 19 augustus, 7.30 uur: Volks feest Espelo. Opvoering „De Huistyran" (zie adv.). Donderdag 20 augustus: School- en volks feest Espelo (zie adv.). Maandag 24 augustus: Volksfeest Dijker hoek. Optreden Graads, Dika en Moo in ,,'t Bonte Paard". Dinsdag 25 augustus: School- en volks feest Dijkerhoek. Woensdag 26 augustus, 8 uur: Ontmoe tingsbijeenkomst Ned. Herv. Kerk. Donderdag 27 augustus: De rijdende vis keuken komt op het parkeerterrein van Hotel Holterman. Maandag 31 augustus, 8 uur: Aanmelding voor middenstandscursus 1959-1960 (zie adv.). Wij lazen in „Tijd en Taak": Zomeravonduitvoering in de open lucht door „Theater Arlequino". In Holten werden er met medewerking van de VW aldaar op zaterdagavond 25 juli door een tijdelijk gevormde kleine toneelgroep in de openlucht twee waar devolle toneelschetsen opgevoerd. Met groot succes mogen wij zeggen. De om standigheden waren dan ook ideaal. Een wolkenloze avond op een weide. En niet te koud. De melkfabriek achter ons hield op met zijn geraas van melkbussen. In de door de ondergaande zon rood ge kleurde lucht zwierven nog enige zwalu wen, het spel was voortreffelijk, en wat ook belangrijk voor deze plannen is de opkomst was groot. Zoals in de oude tijd een kermistroep van dorp tot dorp trok en de spelers zich voor de ogen van het publiek tooiden en grimmeerden, bouwde ook „Theater Ar lequino" zijn decors op de planken tegen de achtergrond van een groot roden doek, dat zeer goed als coulisse diende. De tri bune was met gekleurde elektrische lam pen verlicht, met hier en daar een grote schijnwerper. Vanuit een auto op de ach tergrond klonk vrolijke grammofoonmu- ziek, heel goed passend bij het blijspelka rakter van beide stukken. Allereerst was er „Testament van Va der Leleu" van du Gard, in een vlot klinkende vertaling van Joris Diels, zeer geestig gespeeld door beroepsmensen on der leiding van Lou Steenbergen, die ook het tweede stuk regisseerde. De geestige en verrassende inhoud vertellen wij niet. Erna Oosterling speelde de bekoorlijke, maar intrigerende huishoudster. Zij klap te Vlaams, alsof zij in het land van Vlaan deren, geboren en getogen was en geen Haagse van" geboorte. Het zoetvloeiende Vlaams camoufleerde enkele uitdrukkin gen die zeer ter zake 'dienden, maar in het Hollands wat ruw zouden klinken. Overigens een Hollander accepteert in het „buitenland" wat hij binnen de gren zen duidelijk verwerpt. Will Steenbergen als vader Alexandrie en daarna als vader Le Leu speelde uitstekend. Theo van Duyn gaf de notaris, die aan een creatie van Nestroy in „der Zerrissene" herin nerde. Na de pauze kwam „Het huwelijk" van Tsjechow. Eigenlijk heet dit stuk „'t Hu welijksaanzoek". Of het zover kwam, werd niet duidelijk, zo geestig en zo ge compliceerd zette Tsjechow dit stuk op. Kort en goed, een Russisch gegeven, waar in hij zijn jeugdherinneringen niet ver geet. Vol spot en grollen. Alle hulde aan Theo van Duyn, die een prachtige huwe lijkskandidaat op de planken bracht, iemand die niet vergeten kon dat hij van adel is, rnaar per se met de dochter van een boer wil trouwen. De sociale strubbe lingen tussen hen zijn niet bevorderlijk voor de huwelijksplannen! Maar de doch ter, leuk gespeeld door Erna Oosterling, wil graag zo trouwen dat de vader ingrij pen moet. De vader werd door Wili Steenbergen goed gespeeld. Als de WV bij haar afdelingen zulke avonden van waar kunstgenot stimuleert, zullen ook dorpen met vreemdelingenbe- zoek nog iets genieten van een Holland Festival op het land. Beide stukken ge ven humor van de beste soort, er wordt gespeeld door eersterangs kunstenaars. Wij wensen dit kranige „kermistroepje" veel succes op zijn omzwervingen. Zijn adres is Juliana van Stolberglaan 98, Den Haag. Dit voor actieve afdelingen van de VVV. G. W. OBERMAN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds. Israël. In beide diensten collec te voor het -jeugdwerk. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Addink. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Engel van Bruchtexweld. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de kas geestelijke verzorging ziekenhuispatiën ten en -personeel. NIJVERDAL ORGELCONCERT FEIKE ASMA Maandagavond a.s. wordt opnieuw een orgelconcert gegeven door de Haagse or ganist Feike Asma. Dit concert wordt, als gewoonlijk, ge geven op het orgel in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente. Het pro gramma is voor deze avond met zorg sa mengesteld, zodat met recht gezegd kan worden, dat het een populair karakter draagt. Het programma ziet er als volgt uit: 1 Variaties en Fuga Willem Mudde „Waer dat men zich al keerd of wend" (Oud. Ned. volkslied). 2 Concerto no. 5 in F-dur G. F. Handel a Larghetto - Allegro b Siciliano c Allegro 3 A Trumpet Menuet A. Hollins 4 Suite Gothique L. Boëlmann a Choral b Menuet Gothique c Prière (gebed) d Toccata 5 Ox'gelliederen Jan Zwart a Vreest niet, o mijn ziele b Neem Heer mijn beide handen 6 Toccata W. Ralph Driffill 7 Finale Feike Asma We twijfelen er niet aan of ook deze keer zullen er behalve plaatsgenoten ook nog vele gasten van deze gelegenheid een dankbaar gebruik maken om deze beken de organist te beluisteren. Attendeer eventueel- de gasten op dit concert; zij zullen het op prijs stellen. Kinderen bene dén 15 jaar genieten reduktie. Aanvang 8 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1