m Uit Holtens Historie (X) Men mocht in de late Middel eeuwen in Holten niet maar*** Hollandse Nieuwe Vliegende schotels brachten Adamski naar de maan en Venus lit Llkl Vogels trokken heen en weer met nest Agenda PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND No. 21. Jaargang 11. ZATERDAG 30 MEI 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per hwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (a contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 GRAPPIGE MAN VERTELDE ZIJN ERVARINGEN. Wanneer men de verhalen van de 68- jarige George Adamski, vroeger verkoper van worstjes en balletjes gehakt en nu „contactman tussen aarde en Venus", moet geloven, tippelen op de planeet Venus mensen rond, die uiterlijk niet veel ver schillen van de bewoners van de aarde. Adamski kan het weten, want, volgens zijn zeggen, heeft hij een dergelijke Venu- siaan ontmoet en zelfs gevlogen in diens vervoermiddel, een vliegende schotel. De Amsterdammers en de Hagenaars, die naar zijn lezingen hebben geluisterd en diegenen, die op de avond van de 16e mei via de televisie met hem kennis maak ten, hebben het allemaal uitgebreid horen uitleggen. Het is te hopen dat zij niet al te zeer onder de indruk zijn gekomen. George Adamski, van geboorte een Pool maar woonachtig in de Verenigde Staten, is, zoals hij na zijn aankomst op Schiphol (hij maakte de overtocht per lijntoestel en niet met een vliegende schotel) verklaar- de, naar Nederland gekomen om ook hier zijn „Venusboodschap" te verkondigen. „De bewoners van Venus zijn vriende lijk en intelligent. Zij zullen ons nooit met de wapens in de hand tegemoet treden. Zij zijn echter wel ongerust over ons roe keloos gespeel met o.a. de kernenergie, die niet alleen ons maar ook hen veel schade kan berokkenen." Op maan leven Venusïanen. Wanneer wij de „tolk van Venus", zo als Adamski zich graag laat noemen, mo gen geloven, dan is hij de eerste mens geweest die de aardse dampkring heeft overwonnen, zij het dan met de hulp van bewoners van een andere planeet. Met een stalen gezicht en zonder zelf in de lach te schieten vertelde hij, dat hij met Or- thon, een Venusiaan met wie hij veel in contact zou staan, een reis per ruimte vaartuig heeft gemaakt naar de maan, het hemel-lichaam dat het dichtst bij onze aarde staat. Hij heeft zelfs als eerste mens de ach terkant van de maan aanschouwd. Wat hij daar zou hebben gezien heeft hem met stomheid geslagen. Honderden Venusia- nen wonen daar volgens Adamski bijeen in een landschap, dat veel weg heeft van Californië. Zij hebben zelfs dieren, die veel lijken op onze honden. Hij heeft het allemaal persoonlijk gezienvolgens zijn zeggen van een afstand van 45.000 km., want dichter naderde het ruimte voertuig niet. Nergens geeft hij een verklaring, hoe het zit met de zwaartekracht en de zuur stof op de maan en hoe de Venusianen het zonder kunnen stellen, want juist deze levenselementen en nog vele andere zijn op onze trouwe satelliet niet aanwezig. Hij vertelde ook niet hoe hij van een afstand van 45.000 km. dieren zo groot als bonden kon onderscheiden. Foto's mislukt en souvenirs thuis. Adamski ziet ze regelmatig vliegen (vliegende schotels wel te verstaan). Het enige bewijs dat hij voor deze bewering aanvoerde, was echter een filmpje, dat niets anders liet zien dan enige heen en weer schietende witte puntjes. Iedere amateur-cineast kan door een eenvoudig trucje een dergelijke film maken. Ook zijn andere verhalen, o.a. betref fende de tastbare overblijfselen van zijn reizen naar Venus of ontmoetingen met Venusianen, wekken wel heel stexk het vermoeden dat Adamski niets anders is dan een handige en soms