im risk Uit Holten s Historie (IX) Holten in tijden van geestelijke beroering Lagere techn. school Rijssen Meer dan zestig taken AGENDA PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND STEUN NU HET WERK VAN HET RODE KRUIS No. 20. Jaargang 11. ZATERDAG 23 MEI 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS HIEUWSBUD ntsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal 5483 Adv.-prijs: 1—15 mm. d contant) 2.—. Iedere Zij, die van vaderlandse geschiedenis houden, weten een aantal jaartallen, op school geleerd, weten ook wie onze gene raals en vlootvoogden waren en de ver overaars van Indië en zo verder. Ze ken nen de Hollandse gravenhuizen, de telgen uit ons vorstenhuis zo ten naaste bij. Maar er wordt in die geschiedenisboek jes nooit bij verteld, dat Overijssel goed genoeg was als operatiebasis voor vech tende troepen, waar de landman rustig opgejaagd mocht worden gelijk een stuk wild, terwijl men in Holland, tenminste na zestienhonderd, grof geld aan de oor log met Spanje verdiende. De Watergeuzen en hun aanhang wa ren reeds sinds 1574 bezig de herhormde godsdienst in te voeren. Dit lukte in de Hollandse gewesten dan ook zo ongeveer vóór 1600. In Overijssel rommelde het al veel langer. Lang voor de tachtigjarige oorlog sloeg de Holtenaren de schrik om het hart. Oude wijze moeren, wiksters en waarzegsters en ook de Deventer alma nak kondigden onheil aan voor Salland en Twente. Men zag vreemde verschijn selen in de lucht en de sterk bijgelovige koster-schoolmeester van Holten werkte dit alles zeer in de hand. De pastoor liet de mensen dagelijks kruistekens maken om de onheilen af te wenden. Het begon in 1530 met een grote schare heidenen of zigeuners, die men van De venter uit, op de plattelands bevolking los liet. In vrolijke stemming had men in de IJsselstad dit volkje van sterke drank rijkelijk voorzien, hen verder een vrij brief gegeven en gelijk sprinkhanen wier pen zij zich op het vee en het graan van de bevolking van Bathmen en Holten. Tot overmaat van ramp kregen ze vas te voet in Rijssen. Nauwelijks was de zi- geunersplaag geluwd of Holten kreeg de schrik van zijn leven door de verschij ning in deze contrijen van de moordbran ders of de vrome kinderen van Emlich- heim. Deze geseling van de bevolking was een gevolg van het laten ter dood brengen van een paar adelijke dames te Delden, die van de roomse kerk warén af gevallen en in handen waren gevallen van de wederdopers. Deze ter doodbren- ging had vooral voor Deventer en omge ving vreselijke gevolgen. Op den Brink te Colmschate had men een aantal weder dopers ter dood gebracht. Een rijke adelijke Oostpruis wiens zus ter te Delden mede om het leven was ge komen, hield een jarenlange wraak oefe ning, waarbij de bevolking bijna rade loos van schrik werd. De bende die aldus door de Oostpruis gevormd was noemde zich de vrome kinderen van Emlichheim. Zij plakten des nachts op hekken en af scheidingen gedrukte pamfletten waarin zij mededeelden dat er geducht wraak ge nomen zou worden. Deze wraak bestond in het in brand steken van boerderijen, DE BÉSTE au niet duur. Tubo 95-70-45 ct opbouw van hun landelijke gemeenschap, de marke, een instelling waaruit de hui dige gemeente is voortgekomen. De mar- ke-aantekeningen gaan vanaf het jaar 1474. Dus dat is op vijftien jaar na vijf honderd jaar geleden. Daarvóór zijn geen aantekeningen be waard. Maar men kan er zonder over drijving duizend jaar aan toe voegen. In het jaar 1474 schijnen er twee mar kerichters te zijn geweest. In 1493 heten deze