Een bril is bepalend voor de uiterlijke persoonlijkheid „Holtens Gemengd Koor" won eerste prijs Uit Holtens Historie (XII) Ook eerste prijs voor kinderkoor Wederom VVV-onderscheiding Als er in tijden van oorlog en oorlogsgevaar wat aan de knikker was BURGERLIJKE STAND No. 24. Jaargang 11. ZATERDAG 20 JUNI 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens NieuwsbladT te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 333 punten in afdeling Uitmuntendheid Op het nationaal zangconcours van de gemengde zangvereniging „Herleving" te Brummen, dat gehouden werd op vrijdag en zaterdag van de vorige week, hebben HGK en het kinderkoor van HGK, beiden onder leiding van de heer J. Warmink te Goor, een eerste prijs behaald, resp. met 333 en 310 punten. HGK behaalde het hoogst aantal punten van de 13 deelne mende verenigingen en dat koor en diri gent zaterdagavond in blijde stemming in Holten arriveerden, laat zich gemakkelijk begrijpen en dat het een „blijde incom- ste" werd, zal niemand verwonderen. Overal stonden de mensen langs de straat toen de beide koren, voorafgegaan door HMV en de drumband, even door het dorp trokken om vervolgens naar het hotel Vosman te gaan. Huldiging Nadat op het plein bij hotel Vosman HMV enkele marsen had gespeeld en de beide koren het z.g. „vrije nummer" had den gezongen, had in hotel Vosman een huldiging plaats. Burgemeester Mr. W. H. Enklaar felici teerde de beide koren namens het ge meentebestuur. Spr. zeide gaarne uiting te willen geven aan zijn bewondering voor de prachtige prestaties die werden gele verd. Het gemeentebestuur deelt in Uw vreugde en zal gaarne zien, dat U op de ingeslagen weg blijft voortgaan. Wan neer in de komende week één van Uw bestuursleden even een bezoek wil bren gen bij de gemeenteontvanger, zullen wij naast onze woorden van hartelijke geluk wensen ook nog een daad stellen in de vorm van een financiële bijdrage, zo be sloot Mr. Enklaar. De Alg. Ned. Vereniging voor Vreem delingenverkeer (ANW) heeft een eer volle vermelding toegekend als op één na het beste vouwblad van het jaar 1958 aan de folder van de binnen de Provinciale VWs in Overijssel en Gelderland wer kende contactcommissie „De IJsselstreek". Ontwerper was Han Prins te Zwolle. Drukker de Kon. Erven Tijl te Zwolle. Het is goed in herinnering te brengen, dat in Overijssel hiermede al voor de der de keer een onderscheiding is gevallen, t.w. in 1955 de kastelenfolder van de Pro vinciale VW als beste folder van dat jaar en in 1957 de contactcommissie „Twente" met de beste brochure van dat jaar. Uitstapje BB-personeel Dinsdag maakte het personeel van de prov. commandopost van de BB te Hol ten zijn jaarlijks uitstapje. Deze reis per comfortabele touringcar van de OAD be stuurd door de heer Joh. Lammers, bracht de dames en heren BB-ers eerst naar Hil versum waar de studio van een der radio omroepverenigingen werd bezichtigd. De bezoekers kregen hier een kijkje in de keuken van een modern radio-omroepbe drijf. Ook kreeg men gelegenheid om een repetitie van het Radio Philharmonisch Orkest gedeeltelijk bij te wonen. Van Hilversum ging de tocht via de Loosdrechtse Plassen naar Utrecht, waar gelegenheid werd gegeven voor een vrije wandeling. De tocht werd vervolgens voortgezet naar het Nationale Park „De Hoge Veluwe" met bezichtiging van het St. Hubertus-slot. Hier wachtte de Pro vinciale Commandant der BB voor Over ijssel, de heer A. F, J. Brummer, met zijn echtgenote het gezelschap op om de tocht voort te zetten naar Huissen bij Arnhem, waar in hotel „De Gouden Engel" het di ner wachtte. Aan tafel sprak de heer Brummer de dames en heren toe en uitte zijn waar dering voor de goede