wel grappige fantast. Hij vertelt een soort „ruimte latijn", zoals mannen langs de waterkant hun visserslatijn gebruiken. Op een vraag van een journalist, b.v. of hij nooit foto's had gemaakt en zo ja of hij die ook kon laten zien, antwoordde hij, dat hij wel degelijk had gefotografeerd, maar dat de foto's helaas allemaal waren mislukt. Het antwoord op de vraag of hij ook souvenirs van zijn bezoek aan Venus had meegenomen was wel erg kinderlijk. Adamski had ze wel, maar kon ze niet meenemen omdat het vliegtuig slechts een beperkte bagage toestond. Een journalist maakte daarop de opmerking: „had hij maar 'n vliegende schotel moeten nemen". Een kaars voor het raam. Hoever de beweringen van Adamski Met de „Hcnry Dunant" Met het prachtige nieuwe hospitaalschip de „Henry Dunant" van het Ned. Roode Kruis, dat het eerst een tocht zal maken met invali den en chronische zieken uit het gewest Overijssel van 1 tot 6 juni a.s., zullen ook drie Holtense ingezetenen meevaren. O.a. wordt Huissen, Kampen, Zaandam en Mar ken aangedaan. Zij worden daartoe in staat gesteld door de plaatselijke afdeling van het Roode Kruis. Het schip is vrijdagavond te bezichtigen aan de IJsselkade te Deventer. De patiënten zullen maandagmorgen aan boord gaan en per auto naar Deventer worden gebracht. kunnen doorwerken bemerkten wij toen wij een gesprek hadden met een ver stokte aanhanger van de „Venustolk". Deze vertelde ons dat het helemaal niet onmogelijk was dat de Venusianen plotse ling naar de aarde zouden komen. In dat geval zou het zonder voorafgaande waar schuwing overal op aarde donker wor den. Het licht van de zon zou worden verduisterd en geen lamp kunnen bran den. Wij, arme, onkundige journalisten, moesten dan maar niet ongerust worden en wat brandende kaarsen in het venster zetten. Voor de Venusianen zou dat het teken zijn dat wij tot de „ingewijden" behoren. Wij konden ons ongeloof tegenover de spreker niet helemaal verbloemen, reden waarom hij ons vertelde dat alles slechts een gerucht was. Maar je kunt nooit we ten, voegde hij eraan toe. Sterke gegronde twijfel. Adamski beweert zonder blikken of blozen, dat de regeringen van de grootste landen met het bestaan van de vliegende schotels op de hoogte zijn. Eén van hen, hij vertelde niet welke, had zelfs in con tact met de bemanningen gestaan. Het is duidelijk dat Adamski hierbij speculeert op de algemeen in zwang ge raakte, vrij gevaarlijke gedachte, dat iede re" regering belangrijke gebeurtenissen GEORGE ADAMSKI verzwijgt. Een ontmoeting van mensen die niet van onze aarde komen, is echter zo belangrijk (en niet alleen politiek) dat zelfs Rusland haar nooit zou verzwijgen. Door de te fantastische verhalen die Adamski ophangt en vooral ook door de technische onwaarschijnlijkheden hecht men in wetenschappelijke kringen totaal geen geloof aan zijn beweringen. De sterke twijfel aan de authenticiteit van zijn ontmoetingen met bewoners van een andere planeet wordt nog meer gegrond door de tegenstrijdigheden in zijn relaas en de kinderachtige manier waarop hij principiële vragen ontwijkt. Wij hebben daarom geen extra kaarsen in huis gehaald. Het doet vreemd aan, wanneer laat in de herfst op een vergadering der marke be sluiten worden genomen over het grasmaaien in de hooitijd. Er zal in de zomers van 1474 en daarvoor wel eens een hard woord zijn gevallen over het grasmaaien in de gemeen schappelijke markweide. Natuurlijk verdeel de de markerichter het gras in percelen, net als een koek in een groot gezin. Bij ieder toegewezen perceel werden takjes bijgesto ken. Nu waren er slimmeriken onder de markegenoten, die in de schemering die tak ken of rijzen een