f I f;T smm COÖP. AAN- EN VERKOOPVERENIGING „HOLTEN' IN HET GOUD rTT Hotelhouders schreven geïllustreerde brief Wm 4cL Agenda PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND In bl ij verwachting No. 22. Jaargang 11. ZATERDAG 6 JUNI 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENSNIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-frijs: 1—15 mm. (a contant) 8.Iedere mm. meer 0.08 Van het hoogste gebouw in onze ge meente zal maandag de gehele dag de vaderlandse driekleur wapperen. De Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Holten", kortweg de coöperatie, herdenkt dan haar 50-jarig bestaan en op haar silo staat de vlaggemast waaraan het dundoek zal wapperen, dat het triomfantelijk teken zal zijn van dit heugelijk gebeuren. Vijftig jaren zijn verstreken van soms moeizame strijd, waarin men te maken had met sterke concurrenten want in Holten leeft de vrijhandelsgedachte nog sterk en waarin de groeiperiode door kruist werd door één zware economische crisis en twee wereldoorlogen. Maar de jubilaresse is versterkt uit die strijd getreden. Gezegd kan worden, dat uit een klein stekje een sterke plant ge groeid is. Dat stekje was geënt op de coöperatieve gedachte, die zich omstreeks de eeuwwisseling in deze contreien baan brak. Onze plaats liep daarbij niet vooraan. In de omliggende ge meente waren reeds verschillende coöpe ratieve verenigingen opgericht. In mei 1906 volgde Holten met de oprichting van de coöperatieve Boerenleenbank en in ok tober van datzelfde jaar werd de coöpe ratieve zuivelfabriek „De Vrijheid" ge sticht. Het duurde nog ruim twee jaar, n.l. tot 15 juli 1908, dat een tiental landbou wers plannen beraamden om tot de op richting van een coöperatieve landbou wers handelsvereniging te komen. Onder hen waren er die ook de stoot gegeven hadden tot oprichting van de beide eer der genoemde coöperaties. Zij kwamen in café Jansen bijeen, toen nog een echte boerenherberg en hun namen waren G. Klein Haar, D. B. Nijland, W. Rietberg, G. H. Stevens, G. Meijerman, G. J. Beid- man, Jhr. F. W. W. H. van Coeverden, E. Stam, G. Klein Horsman en J. Riet berg. Van hen is nog alleen de heer Klein Horsman in leven. De toenmalige direc teur van de coöp. zuivelfabriek, de heer HoIIema, was him adviseur. EERSTE GEBOUW Maar toen ging het ook vrij vlot, want in een vergadering, op 31 maart 1909 in café Kalfsterman gehouden, werd het be stuur met 27 tegen 3 stemmen gemach tigd de benodigde grond aan te kopen om daarop een gebouw te stichten, ma chines te plaatsen en een „mulder" aan te stellen. Die eerste molenaar was de heer J. Th. Boks, die op een weekloon van 6 gulden en 50 cent provisie voor iedere aangevoerde wagon werd aange steld. Inmiddels waren tot voorzitter en se cretaris gekozen de heren G. Klein Haar en "W. Rietberg en werden in deze ver gadering tot commissaris benoemd de he ren E. Teeselink JAzn., E. Krikkink, J. Rietberg en G. J. Breukink. Op 21 augustus 1909 werd onze toenma lige burgemeester A. P. R. C. Baron van der Borch van Verwolde tot ere-voorzit- ter gekozen. Aan hem heeft de vereniging veel steun gehad. Hij leidde tal van ver gaderingen en toen de in 1910 benoemde eerste directeur op grove wijze ten koste van de vereniging had gespeculeerd en de vereniging voor een financiële cata strofe stond, bood hij aan bij de heren Maalderink en Co. te Zutphen teneinde aan de financiële verplichtingen te kun nen voldoen een geldlening te sluiten, waarvoor hij persoonlijk borg was. 28 mei 1090 werd de 1ste steen gelegd van de oorspronkelijke maalderij. Deze datum is steeds als de oprichtingsdatum van de vereniging aangehouden, hoewel op 31 maart van dat jaar de bouwplan nen reeds waren aangenomen. Deze maalderij is uitgegroeid tot een gebouwencomplex, dat een