Uit Holten's Historie (XIII) Z.K.HPrins Bernhard Grote Rotterdamse belangstelling voor Overijssel Agenda Perikelen uit de tachtigjarige oorlog Be schout aan een paardestaart gebonden Dank zij Provinciale VVV: VVV -V akantieprogramma Gevonden en verloren voorwerpen De duivenklok registreerde BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN No. 25. Jaargang 11. ZATERDAG 27 JUNI 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD \sprijs van dit blad bedraagt f 1.35 per kwartaal Holten Telefoon K 5483 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2. Iedere mm. meer 0.08 Foto: Paul Huf. Maandag 29 juni verjaardag van Hoewel het toeristenseizoen 1959 zich nog niet in volle omgang ontwikkeld heeft, is het reeds mogelijk de resulta ten tot nu toe van de propaganda-actie, die het Overijsselse WV-wezen onder leiding van de Provinciale WV dit jaar van 27-2 t.m. 14-3 voor het derde achter eenvolgende jaar in Rotterdam heeft ge voerd, na te gaan. In tegenstelling met 1957 en 1958 werd de Overijssel-inlichtingenstand geduren de deze periode niet bij de VVV Rotter dam, doch dank zij de bereidwilligheid van de directie, bij het magazijn N.V. „De Bijenkorf" ingericht. De belangstelling van Rotterdamse zij de voor deze stand, waarin door een twee tal Overijsselse informatrices in Stap horster- en Twentse klederdracht inlich tingen werden verstrekt, was zeer groot, hetgeen blijkt uit het aantal verstrekte inlichtingen dat 2.539 bedroeg, tegen 485 in 1958. Gelijk met de openingsduur van de stand werden hierin diverse specifieke Overijsselse voorwerpen, waaronder mid winterhoorns, tuugkist, poppen in kleder dracht en een aantal grote foto's betrek king hebbende op Overijssel, geëtaleerd, die zeer de aandacht trokken. Van de 2539 aan de stand verstrekte in lichtingen hadden er 345 betrekking op de Midden-Overijsselse Heuvelrug (Om men, Hellendoorn, Nijverdal, Holten en Rijssen), 738 op Twente, 230 op Salland (met Kampen en Zwolle), 205 op N.W. Overijssel, 76 op de polderwerken en Urk en 945 op Overijssel in haar geheel. Daarnaast verstrekten de Provinciale VVV als reactie op haar verzonden mate riaal alsmede de VVV Rotterdam deze in de eerste weken na de beëindiging van de stand in totaal 356 inlichtingen ter wijl de voornaamste Overijsselse toeris tenplaatsen t.m. 30 april reeds door bijna 500 Rotterdammers eveneens om inlich tingen waren benaderd zodat vaststaat, dat in totaal bijna 3400 Rotterdammers belangstelling voor Overijssel toonden. In hoeverre deze belangstelling tot een eventueel vakantieverblijf in onze pro vincie heeft geleid, is niet na te gaan, doch voor het Overijsselse VVV-wezen is deze belangstelling zeer verheugend, temeer daar velen van dé aanvragers een gezin vertegenwoordigen. De gebruikelijke lawine van VW-ma teriaal, die de jaarlijkse actie omkleedt, ontbrak ook in 1959 niet. Van de Provinciale folder werden Maandag 29 juni geeft de muziekver eniging HMV des avonds 8 uur een marsconcert op het plein voor de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" in de Sta tionsstraat mede ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernhard. Maandag 29 juni: Toneeluitvoering door de C.O.C., des avonds 8 uur in het ge bouw Irene. Opgevoerd wordt de klucnt in 3 bedrij ven van Bets Peets ,,'t Hing in de lucht". Bij voldoende deelname zal de volgende week woensdagmiddag een bustocht door de Holterberg gehouden worden, waarbij een explicatie wordt gegeven en tevens een wandeling van twintig minuten door de terreinen van het Staatsbosbeheer. Opgave hiervoor bij het VVV-bureau, Dorpsstraat 38, telef. 