eind lieten opschikken, b.v. een pas of viex-, ten koste van de naaste buurman. En het moet ook al eens voox'ge- komen zijn, dat twee boeren drie percelen maaiden en als dan de derde kwam, vond die zijn perceel kortgeknipt. Dit gaf aan leiding tot eindeloze burenruzie's, waarom de schout voorstelde, per koe gras te maaien. B.v. die twaalf koeien had mocht twee da gen maaien, maar met meer zeisen dan één. Een kleine boer mocht twee dagen met twee zeisen maaien en een kotter twee dagen met één zeis. En de mannen, die langs de dorps straat woonden, mochten helemaal niet maaien. De boeten, die op overtreding stonden, moesten betaald worden in bier. Men sprak van Deventer bier en Bremer bier. En na tuurlijk, in de hooitijd was het doorgaans bierweer en Hét smaakte best. Aanbrengers van onregelmatigheden kregen als beloning twee stoters. Dus het aanbrengloon was niet hoog. En dan te bedenken dat je op een don- kex-e avond als aanbrenger door de een of andere Holter boer met een eind hout in de nek geslagen werd. De Holtemxarke koos zich elk jaar uit de vergadering de marke- politie en dat mocht niemand weigeren. De Holter Es noemde men daar Enk, dus net als in het Gelderse. Bij kerkensprake werden de marikegenoten gewaarschuwd dat men zijn landerijen behooiiijk afrasterde, opdat daar geen varkens, schapen of beesten in de Enk kwamen. Tussen twee haakjes, de koeien, varkens, schapen, ganzen en kippen mochten wel op de publieke straat lopen. En zo kon het gebeuren, dat men anno 1474 door Holten wandelend, de varkens vrolijk baggerend in de straatgoot zag liggen en de koeien naarstig herkauwend voor de men deur onder de lindeboom stonden. De kippen natuurlijk op de vaalt, naast het huis. Men was verplicht de varkens, te krammen, op dat ze niet onder de fundamenten van hui zen konden wroeten. De koeien gingen voor de mestwinning de gehele nacht en een ge deelte van de dag op stal. Het kleinvee, en vooral de varkens liepen destijds dag en nacht buiten. Op de Holterberg vond men destijds veel eikenhout en in het Holteï- broek. Want er werd streng op gelet dat men geen eikenhout stal, hetzij groot of klein. Gelijk in elke marke, werd in de herfst een der armen aangewezen om met de var kens het eikenbos in te trekken, opdat de varkens zich zouden mesten met eikels. Ten einde het vormen van veen te bevorderen, was het verboden veenmos uit de venen te halen. Van mei tot november moesten de schapen uit de bx'oeklanden blijven. Werd een schaapherder gesnapt bij overtx-eding, dan kostte dat de eigenaar een vat Bremer bier. Het gebeurde nog al eens dat diverse boe ren meer beesten hadden dan ze mochten hebben. D.w.z. geen mens kon er iets aan doen, al wilde een boer ook veertig koe beesten houden, maar een volslagen boer mocht maar twaalf stuks vee in de weide drijven. Dat het nog al eens voorkwam, dat men meer koeien in de markeweide dreef dan geoorloofd was, bewijst de vrij hoge boete van twee oude schilden. Ook vreemd vee of wat er dan voor doorging, liep wel eens in de marke en dan kwamen de schut ters in actie en dreven het vreemde vee in de schutstal. Wilde de rechtmatige eigenaar de koe terug hebben, dan kon hij die terug kopen voor een oude 'schild. De ossenkopers waren ook een ware plaag voor de Holter markegemeenschap. En deze veehandelaren waren geen frisse jongens. Zij dreven soms des avonds zestig ossen en meer in de gemene markeweide. En wanneer dan de schutters kwamen opdagen om de ossen te schutten, dan werd er op hen geschoten. Dus riep men de gezamenlijke boeren op om met alle mogelijke middelen, dus ook met het geweer, de ossenkopers uit de marke te verjagen. Enterse