heren Jan Boek en Jan Goyman. Nadien deed men het met een. In het jaar 1474 dan, heeft men opnieuw orde op za ken gesteld. Misschien was het net als in onze tijd, nodig geworden, door veran derde tijdsomstandigheden, groei der be volking, intensievere cultuur of andere oorzaken. In ieder geval men was bijeen. Een drachtelijk kwamen ze overeen om de volgende artikelen hun marke betreffen de op te stellen. Artikel 1 hield het volgende in: Nie mand mocht zijn erf verkopen of ver donkeremanen of gebruiken of te laten gebruiken, anders dan dit bij de Holter boeren gebruikelijk was. Dus dat dit was voorgevallen is zo goed als zeker, anders had men daartegen geen maatregelen ge nomen. Bovendien was, (zo zegt hetzelf de artikel) iedere grondeigenaar of huis man, gehouden zijn land en veengrond en afrastering behoorlijk in orde te hou den. Dit vanwege het voorkomen van ru- zie's. Verder mocht er geen hout gekapt worden tussen mei en november. Alleen voor zover het de afrastering der lande rijen betrof. Doch dan moest men eerst vergunning vragen. Men kon dat aan drie hoogwaardigheidsbekleders doen. Men kon vragen bij de markerichter, bij de schout of bij de tollenaar. Dus in 1474 had Holten een schout, een Het echtpaar K. Klein Hegeman en H. Klein Hegeman-Nijland, Dijkerhoek 80, hoopt op 27 mei zijn gouden huwelijks feest te vieren. Klein Hegeman is 76 j aai en zijn echtgenote 78 jaar. Beiden genie ten nog een goede gezondheid. Zij hebben al die 50 jaar gewoond op het erve „Pas op". Het zal hun op deze heugelijke dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. Bij de gelukwensen die hun op deze dag worden aangeboden voegen wij ook gaarne de onze. Uitbreiding van het leerplan met een voorbereidende klas. Met de officiële toestemming tot het in stellen van een voorbereidende klas aan de lagere technische school te Rijssen is een grote wens van de directeur van de school, evenals van vele ouders en hoof den van scholen in vervulling gegaan. In deze voorbereidende klas, kunnen die leerlingen worden opgevangen, die voornemens zijn technisch onderwijs te volgen, zes klassen van een lagere school hebben doorlopen, maar bij de aanvang van de cursus jonger zijn dan 12 jaar en 8 maanden. Deze a.s. leerlingen van de LTS waren voorgaande jaren genoodzaakt 't 7e leer jaar op de lagere school te volgen, het geen door velen als een onbillijkheid werd aangevoeld, omdat hiermede een geheel leerjaar min of meer verloren ging. In de voorbereidende klas, kan men deze tijd nuttig maken, omdat het te ge ven onderwijs meer gericht is op het on- EHBO VOOR DIEREN Bij voldoende deelname organiseert de afdeling Holten van de Vereniging voor Dierenbescherming in samenwerking met de Rijssense zusterafdeling een cursus in EHBO voor dieren. De cursus zal gege ven worden door de heer G. S. E. Veg- ter, dierenarts, alhier. Men kan zich voor deelname aanmel den bij de presidente van de Holtense af deling mevr. B. C. de Haas-Boekbinder, Larenseweg 46, telefoonnummer 409. man die de belasting inbeurde en de Holt- of markerichter. Ook mocht niet onrechtmatig markegrond in gebruik ge nomen worden. Dit laatste mocht natuurlijk nooit, maar het is gebeurd tot aan de ontbinding der marke toe. Dat men in 1474 in Holten druk deed aan schapenteelt en dat men de schapen graag op andermans heide liet grazen, bewijzen de strenge maatregelen, die men toen al, tegen de schaapherders nam. Schapen op andermans grond konden verbeurd verklaard worden en bovendien kreeg men voor ieder schaap dat in over treding was, een