oppervlakte van vele honderden vierkante meters be slaat en waaraan men thans nog bezig is nieuwe gebouwen toe te voegen. VOLHARDING Het heeft de bestuurders van de coöpe ratie niet aan moed ontbroken. In 1915 werd een dubbele personeelswoning ge bouwd, in 1957 de slagerij van L. Berg aangekocht en ingericht voor kunstmest- loods, in 1924 werd de bestaande malerij door nieuwe machines gemoderniseerd en in de periode van 19271930 het filiaal bedrijf in Dijkerhoek gesticht door aan koop van de korenmolen van de familie Klein Baltink. Daarbij werd een flink winkelpand gesticht. In de loop der jaren nam de vereniging in bloei toe en hadden verschillende aanschaffingen en verbou wingen plaats, welke thans culmineren in de stichting van een nieuwe directeurs woning, winkel voor kleine landbouwge reedschappen, kunstmestpakhuis, eier- paklokaal, vergaderzaal en archiefruim te. Kosten anderhalve ton. Na de malverserende directeur heeft de vereniging tot leider van het bedrijf benoemd, wijlen de heer W. J. Nakke, die de grondslag gelegd heeft, waarop de te genwoordige directeur, de heer M. Bouw huis, die hem in 1932 opvolgde, heeft voortgebouwd. Het bestuur heeft zijn di recteur altijd krachtig gesteund bij zijn pogingen om het bedrijf te vergroten en vooruit te brengen. En gezien de omzet cijfers is hij daar zeker in geslaagd. CIJFERS Enkele vergelijkende cijfers demonstre ren dit op duidelijke wijze. Bij de eerste kasopname over een pe riode van 5 weken hebben de ontvang sten bedragen f3.046,02 of gemiddeld f 100.per dag, zo blijkt uit de notulen. Thans bedraagt de dagontvangst gemid deld pl.m. f 6200. Het eerste bedrijfsgebouw stond op de balans voor f4855,05, de laatste balans vermeld f 158.000, waarin de anderhalve ton van de nieuwbouw nog niet zijn be grepen. Die eerste balans had een totaal van f 15.222,81, de laatste heeft een eind cijfers van f 577.077,83. In het boekjaar 1913 werd voor het eerst gewag gemaakt van de omzet in ki logrammen. Deze bedroeg ruim 171 wa gons van 10 ton. In het boekjaar 1957/'58 was dit cijfer 735 wagons of ruim vier maal zoveel. Op de balans per 31 dec. 1914 kwam de eerste reserve voor tot een bedrag van f 3500.momenteel bedraagt deze on geveer f 110.000, -met daarnaast nog een ledenkapitaal van ruim f 80.000. Aan versteviging van de coöperatie is de laatste jaren dan ook met kracht ge werkt. Als de pioniers van weleer nog eens een terugblik konden werpen op het geen door hun gestage arbeid van die da gen is tot stand gekomen wat zouden zij daarvan dan een vreugde beleven. FEEST De Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Holten" gaat haar gouden jubileum fees telijk herdenken met een receptie maan dagmiddag van 2 tot 5 uur in Amicitia, terwijl zij haar leden en afnemers feest- ♦SKSSSr SCHILDERIJEN GEEN KITSCH Zes Holtense hotelhouders hebben zich met een, wat zij noemen, „geïllustreerde brief" tot al hun mede-hoteliers in Ne derland gewend met de opwekking om óók schilders, binnen- of buitenlandse, uit te nodigen een maand lang hun gast te zijn in ruil voor een mooi kunstwerk. In een keurig ve^orgde brochure van zes pagina's in kloek formaat vertellen zij in enthousiaste bewoordigen van hun ervaringen sedert 1950, toen zij begonnen zijn aan buitenlandse kunstschilders, ge durende een maand, kost en logies te verstrekken tegen vergoeding van een van hun schilderijen. De foto's waarmede deze brochure is verlucht geven stuk voor stuk een bij zonder duidelijk beeld van de wijze waar op de interieurs van hun hotels zijn ver fraaid, dank zij dit experiment, waarvan J. P. Nagelhout, de geestelijke vader is en dat reeds alom grote bekendheid heeft verworven. De kunstenaars zijn onze gasten in het vóór- en naseizoen, zo schrijven zij be voegde organisaties en