ganzendrij- vers waren ook niet mis, zij hadden de naam dat het mes zeer los in de schede zat. Voor deze kidnappers waren de schutters nog ban ger dan voor de ossenkopers. Had de laatste eenmaal geschoten, dan duurde het ongeveer tien minuten voor hij "weer vuur kon geven. En in die tijd kon er heel wat gebeuren. Maar de ganzendrijvers hadden in hun ha- zenslaap het mes naast zich klaar liggen. Klachten bij de drost van Salland hadden vaak niet de gewenste uitwerking. Want zo wel de ganzendrijvers als de ossenkopers, die in een groot deel van het toenmalige Europa de weg wisten als in hun eigen huis, wisten ook de drosten wel zo te bewex-ken, dat de klachten van de mensen uit de marke vaak de doofpot ingingen. Want èn de ossenkopers èn de ganzendrijvers beriepen er zich op dat er van Holten naar Bathmen een vrije door- dx-ift was. En de drost van Salland woonde immers vlak bij. Op Arkelstein zullen wel eens ossen en ganzen verdwaald zijn ge raakt. In de tweede helft van dc tachtigjarige oorlog, dus na het twaalfjarig bestand, was de Holter marke een soort wild west. De ge mene markeweide werd door iedereen ge bruikt en vooral door doortrekkende ruiterij. De kotters verstoutten zich om er hxm paar den in te drijven. Men beriep zich op arti kel zoveel uit het markenboek anno 1474. Maar de gezamenlijke markegenoten werden gewaar, dat men met papieren dammein geen vreemde ruiterij kon tegenhouden. Nochtans was het hard voor de bevolking, die zo een groot deel van het onontbeerlijk voedsel voor het vee zag verloren gaan. VAN COEVORDEN. Dienstregeling OAD gewijzigd Nadat de Overijsselse Autobusdiensten O.A.D. N.V. vijf jaar met een praktisch on gewijzigde dienstregeling hebben gereden, zijn in de nieuwe dienstregeling, welke thans verschenen is en op zondag 31 mei ingaat, een groot aantal kleine wijzigingen aange bracht. Deze veranderingen waren o.a no dig met het oog op een betere aansluiting op de treinen in Deventer. Behalve de eer ste dienst, die in plaats van om 6 uur vanaf maandag om 5.55 uur uit Deventer vertrekt, zijn de vertrekuren aldaar drie minuten later gesteld, t.w. 7.03, 8.03 uur enz. In Holten ver trekken de bussen naar Almelo 2 minuten latei', n.l. 7.32, 8.32 uur enz. Het stationne- ment in Rijssen is vei'koi't, zodat de mees te bussen daar in de richting Almelo twee minuten vroeger vertrekken, n.l. om 7.50, 8.50 uur enz. Ook vanaf Nijverdal in de richting Rijssen en van Rijssen in de richting Deventer zijn de vertrekuren met twee minuten vervroegd. Men doet vei-standig de nieuwe dienstrege ling. welke gratis in de bussen of aan de kantoren verkrijgbaar is, te raadplegen. Welk een wonderlijke plaats vogels kunnen uitzoeken om hun nest te bouwen bleek dezer dagen de heer G. M. Mark voort, chauffeur bij het expeditiebedrijf van de heer A. Müller, alhier. Toen hij bezig was een grote oplegger schoon te maken, die gestationeerd staat bij de ga rage in de Beuseberg en welke wekelijks een of tweemaal wordt gebruikt voor ver voer van materialen naar Pernis bij Rot terdam, ontdekte hij op een chassisbalk onder de vrachtwagen een nest met jon ge vogels die zich waarschijnlijk van wege de honger luid aandienden. De oplegger was de gehele dag weggeweest en de vogels hadden hun jongen dus niet kunnen voeren. Tijdens het bouwen van het nest, en het leggen van de eieren is de vracht auto telkens onderweg geweest, maar bij het broeden heeft het wijfje de reis tel kens moeten meemaken. Het is een won der, dat het broedsel niet verstoord is ge worden. De heer Markvoort kon ons niet vertellen welk soort vogelpaar deze won derlijke plaats voor zijn bouwsel had uitgekozen. Nieuwe dienstregeling