i Oir. Kleuterschool in gebruik genomen Sis I BURGERLIJKE STAND Agenda rTBABYDERMKIÏ PREDIKBEURTEN U.U.U. Vakantie.- p.^ag.'ianiina No. 28. Jaargang 11. ZATERDAG 11 JULI 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.oprijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer O.C Onderbrenging kleuteronderwijs nadert voltooiing Urgentieverklaring voor openbaar kleuteronderwijs. Onder grote belangstelling van de zijde van de overheid en particulieren had dins dagmiddag de officiële ingebruikneming- plaats van de prachtige nieuwe Christelijke Kleuterschool, welke verrezen is aan de Sschoolstraat. Aan de mooie lagere scholen en de turn- hal, welke na de bevrijding in de Bosch kamp verrezen zijn is hiermede weer een fraai schoolgebouw toegvoegd. Het wachten is thans nog op een openba re kleuterschool, welke gebouwd zal worden aan de Tuinstraat en waavoor de plannen reeds in een vergevorderd stadium verkeren. Hiermede zullen dan de problemen rond het kleuteronderwijs in Holten, wat de huis vesting betreft, zijn opgelost. De feestelijke opening had plaats in de fraaie hal van de School met de Bijbel, waar^ bij het schoolbestuur tal van gelukwensen en cadeaus in ontvangst te nemen had. WORDINGSGESCHIEDENIS Na het zingen van Psalm 6810, het lezen van het bijbelwoord 1 Cor. 3 de verzen 10 19a en na te zijn voogegaan in gebed, heette de voorzitter van het schoolbestuur, de heer H. Schuppert, de talrijke aanwezigen welkom en schetste hij de moeilijke wordingsgeschie denis van de school. Reeds in november 1955 dacht men aan een spoedige bouw en kreeg het architectenbureau Hovenberg uit Mep- pel, nadat men tal van schoolgebouwen ge zien had, opdracht om een schetsplan te ma ken. Maar de ambtelijke molens malen lang zaam, zo bleek uit de woorden van de heer Schuppert, men moest met een smeekbed'e naar Den Haag om een urgentieverklaring los te krijgen. De bestedingsbeperking dreig de opnieuw roet in het eten te gooien, m'aa men had zijn maatregelen genomen en was de opnieuw roet in het eten te gooien, maar krijgen, zodat in juli 1958 de beslissende stap genomen werd en op 12 september daaraan volgende kon worden aanbesteed. De bouw is daarna vlot verlopen. Op het met een dikke laag sneeuw bedekte bouwterrein heb ben op 14 jan. 1959 Truusje Aanstoot en Ber- tus Bronsvoort de eerste steen gelegd. De voorzitter bracht dank aan burgemees ter mr. Enklaar, voor zijn grote medewer king, aan de inspectrice van het kleuter onderwijs in de inspectie Deventer, mej. L. G. J. Rehwinkel, aan de raad van Holten, de gemeente-secretaris, de heer G. J. Langen- barg en de gemeente-architect, de heer Jac. Louwerse, die een belangrijk aandeel had den bij de voorbereiding der plannen en dankte in het bijzonder de architect, de heer J. Hovenberg, zijn opzichter, de heer Kerrie, en de aannemers, voor de vlotte bouw van de school. Ook de schilder Breedveld, die In de school een wandschildering heeft aange bracht, betrok hij in zijn dankwoord. Na te hebben gewezen op de principiële zijde van het onderwijs in deze school, dat de ouders niet ontheft van de opvoeding hunner kinderen en die zij dus niet uitslui tend aan het schoolpersoneel mogen over laten, wenste hij de hoofdleidster, mej. G. Tiemes toe, dat zij door haar persoonlijk leven de kinderen wil voorgaan en hen zal wijzen op de enige veilige weg: „Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart". Het was na deze woorden, dat de architect, de heer Hovenberg, door overrijking van de sleutel met enige hartelijke woorden, de school overdroeg aan het schoolbestuur. Hierna kwamen vele tongen los en werden tal van bloemen en cadeaus aangeboden. Burgemeester mr. Enklaar opende de rij van sprekers met de gelukwensen over te brengen van het gemeentebestuur. Er zijn vandaag vele zorgen van de schouders van het schoolbestuur gegleden en het heeft daar mede loon naar werken gekregen. Er zijn ten opzichte van het