opkomst tijdens de oefeningen in het afgelopen seizoen. Hij zeide te hopen in de toekomst in dezelfde mate als voorheen op allen te mogen re kenen. De heer Kraayenveld, die als instruc teur bij de provinciale commandopost werkzaam is, sprak namens allen een dankwoord. Na het gebodene goed te hebben laten smaken, werd in een prettige stemming de thuisreis aanvaard, waarbij in Loenen de reis nog eens werd onderbroken voor het gebruiken van een comsumptie. Zeer voldaan over het prettige uitstapje arri veerde men om pl.m. 11.30 uur weer in Holten. Namens enkele oud-leden kwamen de heren H. Tuller en J. Wansink felicite ren en zij deden hun woorden vergezeld gaan van een boeket bloemen. De heer J. Wiggers, die het woord voer de namens de Chr. Gemengde zangvereni ging „Soli Deo Gloria", wees op de goede verstandhouding, die er steeds is tussen HGK en „Soli". Onze vereniging is met U verheugd over het mooie succes en onder de eminente leiding van Uw dirigent, de heer Warmink, zal ook HGK, evenals „So li" via de ere-afdeling opklimmen naar de hoogste sport op de vocale ladder, de su perieure afdeling, zo besloot de heer Wig gers, die zijn felicitatie vergezeld deed gaan van een enveloppe met inhoud. De heer A. Westerik, die namens HMV enkele woorden van gelukwens sprak, sloot de rij van sprekers en ook hij bood een enveloppe met inhoud aan. Woorden van dank De voorzitter van HGK, de heer D. Aaf- tink J.zn., bracht de sprekers dank voor hun woorden van gelukwens en HMV voorvoor de muzikale hulde. Ook sprak de heer Aaftink een hartelijk woord van dank tot de dirigent, de heer Warmink, die alles op alles heeft gezet om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Pas acht weken geleden werd officieel beslo ten om te „concoursen" en er moest in deze korte periode dus heel wat gebeu ren. Hij bood de heer Warmink bloemen aan, terwijl tevens bloemen werden aan geboden aan mej. De Vrieze voor ver leende assistentie bij de wekelijkse repe tities van het kinderkoor. Tenslotte richtte de heer Aaftink zich met een bijzonder woord van dank tot jnevr. H. Sprokkereef-Slotman, die de laatste weken bij de gehouden extra re petities zorgde voor pianobegeleiding. Hij bood mevr. Sprokkereef een enveloppe met inhoud aan. Beoordeling De jury kende de volgende punten toe: Verpl. nr. Keuze nr. Samenzang 8-8-8 8-8-8 Zuiverheid 8-8-8 8-8-8 Klankgehalte: 8-8-8 8-8-8 Uitspraak 8-8-8 8-8-8 Rhythmiek 8-8-8 7-7-7 Nuancering 8-8-8 8-8-8 Opvatting 8-8-8 8-8-8 Holten was door alle eeuwen heen een dorp. Daar zit op zichzelf niets vernede rends in, want Holten maakte b.v. een even goede indruk als het stadje Diepen- heim, dat met stadsrechten begiftigd was. Het grote verschil tussen Holten, Diep en - heim en Rijssen lag hierin, dat men de stedelingen niet kon verplichten tot hand en spandiensten. Zo was het b.v. in de maand juli 1584. Toen deed Seino van Dordt, heer van het kasteel Dorth bij Bathmen een poging tot ontzet van de stad Goor. Het ontzettingsleger kwam van de zijde van Deventer. De platte landsbevolking van Bathmen en Holten werd opgeroepen om de weg vrij te ma ken voor het aanrukkende leger. De dor pelingen en landlieden werden via de schouten opgeroepen om met bijlen, schoppen en kaatsbalgen te verschijnen. Wat de laatste waren, vermogen we niet te weten. Deze mannen moesten voorop om bruggen en duikers te herstellen, die door de vijand vernietigd waren en om grote gaten in de weg dicht te gooien. Dit waren de dorpers, die over geen paard beschikten. Zij, die paard en wa gen hadden, moesten, precies als in de laatste maanden van de laatste oorlog, op het appèl verschijnen om munitie, bak ovens, molens, proviand en