373. Prijss f 1.25 per persoon. Woensdag 1 juli geeft de Toneelvereni ging „VIOS" te Nijverdal aldaar een openluchtuitvoering van het romantisch zigeunerspel „Verdeeld Kamp". Entree f 1.(kinderen f0.75). Aanvang 8 uur. Einde ongeveer 10.30 uur. Autobustochten in de week van 29 juni tot en met 4 juli. (Touringcarbedrijf Oos terveen, Nijverdal). Woensdag 1 juli: Twentetocht. Woensdag 1 juli: Dagtocht Tecklenburg- Osnabrück "en omgeving. Donderdag-2 juli: Dagtocht Sauerland en omgeving. Donderdag 2 juli: Dagtocht Montferland- Elten. Vrijdag 3 juli: Dagtocht Giethoorn, gele genheid voor een puntertocht. 10.000 en van het Overijsselse vakantie nummer 800 exemplaren aan particulie ren en andere van belangzijnde organisa ties en instanties gezonden terwijl daar naast aan 7.000 particulieren een kennis geving over de opening van de inlichtin genstand werd gezonden. Tesamen met di verse Overijsselse plaatselijke VVV's en contactcommissies, die met bijna 18.300 eigen folders aan de actie deelnamen werden 36.100 folders e.d. gericht ver spreid Deze cijfers tonen wel aan, dat Overijssel in de drie jaren waarin zij als plaats van de jaarlijkse actie Rotter dam verkoos een grotere bekendheid dan voordien heeft verworven waartoe vooral de Rotterdamse pers, die steeds grote be langstelling voor de actie toonde, en de VVV Rotterdam, die steeds met raad en daad bijstond, veel hebben bijgedragen. Behalve heli voorval op Holter kermis gebeurde er in het jaar 1637 nog iets, wat de moeite van het vertellen waard is. De ritmeester Bentinck wilde in het voor jaar van 1637 in Holten en omgeving zijn tenten opslaan. Op een late herfstmiddag (de oogst was zo goed als binnen) kwamen een drietal ordonnansen Holten binnen rij den. Zij eisten stro en proviand voor zeven honderd man paardevolk. Nu was voor het toenmalige dorp zevenhonderd ruiters met paarden een hele opgave. De schout Vincent van Holten zat lelijk met het geval in zijn maag. Hij rip de voornaamste burgers uit het dorp bij elkaar om te overleggen wat ge daan moest worden. Het liefst wilde men de legerscharen van de huzarenkapitein Ben- tinck met een zoet lijntje wegloodsen, want inkwartiering van het ruige Huzarenvolk kon een ramp voor Holten betekenen. Stel je voor, dat de kerels aan het muiten sloe gen, dan was op zijn minst de gehele winter voorraad van Holtens bevolking naar de maan. Daarom zaten schout en voorname burgers op een plan te broeden. De drie or donnansen zaten in de „Vergulde Steerne" te wachten, en pikten de ene borrel na de andere, natuurlijk op kosten van Holten, de beleefdheid eiste dit. Onderwijl rukte Ben- tinck. van Goor komende, steeds dichter op Holten aan. In Markelo had de troep een graantje gepikt. Het bier en de jenever had den daar ruim gestroomd. De schout van Markelo, Jan Brands, wiens dochter Aaltje kamenier was op de Stoevelaar bij Goor, was door zijn dochter geen onbekende voor Bentinck, en daarbij een leep en geslepen ambtenaar, die zeer verheugd was, dat hij de kapitein zover had weten te bepraten, dat deze met zijn troepen naar Holten was afgezakt. Het devies van de schout van Mar kelo: ,,'n ieder krabt de assche op zie'n kook'n. en ikke" op :n mienen!" deed weer opgeld. Bentinck had Markelo niet geschikt gevonden om er te overnachten. Ook had de schout Jan Brands er nog van gewaagd, dat de boeren en ingezetenen van het dorp Hol ten zeer ruim behuisd waren. Dit