boete van een oude schilt. Dit was een munteenheid, die naar onze huidige geldswaarde berekend onge veer twintig gulden was. De tollenaar streek deze boete op. Een derde voor zich. Dan kwam er nog bij dat een ieder hoofd voor hoofd aansprakelijk was voor het nakomen van de genomen besluiten. In het jaar 1477 kwam men weer bij een, op de eerste maandag na tien okto ber. Dus de oogst was binnen. Op deze vergadering werd het verbod van kracht, om turf uit het veen te verkopen. Men selijk doet het intussen aan, dat zij, die in de marke geen enkele eigendom beza ten, er toch hun wintervoorraad turf mochten graven. De grote boeren moch ten twaalf voer turf verkopen. Wanneer men meer verkocht en men werd er bij gesnapt, was de boete een oude schilt. VAN COEVERDEN. Strobergen verbrand Doordat jongens met vuur speelden, zijn zaterdagmiddag op het terrein, dat thans braak ligt voor industrieterrein aan het voormalige Meermansvoetpad, achter de juteweverij van Ter Horst en Co. N.V., een tweetal strobergen verbrand. Zij hoorden toe aan de heer W. ten Velde, Oranjestraat. Zij waren bij deze bergen een vuurtje aan het stoken, maar de vrij sterke wind verraste hen, waardoor eerst een kleine mijt en daarna een eenroedenberg in de brand vloog. Deze was gevuld met een aantal balen stro, die evenals de strober- mast en -kap in vlammen opgingen. De brandweer rukte nog uit met de nevelbluswagen, maar toen was er van de beide mijten toch niets meer te red den, zodat men zich beperkte tot het on der controle houden van de vuurhaard. Het aanwezige brandbare materiaal is grotendeels door het vuur verteerd. Ver zekering dekt de schade. der wijs, dat in de toekomst aan de school zal worden genoten. Bij het aanvangen van de cursus kun nen deze leerlingen dan al een bepaald inzicht hebben in het voortgezette onder wijs. Een groot voordeel van de voorberei dende klas is ook, dat voor een aantal leerlingen, die nog niet precies weten welke vakrichting gekozen zal worden, het voorbereidende jaar als testjaar kan worden beschouwd. Het is nog mogelijk zich voor de voor bereidende klas, bij de directeur van de lagere technische school aan te melden. PINKSTERDRUKTE IN DE HOTELS EN PENSIONS De drang om naar buiten te gaan en er op uit te trekken openbaarde zich met de Pinksterdagen niet alleen door de grote verkeersdrukte, die ook nu weer te con stateren viel, maar vooral ook in de enorme belangstelling voor logies in de hotels, pensions, zomerhuisjes en andere gelegenheden in onze gemeente. Het VW^bureau is zaterdagavond tot na 10 uur nog in de weer geweest om de mensen onder dak te brengen en dat werd tenslotte een grote moeilijkheid, want Holten zat tjokvol en ook in de omliggen de plaatsen bleken er geen mogelijkheden meer te zijn om het Pinksterweekeind door te brengen. Het kostte de admini strateur, de heer Kers, voor een late gast wel twintig telefoontjes voor het hem ge lukte deze toch nog in een Rijssens hotel logies te verschaffen. Ondanks het feit, dat de Tweede Pink sterdag niet zo zonnig was, vertoefden toch zeer velen in bos en heide en was er een enorm druk auto- en ander verkeer. Opvallend was het groot aantal Duitse auto's, dat onze omgeving doorkruiste. Slippende vrachtauto t in de Dorpsstraat Op het kruispunt Dorpsstraat-Larense- weg en Stationsstraat had woensdagmor gen om kwart voor tien een verkeerson geval plaats, waarbij een vrachtauto een personenauto ramde en vervolgens door het hekwerk reed, dat op het trottoir voor de winkel van de Fa. Gebr. Dikkers als verkeersleider