kleuteronderwijs in Holten grote moeilijkheden te overwinnen geweest. De oplossing heeft zich gekristali- seerd in de bouw van deze school en in die van de toekomstige openbare kleuterschool. Dat deze middag niet alleen geestverwanten, maar ook mensen van de openbare kleuter school aanwezig waren, zag Holtens burger vader als een bewijs, dat de atmosfeer is op geklaard. Ik ben hier naar toegekomen met een groot deel van de raad. Dat deze leden, van welke kleur ook, de problemen groot hebben gezien, bewijst de totstandkoming van deze school. De burgemeester sprak de hoop uit, dat vele kleintjes hier de eerste beginselen van het onderwijs zullen ontvan gen, dat hen tot goede burgers van ons goede vaderland zal stempelen. De inspectrice, mej. Rehwinkel, compli menteerde namens het Rijksschooltoezicht het schoolbestuur en de Minister van On derwijs met deze prachtige christelijke kleu terschool. Zij vond het een bijzonder mooi gebouw. Nu ook de urgentieverklaring voor de openbare kleuterschool is afgekomen, zag zij zich voor wat Holten betreft van een be langrijke zorg bevrijdt. SFEER BELANGRIJK Mej. Rehwinkel wees er op, dat niet al tijd de huisvesting het voornaamste aspect is van dit onderwijs. Het gaat in de eerste plaats om de sfeer en de omgeving, waarin de kinderen samenkomen, om de sociale op voeding in de gemeenschap. Er wordt ge werkt aan het kind, dat onderdeel van die Vóórhellere Boby-huidje gemeenschap is, opdat de kinderen belang stelling voor elkaar zullen hebben. Gezien het principe, dat op deze school heerst, was zij daar niet ongerust over. God liefhebben betekent de naaste liefhebben. Ds. J. H. Israël zeide, dat de Herv. kerke- raad zich met het schoolbestuur verheugt in de totstandkoming van deze school. Er staat in letters voorop de school „Christelijke kleuterschool". Dit principe gaat niet om het woord maar om het kind, dat hiervoor zo ontvankelijk is. Doel is het kind te brengen aan de voeten van Jezus Christus. De ker- keraad wenst u daarbij veel wijsheid toe, opdat u dit met deze school gelukken moge. Spreker bood een nieuw voorleesboek aan. Ds. R. A. Hoogkamp, sprekende namens de Geref. kerkeraad, wees op de woorden van een Friese wijsgeer: „Panta Rei", alles vloeit. Kleding, techniek, levensgewoonten, vervoer, alles is in de loop der jaren snel veranderd. Toch blijft waar wat het bijbelwoord zegt: ,Er is niets nieuws onder de zon'. De schijn bare ontwikkeling is die van de buitenkant. De bijbel ziet naar het inwendige van de din gen en daarmede krijgen de leidsters te doen. Spreker wilde de betekenis van de entourage niet onderschatten, maar daar zit het hem niet in. Hij hoopte, dat in deze kleuterschool God met Zijn Heilige Geest in de leidsters moge werken, opdat deze door mag werken in de kinderharten en zij ontvankelijk wor den voor het woord Gods. Als geref. kerk is men dankbaar dat dit is bereikt. Ds. Hoog kamp bood filmstrips aan. Namens de School met de Bijbel sprak de heer G. W. Rietman, die .een vlaggestok aan bood. De oud-leidsters mevr. Faber-Janssen en mej. A. Wegstapel, boden met een harte lijk woord een cadeau aan, de oud-secretaris van de commissie en mede-oprichter, de heer Blom, sprak over het grote doorzettingsver mogen van het schoolbestuur. FILMPROJECTOR De heer Js. Beldman kwam namens de ouders en de ontspanningsclub C.O.C. met een filmprojectie-apparaat, 'n scherm en nog iets in een oude kous aandragen, welke voor werpen het bestuur door veschillende ver tegenwoordigers van die groepen werden overhandigd. Mevr. Wegstapel-van Lindenberg en mevr. Steunenberg-Rosman boden namens de brei club speelgoed voor de kleuters aan. Mej. Kampman, leidster der openbare kleuter school. complimenteerde namens de ouder commissie der school. De heer C. Baas, bood namens de fa. van der Woude uit Veendam een grote speelgoed-auto aan, de heer Ter Harmsel uit Rijssen namens de aannemers een electr. klok en tenslotte