verder alles wat vervoerbaar was, weg te brengen. Tot aan het dorp Markelo. In theorie althans. In de praktijk kwam hier niets van te recht. Om tijd te winnen sjokten de voer- lieden verder, tot spoed aangespoord door de officieren. En 's avonds laat keken vrouwen en kinderen uit naar man en va der en slaakten een zucht van verlichting als ze béhouden weer keerden. Een half jaar later werden de Holtenaren vorste lijk beloond. Hun dorp werd met de grond gelijk gemaakt. De tachtigjarige oorlog ging ook de Holtenaren verder niet in de kleren zitten. De bedeling vergde grote offers. De armenstaat van de marke Hol ten liegt er niet om. Vooral in de tijd 1600-1640, het eerste deel der gouden eeuw, was het te Holten droevig gesteld. De toestand der bevolking was zo be rooid, dat soms zelfs stukken markegrond verkocht moesten worden. Wanneer een arm en oud man, we noemen hier geen namen, van zes en tachtig jaar geholpen De bril, die in de eerste plaats een hulp middel is om beter te zien, is door het montuur een .kleding" voor het oog ge worden, dfe persoonlijker is dan welke kleding ook. De bril wordt immers ver eenzelvigd met het gelaat. Men heeft hem nodig en het is dus zaak er een sieraad van te maken, een sieraad evenwel, dat functioneel moet zijn en vooral zonder overbodige tierelantijnen. Een verkeerd gekozen montuur kan het uiterlijk scha de berokkenen. Voor dames, heren en kinderen. Er worden vele soorten en modellen brilmonturen gemaakt, zowel voor dames als voor heren en zeer speciaal voor kin deren. Een kinderbril is niet zonder meer een gewone bril in een kleinere maat, maar moet worden aangepast aan het kindergezichtje, dat vaak nog geen neus been heeft en dan weinig houvast biedt voor het montuur. Elk montuur wordt weer in vele kleu ren en maten vervaardigd, zodat het dui delijk is, dat het maken van brilmonturen geen eenvoudige zaak is. Een foutieve keuze. Bekijk de wereld door een Neder landse bril. Deze tak van de Nederlandse industrie stond na de oorlog aan een moeilijk be gin. Zij moest zich gaan meten met een 80-jarige ervaring van vele buitenlandse bedrijven. Maar ze heeft zich thans door durf, ondernemingslust en vakmanschap een goede reputatie verworven in een groot deel van de wereld. Niet alleen be schikte men in het buitenland over groot kapitaal, maar bovendien over een groot aantal in deze zeer speciale tak van in dustrie opgeleide vakmensen. Hier in Ne derland moest alles aan de praktijk wor den getoetst, maar nu na dertien jaar zijn de resultaten voor ons Nederlan ders om trots op te zijn. Het maken van brilmonturen vraagt niet alleen technisch inzicht, maar ook psychologische kennis en gevoel voor de komende mode. Elk nieuw model vergt een jaar van voorbe reiding. Is het model ontworpen, dan wor den de kostbare stempels en gereedschap pen vervaardigd en wordt met de produk- tie begonnen, een produktie, die alleen lo nend is, als een grote hoeveelheid van elk model kan worden gemaakt. Nederland is als afzetgebied te klein en export is dus noodzakelijk. Nederlandse Jabo-monturen bijvoorbeeld gaan nu naar alle Europese landen, het nabije Oosten, Afrika en Z. Amerika. De mode vroeger en nu. Al in de 17e eeuw, toen een bril alleen voor de deftige burgers was weggelegd, ontstonden modegrillen. De modieuze fat ten van die tijd droegen vaak onnodig een bril en hoe groter hoe deftiger. De bril in de huidige vorm, een montuur van twee glazen, dat aan de kanten van beu gels is voorzien, is in het begin van de 18e eeuw in Engeland ontstaan. Toen ook veroverde de vrouw de bril, die tot dan voorbehouden was aan de heren der schepping. Lange tijd werd hij als nood zakelijk kwaad