N.S. De zomei'dienstregeling der Ned. Spoor wegen, welke zondag 31 mei a.s. ingaat, brengt enkele kleine veranderingen in de treinenloop op het baanvak Deventer Almelo v.v. Trein 2919, die voox'heen om 9.01 uit De venter vertrok, vertrekt nu 5 minuten later, en vertrekt in Holten ook 5 minuten later naar Almelo, n.l. om 9.19. Overigens blijft de treinenloop DeventerAlmelo, wat de stoptreinen betreft, ongewijzigd. Van Almelo naar Deventer doen zich een drietal wijzigingen voor. Trein 2902 vertrekt inplaats van 6.16 uur om 6.13 uur, trein 2916 vertrekt nu 1 minuut later, n.l. om 9.25 uur en trein 2920 loopt 17 minuten vroeger en vertrekt in het vervolg om 10.07 uur in plaats van om 10.24 uur uit Holten. NAAR HET CONCOURS Aan het door de Chr. Gem. Zangvereni ging ,Tot nut en genoegen' te Putten op woensdag 17 juni georganiseerde zang concours, zal worden deelgenomen door het kinderkoor ,Jong Soli'. Het koor, dat onder leiding staat van de heer W. van Erkelens te Enschede, telt momenteel ruim 40 leden en werd in het najaar van 1957 opgericht. In vele schoolboekjes over vadei'landse ge schiedenis wordt vermeld, dat omstreeks 138*0 Willem Beukelszoon van Biervliet het ha- x'ingkaken uitvond. Wat het hax-ingkaken nu eigenlijk is en waarom de uitvinding ervan zo belangrijk is, dat hij een plaats in de boekjes waardig wordt gekeurd, staat er echter niet altijd bij. WAT IS HARINGKAKEN? Het kaken is een bewerking, waarbij de haring dicht onder de kop wordt open ge sneden en de kieuwbogen en ingewanden op een klein stukje na verwijderd worden. De delen, die bederf kunnen veroorzaken (o.a. darmen, maag, hart en galblaas) worden weg gedaan. Het kleine stukje van het maag darmkanaal, dat men laat zitten, bevat ver teringssappen, die het haringvlees malser en zachter maken. Daar de haring opengesneden is, kan het zout, waarmee hij wordt bestrooid, van bui ten èn binnen in het visvlees trekken. Dit bevordert het conserveringsproces. Boven dien kunnen door de gevormde pekel de verteringssappen zich uit het kleine achter gebleven stukje maagaanhangsel (de rezel) door het visvlees verspreiden. Het kaken gebeurt nog steeds, evenals zes eeuwen geleden, met een speciaal mesje. De vissers hebben een ongelooflijke handigheid in het hanteren ervan. Zo mogelijk wordt cfe haring meteen na de vangst aan boord ge kaakt. HET BELANG VAN DEZE UITVINDING Door deze uitvinding werd het mogelijk de haring in vaten te verhandelen in een smakelijke vorm en zonder dat bederf op treedt. Omdat bovendien aan de werkwijze hoge eisen werden gesteld, strenge voorschriften werden gegeven voor sortering en kwaliteit en herhaaldelijk controle werd uitgeoefend door keurmeesters, was de Hollandse haring wijd en zijd beroemd en werd hij veel hoger aangeslagen dan haring, afkomstig van andere vissersvloten. In de haringvisserij hebben de Nederlan ders altijd een dominerende rol gespeeld. Zó zelfs, dat de macht van de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw voor een groot deel gegrond was op de rijkdommen, die de ha ringvisserij opleverde. Geen wonder, dat de haringvisserij de „grote visserij" genoemd werd. Al kan men niet meer zeggen, dat de ha ring de „goudmijn dezer lage landen" is, nog altijd mag ze met ere worden genoemd. En wat het produkt betreft: nog steeds be- hooi't de hai'ing, die door onze vissers wordt aangevoerd, tot de beste ter wereld. Voeg daarbij de hoge voedingswaarde hai'ing is werkelijk een vitaminerijk, eiwitrijk voed sel en U begrijpt, waarom wij iedereen aanraden: geniet van de Hollandse Nieuwe, bij het brood, op een toastje, bij de wanne maaltijd. Gemakkelijk, gezond èn lekker. Woensdag 3 juni: Jaarlijks uitstapje van de leden van de afd. Holten der OLM naar Twente en de Gelderse Achter hoek. Woensdag' 10 juni: Excursie Chr. Platte landsvrouwen naar Bussink Koekfa- briek te Deventer. Vertrek per trein om 1 uur. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. (Bed. H. Doop) Ds. Addink. Extra col lecte voor het plaatselijk jeugdwerk. Dijkerhoek. 9.30 uur de heer Jansen van Deventer. Extra collecte plaatselijk jeugdwerk. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de evangelisatie onder de studerenden. Geboren: Hendrik Jan, zv J. Calkhoven en G. Gerrits, Industriestraat 16. Ondertrouwd: G. W. A. Groteboer, 26 jr. en A. Megelink, 23 jr., beiden wonende te Holten. Gehuwd: E. Hoekjen, 27 jr., Wierden en J. Stam, 29 jr., Holten. J. Baan, 23 j., Rijssen en M. Paalman, 20 jr., Holten. H. W. Luggenhorst, 26 jr., Holten en H. Stegink. 23 jr., Bathmen. J. Koopman, 24 jr. en J. Klein Teeselink, 24 jr., beiden te Holten. Overleden: L. Pater, 57 jr., echtgenote van J. Stoffer, Kolweg 25. BEVOLKING: Ingekomen: A. Flonk van Tietjerkstera- deel naar Holterberg 46. E. Heynis van Hellendoorn naar Look 40. A. G. Kem per van N.O.-Polder naar Espelo 14. B. J. Kemper van N.O.-Polder naar Es pelo 13. G. E. Kemper van Wijhe naar Espelo 13. G. Blokzijl van Avereest n. Beuseberg 38. G. Roosjen van Leeu warden naar Holterberg 46. Vertrokken: R. R. P. Fricke en gez. van Look 40 naar Hengelo (O.). M. B. Pat- tinama van Look 40 naar Hengelo (O.). B. Riemersma van Schoolstraat 9 naar Laren (Geld.). W. L. Neyman en gezin van Look 40 naar Diepenveen. Gevonden :herenregenjas; jongensjack; damesvest; regenkapje. Verloren: autoped; motorrijtuigenbelas ting autobus. Komen aanlopen: jonge herdershond. Al enige tijd stond aan de melkfabriek alhier een damesrijwiel, zwart gelakt, merk ENR. Dit rijwiel is thans gedepo neerd aan het groepsbureau. Het rijwiel is een sportmodel en op het frame zitten groene stipjes. Achter het zadel is een tasje bevestigd. Inlichtingen dagelijks aan het groepsbu reau, Dorpsstraat 22, tel. 352. HOLTENSE TIPPELAARS BEHAALDEN TWEEDE PRIJS Tijdens de uitstekend georganiseerde wandeltochten, zaterdag- en zondagmid dag gehouden door de Hengelose Wandel Unie HWU te Hengelo, behaalde de wan delsportvereniging ,De Trekkers' uit Hol ten in de derde afdeling een tweede prijs met 52 y, punt. De Holtense deelnemers wandelden zaterdagmiddag onder ideale omstandigheden. De tocht had een lengte van 25 km en ging door Groot Driene. Start en finish waren bij café Beltman aan de Anninks- weg. Er waren in totaal in de verschillen de klassen 1502 deelnemers en deelneem sters. De gedetailleerde uitslag in de afdeling der Holtenaren luidde als volgt: 1 Storica, Zwolle 522/3 p.; 2 ,De Trek kers', Holten 52y, p.; 3 Zwolse Tippelaars, Zwolle 52V3 pt.; 4 Eltem, Almelo 521/(i p.; 5 Tempo, Diepenheim 521/G p.; 6 .Overdin- kel' te Overainkei 52 p.; 7 .Holland WWS' te Enschede 512/3 p.; 8 't Bx'uggert te En schede 512/3 p. EXAMEN EHIO Op vrijdag 22 mei werd in Rijssen in het B.B.-gebouw een examen gehouden voor het verkrijgen van het E.H.I.O.-diploma (eerste hidp in oorlogstijd). Als examinator trad op dokter E. C. W. Ochsendorf, districtsschoolarts te Schalkhaar. De cursus werd in de afgelopen winter gehouden in Rijssen voor de noodwachters- E.H.B.O.-ers van Rijssen en Holten. Docent was dokter N. L. J. Zillinger Mo lenaar uit Rijssen. In totaal deden 15 personen examen, 2 candidaten werden afgewezen. Van de groep Holten slaagde alle drie deelnemers aan de cursus, t.w. de heren G. H. Ebrecht, G. J. Ekkelenkamp en H. Rozendom.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1