droeg de voor zitter met enkele hartelijke woorden fle school over aan de hoofdleidster mej. Tie mes, die verklaarde ontzettend blij te zijn met deze school en te zullen trachten een hoofdleidster te zijn, zoals van haar ver wacht wordt. VLAG IN TOP Hierna begaf het gezelschap zich naar de nieuwe school aan de overzijde van de Schoolstraat, waar een paar kleuters de vlag hesen. De inspectrice draaide toen op verzoek van de voorzitter de sleutel om en met haaf roep: Lang leve de kleuterschool!, stemden allen van harte in. Het fraaie interieur werd daarna bezich tigd, nadat de schilder, de heer Breedveld, nog een exposé gegeven had van de doör hem vervaardigde en in de vestibule aan gebrachte wandschildering, voorstellende een aantal kleuters, die op een uit diverse kleu ren samengestelde verhevenheid grijpen naar de helder stralende ster van Bethlehem, met daarnevens weergegeven de psalmen van Pa sen en de gedachte aan Pinksteren. IDEALE SCHOOL Het is eeij bijna volmaakte school, die hier voor de kleuters openstaat en de ge dachte is niet vreemd, dat ze hier bijna niet weg te krijgen zullen zijn, zoveel mogelijk heden om te spelen en om wat te leren zijn e/r in dit fraaie schoolgebouw aanwezig. Licht en lucht zijn de kenmerkende eigen schappen. Eén leslokaal en één speellokaal dat nog gedeeltelijk tot leslokaal kan worden omgevormd vormen de hoofdbestanddelen, met daartussen een ruime entrée, in ieder lo kaal aardige keukentjes, waar vooral de meisjes huishoudentje kunnen spelen en een ruime kamer voor de leidsters. Voorts op twee plaatsen keurige toiletten en gelegen heid om de kinderen te wassen en een ruime bergplaats voor de leermiddelen. Een grote verscheidenheid van meubeltjës en spel-materiaal completeren de interieurs', die een aardige indirecte kunstverlichting hebben en welker wanden voor een groot deel uit glas bestaan. De muren zijn zeer licht gehouden met een lambrizering van lichte betonémaille. Op de ruime speelplaats met grote zand bak zijn afbakeningen gemaakt om de kfe'u- ters al iets bij te brengen omtrent veilig verkeer, waarvoor leermiddelen in miniatuur aanwezig zijn. Men heeft moeite noch kosten gespaard om van deze school iets bijzonders te ma ken, hetgeen het architectenbureau Hoven berg ook zeker gelukt is. Met de bouw is bijna een ton gemoeid geweest. Na de bezichtiging van de school werd in de hal van de grote school de erewijn rond gediend en bleef men nog enige tijd bijeen. De inspectrice van het kleuteronderwijs, mej. L. G. J. Rehwinkel opent op verzoek van de voorzitter de deur van de nieuwe 3chool. GYMNASTIEKDEMONSTRATIE SPORTVERENIGING 'BATO' De afdeling gymnastiek van de Sport vereniging „Bato" gaf woensdagavond in het Sportdal een keurige openluchtde monstratie onder leiding van haar direc teur, de heer W. Knapen uit Nijverdal. Voordat de voorstelling in het Sportdal begon', marcheerden de pl.rn. 250 deelne mers jongens en meisjes en ouderen in keurige turnkleding onder de tonen van marsmuziek van „HMV" door de Oranje straat en Dorpsstraat naar de turnweide, waar vele belangstellenden de verrichtin gen van Holtense turners en turnsters wilden gadeslaan. Deze openluchtuitvoering had plaats in het kader van het V.V.V. vakantiepro gramma, in verband waarmede zij door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, als voorzitter van de V.V.V. met een kort woord voor de geluidsinstallatie, verzorgd door de fa. Bouwhuis, werd ingeleid. De burgemeester wees er daarbij op, dat men de zomergasten door middel van deze avonden gaarne wil laten zien, dat er in Holten een bloeiend verenigingsleven be staat en sprak de hoop uit, dat de vakan tiegangers, die thans in Holten vertoeven, hier prettige dagen zullen doorbrengen. Op de tonen van een lichte mars per grammofoonplaat voerden daarna de ad- spirant dames als eerste nummer een rytmische oefening 'uit. Vervolgens kwamen de kleuters met een evenwichtsoefening, de