beschouwd en als wij den ken aan de „bus"-brilletjes uit het begin van deze eeuw (glazen bevestigd door middel van dun metaaldraad) kunnen wij ons dat best voorstellen. Pas toen men an- moest worden, hield men hem in het le ven met 15 gulden per jaar. Zo zijn er vele gevallen met allemaal kleine be dragen van mensen, die geholpen moes ten worden. Als dan later de tijden weer beter werden, gaven diezelfde vroegere armen weer wat in de marke-armenkas om anderen te helpen. Trouwens, de hal ve eeuw van 1580 tot 1630 is een aaneen schakeling van ellende voor de toenma lige ingezetenen van Holten. Daar kwam nog iets anders bij. Er liepen in die da gen zwervende typen van allerlei aard door dorp en buurtschap, die het op de beurs van de inwoners voorzien hadden. Het lijstje van bedelende en bedriege- lijke slampampers was groot en hun vin dingrijkheid navenant. Nu doet het eigen aardig aan en Holten maakt op de andere plaatsen in Twente geen uitzondering, dat men grote voorliefde met helpen had voor lieden, die onder de Turken hadden geze ten. Er kwamen verdacht veel slachtof fers van de Turken voor. Dan waren er mannen, die uit Rusland waren gejaagd, ook zij wisten medelijden op te wekken. Schamele vrouwen, die uit Schotland wa ren verdreven, wekten het medelijden der Holtenaren op. De goegemeente van Holten vroeg niet eens aan de Schotse vrouwen, die blijkbaar het Holtens dia lect goed machtig waren, hoe ze van Schotland over de Noordzee waren ge komen. Dan waren er oplichters van def tiger allure, die het op een andere wa gen pakten. Zij waren behoorlijk gekleed en netjes geschoren. Het waren de collec teurs voor grote branden, die probeerden een forse greep in de beursen der Holte naren te doen. Het waren branden van grote omvang; dat sloeg in bij het volk. Zo kwamen twee mannen geld ophalen voor een grote brand aan de Rijnkante. Welke kant van de Rijn en of die brand in Gelderland of Duitsland had plaats ge had, werd er niet bij verteld en de een voudige bevolking, zelf door rampen ge teisterd, geloofde het wel. Weer anderen, als boeren vermomd, kwamen bedelen voor een veepest, die ergens ter wereld was uitgebroken. Men noemde dan heel moeilijk uit te spreken namen en enige controle was er niet. Dan waren er nog de mannen wier vrouw en kinderen aan bepaalde ziekten leden. Hoe groter het gezin, hoe meer indruk ze maakten. Wij voor ons geloven wel, dat velen van hen nooit een vrouw gehad hebben. Wij vragen ons echter af, waar al dat ge spuis de papieren vandaan haalde voor vergunning om het hele land van Twen te en Salland af te stropen met zijn on gure praktijken. Soms werd het de schout van Holten te gortig. Dan liet hij het paard voor de sjees spannen en reed naar Arkelstein, waar de drost resideerde. De drost beloofde maatregelen te nemen. Een onbekookt plakkaat was het gevolg. Een plakkaat was een kennisgeving, zoals wij die nu nog kennen bij de waterschappen, die op bepaalde plaatsen wordt aange plakt met „schouw van de waterleidin gen". Ze waren niet precies zo, maar ver toonden veel overeenkomst met deze nieuwspapieren. Alleen de inhoud was Woensdag 17 juni t.m. 20 juni: Avondvier daagse van de wandelsportvereniging „De Trekkers". Zaterdag 20 juni, nam. 7-8 uur: tweede zo- merinlevering vakantiebonnen van de landbouw ten huize van de heer H. Soer, Larenseweg 3. Dinsdag 23 juni, 8 uur: Vergadering van de plaatselijke verenigingen en de va kantieprogramma-commissie van de VVV in hotel Holterman. Dinsdag 23 juni: geen repetitie Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" en kinderkoor „Jong Soli". Maandag 29 juni t.m. zaterdag 4 juli: Ra dio Schoneveld wegens vakantie geslo