laatste had de schout van Markelo gerust kunnen laten want de ritmeester Bentinck wist er alles van. Men zag hem overal liever gaan dan komen. Maar bovendien: de tijd drong, hij zou zich moeten haasten, en daarom werden de huzaren bij hun vertrek nagewuifd door Markelo's bevolking. eD schout Brands had het hem maar weer fijn gelapt. Holten en Bathmen en naaste omgeving kwamen nu in aanmerking voor inkwartiering. De schout van Holten vergaderde nog steeds met zijn notabelen. Men wist niet hoe men dat var kentje wassen zou. Tijdens de besprekingen (de ordonnansen lichten nog telkens vrolijk de pink, Holten was er goed voor), kwam de knecht van Jannes voor de Runneboom met een koerier, of alles voor elkaar was, en of de ordonnansen ook gevangpn genomen wa ren. ze waren niet teruggekeerd? Op de vraag, waar Jonker Bentinck was met zijn leger, was het antwoord: Bij de Poppe, heer schout! Wacht even, riep schout Vincent, we zijn juist aan het beraadslagen, en de meesten onzer kunnen geen inkwartiering hebben. Voor de ramen van het schoutenhuis stond het zwart van Holtenaren tussen hoop en vreas. De koerier maakte bezwaart egen langer wachten en reed weg. Intussen hadden ook de drie ordonnansen de Vergulde Steer ne verlaten. Ze waren lekker aangeschoten en kropen zo goed en kwaad als het ging op hun paarden. Fronten en Hagedoorn, twee vooraanstaande mannen van Holten, bezwoe ren de Schout, dat Holten geen inkwartiering kon hebben. Maar waf dan?, riep de schout. Verder niets, riepen de beide mannen, maar geen leger in ons dorp! Ritmeester Bentinck was niet weinig verstoord, toen hij hoorde, dat men in Holten nog aan het beraadslagen was. Hadden die kerels daar dan geen ver stand? Het was ongehoord een Twents edel man met zijn leger in de steek te laten, daar moest wat aan gedaan worden. Maar de tijd drong, daarom zond hij maar vast zeshon derd man door naar Bathmen. De ordonnan sen in de olie gaven luide hun ontstemming met vloeken te kennen, maar dienst is dienst, dus naar Bathmen! En, riep Bentinck hun achterna, desnoods naar Colmschate. Hij zelf Gevonden: voorwerpen: Een pen van koppeling aanhangwagen; wieldop auto; zonnebril; wit metalen ket tinkje; bruin lederen portemonnaie met inhoud oa. auto of motorsleuteltje; jon gensjasje; een bril; een paar sokken. Verloren voorwerpen: Koffertje met vakantiegoed; bruine portemonnaie met rits en inhoud; bruine portemonnaie met inhoud; boodschappen tas; bruine portemoi naie met inhoud; bl. gabardine regenjas m. zangbundel Leger des Heils; kinderschoentje, gummi, geel met wit; een wieldop Olds Mobile; zwarte plastic regenjas;' een bril; cijfer lijst HBS diploma. Inlichtingen dagelijks op het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Dorps straat 22. OPENING CHR. KLEUTERSCHOOL De nieuwe Chr. kleuterschool, die onder architectuur van de heer Hovenberg t.e Meppel is gebouwd aan de Schoolstraat, zal Dinsdag 7 juli, 's middags om 3 uur officieel worden geopend. zou wel even met de Schout van Holten afrekenen en deze voor zijn nalatigheid straf fen. Hij zou het schout Vineent goed inpe peren. wat een ambtenaar in functie voor het leger diende te doen. Toen de ruiters in gezwinden draf door Holten reden in de richting Bathmen dacht Vincent: dat onweer gaat voorbij. Nog steeds was de beraadslaging niet afgelopen. Als er in die dagen te Holten veel aan de knikker was, waren de heren tamelijk lang van stof, natuurlijk ook om tijd te winnen. In ieder geval, toen kapitein Bentinck met twee