dames-afdeling met een rytmische oefening, werden ver schillende nummers grondgymnastiek uit gevoerd en turnoefeningen aan ringen en andere werktuigen. Bij het afspringen uit de ringen kwam een van de dames, mevr. Bulsink-Bakker, wat ongelukkig terecht, zodat zij een ogenblik bewusteloos bleef liggen en zich onder medische behandeling moest stel len. Zij is later in verband met 'n lichte hersenschudding en een paar gebroken ribben naar het St. Geertruiden Zieken huis te Deventer overgebracht. In verband met een opkomend onweer kon het programma niet geheel worden afgewerkt. Het gebodene maakte een goe de indruk, zodat de aanwezigen wel van deze avond genoten hebben. GESLAAGD. Te Deventer slaagde dezer dagen voor het einddiploma A 5-jarige H.B.S., Frits Claasen, Holterberg. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds. Rietveld van Markelo, 10,30 uur Ds. Schellingerhout van Markelo. Collecte voor de NOVIB; 7.30 uur Ds. De Jong van Lochem (jeugddienst). Collecte voor de NOVIB. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Israël. Collec te voor de NOVIB. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Rudolphstichting. R.K. Kerkdiensten: (elke zondag): Rijs sen: 7 uur en 8.30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis; Nieuw-Heeten; 7.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Geboren: Jan, zv B. J. Dijkink en D. C. Eshuis, Dorpsstraat 56. Hendrika Sieni, dv H. J. Fransen en F. W. Lubbersen, B. v. d. Borchstraat 16. Ondertrouwd: G. Nauta, 22 jr. te Rijs sen en A. F. Rietman, 21 jr. te Holten. Overleden: A. Oostindië, 79 j., Oranje straat 56 J. D. Vincent, 57 j., ev G. Hol- terman, Molenbelterweg 13 (overleden te Deventer). Rectificatie: Overleden: E. Bredenoord, 80 j., wed. van H. J. Voordes, H. J. Wan- sinkstraat 6. DIPLOMA SCHOENHERSTELLER. Te Utrecht slaagde voor het diploma rijksgediplomeerd schoenhersteller de heer H. Oolbekkink te Holten. FOKVEEDAG IN SEPTEMBER De commissie voor de jaarlijkse Fok- veedag vergaderde donderdagavond in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalf- sterman onder voorzitterschap van de heer Joh. Nikkels, voorzitter van de vereniging „Jong Holten", afdeling van de PJGO. Afgevaardigden van de beide fokver- enigingen en de agrarische jongerenorga nisaties waren aanwezig. Besloten werd om bij voldoende deelname ook dit jaar weer een fokveedag te orga niseren. Als datum werd genoemd don derdag 3 september a.s. Daar het N.R.S. op 2 en 3 september een tentoonstelling organiseert, zal nog naar een andere datum gezocht moeten worden. Alleen vee van abortus-vrije bedrijven zal aangevoerd mogen worden. De gele genheid om opgave voor deelname te doen wordt op zaterdag 15 aug. gesloten. Maandag 6 t.m. zaterdag 11 juli: H. J. Ool bekkink, schoenwinkel en reparatiebe drijf, Oranjestraat, wegens vakantie ge sloten. Maandag 6 t.m. zaterdag 11 juli: H. Haan en Zn. wegens vakantie gesloten. Maandag 6 juli t.m. 12 juli: Collecte voor de Stichting Chr. Blindenhulp „De Fak kels bijeen". Maandag 13 juli begint verkoop loten der Staatsloterij (zie adv.). Maandag 13 en dinsdag 14 juli: Fa. E. Wonnink gesloten (zie adv.). Maandag 13 t.m. 18 juli: wegens vakantie gesloten, Filiaal Dijkerhoek van de Co- operatieve Aan- en Verkoop vereniging (zie adv.). Woensdag 15 juli begint de opruiming bij Fa. E. Wonnink, H. Roelofs, W. Oolbek kink, Henk Beltman, Fa. Dollekamp en Zoon, manufacturen; A. Mulder, manu facturen; H. J. Oolbekkink, schoenhan- del; Fa. H. Stokkers en Fa. Gebr. Schup pert (zie adv.). Vrijdag 17 t.m. maandag 27 juli: Bouw vakpatroons wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 18 t.m. maandag 27 juli smederij Stokkers wegens vakantie gesloten. Zaterdag 18 t.m. maandag 27 juli: Fa. Jan van Bruggen wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 18 juli t.m. vrijdag 24 juli: E. Achterkamp, Larenseweg, wegens va kantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 