ten. (Zie adv.). Maandag 29 juni t.m. zaterdag 4 juli: Le- vensmiddelenbedrijf J. G. P. Müller wegens vakantie gesloten. (Zie adv.). Maandag 29 juni, 7.30 uur: Toneeluitvoe ring van de COC in „Irene" ter gelegen heid van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard. Opvoering klucht: „'t Hing in de lucht". Maandag 6 juli: Officiële opening nieuwe Chr. Kleuterschool aan de Schoolstraat. Een bril, die de charme nog vergroot. dere materialen ging gebruiken als cellu loid en celhoorn, kwam er verbetering. Er werd ontdekt, dat bepaalde gezich ten levendiger werden of interessanter met een bril en dit is het eigenlijke begin van de mode-bril. Thans heeft men waar dering voor de bril, zowel als hulpmiddel als ook als modeartikel. In ons land wordt dit streven krachtig gesteund door de Stichting „Oog en Bril", waarin ruiïn dui zend vooraanstaande opticiëns zijn ver enigd. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. Ds. Israël (Bed. H. Av. en Dankz.). Extra collecte voor het PIT; 7.30 uur de Eerw. Heer Stam, catecheet en jeugdleider te Rotterdam (jeugddienst). Collecte jeugdwerk. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Addink (Be diening H. Av. en Dankz.). Extra col lecte voor het PIT. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Geref. Kerken in In donesië en Nieuw-Guinea. Gevonden: meisjesvest; kinderschoen tje; damesmantel; schortje. Verloren: kettinkje; portemonnaie met inhoud; boodschappennetje. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Dorps straat 22, tel. 352. Geboren: Fenneken, dv E. Vukkink en H. F. Tempelman, Look 68. Albert, zv J. A. Nijhuis en J. Paalman, Look 94. BEVOLKING: Ingekomen: G. J. Hoekman en gezin van Markelo naar Holterbroek 94. H. Ste- gink van Bathmen naar Holterbroek 83. V. Schouwstra en gezin van Zwolle n. Look 40. J. J. la Grauw en gezin van Amsterdam naar Look 40. C. L. M. Marks en gezin van Djakarta naar Hol- terberg 26. V. T. Soentpiet en gezin v. Surabaia n. Holterberg 26. E. Looijen- ga van Heemskerk naar Oranjestraat 60. Vertrokken: W. L. Warlich en gezin v. Look 40 naar Deventer. W. de Nijs en gezin van Look 40 naar Hengelo (O.). A. S. C. Keller van Look 40 naar Losser. een weinig anders. De drostelijke ambte naren gebruikten een bloemrijker taal. Wanneer tegen het schooieren, bedelen en stelen een plakkaat werd uitgevaardigd, dan werden Joodse ingezetenen met al lerlei schuim op één lijn gesteld. Zo'n plakkaat sprak van landlopers, gauwdie ven, bedelaars, biddewijven, smousen en vreemd volk. Zij mochten zich in het land van Overijssel niet anders begeven dan op de openbare weg. De boeren werd vergunning gegeven er op te schieten als ze hun erf betraden. En des avonds na negen uur moest dit volk zich ophouden in de besloten steden. Dus een gevolg was weer, dat de steden opgescheept zaten met volk, dat men niet wenste. De stad jes op hun beurt huurden een karreman, die de verschoppelingen tegen idem zo veel per keer naar een ander stadje bracht. De burgemeesters, die de armen met karrevrachten kregen toegezonden, vroegen aan de voerman, wat voor loon hij voor zo'n kar vol armen kreeg. De voerman noemde het loon, de burgemees ters deden er een schepje bij op en boden net zo lang tot de voerman de armen weer op de kar laadde en ze even voor de poort van de stad zijner inwoning van de kar deed en ze stroomden de stad weer bin nen. Voor de karreman was het voorde lig, dubbele vracht. Zo deed men in Hol ten niet: daar zette men een aantal ar men aan het werk en de rest werd een voudig door een klopjacht het schoutambt uitgejaagd. O! Heerlijke gouden eeuw. VAN COEVERDEN.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1