overheidsinstan ties dragen er zorg voor, dat alleen bona fide kunstenaars, die verantwoorde kunst werken maken in aanmerking komen voor huisvesting in de Nederlandse hotels. Sedert 1950 ontvingen zij in hun hotels schilders uit Frankrijk, België en Monaco en daarnaast ook Nederlandse kunste naars. Binnenkort hopen zij een aantal schilders uit Zwitserland gastvrijheid te verlenen. Vóór hun vertrek lieten de buitenlan ders hun kunstwerken zien door aar avonden gaat aanbieden, waarbij het be kende Friese gezelschap Tetman de Vries voor hen zal optreden met het toneel en zangspel „Houdt stand platteland". Tijdens de receptie verwacht men de genodigden, afgevaardigden van diverse verenigingen en particuliere zakenlieden. VTT 'SÉSj; :%f§ ir dige en aantrekkelijke exposities in de raadzaal van het gemeentehuis, die altijd met een bijzonder hartelijke ontvangst van de zijde van het gemeentebestuur ge paard gingen en in de korte spanne tijds steeds veel belangstelling trokken. Langzamerhand worden onze hotels, zeggen de heren W. ten Berge, H. van der Goot, G. Mensink, J. Meuleman, G. A. Mulder en G. Müller, verfraaid met kunstwerken, die wij en onze gasten heb ben zien ontstaan. De rijke verscheiden heid is een bron van genoegen en aange name discussie voor de hotelgasten en ons zelf. De beschaafde gezellige sfeer, die zij voor hun bedrijven nastreven wordt er aanmerkelijk door verhoogd. Een van de gevolgen is, dat men het ver schil tussen goede kunstwerken en aan de lopende band" vervaardigde kitsch terdege gaat beseffen, terwijl de gasten het bijzonder boeiend vinden te ervaren, hoe de buitenlandse kunstenaars de hen zo vertrouwde Nederlandse landschappen en dorpsgezichten ieder op zijn manier uitbeelden. Het is bijzonder aardig in deze „open brief" ook de persoonlijke mening van de hotelhouders en hun echtgenoten te lezen, die zij bij de zeer geslaagde af beelding van hun hotel-interieur hebben weergegeven. Onze burgemeester, Mr. W. H. Enk laar, heeft hun bezielend woord van een „ten geleide" voorzien en hij is daarin niet minder enthousiast dan zijn „onder danen-hotelhouders". De wijze waarop de hotelhouders van Holten hebben deelgenomen aan het be kende schilders-uitwisselingsplan heeft voor henzelf niet alleen, maar in gelijke mate voor het gehele dorp Holten bijzon der aantrekkelijke en verrassende ge volgen gehad, zegt de burgemeester. Ik denk met vreugde en voldoening aan het feit, dat van de muren van onze hotels de kitsch bezig is te verdwijnen. In plaats daarvan worden zij gesierd met werk van schilders, die hun kunst met toewijding, ernst en bekwaamheid be oefenen. En niet in mindere mate denkt burgemeester Enklaar aan de vele inter nationale contacten, die er door worden gelegd en die de volkeren ook op deze wijze weer dichter tot elkander brengen. In deze woorden van de hoteliers en de burgemeester is het plan Nagelhout ten voeten uit getekend. Het klinkt wel licht wat chauvinistisch, maar het kan van grote kunstzinnige waarde en inter nationale betekenis worden als zijn gees telijke vader, de dokter, en zijn enthou siaste medestanders, voldoende mogelijk heden hebben en actief zijn om het te blijven propageren, want Keulen en Aken zijn waarlijk niet in een dag gebouwd. De bekende kunstschilder en radio commentator voor Beeldende Kunsten, Jelle Troelstra, heeft het slotwoord ge schreven en het plan nog eens beknopt omschreven. Eén collega, de heer J. Th. H. Rijnberg, de eigenaar van 't bekende hotel Braams te Gieten heeft in enkele enthousiaste regels in deze „geïllustreerde brief" zijn volle medewerking toegezegd. Er zullen er zeker nog vele volgen. Maandag 8 juni: Gouden jubileum Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Holten". (Zie advertentie). Maandag 8 juni, 8 uur, spreekt de heer A. Spaargaren in „Irene" voor de Jonge Kerk over „Het boek zonder naam". Dinsdagavond 9 juni van 8.15-9.30 uur ten kantore van de Coöp. Boerenleenbank: uitbetaling renteloze aandelen HMV (zie advertentie). Woensdag 10 juni: Excursie Chr. Platte landsvrouwen naar Bussink Koekfa- briek te Deventer. Vertrek per trein om 1 uur. Woensdag 17 juni t.m. 20 juni: Avondvier daagse van de wandelsportvereniging „De Trekkers". Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds. Addink. In deze dienst is de gewone collecte van de diakonie bestemd voor de kinderbescherming. Extra collecte voor het kerkkoor. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Israël. Gewone diakonie-collecte bestemd voor de kin- derbescherming. Extra collecte voor het kerkkoor. De doopzitting van deze maand der Ned. Herv. Kerk zal op vrijdag 12 juni a.s. niet om 7.30 maar om 7 uur des avonds in de consistorie gehouden worden. Geref. Kerk .9.30 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de evangelisatie onder de studerenden. Geboren: Agnes Maria, dv A. Nijland en A. M. Alferink, Dijkerhoek 99. Johanna Gerritdina, dv H. Koopman en B. Kruit- bosch, A. J. Goldsteinstraat 7. Overleden: J. Pasop, 82 j., echtgenoot van J. Pasop, Borkeld 69. Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden: muntbiljet; pet; rood-bonte pink; mondharmonica; kinderportemon- naie. Verloren: remvoering van bromfiets (in krant gewikkeld); windjack; boek; slip over; kindersandaaltje; meisjesjasje; vul pen. Weggelopen: Siamese kat. Kerkelijke verkiezing Ter voorziening in de vacatures, ont staan door het aftreden van de ouderlin gen J. Beldman en G. W. Rietman, zijn door de kerkeraad der Geref. Kerk kan didaat gesteld de heren J. Beldman, Rö- rikstraat; H. Brands, Boschkampsstraat; Joh. Bosschers, Beuseberg en J. Stam, Look. Voor de verkiezing van een diaken (af tredend de heer M. Stam, Neerdorp) zijn kandidaat gesteld de heren W. Hulsman H.zn., Beuseberg en M. Scholman, Beuse berg. De stemming zal plaats hebben op zondag 7 juni na de middagdienst. Ds. Verdonk nam afscheid van Okkenbroek Na de Ned. Herv. Gemeente van Ok kenbroek, welke zich ook ten dele uit strekt over de burgerlijke gemeente Hol ten, zeven jaar als herder en leeraar te hebben gediend, heeft Ds. W. E. Ver donk zondagmiddag j.l. afscheid genomen van zijn gemeente. Het kerkgebouw, waarvan de zitgele genheid nog met stoelen en banken was aangevuld, was tot de laatste plaats be zet. Onder hen die deze afscheidsdienst bij woonden merkten wij o.m. op de burge meester van Diepenveen en mevr. Crom- melin, de wethouders Kolkman en Veld wachter, alle predikanten uit de ring De venter, Ds. van Rhijn emeritus predikant te Deventer, de Pastoor van 't Joppe en tal van andere kerkelijke ambtsdragers. Er werd deze middag niet gesproken. Ds. Verdonk had op een gemeenteavond enkele dagen tevoren reeds afscheid ge nomen van de gemeenteleden. Onder het zingen van de verzen 1 en 7 van Psalm 97 besteeg de scheidende pre dikant de kansel. Als tekst had hij geko zen Philippenzen 4:7: „En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal Uwe harten en Uwe zinnen bewaren in Christus Jezus". Na een gevoelvolle predikatie werd de scheidende predikant tenslotte toege zongen Gezang 263: „U zegene God, Hij stel' U tot een zegen". Zichtbaar ontroerd verliet deze daarop de kansel. Van de door de kerkeraad geboden ge legenheid om in het jeugdgebouw af scheid van dominee en mevr. Verdonk te nemen werd door zeer velen gebruik ge maakt. Zo heef dit toelichtend en geruststel lend Doktersboek.dat gratis is in gesloten bij een Babyderm Set, waarin alles voor een vorstelijke verzorging van Baby's tere huigje. gWATMhNhaRTTMAAKï iTQQÈdTT

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1