18 t.m. maandag 27 juli wegens vakantie gesloten: constructiebedrijf Klein Velderman (zie adv.). Maandag 20 t.m. zaterdag 25 juli: Wegens vakantie gesloten: G. v. d. Bos, Laren seweg. Voor afhalen van gas steeds ge opend (zie adv.). Maandag 20 t.m. 25 juli wegens vakantie gesloten: Gebr. Dikkers N.V. en Coöp. Aan- en Verkoopver. Holten (zie adv.). Maandag 20 t.m. zaterdag 25 juli: winkel Fa. Stokkers (Oranjestraat) wegens va kantie gesloten. Woensdagavond 22 juli van 8-10 uur gele genheid tot bezichtiging van de nieu we Chr. Kleuterschool. GEVONDEN EN VERLOREN Gevonden: 1 wit kinderschoentje; 1 por- temonnaie met inhoud; 2 huissleutels; hoeveelheid postzegels; zonnebril (groot model). Verloren: 1 badhanddoek en onder broek. VVV Holterbergrit per auto Bij voldoende deelname zal de vol gende week woensdagmiddag of -avond (al naar gelang van de voorkeur der deelnemers) weer een bustocht worden gehouden door de Holterberg en omge ving met o.a. prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt daar bij een explicatie gegeven en tevens een korte wandeling gemaakt van 20 minuten over de terreinen van het Staatsbosbeheer. Opgave hiervoor zo spoedig mogelijk bij het V.V.V.-bureau, Dorpsstraat 33, telef. 373. Prijs 1.25 per persoon. Puzzel-wandeltocht Donderdag 16 juli organiseert de Wan delsportvereniging „De Trekkers" een puzzle-wandeltocht van pl.m. 8 km. langs de mooiste plekjes in onze omgeving. De start heeft plaats om 19 uur bij café Jansen, Dorpsstraat, waar tevens de aan melding voor deelname kan geschieden. Inleggeld voor volwassenen f 0,50; kinde ren beneden 15 jaar f 0,25. Er zijn enkele mooie prijzen beschikbaar. Puzzel-rit Zondag 19 juli organiseert de Motor- en Automobielclub „De Holterberg" een puzzle-rit voor auto's, motoren, brommers en fietsen. Nadere gegevens zijn ons nog niet ver strekt, maar zullen in het volgend num mer worden bekend gemaakt. e Boerenbruiloft In het nabije verschiet liggen twee be langrijke evenementen, n.l.: Op dinsdag 21 juli organiseert de ont spanningsclub OCH een complete boeren bruiloft, zoals deze zicli met bruidskoe, bruidsstoet, bruiloft enz. vroeger in deze contreien afspeelde. Nadere bijzonderheden worden in het volgend nummer en door aanplakbiljet ten bekend gemaakt. Verwezen wordt naar de kennisgeving van ondertrouw op de advertentiepagina's van dit blad. 's Avonds heeft een bal-champêtre plaats op Kalfstermansweide aan de Sta tionsstraat, waar ook de bruiloft wordt gehouden. „Arlequino" Op zaterdag 25 juli a.s. geeft het Thea- ter „Arlequino" uit Den Haag vermoede lijk in Kalfstermansweide een tweetal voorstellingen. 's Middags een kindervoorstelling en 's avonds een voorstelling voor volwasse nen. Een tweetal jonge acteurs en actrices, voortkomende uit de Haagse Comedie (Directie Cees Laseur en Paul van Steen bergen) zullen hun voorstellingen aan het publiek tonen op een wijze, zoals dat in de Middeleeuwen gebruikelijk was. Nadere bijzonderheden worden in het volgend nummer bekend gemaakt. Informatie Het informatiebureau van de V.V.V. verleent gaarne zijn bemiddeling voor het maken van tochten per touringcar. Reisgidsen voor bus_ en treindiensten, alsmede ander propaganda-materiaal aanwezig. Nat. Historisch museum Elke vrijdagavond 8 uur rondleiding in het Nat. Historisch Museum van de heer Piet Bos, met z'n prachtige diora ma's, door de eigenaar zelf of diens zoon Kees Bos. De heren Bos zijn gezellige en des kundige causeurs. Zij vertellen de be zoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omge ving. Het museum is uitgebreid met een tropisch gedeelte, een bijzonder en kleurrijke schoonheid. De hotel- en pensionhouders, houders van kampeerboerderijen en -terreinen worden vriendelijk verzocht de aan dacht van hun gasten op het Vakantie programma te vestigen en het zo mo gelijk in hun inrichting op te hangen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1