mindere officieren de kamer van de schout binnentrad en informeerde, hoe de zaken stonden, gaf hij luid Üdjn misnoegen te ken nen. Dit bracht in de dorpsstraat, die men pas onlangs met veldkeien had bestraat, een grote consternatie. Het volk sloop stilletjes weg in hoop op betere tijden. De kapitein! wendde zich tot de schout, zonder acht te slaan Op de aanwezige eerste burgers van het dorp, en vroeg aan het dorpshoofd van Holten, waar hij en zijn officieren en de hon derd overgebleven soldaten die nacht onder dak gebracht konden worden. Nergens, kapi tein!, riep de schout. De Holtenaren zijn zeer beducht geworden voor inkwartiering van krijgsvolk. Gedurende de laatste jaren is dit menigmaal met roof en diefstal gepaard ge gaan. Graag willen wij de hoge heren helpen, maar inkwartiering, het kan niet! Het moet!, viel nu de ritmeester in. Schout, ge zijt mijn gevangene, en we laten u niet weer vrij, voor wij de verzekering hebben hier heden nacht een behoorlijk onderdak te hebben voor mannen en paarden! Het was de kapi tein ernst geworden, hij liep rood aan en gaf last de schout te grijpen. Het dorps hoofd werd geboeid en aan een paarden staart 'gebonden, en zou meegenomen wor den wie weet waarheen. Dit was insubordi natie. dat kon niet getolereerd worden, waar bleef anders het gezag van het leger? Er werd onder de verbaasde en bange dor pers gemompeld, dat de arme man gebon den aan de staart mee moest lopen naar Roermond. En dat zou zeker gebeurd zijn als niet de heren Hagedoorn en Fronten voor de schout in de bres gesprongen wa ren. Zij baden en smeekten de kapitein toch enige consideratie te hebben met de arme dorpers van Hollen, incluis de schout. Zij boden de kapitein en de beide hoplieden vijftig goudguldens als ze verder wilden trekken en de hoge goedgunstige heren tot voorkoming van het aanstaande verderf het dorp Holten en deszelfs Schout wilden sparen. Toen de drie officieren hier met da delijk op antwoordden, fluisterde de schout, langs de paardestaart heen: maak er hon derd van, ook vijftig voor mij! Het gevolg was dat er onderhandeld werd. De bijeen komst werd opnieuw geopefid. Maar de schout bleef gebonden. Het paard werd met het achterwerk voor de deuropening ge- De duiven van de Holtense postduiven- houders werden op zaterdag 13 juni ge lost te Mainz (Did.). Afstand 286 km. Dit was de tweede mid-fond-vlucht. Er werd als volgt geconstateerd: 1 en 12 C. W. Ree ves; 2, 4 en 7 G. Veldhuis; 3 W. Aaftink; 5 J. Schuppert; 6, 8 en 13 H. J. Aaftink; 9, 10 en 14 J. Schoneveld; 11 en 16 L. Gazan. De door de Fa. Gebr. Steunenberg be schikbaar gestelde prijs was evenals de eerste „scheerweg" voor de heer C. W. Reeves. Tweede „scheerweg": de heer G. Veldhuis. Stand afd. „mid-fond" na 2 vluchten: 1 G. Veldhuis 174,8 pt. 2 J. Schuppert 166 pt. 3 C. W. Reeves 156,5 pt. 4 J. Schoneveld 154,5 pt. 5 G. Steunenberg 153,5 pt. 6 H. J. Aaftink 136,2 pt. 7 L. Gazan 61,8 pt. HOLTEN Geboren: Hanna Cornelia Helena, dv J. F. Keyner en M. G. Ernst. Look 40 Hendrika Gerritdina, dv J. A. Pasop en H. G. Bolle, Borkeld 29. Overleden: G. Aanstoot, ev G. Wolters, Borkeld 67. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds. Addink. Extra col lecte voor het hulpfonds rustende gods dienstonderwijzers. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Israël. Collecte voor „Bethanië". Geref. Kerk. 10 uur (Voorb. H. Av.) en 3 uur Ds. Hoogkamp: In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Christelijke Kleuterschool. plaatst, zodat de schout kon meepraten. De kapitein zond de honderd ruiters al vast naar Bathmen. Dat is dat, dacht de schout bij zichzelf. Doch Fronten en Hagedoorn vonden het geen portuur, dat de schout ge bonden aan de staart en staande de onder handeling zou bijwonen. Bentinck gaf bevel aan de beide hoplieden Vincent te bevrij den. En daarna trok men naar de Vergulde Steerne met zijn zessen, waar men met vrij lating van de schout de inkwartiering af kocht voor honderd-en-acht goudguldens en een plezierige avond. VAN COEVERDEN. 8 W. Aaftink 50,8 pt. Tussen no. 1 en 6 dus maar een punten- verschil van 38. Volop spanning, die mo gelijk na de derde vlucht van zaterdag a.s. vanaf Aschaffenburg (Did.) nog gro ter wordt. Uitslag eerste fond-vlucht. Plaats van lossing: Wurzburg (Did.). Afstand 370 km. Lossing 9 uur. Aankomst eerste duif 14.44.08. Uitslag: 1, 6, 9 en 12 G. Steunen berg; 2, 3 en 10 G. Veldhuis; 4 H. Wan- sink; 5 en 11 H. J. Aaftink; 7 C. W. Ree ves; 8 L. Gazan. De door de Fa. Gebr. Wansink beschik baar gestelde prijs werd gewonnen door de heer G. Steunenberg. Eerste en twee de „scheerweg" waren resp. voor de he ren Steunenberg en Veldhuis. De door de heer H. Wansink beschikbaar gestelde tweede prijs werd gewonnen door de-heer Veldhuis. Uitslag tweede fond-vlucht op zaterdag 20 juni: De duiven werden gelost te Füpth (Did.). Afstand 449 km. 1, 4 en 13 C. W. Reeves; 2 J. Schuppert; 3 L. Gazan; 5, 6 Maandag 29 juni t.m. zaterdag 4 juli: Ra dio Schoneveld wegens vakantie geslo ten. (Zie adv.). Maandag 29 juni t.m. zaterdag 4 juli: Le- vensmiddelenbedrijf J. G. P. Müller wegens vakantie gesloten. (Zie adv.). Maandag 29 juni, 7.30 uur: Toneeluitvoe ring van de COC in „Irene" ter gelegen heid van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard. Opvoering klucht: ,,'t Hing in de lucht". (Zie adv.). Maandag 6 t.m. zaterdag 11 juli: H. J. Ool- bekkink, schoenwinkel en reparatiebe drijf, Oranjestraat, wegens vakantie ge sloten. (Zie adv.). Dinsdag 7 juli, 's middags 3 uur: Officiële opening nieuwe Chr. kleuterschool. Des avonds van 8-10 uur gelegenheid tot be zichtiging. Dinsdag 7 juli: Hervatting repetities Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" en kinderkoor „Jong Soli". Zaterdag 27 juni: Inenting tegen pokken (zie off. publicatie). Dinsdag 30 juni 2 uur: Schoolplein Espe- lo. Verkoop van oude banken (zie off. publicatie). Dinsdag 30 juni 7.30 uur: Ledenvergade ring voetbalvereniging in het café van de heer M. Kalfsterman. Woensdag 1 juli pl.m. 10.30 uur: Bezoek van de afd. Nieuwe Pekela van de bond van plattelandsvrouwen aan de Hol tense zusterafdeling in hotel Muller, Deventerweg. Maandag 6 juli. Autotocht ouden van da gen. Aangifte uiterlijk 29 juni a.s. bij de bestuursleden der Holtense Handelsver eniging. Maandag 29 juni 8 uur: Bijeenkomst Brei club Chr. Kleuterschool bij mevr. Hos- mar, H. J. Wansinkstraat 19 (Zie adv.). Maandag 6 t.m. zaterdag 11 juli: H. Haan en Zn. wegens vakantie gesloten (Zie adv.). en 12 H. J. Aaftink; 7, 9, 10 en 11 G. Veld huis; 8 H. Wansink. De door „Radio Schoneveld" beschik baar gestelde prijs werd gewonnen door de heer C. W. Reeves. Eerste en tweede scheerweg" waren resp. voor de heren Reeves en J. Schuppert. De stand na twee vluchten in de afde ling ..fond" is als volgt: 1 G. Veldhuis 263,5 pt. 2 C. W. Reeves 262 pt. 3 H. J. Aaftink 246,9 pt. 4 L. Gazan 151 pt. 5 G. Steunenberg 128,7 pt. 6 H. Wansink 124,6 pt. 7 J. Schuppert 121,1 pt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1