dienst doet. Het ongeluk geschiedde doordat een uit de richting Deventer komende ledige vrachtauto van de Fa. A. Kol de wijn uit Utrecht, bestuurd door de heer N. B., eveneens uit Utrecht, door de gladheid van de weg het was juist iets beginnen te regenen slipte en onbestuurbaar werd. De chauffeur kon niet verhinde ren, dat hij met zijn wagen op de splin ternieuwe Mercedes botste, waarmede de heer A. de Waard, employé van de Shell uit Pladju op Sumatra, die met vakantie in ons land vertoeft, op het kruispunt stond te wachten om de Larenseweg op te rijden. De vrachtauto reed vervolgens door het uit zware buizen gevormde hek en het was zeer gelukkig, dat zich daar op dat moment geen voetgangers op het trottoir voor de winkel bevonden. Beide auto's werden beschadigd en het hekwerk werd geheel vernield, zodat het door de dienst van gemeentewerken ver wijderd moest worden. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. Het ver keer moest tijdelijk worden omgelegd om de Rijksverkeerspolitie uit Almelo gele genheid te geven de situatie op te nemen en proces-verbaal op te maken. CHR. PLATTELANDSVROUWEN VERGADEREN Donderdagavond 11 mei kwamen de le den van de Chr. Plattelandsvrouwenver eniging in gebouw ,Rehoboth' voor de laatste maal in dit seizoen in vergadering bijeen. De presidente mevr. J. Rietberg-van Lindenberg opende deze bijeenkomst met gebed, liet hierna zingen Ps. 138 vers 3 en las vervolgens Genesis 28 vers 10-22. Op hartelijke wijze heette de presi dente de dames welkom en zij richtte zich hierbij in het bijzonder tot mej. Lugtig- heid uit Ede Secretaresse van de Chr. Plattelands vrouwenbond in Nederland, di Plattelandsvrouwen Bond in Nederland, die sprak over het onderwerp: „Een kijk-, je in Canada". Mej. Lugtigheid die in de zomer van Maandag 18 t.m. 23 mei vakantie Drogis terij „De Vijzel" (zie adv.). Zaterdag 23 mei: Lompen-inzameling ten bate van HMV in de buurtschappen Look, Borkeld, Lichtenberg, Holter- broek, gedeelte Neerdorp en Espelo. Maandag 25 mei t.m. woensdag 27 mei: wegens vakantie gesloten Fa. T. Koop man en Zn., ,De Spar', Dorpsstraat 16. Woensdag 3 juni: Jaarlijks uitstapje van de leden van de afd. Holten der OLM naar Twente en de Gelderse Achter hoek. Opgave t.m. 25 mei, n.m. 12 uur, bij de bestuursleden. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds. Rietveld van Markelo. Extra collec te voor de Herv. Raad voor de varende gemeente. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds. Addink. Collec te voor de Herv. Raad voor de varende gemeente. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Vrije Universiteit. Geboren: Hendrikus, zv J. W. Altink en M. Achterkamp, beiden wonende te Hol ten. Paula Geraldine, dv J. J. Houtters en A. Laurens, Holterberg 26. Hendrik Jan, zv J. A. Luggenhorst en J. G. Ren- sen, Holterbroek 60. Reinier Willem, zv A. J. Engbers en J. G. Hoogeboom, Hol terberg 52, geb. te Deventer. Ondertrouwd: J. Koopman, 24 jr. en J. Klein Teeselink, 24 jr., beiden wonende te Holten. Overleden: W. Melchior, 20 jr., zv A. Melchior en M. J. J. Resing, wonende te Haarlem. H. J. Tankink, 18 jr., zv F. Tankink en E. Heijneman, wonende te Haaksbergen. M. E. Wüsthoff, 74 jr., echtgenote van U. P. Boissevain, Dijker hoek 38. Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden; portemonnaie zonder inhoud: 2 portemonnaies met inhoud; padvinders- riem met mes; blouse; 2 duiven; sjaal; da mesrijwiel; boodschappentas met bier flesje. Verloren: meisjesmantel; portefeuille m. inhoud; aktetas met inhoud; kort suède jasje; rechter damesschoen. Komen aanlopen: jonge hond (soort jachthond). In een winkel te Holten gedurende de afgelopen maanden achtergelaten: izwarte capuchon; paar kinderwantjes; paar blau we wollen wanten; wollen handschoen; geblokte das. 1958 op uitnodiging van de Ned. Chr. Reisvereniging een Canada-famiiiereis meemaakte vertelde op buitengewoon ge zellige wijze van haar belevenissen op de grote passagiersboot van de Holl. Ame rika Lijn (H.A.L.) en de vele bezoeken die werden afgelegd bij de Hollandse fa milies in Canada. Er werden naar aanlei ding van het gesprokene enkele vragen gesteld die door spreekster tot voldoening werden beantwoord. De gezellige en te vens leerzame avond werd door mej. Lug tigheid met dankgebed gesloten na het zingen van Gezang 2808 vers 2. toebehorende aan Deventer burgers en het verminken van vee, het verbranden van hooi en rogge, enzovoort. Daar tus sen door kwamen benden zigeuners nog eens voor de nodige opschudding zorgen. De Holtense gemeenschap leed zeer onder deze druk. Niet zozeer om de slachtoffers die ge maakt werden, maar vanwege het geld, dat bij elkaar gebracht moest worden, om plundering en brandstichting af te kopen. De Overijsselaren hadden zich het be stuur der bisschoppen van Utrecht moe, in 1527 onder de keizer Karei V begeven, onder voorwaarde natuurlijk dat ze hun oude rechten en privilegiën zouden be houden. De keizer ging hiermee accoord en daarmee was ook alles gezegd. Men kon in die dagen niet verwachten dat een keizer zich aan een eenzaam en achteraf gelegen land als Overijssel druk kon ma ken. Hij had hun in tijden van gevaar steun en bescherming beloofd, maar ja, de keizer had zelf veel geld nodig voor zijn dure hofhouding en zijn talrijke kostbare liefhebberijen. Dus liet hij het beheer over aan zijn ambtlieden. Voor Holten was dit de drost van Salland. De ze kwam echter ook tijd te kort, vanwege zijn vele vrouwen en kinderen op Arckel- stein. Er dus moesten ook de Holte naren hun eigen bonen maar doppen. Een mijner ooms vertelde mij vroeger dat Hol ten altijd arm was. Wanneer wij het markeboek van Hol ten raadplegen, dan kunnen wij in alle gerustheid verklaren, dat de goede man verkeerd was ingelicht, maar wij laten nu de beslommeringen waaraan de toen malige Holtenaren ten prooi waren, een ogenblik voor wat ze zijn en slaan de be volking van de marke eens gade in de GOUDEN HUWELIJK Het Ned. Rode Kruis houdt in de periode van 25 mei tot en met 6 juni a.s. haar jaarlijkse geldinzameling. Deze is voorbereid door de plaatselijke afdeling door middel van een circulaire over de post aan alle Holtense gezinnen en zal verder word.en afgewerkt door de heer H. Bosman, oud-besteller der P.T.T., die de ingesloten geldzakjes in de komende veertien dagen komt afhalen. Behalve het vervullen van zijn menslievende roeping in oorlogs tijd ook ten behoeve van de burgerbevolking is het Rode Kruis ook in vredestijd met een aantal taken belast, die stuk voor stuk niet kunnen worden gemist, zonder ons volk te schaden. Bloedtransfusiedienst Hulpposten langs wegen en stranden Hoornvliestransplantatie Trombosedienst. Welfarewerk Moedermelkcentrale Hulpverlening bij rampen Vervoer van zieken en gewonden Boottochten voor langdurige zieken Vakantieweken voor invalide jongeren Lectuurvoorziening voor patiënten Pakketten voor hulpbehoevende landgenoten in den vreemde DAT KOST GELD, DAT VRIJWILLIG MOET WORDEN BIJEENGEBRACHT. MAG HET RODE KRUIS OOK OP UW BIJDRAGE REKENEN?

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1